Na vsebino
EN

018-202/2018 Pošta Slovenije, d.o.o.

Številka: 018-202/2018-5
Datum sprejema: 15. 1. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar kot predsednice senata ter Nine Velkavrh in dr. Mateje Škabar kot članic senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »nabavo avtomobilskih pnevmatik in zračnic« (sklop 3) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Prigo, d. o. o., Brezovica, Podpeška cesta 10, Brezovica pri Ljubljani (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Mojca Lorenci Visinski, odvetnica v Ljubljani, zoper ravnanje naročnika Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), 15. 1. 2019

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se v celoti razveljavi odločitev o priznanju usposobljenosti za sklop 3, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev št. 0033/2018/0033/JNB/6« št. 6/23- z dne 17. 10. 2018.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 2.023,64 eurov v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva se zavrne.


Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila po postopku s pogajanji z objavo/postopku s pogajanji s predhodnim javnim razpisom (objava 20. 8. 2018 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN005723/2018-E01, in 21. 8. 2018 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2018/S 159-365678) z dokumentom »Odločitev št. 0033/2018/0033/JNB/6« št. 6/23- z dne 17. 10. 2018 gospodarske subjekte med drugim obvestil, da je za sklop 3 priznal usposobljenost gospodarskima subjektoma Bartog, d. o. o., Obrtniška ulica 18, Trbovlje in Petrol, d. d., Dunajska cesta 50, Ljubljana, ne pa tudi vlagatelju ter gospodarskima subjektoma Špan, d. o. o., Tržaška cesta 547, Brezovica pri Ljubljani in Trans Felix, d. o. o., Lesno Brdo 17, Vrhnika.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 29. 10. 2018 in predlagal razveljavitev odločitve o priznanju usposobljenosti za sklop 3, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da:
- je naročnik napačno in nepopolno ugotovil dejansko stanje glede izpolnjevanja tehničnih zahtev, saj je ob oddaji prijave pod postavko 1 iz seznama pnevmatik ponudil letno pnevmatiko, ki ima hkrati dodatno funkcionalnost, saj se lahko uporablja tudi v zimskih razmerah, kar potrjuje izjava proizvajalca ponujene pnevmatike, pa tudi njegova pojasnila in prospektni material,
- je ponudil zahtevano letno pnevmatiko, zato je neutemeljen naročnikov zaključek, da oznaka M + S pomeni izključno zimsko pnevmatiko,
- bi naročnik lahko pozval vlagatelja »k pojasnilu ponudbe v smislu preveritve, ali vlagatelj pod postavko 1 iz seznama pnevmatik ponuja zahtevano pnevmatiko«, saj s tem ne bi bili prekršeni načeli iz 6. in 7. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3),
- je naročnik v tehničnih specifikacijah omejil tehnične zahteve za zimske pnevmatike, ki kljub oznaki M + S ne smejo biti opredeljene kot celoletne pnevmatike, ni pa teh tehničnih zahtev omejil pri letnih pnevmatikah,
- če je imel naročnik drugačen namen pri tehničnih zahtevah, je treba poudariti, da so bile tehnične zahteve nejasne, česar ne bi smel tolmačiti vlagatelju v škodo,
