Na vsebino
EN

018-176/2018 Univerzitetni klinični center Maribor

Številka: 018-176/2018-7
Datum sprejema: 3. 12. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter dr. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Reagenti in ostali potrošni material za izvajanje biokemijskih preiskav« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Roche farmacevtska družba d.o.o., Vodovodna cesta 109, Ljubljana, ki jo zastopa odvetnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 3. 12. 2018


odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila št. 460-E-MJ-4/2018, z dne 28. 8. 2018.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 7.702,34 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 5. 6. 2018 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 003667/2018-B01 in 6. 6. 2018 v Uradnem listu EU, pod številko objave 2018/S 106-241275.

Naročnik je dne 28. 8. 2018 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 460-E-MJ-4/2018, s katero je odločil, da bosta okvirni sporazum o dobavi razpisanega blaga in pogodba o brezplačni uporabi opreme sklenjena z družbo Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izhaja, da je ponudba izbranega ponudnika dosegla višje število točk od vlagateljeve ponudbe. Preostali dve ponudbi sta bili izločeni kot nedopustni.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 19. 9. 2018 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi. Zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna. Kot navaja vlagatelj, so morali ponudniki predložiti načrt prostora za analitično platformo, vanj pa so morali vrisati tako opremo, ki jo ponujajo, kakor tudi analizator Roche Cobas e 602. Predloženi načrt je moral zagotoviti nemoteno gibanje osebja in funkcionalni prostor okrog opreme, kot ga predpisuje proizvajalec opreme. Potrebna dolžina za umestitev analizatorja znaša 3,160 m, od tega znaša dolžina sistema 2,60 m. Izbrani ponudnik je analizator umestil v kot, kar ni mogoče storiti, saj je od glavnega nosilnega stebra do meje obdelave na voljo le 2,315 m. Prav tako je sporna umestitev tudi po širini, saj izbrani ponudnik ni upošteval servisnega prostora iz zadnje strani, ki mora znašati vsaj 0,7 m. Ponudba izbranega ponudnika je nedopustna tudi iz razloga, ker ponujene opreme (Compressor Aptio 12,5 CFM-50 MZ Siemens) ni vrisal v načrt. Ponudba izbranega ponudnika bi morala biti izločena tudi iz razloga, ker je ponudil prenizko število paketov folije, ki ne ustrezajo predvideni količini epruvet. Ponudniki so morali ponuditi vsaj 3.226.000 epruvet, ki jih je potrebno zapreti in ponuditi temu ustrezno količino zamaškov ali zapiralnih folij. Izbrani ponudnik je v Predračunu za material, v Tabeli 2 ponudil folijo za zapiranje epruvet (Foil Cartridge - Automation - CONS), ki je pakirana po 3 x 19.000 kosov. Izbrani ponudnik je ponudil 56 pakiranj. Zmnožek pakiranj s kosi epruvet v posameznem pakiranju znaša 3.192.000, kar ne zadošča za zapiranje zahtevanega števila epruvet. Izbrani ponudnik je s tem umetno znižal ceno ponudbe za 964,52 EUR brez DDV. Ponudba izbranega ponudnika je nedopustna tudi zato, ker je ponudil neustrezno količino pakiranj za test Kisla fosfataza in ni ponudil kartuš. Izbrani ponudnik je ponudil artikel Acid Phosphatase, proizvajalca Sentinel, pakiranje 9 x 105 testov. Test se izvaja vsak dan (24/7) in na enem analizatorju. Eno pakiranje (9 x 105 testov) je na aparatu obstojno 63 dni (komplet 9 flexov/kartuš po 7 dni). Naročnik bo izvajal teste 8 let, kar znaša 2.920 dni (8 x 365 dni). Ob upoštevanju, da je eno pakiranje na aparatu obstojno 63 dni ter da bo naročnik testiranje izvajal 8 let, bi moral izbrani ponudnik ponuditi 47 paketov tega reagenta, ponudil pa je le 32 paketov. Navedeno pomeni, da je ceno umetno znižal še za 1.843,20 EUR brez DDV. Poleg tega izbrani ponudnik tudi ni ponudil praznih reagenčnih kartuš. Ponudba izbranega ponudnika je nedopustna tudi zato, ker je ponudil premajhno količino reagentov na test Prokalcitonin. Ponudil je 1528 paketov reagenta Procalcitonin (PCT), proizvajalca Siemens. Reagent je pakiran po 100 testov, kar zadošča za izvedbo 152.800 testov. Naročnik je razpisal 146.800 preiskav za naveden test, preiskave pa se izvajajo na enem analizatorju. Ker se izvajajo 3 meritve kontrolnega materiala vsak dan in vse dni v letu, navedeno pomeni, da je potrebno razpisanemu številu preiskav dodati še 8760 testov za izvajanje kontrole kakovosti (3 testi x 365 dni x 8 let). Seštevek razpisanega števila testov znaša 155.560, kar pomeni, da bi moral izbrani ponudnik ob dejstvu, da je v paketu 100 testov, ponuditi 1556 in ne le 1528 paketov. Izbrani ponudnik je tako tudi pri tej postavki znižal ceno ponudbe za 16.325,12 EUR brez DDV. Nadalje je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi zato, ker je ponudil premajhno količino reagentov za test Fruktozamin. Obstojnost raztopljenega reagenta traja 14 dni, iz enega pakiranja lahko uporabnik pripravi 3 flexe. Test se izvaja vsak dan, vse dni v letu in na enem analizatorju. Eno pakiranje (3 x 150 testov) je na aparatu obstojno 42 dni, naročnik bo teste izvajal 8 let, kar pomeni 2920 dni (8 x 365 dni). Izbrani ponudnik bi torej moral ponuditi 70 paketov navedenega reagenta in ne zgolj 40 paketov, s čimer je cena umetno znižana še za 4.200,60 EUR brez DDV. Izbrani ponudnik tudi ni ponudil praznih reagenčnih kartuš. Ponudba izbranega ponudnika je nedopustna tudi zato, ker je ponudil premajhno količino reagentov za test CRP. Naročnik je razpisal 1.321.400 preiskav za CRP ter navedel, da se preiskave izvajajo na dveh identičnih analizatorjih (3 meritve na dan, 24 ur/7 dni). Izbrani ponudnik je ponudil reagent Cartridge, proizvajalca Siemens, in sicer 3320 paketov tega reagenta (reagent je pakiran po 400 testov), kar zadošča za izvedbo 1.328.000 testov. Ker se izvajajo po 3 meritve kontrolnega materiala (vsak dan in vse dni v letu) na obeh analizatorjih, je potrebno za izvajanje kontrole kakovosti dodati še 17.520 testov, zato bi moral izbrani ponudnik ponuditi 3347 paketov tega reagenta. Izbrani ponudnik je po tej postavki ceno umetno znižal še za 1.203,72 EUR brez DDV. Izbrani ponudnik je ponudil premajhno količino reagentov tudi za test bilirubin celokupni. Naročnik je namreč pod to postavko predvidel 702.200 preiskav na dveh identičnih analizatorjih. Ker se izvajajo 3 meritve kontrolnega materiala na obeh analizatorjih, je potrebno razpisanemu številu preiskav dodati še 17.520 testov za izvajanje kontrole kakovosti. Seštevek razpisanega števila testov tako znaša 734.320, kar pomeni, da bi moral izbrani ponudnik ob dejstvu, da je v paketu 640 testov, ponuditi 1147 in ne le 1120 paketov. Na ta način je izbrani ponudnik ceno znižal za 71,35 EUR. Iz podobnih razlogov je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi v delu, ki se nanaša na test Bilirubin direktni. Naročnik je za navedeni test razpisal 699.500 preiskav, temu številu pa je potrebno dodati še 17.520 testov za izvajanje kontrole kakovosti. Seštevek