Na vsebino
EN

018-009/2019 Elektro Ljubljana, d.d.

Številka: 018-009/2019-5
Datum sprejema: 21. 1. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Tadeje Pušnar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava odvodnikov prenapetosti SN«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja IZOELEKTRO d.o.o., Limbuška cesta 2, Limbuš, ki ga po pooblastilu zastopa odvetnik Blaž Ivančič, Železna cesta 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 56, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 1. 2019

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Dobava odvodnikov prenapetosti SN«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 17. 12. 2018, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu male vrednosti objavil na portalu javnih naročil dne 17. 9. 2018, pod št. objave JN006427/2018-W01.

Naročnik je dne 10. 12. 2018 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN006427/2018-ODL02, objavil »Odločitev o oddaji naročila«, s katero je predmetno naročilo oddal ponudniku ELEKTRONABAVA d.o.o., Cesta 24. junija 3, Ljubljana Črnuče, ugodnejšo vlagateljevo ponudbo pa zavrnil kot nedopustno zaradi neizpolnjevanja tehničnih razpisnih pogojev.

Vlagatelj je zoper navedeno odločitev dne 17. 12. 2018 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim je naročniku oz. Državni revizijski komisiji predlagal, naj zahtevku ugodi, postopek oddaje javnega naročila razveljavi in vlagatelju povrne priglašene stroške pravnega varstva.

Naročnik je dne 8. 1. 2019 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Vlagatelj je naročnikov sklep prejel dne 14. 1. 2019.

Naročnik je z vlogo z dne 11. 1. 2019 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka; Državna revizijska komisija je navedeno prejela dne 15. 1. 2019.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 17. 1. 2019 s priporočeno poštno pošiljko posredoval vlogi z istega dne, s katerima zahtevek za revizijo z dne 17. 12. 2018 umika ter uveljavlja zahtevo za povračilo polovice plačane takse. Državna revizijska komisija je omenjeni vlagateljevi vlogi prejela dne 18. 1. 2018.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 21. 1. 2019


Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Blaž Ivančič – odvetnik, Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
- ELEKTRO LJUBLJANA d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne re

Natisni stran