- je naročnik »z izključitvijo vlagateljeve prijave kot nedopustne kršil temeljna načela ZJN-3, in sicer načelo enakopravne obravnave ponudnikov in načelo transparentnosti«.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev« z dne 16. 11. 2018 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
- je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil, da morajo gospodarski subjekti v prvi fazi predložiti vsa zahtevana dokazila za izpolnjevanje pogojev in tehničnih zahtev ter podatke o predmetu naročila in tehničnih karakteristikah, ki jih vpišejo v tabelo Seznam pnevmatik, iz katere bo razvidno, kaj ponujajo, predmet pa se kasneje ne sme več spreminjati,
- so morali gospodarski subjekti upoštevati pogoja P 9 in P 12,
- je vlagatelj pod postavko 1 ponudil pnevmatiko, iz opisa katere izhaja, da ta pnevmatika omogoča vožnjo čez vse leto, saj ima profil z oznako M + S,
- je vlagatelja pozval na pojasnilo, kateri profil pnevmatike ponuja pod postavko 1, vlagatelj pa je predložil pojasnilo in dokazila, iz katerih izhaja, da ponuja pnevmatiko M + S, ne pa letne pnevmatike, poleg tega pa je iz pojasnila razvidno, da ima certifikat 3PMSF, kar pomeni pnevmatike, ki zagotavljajo popolno zmogljivost v zimskih razmerah, saj so zasnovane posebej za uporabo na snegu,
- četudi bi upošteval prejeto pojasnilo proizvajalca, da pnevmatika z oznako M+ S in certifikatom 3PMSF ne pomeni, da je pnevmatika namenjena samo za uporabo v zimskih razmerah, temveč se lahko uporablja čez vse leto, to ne spremeni dejstva, da je naročnik pod postavko 1 zahteval letno pnevmatiko in ne pnevmatike, ki se jo lahko uporablja čez celo leto,
- če je vlagatelj imel dvome, katere pnevmatike lahko ponudi, bi to moral izpostaviti oziroma vprašati v času objave obvestila o naročilu, česar pa ni storil,
- se zadnji odstavek pogoja P 9 nanaša na segment tovornih vozil in ne samo na zimske pnevmatike, kar ni nejasno,
- ponujena pnevmatika pod postavko 1 ni ustrezna, saj ne izpolnjuje postavljenih tehničnih zahtev.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 6/23-2529 z dne 20. 11. 2018 Državni revizijski komisiji poslal zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 26. 11. 2018 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Iz točke IV.1.1 objav izhaja, da naročnik oddaja to naročilo po postopku s pogajanji s predhodnim javnim razpisom (ime, ki ga določa 47. člen Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES; UL L 94 z dne 28. 3. 2014), kar je postopek, ki ga pod imenom postopek s pogajanji z objavo ureja 45. člen ZJN-3. Skladno s prvo povedjo iz drugega odstavka 45. člena ZJN-3 lahko v postopku s pogajanji z objavo vsak zainteresirani gospodarski subjekt odda prijavo za sodelovanje na podlagi objavljenega povabila k sodelovanju, prvo ponudbo pa lahko skladno s prvo povedjo iz četrtega odstavka 45. člena ZJN-3 oddajo le gospodarski subjekti, ki jih na podlagi ocene predloženih informacij k temu povabi naročnik. Naročnik je torej za oddajo tega naročila uporabil postopek, ki je upoštevajoč 45. člen ZJN-3 razdeljen v dve fazi. Naročnik v prvi fazi izbere gospodarske subjekte, ki bodo sodelovali v drugi fazi postopka oddaje naročila s predložitvijo ponudbe, tako, da upošteva osmi odstavek 89. člena ZJN-3.