razpisanega števila testov znaša 717.020 testov, kar pomeni, da bi moral izbrani ponudnik ob dejstvu, da je v paketu 480 testov, ponuditi 1494 paketov in ne zgolj 1480, zaradi česar se je cena umetno znižala še za 179,76 EUR brez DDV. Izbrani ponudnik tudi ni ponudil zadostnega števila reagentov za test Holinesteraza. Naročnik je razpisal 122.150 preiskav in navedel, da se izvajajo na dveh identičnih analizatorjih. Ker se izvajajo 3 meritve kontrolnega materiala na obeh analizatorjih, je potrebno razpisanemu številu preiskav dodati še 17.520 testov. Skupen seštevek testov tako znaša 139.670, kar pomeni, da bi moral izbrani ponudnik ob dejstvu, da je v paketu 160 testov, ponuditi 873 paketov, ponudil pa jih je le 856 (ter na ta način ceno umetno znižal še za 286,96 EUR brez DDV). Tudi za test Železo ni ponujena zadostna količina reagentov. Naročnik je (skupaj s kontrolnimi meritvami in ob upoštevanju, da se preiskave izvajajo na dveh analizatorjih) razpisal 127.420 testov, zato bi moral izbrani ponudnik ob dejstvu, da je v paketu 240 testov, ponuditi 531 in ne le 528 paketov. Cena je umetno znižana še za 22,47 EUR brez DDV. Vlagatelj še zatrjuje, da je naročnik zahteval od ponudnikov, da morajo navesti vrednost vsega potrošnega materiala za pripravo deionizirane vode za izvedbo vseh preiskav v 8 letih. Ker je izbrani ponudnik v ponudbo vključil zgolj en vodni sistem ASF 8D, ki proizvede 8 l/h, je ponudil premalo zmogljiv sistem za pripravo deionizirane vode. Ker potrebuje ponujena oprema 48,8 l/h, je ponudba nedopustna, cena pa je umetno znižana za 415.317,90 EUR brez DDV. Poleg tega je izbrani ponudnik za identični kataloški številki ponudil različni ceni. Artikla v Tabeli 1 (Seznam reagentov), pod št. 37 in 38, imata ceno 122,96 EUR brez DDV, enaka artikla v Tabeli 2 Dokumenta 2, pod št. 2 in 3, pa imata ceno v višini 126,85 EUR brez DDV. Poleg tega je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi zato, ker izbrani ponudnik vanjo ni vključil dobave 10 laboratorijskih stolov. Ponudbena cena izbranega ponudnika je tudi neobičajno nizka. Nizka cena je posledica prej navedene umetno znižane ponudbene cene za skupaj 437.607,76 EUR brez DDV. Vlagatelj opozarja, da je primerjal podatke o cenah enakih artiklov, ki jih je izbrani ponudnik (pred časom in po višjih cenah) ponudil Zdravstvenemu domu Ljubljana. Ponudbena cena je vprašljiva iz razloga, ker so tokrat količine višje, dvom v izvedbo posla pa je še toliko večji tudi zaradi zahteve po dodatnem 20 % znižanju cen, kar je naročnik zahteval v primeru, če bo ponudbena vrednost razpisa dosežena prej kot v osmih letih.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 27. 9. 2018, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Navaja, da je tloris pripravil v skladu z naročnikovo zahtevo in predložil primeren načrt namestitve biokemijske platforme in druge opreme v prostoru, kot ga določa Priloga 2. V prostor je (poleg obstoječe laboratorijske opreme) umestil analizator Roche Cobas e 602, pri čemer je upošteval tudi odločbo Upravne enote Maribor, ki predvideva spremembo gradbenega dovoljenja na način delne odstranitve nosilnega stebra v prostorih laboratorija. Poleg tega 4. člen vzorca pogodbe o brezplačni uporabi opreme določa, da mora dobavitelj natančne načrte naročniku predložiti v roku 5 dni po sklenitvi pogodbe. Vlagatelj še navaja, da je v sklopu ponujene opreme za biokemijsko platformo ponudil avtomatsko linijo Aptio Automation, katere sestavni del je tudi kompresor, ki je v to linijo vgrajen in tako ne predstavlja ločenega modula. Izbrani ponudnik zavrača tudi očitek, ki se nanaša na neustrezno količino folij za epruvete. Zatrjuje, da ponuja pravilno količino artikla ter da je kalkulacija ustrezno in skrbno pripravljena na podlagi podatkov, znanja in izkušenj. Pri pripravi kalkulacije je upošteval razpisano število preiskav iz Predračuna za material (Tabela 1). Poudarja še, da do potankosti pozna artikle, ki jih ponuja, zato je ponudil zadostne in ustrezne količine le-teh in cene ni umetno znižal. Poleg tega je naročnik v razpisni dokumentaciji zahteval, da bo moral izbrani ponudnik v primeru, če bo ponudil premajhne količine materiala za izvedbo razpisanih preiskav, le-tega zagotavljati brezplačno. Podobne argumente je izbrani ponudnik podal pri vseh tistih očitkih, ki se nanašajo na ponujene premajhne količine reagentov in (posledično) umetno znižano ceno. Izbrani ponudnik tudi navaja, da so prazne reagenčne kartuše že vključene v ponujen artikel Acid Phosphatase, proizvajalca Sentinel, ki je v ponudbi predstavljen pod kataloško številko K17617. Kljub temu, da je naveden artikel reagent tujega proizvajalca, je dobavljiv preko distribucijske mreže in ima tudi ustrezno kataloško številko. Izbrani ponudnik še navaja, da je ponudil takšno pakiranje zato, ker je prazna reagenčna kartuša nujna za postavitev reagenta na linijo in ni smiselno, da bi naročniku ponudil zgolj reagent. Izbrani ponudnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na deionizirano vodo. Zatrjuje, da je ponudil en sistem za vodo z oznako AFS 8D, proizvajalca Merck Millipore, katerega zmogljivost produkcije deionizirane vode je 8 l/h. Navaja še, da je v sklopu biokemijske platforme ponudil analizno opremo, ki zajema tri analizne sisteme, to je Dimension VISTA 1500 in sistem Atellica IM 1600. Sistem Atellica IM 1600 za svoje delovanje potrebuje dodaten sistem za pripravo deionizirane vode, sistema Dimension VISTA 1500 pa imata sistem za pripravo deionizirane vode že tovarniško vgrajena. Vgrajen sistem v celoti pokrije potrebe sistema Dimension VISTA 1500 po deionizirani vodi, tudi ob polni obremenitvi le-tega. Navaja še, da je moral ob navedenem zagotoviti le še sistem za pripravo deionizirane vode za potrebe sistema Atellica IM 1600, katerega potreba po deionizirani vodi znaša 6 l/h. Ponujen dodaten sistem za pripravo deionizirane vode AFS 8D (proizvajalca Merck Millipore) tako z zmogljivostjo priprave vode v kapaciteti 8 l/h v celoti zadošča za pokritje potreb sistema Atellica IM 1600, tudi ob njegovi polni obremenitvi. Izbrani ponudnik se tudi ne strinja z očitkom, ki se nanaša na dve različni ceni istega artikla. Zatrjuje, da je v Dokumentu 3 in v tabeli Lasten obrazec navedel ceno za artikel s kataloško številko K7050, obe ceni sta enaki in znašata 122,96 EUR na artikel. V Tabeli 5, kjer je za sporna artikla vpisana cena v višini 126,85 EUR, pa je navedeno, da se stroški reagentov, kalibratorjev, kontrolnih materialov in drugega potrošnega materiala pri vrednotenju ne upoštevajo. Izbrani ponudnik še navaja, da je prevzel tudi obveznost iz 3. člena vzorca pogodbe o brezplačni uporabi opreme in v ponudbi upošteval deset laboratorijskih delovnih stolov, naročnik pa ni postavil nobenih drugih zahtev v zvezi s tem. Izbrani ponudnik zavrača tudi očitke o neobičajno nizki ceni. Zatrjuje, da je pri pripravi ponudbe ravnal v skladu z navodili iz razpisne dokumentacije ter na podlagi tega ponudil konkurenčno ceno.