Vlagatelj je sodeloval v prvi fazi, saj je predložil prijavo za sklop 3, vendar mu je naročnik z dokumentom »Odločitev št. 0033/2018/0033/JNB/6« št. 6/23- z dne 17. 10. 2018 sporočil, da mu ne prizna usposobljenosti za sklop 3, zaradi česar ga ne bo pozval k predložitvi ponudbe. Naročnik je navedel, da je »pri pregledu ponudbe«, ki jo je predložil vlagatelj, ugotovil pomanjkljivosti pri 20 postavkah pnevmatik in da je vlagatelj (na poziv) posredoval »tehnično dokumentacijo in novo tabelo Seznam pnevmatik 2018-2020«, pri čemer je ugotovil, da »v prilogi ponudbenega predračuna Seznam pnevmatik 2018-2020 je ponudnik zapisal, da ponuja letno pnevmatiko, iz tehnične dokumentacije pa je razvidno, da gre za zimsko pnevmatiko M+S. S pojasnilom prijave/ponudbe je ponudnik sicer dodatno posredoval izsek iz kataloga (naročnik vsaj domneva, da gre za katalog), kjer pa je pri pnevmatiki za postavko 1 enako razvidno, da gre pri postavki za pnevmatiko M+S in ne letno pnevmatiko, kot je zahteval naročnik«, zato je zaključil, da je vlagatelj »pod postavko 1 ponudil neustrezno pnevmatiko oziroma pnevmatiko, ki ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika«. Zaradi te ugotovitve naročnik »ni preverjal drugih ponujenih postavk, saj morebitne dodatne ugotovitve glede preostalih postavk ne bi vplivale na dopustnost ponudbe ponudnika«. Vlagatelj je nasprotoval naročniku, da je v postavki 1 ponudil pnevmatike, ki ne izpolnjujejo tehničnih specifikacij.

Naročnik je za prvo fazo pripravil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, pri čemer je v:
- 1. poglavje z naslovom Splošne določbe naročila vključil:
o točko 1.1 (Način izvajanja naročila), v kateri je določil:
»Naročnik oddaja naročilo "Nabava avtomobilskih pnevmatik in zračnic" po sklopih. Ponudnik mora ponuditi vse razpisane vrste blaga na sklop (delne ponudbe niso dovoljene). Ponudnik lahko odda ponudbo za enega ali več sklopov.
Postopek bo potekal v dveh fazah. Naročnik bo v prvi fazi po prejemu prijav na podlagi analize prijav k sodelovanju priznal sposobnost ponudnikom, ki bodo izpolnjevali pogoje javnega naročila in jih povabil k oddaji ponudbe s cenami. (Ponudbeni predračun-cene).
V drugi fazi bo naročnik izvedel en krog pogajanj, in sicer se bo pogajal o znižanju ponudbene cene. V kolikor naročnik prejme same ponudbe, ki presegajo njegova zagotovljena sredstva, bo s postopkom pogajanj nadaljeval. Po izvedenih pogajanjih bo naročnik ocenjeval ponudbe v skladu z merili iz razpisne dokumentacije.
Naročnik bo po izvedbi postopka javnega naročanja sklenil okvirni sporazum z enim ponudnikom za posamezen sklop, to je s prvo uvrščenim ponudnikom za posamezni sklop v skladu z merili, navedenimi v razpisni dokumentaciji.«,
o točko 1.8 (Dopustne dopolnitve, pojasnila in popravek ponudbe, računske napake), v kateri je v prvih dveh odstavkih določil:
»Če se ugotovi, da so informacije ali dokumentacija, ki jih predložijo ponudniki, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko ponudniki v roku, ki ga določi naročnik, predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Komunikacija med naročnikom in ponudnikom bo potekala preko sistema eJN-2. Predložitev manjkajočega dokumenta ali dopolnitev, popravek ali pojasnilo informacije ali dokumentacije se lahko nanaša izključno na takšne elemente ponudbe, katerih obstoj pred iztekom roka, določenega za predložitev prijave ali ponudbe, je mogoče objektivno preveriti.
Ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati:
• svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril,
• tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila,
• tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.