Naročnik je z dokumentom št. 460-E-NaK-52/18, z dne 9. 10. 2018, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da je hkrati z nakupom biokemijske platforme želel preveriti možnost izboljšanja organizacije dela v laboratoriju. Namen njegove zahteve, ki se nanaša na načrt, je v tem, da se prepreči neprimerna razporeditev opreme, ki bi onemogočala normalno delo v laboratoriju. Pri presoji načrta izbranega ponudnika je ugotovil, da je namestitev biokemijske platforme primerna, ravno tako je primerna tudi namestitev laboratorijske in pohištvene opreme, vse navedene namestitve so pripravljene tako, da je možno namestiti še drugo opremo, poleg tega je pravilna tudi namestitev analizatorja Cobas e 602. Naveden aparat je predviden ob nosilnem zidu, za katerega je že pridobil dovoljenje za delno odstranitev. Naročnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na kompresor. Navaja, da je izbrani ponudnik ponudil avtomatsko linijo Aptio Automation, katere sestavni del je že sam po sebi tudi kompresor, ki torej ne predstavlja samostojne enote, zato ga ni bilo potrebno vrisati v tloris. Naročnik se prav tako ne strinja z očitki, ki se nanašajo na neustrezne količine. Opozarja na 3. točko dopolnjene razpisne dokumentacije, iz katere je razvidno, da mu bo moral izbrani ponudnik v primeru, če bo ponudil premajhne količine materiala, le-tega dobavljati brezplačno. Zato je tudi ponudbena cena ponudnikov končna in nespremenljiva, možnost umetnega znižanja cen pa izključena. Navaja še, da nima primernega znanja oziroma možnosti, da bi že v fazi presoje in ocenjevanja ponudb ugotovil, ali so ponudniki ob vseh znanih predpostavkah, navedenih v dokumentaciji (število preiskav, pogostost izvajanja …), dejansko ponudili zadostno količino vsega potrebnega materiala za izvedbo okvirno razpisanega števila preiskav. Zato je odgovornost, da bodo ponudniki v ponudbi zajeli realne količine materiala, prenesel na ponudnike. Naročnik ravno tako zavrača očitek, ki se nanaša na prazne reagenčne kartuše. V tem delu se strinja z izbranim ponudnikom, da so prazne reagenčne kartuše že vključene v artikel Acid Phosphatase, proizvajalca Sentinel, ki je v ponudbi predstavljen pod kataloško številko K17617. Prav tako je izbrani ponudnik tudi navedel, da artikel, ki ga je ponudil pod kataloško številko 17350H, zajema vse potrebne komponente za ustrezno izvedbo testa, torej tudi prazno reagenčno kartušo. Tudi v zvezi z zahtevami, ki se nanašajo na deionizirano vodo je izbrani ponudnik pravilno ponudil en sistem za vodo z oznako AFS 8D, proizvajalca Merck Millipore, katerega zmogljivost produkcije deionizirane vode znaša 8 litrov na uro. Poleg tega je izbrani ponudnik v sklopu biokemijske platforme ponudil analizno opremo, ki zajema tri analizne sisteme - to je 2 x Dimension VISTA 1500 in sistem Atellica IM 1600. Sistem Atellica IM 1600 za svoje delovanje potrebuje dodaten sistem za pripravo deionizirane vode, sistema Dimensione VISTA pa imata sistem za pripravo deionizirane vode že tovarniško vgrajena. Vgrajen sistem v celoti pokrije potrebe sistema Dimension VISTA 1500 po deionizirani vodi, tudi ob polni obremenitvi. Sistem Atellica IM 1600 za svoje delovanje potrebuje 6 litrov vode na uro. Ponujen dodaten sistem za pripravo deionizirane vode AFS 8D, proizvajalca Merck Millipore tako z zmogljivostjo priprave vode v kapaciteti osem litrov na uro v celoti zadošča za pokritje potreb sistema Atellica IM 1600, tudi ob polni obremenitvi. Naročnik še navaja, da je izbrani ponudnik ponudil dopustno ponudbo, saj bo artikla Ig Light Chains, Kappa, s kataloško št. K7048 in Ig Light Chains Lambda, s kataloško št. K7050, naročal po ceni 122,96 EUR. V tabeli V (Seznam reagentov, kalibratorjev, kontrolnih materialov in drugega potrošnega materiala), kjer je izbrani ponudnik za ta artikel navedel ceno v višini 126,85 EUR, pa je jasno navedeno, da se stroški reagentov, kalibratorjev, kontrolnih materialov in drugega potrošnega materiala pri vrednotenju ne upoštevajo. Naročnik še navaja, da je dobava desetih laboratorijskih stolov zgolj pogodbena obveza izvajalca, zato tudi nikjer v razpisni dokumentaciji ni zahteval, da morajo ponudniki navesti proizvajalca oziroma tip ponujenih stolov oziroma se kakorkoli drugače opredeliti, da stole zagotavljajo. Naročnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na ponujeno ceno. Sklicuje se na odločitvi Državne revizijske komisije št. 018-156/2016 in 018-090/2008 in ju citira. V zvezi z vlagateljevimi očitki, ki se nanašajo na umetno znižanja ponujene cene na račun nižjih količin, ponovno opozarja na 3. točko dopolnjene razpisne dokumentacije, v skladu s katero bo moral ponudnik v primeru, če je ponudil premajhne količine materiala, brezplačno dobaviti tolikšno količino materiala, ki bo zadoščala za izvedbo razpisanega števila preiskav. Navaja, da iz razloga, ker ponudbe izbranega ponudnika ni ocenil za neobičajno nizko, tega tudi ni bil dolžan storiti v okviru procentualnega odstopanja. Četudi bi bila podana procentualna odstopanja, je potrebno morebiten obstoj neobičajno nizke cene presojati glede na dopustne ponudbe. Če naročnik prejme štiri ponudbe, od katerih ena ni dopustna, ni izpolnjen razlog obveznega preverjanje obstoja neobičajno nizke cene.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 16. 10. 2018, izjasnil o navedbah naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. Zatrjuje, da izbrani ponudnik ni zagotovil in pripravil načrta, ki bi omogočal funkcionalno uporabo opreme v prostoru. Naročnik sicer res sam oceni primernost načrta, vendar mora pri tem upoštevati zahteve, ki jih je postavil v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj opozarja, da k analizatorju Cobas e 602 sodita tudi »core unit« in »control unit«, brez katerih analizator ne deluje, te sestavne dele je naročnik smatral kot (pod)enote, s čimer se vlagatelj strinja, a navaja, da to le dokazuje, da je umestitev analizatorja na način, kot si ga je zamislil naročnik, neustrezna. Dimenzije in potrebni funkcionalni prostor za analizator so naročniku znani, saj se aparat nahaja pri njemu. Ugotavlja, da se naročnik sklicuje na odločbo Upravne enote Maribor št. 351-52/2018, z dne 17. 5. 2018, s tem dejstvom pa je ponudnike seznanil šele tekom predrevizijskega postopka, s čimer je kršil drugi odstavek 67. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s spremembami; v nadaljevanju: ZJN-3) ter načeli transparentnosti in enakopravne obravnave ponudnikov (6. in 7. člen ZJN-3). Vlagatelj se tudi ne strinja z naročnikom v tem, da je Compressor Aptio 12, 5SCFM-50 MZ že vgrajen. Opozarja, da je izbrani ponudnik navedel, da je kompresor dodatna oprema, da kompresor ni sestavni del opreme, pa je razvidno tudi iz tehničnih specifikacij proizvajalca (proizvajalec je navedel, da linija za delovanje potrebuje zunanji vir stisnjenega zraka ter da morata biti zapiralni ventil in merilec tlaka inštalirana blizu Aptio Automation linije). Vlagatelj vztraja tudi pri očitkih, ki se nanašajo na neustrezne količine. Navaja, da je namen javnega naročila pridobiti primerljive in konkurenčne ponudbe. Naročnik je objavil točne količine razpisanega blaga in od ponudnikov zahteval, da ponudijo točne/realne količine. Vlagatelj zatrjuje, da je bilo v zahtevku za revizijo podano odstopanje zaznavno že pred izvajanjem preiskav, brez kakršnegakoli znanja. Ker so odstopanja ugotovljena matematično, bi morala biti ponudba izbranega ponudnika izločena ne glede na določilo iz 3. točke razpisne dokumentacije. Glede praznih reagenčnih kartuš vlagatelj ugotavlja, da v ponudbi izbranega ponudnika ni navedenega artikla s kataloško številko K17617. V ponudbi je pod zap. št. 41 navedena kataloška številka 17617 (Acid Phosphatase, proizvajalca Sentinel), ki ne vsebuje črke K. Vlagatelj vztraja pri očitku in zatrjuje, da prazne reagenčne kartuše niso vključene v ponujeni artikel. V Spremnem listu Acid Phosphatase je na strani 1, v četrtem odstavku namreč navedeno, da so komponente artikla sledeče: »REAGENT 1 a, REAGENT 1b, Tartrate REAGENT, Small Spoon, REAGENT 2«. Vlagatelj vztraja tudi pri očitku, ki se nanaša na deionizirano vodo. Ugotavlja še, da ima po naročnikovi navedbi Vista 1500 tovarniško vgrajen sistem za vodo, za katerega pa izbrani ponudnik ni navedel porabe potrošnega materiala. Splošno znano namreč je, da ima vsak sistem za pripravo vode določen potrošni material (filtri), ki ga je potrebno menjati. Iz ponujenih količin je razvidna poraba le za en sistem, ki ga izbrani ponudnik ponuja za analitsko enoto Atellica IM. Naročnik je v preteklosti že uporabljal analitske sisteme Vista 500, za katere je nabavljal potrošni material za integrirane sisteme za pripravo vode. Vlagatelj ugotavlja, da količine ne zajemajo količin potrošnega materiala za sisteme za vodo, ki so integrirani v analitski enoti Vista 1500. Naročnikove navedbe v tem delu so tudi v nasprotju z načelom transparentnosti in enakopravne obravnave ponudnikov, saj gre za podatke, ki so znani le njemu. Vlagatelj vztraja tudi pri očitkih, ki se nanašajo na različni ceni istega artikla in neobičajno nizko ceno.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna iz razloga, ker predloženi načrt prostora, zaradi nepravilne umestitve analizatorja, ne omogoča nemotenega gibanja osebja in funkcionalnega prostora, kot ga predpisuje proizvajalec. Ponudba izbranega ponudnika je nedopustna tudi zato, ker ponujenega kompresorja ni vrisal v načrt. Nadalje je izbrani ponudnik ponudil premajhno količino folij za epruvete ter neustrezno količino reagentov (pakiranj) za naslednje teste: Kisla fosfataza, Prokalcitonin, Fruktozamin, CRP, Bilirubin celokupni, Bilirubin direktni, Holinesteraza in Železo. Izbrani ponudnik za testa Kisla fosfataza in Fruktozamin tudi ni ponudil praznih kartuš. Vlagatelj še zatrjuje, da izbrani ponudnik ni ponudil dovolj zmogljivega sistema za pripravo deionizirane vode, za isti artikel je ponudil dve različni ceni, poleg tega v ponudbi ni upošteval desetih laboratorijskih stolov. Ponudba izbranega ponudnika pa je tudi neobičajno nizka.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala vlagateljeve očitke, ki se nanašajo na premajhne količine ponujenih folij za epruvete ter na premajhno količino ponujenih reagentov. Vlagatelj v tem delu zahtevka za revizijo zatrjuje, da je namen javnega naročila pridobiti primerljive konkurenčne ponudbe, zato je naročnik objavil točne količine razpisanega blaga in od ponudnikov zahteval, da ponudijo točne (realne) količine. Ker so odstopanja ugotovljena matematično, bi morala biti ponudba izbranega ponudnika izločena. Nasprotno, naročnik se z vlagateljem ne strinja. Opozarja na 3. točko razpisne dokumentacije (iz katere izhaja, da bo moral izbrani ponudnik naročniku v primeru, če bo ponudil premajhne količine materiala, le tega dobavljati brezplačno), zato meni, da je ponudbena cena ponudnikov končna in nespremenljiva, možnost umetnega znižanja cen pa izključena.