[…]«,
- 2. poglavje z naslovom Pogoji za udeležbo vključil:
o uvodno besedilo:
 »Ponudbe, ki ne bodo izpolnjevale (izkazovale) vseh v nadaljevanju opisanih pogojev bodo štete kot nedopustne ponudbe in bodo izločene iz postopka. Za izpolnjevanje pogojev v tej fazi ponudnik predloži izpolnjen obrazec ESPD za to javno naročilo (v primeru partnerskih ponudb se predloži ESPD obrazec za vsakega partnerja posebej, prav tako se predloži obrazec ESPD za vsakega prijavljenega podizvajalca). Naročnik bo pred priznanjem sposobnosti posameznega ponudnika le-tega pozval k predložitvi dokazil za izpolnjevanje posameznega pogoja z dokumenti in listinami, kot so naštete za dokazovanje posameznega pogoja ali so predvidene že v ZJN-3, oziroma podatke iz uradnih evidenc sam preveril v informacijskem sistemu e-Dosje oz. uradnih evidencah, v kolikor bo to mogoče. Po potrebi lahko naročnik v ta namen od ponudnikov zahteva predložitev ustreznih pooblastil za dostop do uradnih evidenc.«,
o posamezne pogoje, pri čemer je pod naslov Posebni pogoji med drugim vključil:
 besedilo:
»Ponudnik za izpolnjevanje pogojev pod P8, P9, P10, P11 in P12 v 1. fazi predloži lastno izjavo na predpripravljenem obrazcu v prilogi razpisne dokumentacije.«,
 pogoj z oznako P9:
»Ponudnik mora ponuditi pnevmatike, ki so primerne tudi za vožnjo po zahtevnejšem terenu, s kamnito, trdo, robato, nazobčano podlago (grobo lomljeno kamenje). Pri tovornih vozilih se zahteva, da se ponudi pnevmatika, ki je namenjena opravljanju regionalnega transporta (regionalka). Zimske pnevmatike morajo biti primerne za vožnjo v zimskih voznih razmerah (nizkih temperaturah, snegu, ledu…) in z oznako M+S.
Naročnik bo štel kot neustrezne pnevmatike v tem segmentu, ki sicer imajo oznako M+S, vendar so opredeljene kot celoletne pnevmatike (npr. All Season).«
in
 pogoj z oznako P12:
»Ponujene pnevmatike morajo izpolnjevati vse tehnične zahteve naročnika iz priloženega seznama pnevmatik-ponudbenega predračuna in zahteve iz te razpisne dokumentacije-Tehnične zahteve po Uredbi o zelenem javnem naročanju.«,
- 3. poglavje z naslovom Navodila za izdelavo ponudbe vključil:
o besedilo (prvih pet odstavkov):
»Ponudba se sestavi tako, da ponudnik vpiše zahtevane podatke v obrazce, ki so sestavni del razpisne dokumentacije oz. posameznih delov le-te. Ponudba mora biti podana na obrazcih iz prilog razpisne dokumentacije ali na po vsebini enakih obrazcih, izdelanih s strani ponudnika.
Ponudnik predloži potrdila ali izjave, kot je zahtevano pri poglavju "Pogoji za udeležbo" (v kolikor so zahtevane izjave že vsebovane v priloženem obrazcu "Izjave", je dovolj, da ponudnik žigosa in podpiše ta obrazec in mu ni potrebno prilagati lastnih izjav) ter izpolnjen, podpisan in žigosan vzorec okvirnega sporazuma skupaj s ponudbo v sistem e-JN v razdelek "Drugi dokumenti".
V fazi oddaje prijav (1. faza) morajo ponudniki oddati vsa zahtevana dokazila za izpolnjevanje pogojev in tehničnih zahtev ter podatke o predmetu naročila in tehničnih karakteristikah, ki jih vpišejo v tabelo Seznam pnevmatik 2018-2019 (BREZ CEN) in predložijo v razdelek "Drugi dokumenti". Ponudniki morajo v ponudbeno dokumentacijo priložiti dokumente, iz katerih bo razvidno, kaj ponujajo, to je, natančno razviden predmet ponudbe, ki se kasneje ne sme več spreminjati.
Ponudniki bodo morali v fazi oddaje ponudb (2. faza) poleg obrazca Ponudbeni predračun izpolniti še predzadnjo kolono v tabeli Seznam pnevmatik (kolona Cena EM v EUR brez DDV), v katero morajo vpisati cene. Ponudnik priloži seznam tudi v nezaklenjeni Excelovi tabeli (program Microsoft Office). Predmet ponudbe se v teh fazi ne sme več spreminjati.