Naročnik lahko v skladu s prvim in drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 naročilo dodeli le ponudniku, za katerega je po preverjanju ugotovil, da je predložil dopustno ponudbo. Dopustna ponudba je v skladu z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 tista ponudba, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, je pravočasna ter ustreza zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ni neobičajno nizka in njena ponudbena cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika ter v zvezi z njo ponudniku ni mogoče očitati nedovoljenega dogovarjanja ali korupcije.

Predmet obravnavanega javnega naročila je nakup reagentov in ostalega potrošnega materiala za izvajanje biokemijskih preiskav. Del predmeta javnega naročila predstavlja tudi oprema, s katero bo naročnik izvajal biokemijske preiskave, to opremo pa so morali ponudniki naročniku ponuditi v brezplačno uporabo. Predmetno javno naročilo je razpisano za osem let (za obdobje 2019-2027). Naročnik je predmet obravnavanega javnega naročila med drugim specificiral v Dokumentu 2 (Seznam preiskav na biokemijski platformi), kjer je navedel biološki material ter preiskave in njihove okrajšave. Za vsako izmed preiskav je navedel podatke o njihovem številu ter o tem, ali se bodo meritve izvajale na enem ali dveh analizatorjih. Specificiral je tudi metode določevanja, ponudnike seznanil s številom kontrolnega materiala (na dan ali na teden) ter navedel podatke o tem, ali se bodo preiskave izvajale vsak dan (po 24 ur) in vse dni v letu ali pa le nekajkrat na teden. Naročnik je v razpisno dokumentacijo priložil tudi Dokument 3 (Seznam reagentov, potrošnega materiala in drugih artiklov), kamor je (ponovno) vpisal biološki material, preiskave in njihove okrajšave ter število razpisanih preiskav v obdobju 8 let (v obdobju 2019 do 2027), ponudniki pa so morali za vsak ponujeni reagent vpisati še ime proizvajalca, naziv artikla, kataloško številko, metodo določevanja, merilno območje, velikost pakiranja (število testov), enoto mere, letno količino artikla, ceno reagenta brez DDV, davčno stopnjo, znesek DDV in ceno artikla z DDV. V razpisno dokumentacijo je priložen tudi Predračun za material (Tabela 1 - Seznam obveznih preiskav na biokemijski platformi in Tabela 2 - Preostali potrošni material za izvedbo preiskav), kamor so morali ponudniki za potrošni material (Tabela 1) vpisati ceno materiala na preiskavo v EUR brez DDV in vrednost materiala za navedeno število preiskav za 8 let brez DDV, v Tabelo 2 pa vrednost preostalega potrošnega materiala v EUR brez DDV.

Naročnik je v Dokumentu 2 (Seznam preiskav na biokemijski platformi) tudi zapisal:

»Za vsako vrsto preiskave je potrebno priložiti spisek in količine vseh vrst potrebnega materiala (reagenti, kontrole, kalibratorji ter ostali potrošni material) za izvedbo predvidenega števila preiskav v obdobju 8 let, ter za vsako vrsto materiala navesti kataloško številko, proizvajalca in velikost pakiranja ter izkazati tudi ceno brez DDV, davčno stopnjo in ceno z DDV. Za reagente je potrebno navesti tudi metodo določevanja in merilno območje.«

Podobni opozorili sta razvidni tudi iz Predračuna za material (tako za Tabelo 1 - Reagenti, kalibratorji in potrošni material, kakor tudi za Tabelo 2 - Preostali potrošni material za izvedbo preiskav), in sicer:

»Ponudnik mora ponuditi ves material (reagente, kontrole, kalibratorje ter ostali potrošni material), ki je potreben za izvedbo predvidenega števila preiskav iz Tabele 1, za obdobje osmih (8) let.«

»V Tabeli 2 tega obrazca je treba za predvideno število vseh preiskav v obdobju 8 let navesti vrednost vsega potrebnega potrošnega materiala.«

Pri presoji očitkov v tem delu zahtevka za revizijo je Državna revizijska komisija upoštevala tudi naročnikove odgovore, ki se nanašajo na obstojnost reagentov. Eden izmed potencialnih ponudnikov je dne 14. 6. 2018 postavil naslednja vprašanja:

»Spoštovani. Zanima nas, če lahko podate informacijo o tem, kako bo naročnik ravnal z reagenti, katerim bo potekla obstojnost na aparatu. Ali jih bo uporabljal do konca ali jih bo zavračal? Ali moramo ponudniki pri svojih izračunih upoštevati obstojnost reagentov na aparatu?«

Naročnik je istega dne objavil naslednji odgovor:

»Ponudnik mora pri izračunih upoštevati veljavne roke obstojnosti reagentov, kalibratorjev in kontrolnih materialov. Prav tako mora upoštevati 8. člen Vzorca okvirnega sporazuma (OBR-3) in točko 2.3.06 Dokumenta 1: Specifikacija zahtev naročnika.«

Naročnik je v 3. točki Dopolnitve in spremembe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila tudi zapisal:

»Naročnik v Predračun za material (OBR-2) dodaja dodatno opombo k Tabeli 1 in 2, in sicer:

Ponudnike opozarjamo, da ponudijo realne količine vsega potrebnega materiala iz Tabele 1 in 2 za izvedbo predvidenega števila preiskav. V kolikor bo naročnik v času izvajana preiskav ugotovil, da je ponudnik, ob upoštevanju predpostavk za pripravo ponudbe za material, predvidel oziroma ponudil premajhne količine materiala za izvedbo navedenega števila preiskav, bo moral ponudnik dobaviti brezplačno dodatno oz. zadostno količino vsega potrebnega materiala, ki bo zadoščala za izvedbo navedenega števila preiskav.«

Citirane zahteve naročnika so dovolj jasne in nedvoumne. Iz njih je razvidno, da so morali ponudniki pri pripravi ponudb upoštevati celotno število razpisanih preiskav, poleg tega so morali upoštevati tudi zahteve, ki se nanašajo na kontrolni material, na veljavne roke obstojnosti reagentov ter podatke o tem, ali se bodo meritve opravljale na enem ali na dveh analizatorjih. Naročnik je torej v obravnavanem primeru objavil točne podatke o številu preiskav in od ponudnikov zahteval, da se temu ustrezno tudi odzovejo oziroma je od njih zahteval, da morajo ponuditi tolikšne količine razpisanega materiala, da bo mogoče izvesti celotno število vnaprej predvidenih preiskav.

Prvi vlagateljev očitek v tem sklopu zahtevka za revizijo se nanaša na s strani izbranega ponudnika ponujeno premajhno količino zamaškov (zapiralnih folij) za zapiranje epruvet.

Tekom pojasnjevanja razpisne dokumentacije je bilo dne 14. 6. 2018 postavljeno naslednje vprašanje:

»Spoštovani. Za potrebe kalkulacije potrošnega materiala (zamaškov za zapiranje epruvet) potrebujemo podatke o količini epruvet, ki jih boste v vašem laboratoriji obravnavali v razpisanem roku.«

Naročnik je istega dne objavil naslednji odgovor:

»Ponudniki naj upoštevajo 3.000.000 serumskih epruvet in 226.000 urinskih epruvet v 8-letnem obdobju. Navedeno število epruvet je zgolj orientacijsko, saj je dnevno število različnih epruvet zelo različno in je težko predvideti njihovo natančno število v nekajletnem obdobju. V število serumskih epruvet je vključeno tudi število epruvet z antikoagulantom (določitev amoniaka in laktata), ker je premer (lahko tudi velikost) epruvete enaka kot pri serumskih epruvetah. V številu serumskih epruvet je vključen delež donaročil z dodatnim odpiranjem in zapiranjem epruvete. V število serumskih epruvet niso vključeni pediatrični in likvorski vzorci.«

Iz zgoraj citiranega odgovora je razvidno, da so morali ponudniki pri pripravi ponudbe upoštevati skupno 3.226.000 epruvet ter ponuditi tudi enako število zamaškov.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je v Predračunu za material, v Tabeli 2 (Preostali potrošni material za izvedbo preiskav), pod zaporedno številko 2 (Predanalitična linija) ponudil folijo za zapiranje epruvet - FOIL CARTRIDGE - Automation - CONS, proizvajalca Siemens, v pakiranju 3 x 19.000 kosov (foils). Izbrani ponudnik je ponudil 56 pakiranj tega artikla. Zmnožek ponujenega števila pakiranja s ponujenimi kosi posameznega pakiranja znaša 3.192,000, kar (kot pravilno ugotavlja tudi vlagatelj) ne zadošča za zapiranje zahtevanega števila epruvet (3.226.000 epruvet).

Vsi v nadaljevanju obravnavani očitki se nanašajo na s strani izbranega ponudnika ponujeno premajhno količino reagentov, in sicer za naslednjih osem testov: 1. Kisla fosfataza, 2. Prokalcitonin, 3. Fruktozamin, 4. CRP, 5. Bilirubin celokupni, 6. Bilirubin direktni, 7. Holinesteraza in 8. Železo.

1. V zvezi s preiskavo Kisla fosfataza je naročnik v Dokumentu 2 (Seznam preiskav na biokemijski platformi) v postavki 41 (Kisla fosfataza) navedel, da se test izvaja vsak dan (24/7) in na enem analizatorju.

Izbrani ponudnik je v tej postavki ponudil artikel Acid Phosphatase, proizvajalca Sentinel (kataloška številka 17617, v pakiranju 9 x 105 testov).

Iz v ponudbi priloženega Spremnega lista za Acid Phosphatase je razvidno, da znaša obstojnost raztopljenega reagenta 7 dni (»Storage and Stability: The Reagent A is stable after reconstitution for 7 days…«), da se lahko iz enega pakiranja pripravi 9 flexov (»Kit: 945 kit per test, 9 flex x 105 tests.«), ki so na aparatu obstojni 7 dni (»On board stability: The stability of the Reagent on board analyzer is 7 days.«)

Kot že izhaja iz te obrazložitve, je naročnik v Dokumentu 2 navedel, da se bo test izvajal 24 ur na dan, vse dni v letu. Ker je eno pakiranje (9 x 105 testov) na aparatu obstojno 63 dni (komplet 9 flexov po 7 dni) in ker je naročnik razpisal teste za 8 let (kar znaša 2920 dni oziroma 8 x 365 dni), bi moral izbrani ponudnik ponuditi 47 paketov testov, ponudil pa je zgolj 32 paketov navedenega reagenta.

Med strankama v tem postopkom tudi ni spora o tem, da bi moral izbrani ponudnik (poleg navedenega reagenta) ponuditi tudi prazne reagenčne kartuše oziroma da brez kartuš izvedba tega testa ni mogoča. Naročnik in izbrani ponudnik sicer navajata, da so bile pri tej postavki ponujene tudi prazne reagenčne kartuše oziroma da so prazne reagenčne kartuše že vključene v ponujen artikel Acid Phosphatase, proizvajalca Sentinel, ki je v ponudbi ponujen pod kataloško številko K176187. Vendar pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže (Dokument 3: Seznam reagentov, potrošnega materiala in drugih artiklov), da v njej ni navedenega artikla s kataloško številko K17617, pač pa artikel s kataloško številko 17617- Acid Phosphatase, proizvajalca Sentinel. Iz spremnega lista pa je razvidno, da slednjega sestavljajo zgolj naslednje komponente »REAGENT 1 a, REAGENT 1 b; Tartare REAGENT, Small Spoon, REAGENT 2«, in torej ne tudi reagenčne kartuše.

2. Izbrani ponudnik je ponudil tudi premajhno količino reagentov za test Prokalcitonin. Naročnik je v Dokumentu 2 (Seznam preiskav na biokemijski platformi), v 55. postavki (Prokalcitonin) navedel, da bo izvedenih 146.800 preiskav, da se bodo izvedle 3 meritve kontrolnega materiala na dan ter da se bodo meritve izvajale 24 ur na dan in vse dni v letu.

Ker je naročnik razpisal 146.800 preiskav za prokalcitonin in ker se bodo izvajale po 3 meritve kontrolnega materiala vsak dan in vse dni v letu, je potrebno razpisanemu številu preiskav dodati še 8760 testov za izvajanje kontrole kakovosti (3 testi x 365 dni x 8 let) oziroma da znaša skupni seštevek preiskav 155.560. Navedeno pa pomeni, da bi moral izbrani ponudnik ob dejstvu, da je v paketu 100 testov, ponuditi 1556 paketov navedenega reagenta in ne le 1528 paketov, kolikor jih je ponudil pod to postavko (izbrani ponudnik je v postavki 55 ponudil artikel BRAHMS Procalcitonin (PCT), proizvajalca BRAHMS).

3. Ponudba izbranega ponudnika je nedopustna tudi iz razloga, ker je ponudil premajhno količino reagentov za test Fruktozamin.

Naročnik je pri tej postavki (postavka št. 26 - Fruktozamin) razpisal 11.600 preiskav ter po 2 meritvi kontrolnega materiala vsak dan in vse dni v letu.

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je v tej postavki ponudil Fructosamine proizvajalca Sentinel, in sicer 40 pakiranj po 3 x 150 testov. Iz Spremnega lista je razvidno, da znaša obstojnost raztopljenega reagenta 14 dni, iz enega pakiranja pa se lahko pripravi 3 flexe. Ker je torej eno pakiranje na aparatu obstojno 42 dni, naročnik pa je razpisal testiranje za 8 let (3 x 365 = 2920 dni), bi moral izbrani ponudnik ponuditi 70 paketov navedenega reagenta, ponudil pa jih je le 40.

Poleg tega bi moral izbrani ponudnik (kar med vlagateljem in naročnikom ni sporno) tudi v tem delu ponuditi prazne reagenčne kartuše, iz njegove ponudbe pa ponudba le-teh ni razvidna.

4. Vlagatelj pravilno ugotavlja, da je izbrani ponudnik ponudil premajhno količino reagentov tudi za test CRP. Naročnik je za test CRP (postavka 20 - CRP) v Dokumentu 2 (Seznam obveznih preiskav na biokemijski platformi) razpisal 1.321.400 preiskav za CRP, pri čemer je tudi navedel, da se bodo preiskave izvajale na dveh identičnih analizatorjih, poleg tega naj bi se opravile po 3 meritve kontrolnega sistema vsak dan in vse dni v letu.

Ker se bodo izvajale 3 meritve kontrolnega materiala vsak dan in vse dni v letu, in sicer na dveh analizatorjih, je potrebno, kot pravilno opozarja tudi vlagatelj, razpisanemu številu preiskav dodati še 17.520 testov (preiskav). Seštevek razpisanega števila testov tako znaša 1.338.920 testov. Navedeno pa pomeni, da bi moral izbrani ponudnik ponuditi 3347 paketov navedenega reagenta in ne zgolj 3320 paketov (izbrani ponudnik je v tej postavki ponudil C-Reactive Protein (CRP), proizvajalca Siemens, reagent pa je pakiran po 400 testov (2 x 200 testov).

5. Naslednji vlagateljev očitek v tem sklopu se nanaša na s strani izbranega ponudnika ponujeno premajhno količino reagentov za test Bilirubin celokupni.

Naročnik je za test Bilirubin celokupni (postavka 14 - Bilirubin celokupni) v Dokumentu 2 (Seznam preiskav na biokemijski platformi) razpisal 702.200 preiskav v 8 letih. Preiskave se bodo izvajale na dveh identičnih analizatorjih, poleg tega se bodo opravljale tudi po 3 kontrolne meritve vse dni v letu.

Izbrani ponudnik je v tej postavki ponudil 1120 paketov navedenega reagenta, reagent pa je pakiran po 640 testov (ponudil je artikel Total Bilirubin TBIL, proizvajalca Siemens). Naročnik je tudi navedel, da preiskave izvajajo na dveh identičnih analizatorjih ter da se bodo opravljale tudi po 3 kontrolne meritve vsak dan in vse dni v letu na obeh analizatorjih, zato je potrebno k temu številu (torej k 702.202 preiskavam) prišteti še 17.520 testov za izvajanje kontrole kakovosti. Ker znaša seštevek vseh preiskav 719.720, bi moral izbrani ponudnik iz razloga, ker se v enem paketu nahaja 640 testov (4 x 160 testov), ponuditi 1125 paketov reagenta in ne zgolj 1120 paketov.

6. Izbrani ponudnik nadalje očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi zato, ker ni ponudil dovolj reagentov za test Bilirubin direktni.

Naročnik je v Dokumentu 2 (Seznam preiskav na biokemijski platformi), in sicer v postavki 15 (Bilirubin direktni) razpisal 699.500 preiskav za test bilirubin direktni. K navedenemu je še dodal, da se preiskave izvajajo na dveh identičnih analizatorjih in da se bodo poleg tega opravljale tudi po tri kontrolne meritve na dan, vse dni v letu. Zato je potrebno razpisanemu številu preiskav dodati še 17.520 testov za izvajanje kontrole kakovosti. Ker znaša skupno zahtevano število testov (za preiskave in za izvajanje kontrole kakovosti) 717.020, bi moral izbrani ponudnik ob dejstvu, da se v paketu nahaja 480 testov (izbrani ponudnik je v tej postavki ponudil proizvod Direct Bilirubin (DBIL), proizvajalca Siemens), ponuditi 1494 paketov in ne le 1480 paketov.

7. Naslednji tovrstni vlagateljev očitek se nanaša na s strani izbranega ponudnika premajhno količino ponujenih reagentov za test Holinesteraza.

Naročnik je v Dokumentu 2 (Seznam preiskav na biokemijski platformi), in sicer v postavki 32 razpisal 122.150 takšnih preiskav. Poleg tega je naročnik tudi za to postavko navedel, da preiskave izvajajo na dveh identičnih analizatorjih ter da se bodo opravljale tudi po 3 kontrolne meritve vsak dan in vse dni v letu. Skupno število predvidenih testov v tej postavki znaša zato 139.670. Izbrani ponudnik je v tem delu ponudil 856 paketov (ponudil je produkt Psuedo Cholineststeraze (PCHE), proizvajalca Siemens), od katerih vsak vsebuje 160 testov, kar pomeni, da je tudi v tej postavki ponudil 17 paketov premalo (moral bi ponuditi 873 paketov tega reagenta in ne zgolj 856 paketov).

8. Zadnji vlagateljev očitek v tem delu zahtevka za revizijo se nanaša na premajhno količino reagentov za test Železo.

Naročnik je v Dokumentu 2 (Seznam preiskav na biokemijski platformi), in sicer v postavki 63 razpisal 109.900 preiskav za naveden test. Iz navedenega dokumenta je razvidno, da se bodo preiskave izvajale na dveh identičnih analizatorjih ter da se bodo opravljale po 3 kontrolne meritve vsak dan in vse dni v letu. Skupno število predvidenih testov v tej postavki znaša tako 127.420, kar pomeni, da bi moral izbrani ponudnik ob dejstvu, da je v enem paketu 240 testov (2 x 120 testov), ponuditi 531 paketov, ponudil pa jih je zgolj 528 (izbrani ponudnik je v tej postavki ponudil 528 paketov artikla Iron (IRON), proizvajalca Siemens).

Državna revizijska komisija se sicer strinja z naročnikom v tem, da nima možnosti, da bi že v fazi presoje in ocenjevanja ponudb ugotovil, ali so ponudniki ob vseh znanih predpostavkah dejansko ponudili zadostno količino vsega potrebnega materiala za izvedbo navedenega števila preiskav. Predmetno javno naročilo je namreč razpisano za dobo 8 let, poleg tega naročnik nabavlja 81 različnih reagentov in ves pripadajoči potrošni material. Vendar pa so morali ponudniki pri pripravi ponudb v zvezi s tem upoštevati vse podatke iz razpisne dokumentacije ter ponuditi tolikšno količino posameznih reagentov in potrošnega materiala kot jih je zahteval naročnik. Pri pripravi ponudbe so morali upoštevati jasne in nedvoumne podatke o številu preiskav, kontrolnem materialu, veljavnih rokih obstojnosti reagentov ter o tem, ali se bodo meritve opravljale na enem ali dveh (identičnih) analizatorjih, poleg tega pa so morali ponuditi tudi ves potrebni potrošni material. Le na ta način bi namreč naročnik (kot pravilno opozarja tudi vlagatelj) lahko pridobil konkurenčne, dopustne in medsebojno primerljive ponudbe. Ker je izbrani ponudnik v devetih postavkah ponudil premajhno količino razpisanega blaga, bi morala biti njegova ponudba (ne glede na določilo 3. točke razpisne dokumentacije) izločena kot nedopustna. Tudi sicer je iz (zgoraj citirane) 3. točke Dopolnitve in spremembe razpisne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila razvidno, da morajo ponudniki (še vedno) »ponuditi realne količine vsega potrebnega materiala iz Tabele 1 in 2 za izvedbo predvidenega števila preiskav« in da se naročnikova zahteva po brezplačni dobavi morebitno manjkajočih artiklov nanaša na izvedbeno fazo in na ponudnika, ki mu bo oddano predmetno javno naročilo. Slednji bo torej moral v primeru, če bo naročnik tekom izvajanja preiskav ugotovil, da je (kljub temu, da je v ponudbi v zvezi s tem upošteval vse naročnikove predpostavke) ponudil premajhne količine materiala za izvedbo navedenega števila preiskav, le tega dobaviti brezplačno.

Vse navedeno velja še toliko bolj, saj se ugotovljene pomanjkljivosti nanašajo na predmet obravnavanega javnega naročila. Poleg tega predstavljajo ponujena pakiranja tudi osnovo za ponudbeno ceno na enoto (kar se posledično odraža tudi na končni ceni), najnižja skupna vrednost ponudbe brez DDV za obdobje 8 let pa predstavlja tudi eno izmed dveh meril za izbiro najugodnejše ponudbe. Naročnik je namreč v točki 2.13 (Merilo) Povabila k predložitvi ponudbe navedel, da bo pri ocenjevanju upošteval dve merili, in sicer merilo Skupna vrednost ponudbe brez DDV za obdobje 8 let, ki ga je utežil s 70 % ponderjem, in merilo Izpolnjevanje dodatnih tehničnih kriterijev, ki mu je namenil 30 % ponder. Poleg tega vlagatelj tudi pravilno opozarja, da predstavljata predmet javnega naročila in ponudbena cena jedro ponudbe in tisti del ponudbene vsebine, v katero ni dovoljeno posegati. Navedena dela ponudbe imata torej poseben status, saj ju ponudniki, razen če gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, v skladu s šestim odstavkom 89. člena ZJN-3, v postopku ocenjevanja in vrednotenja ponudb ne smejo dopolnjevati ali spreminjati. Zato so ponudniki v tem delu ponudbe dolžni ravnati s (še) posebno skrbnostjo. Ker ugotovljenih napak v ponudbi izbranega ponudnika ni mogoče uvrstiti med očitne napake, je Državna revizijska komisija vlagateljevim očitkom sledila.

Ob opisanem dejanskem stanju je potrebno pritrditi vlagatelju v tem, da je naročnik z izbiro najugodnejšega ponudnika ravnal v nasprotju z lastnimi zahtevami iz razpisne dokumentacije in v nasprotju s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 ter da je vlagateljeva trditev o tem, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, utemeljena. Ker je Državna revizijska komisija že pri presoji obravnavanih očitkov ugotovila, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, preostalih vlagateljevih očitkov (ki se prav tako nanašajo na nedopustnost ponudbe izbranega ponudnika) ni obravnavala. Tudi morebitna ugotovitev o (ne)utemeljenosti teh očitkov namreč ne bi mogla več vplivati niti na vlagateljev položaj niti na (drugačen) status ponudbe izbranega ponudnika, posledično pa tudi ne na (drugačno) odločitev Državne revizijske komisije.

Državna revizijska komisija je ob vsem navedenem (v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN) zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika o oddaji predmetnega javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila št. 460-E-MJ-4/2018, z dne 28. 8. 2018.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN mora Državna revizijska komisija v odločitvi naročniku dati napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen. Naročnik naj v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije in sprejme eno izmed odločitev, ki jih v tem primeru dopušča ZJN-3.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo uspel, zato mu Državna revizijska komisija, upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: OT), ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava naslednje priglašene stroške - stroške takse v višini 6.000,00 EUR, strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 3000 točk (prva točka Tarifne številke 40), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22 % DDV znaša 1.679,94 EUR, in izdatke po 11. členu Odvetniške tarife (in sicer 2 % od skupne vrednosti storitve do 1000 točk in 1 % od presežka nad 1000 točk, tj. 2000 točk) v višini 40 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22 % DDV znaša 22,40 EUR. Državna revizijska komisija pa vlagatelju ne priznava stroška odvetniške storitve za opredelitev do navedb naročnika, saj navedbe v vlagateljevi vlogi, z dne 16. 10. 2018, niso bile bistvene in niso pripomogle ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju priznala stroške v višini 7.702,34 EUR. Naročnik je vlagatelju priznane stroške dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Ljubljani, dne 3. 12. 2018Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Univerzitetni klinični center Maribor, Ljubljanska ulica 5, Maribor,
- odvetnik Gregor Zupančič, Mala ulica 5, Ljubljana,
- Kemofarmacija d.d., Cesta na Brdo 100, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.Natisni stran