Ponudnik v informacijskem sistemu e-JN v fazi oddaje ponudb (2. Faza) v razdelek "Predračun" naloži izpolnjen obrazec "Ponudbeni predračun v .pdf datoteki, ki bo dostopen na javnem odpiranju ponudb, obrazec "Ponudbeni predračun- Tabela-seznam pnevmatik", v katerega bo v fazi ponudb (2. faza) vpisal cene, pa znova naloži v razdelek "Drugi dokumenti". V primeru razhajanj med podatki v Ponudbenem predračunu - naloženim v razdelek "Predračun", in celotnim Predračunom - naloženim v razdelek "Drugi dokumenti", kot veljavni štejejo podatki v celotnem predračunu, naloženim v razdelku "Drugi dokumenti".«,
- 4. poglavje z naslovom Opis naročila – tehnične specifikacije vključil:
o točko 4.1 (Predmet naročila),v kateri je med drugim navedel:
»Predmet naročila je dobava avtomobilskih pnevmatik z boljšim izkoristkom goriva in boljšim oprijemom na mokri podlagi in avtomobilskih zračnic za obdobje dveh let in sicer:
- Sklop 1: pnevmatike C1 za osebna vozila (OV), in avtomobilske zračnice po seznamu: zajema nabavo okvirno 320 kosov avtomobilskih pnevmatik in 30 kosov avtomobilskih zračnic.
- Sklop 2: pnevmatike C2 za lahka dostavna vozila (LDV), srednja dostavna vozila (SDV) po seznamu: zajema nabavo okvirno 13.438 kosov avtomobilskih pnevmatik.
- Sklop 3: pnevmatike C3 za tovorna vozila (TV) po seznamu: zajema nabavo okvirno 1.138 kosov tovornih pnevmatik.
[…]
Način izpolnjevanja ponudbenega predračuna:
V priloženem seznamu pnevmatik so podane minimalne tehnične značilnosti pnevmatik po posameznih postavkah. Ponudniki morajo ponuditi pnevmatike, ki izpolnjujejo vsaj te navedene karakteristike, zaželeno pa je, da ponudijo tudi pnevmatike z boljšimi karakteristikami.
[…]
Ponudniki morajo obvezno vpisati najmanj znamko in tip pnevmatike oz. zračnice, ki jo ponujajo oziroma v ponudbeno dokumentacijo priložiti dokumente, iz katerih bo razvidno, kaj ponujajo pod posamezno postavko, to je natančno razviden predmet ponudbe, ki se kasneje ne sme več spreminjati.
V kolikor ponudnik ne ponudi vseh pnevmatik po seznamu za posamezen sklop (vrstica prazna) se taka ponudba kot nedopustna izloči.
[…]«

Naročnik je v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila vključil tudi obrazce.

Obrazec 3 (Izjave o sprejemu in izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije), ki ga morajo gospodarski subjekti izpolniti s svojimi podatki, odgovorna oseba pa podpisati, sestavljajo:
- besedilo pred naslovom obrazca: »Ponudnik predloži obrazec Izjave v 1. fazi v razdelek "Druge dokumenti".«,
- pet izjav, pri čemer se za besedilom »Izjavljamo«:
o druga izjava glasi:
»da ponujamo pnevmatike, ki so primerne tudi za vožnjo po zahtevnejšem terenu, s kamnito, trdo, robato, nazobčano podlago (grobo lomljeno kamenje), pri tovornih vozilih pa pnevmatika, ki je namenjena opravljanju regionalnega transporta (regionalka). Zimske pnevmatike so primerne za vožnjo v zimskih voznih razmerah (nizkih temperaturah, snegu, ledu…), z oznako M+S (P 9)«,
o peta izjava pa:
»da ponujene pnevmatike v celoti izpolnjujejo vse tehnične zahteve iz priloženega seznama pnevmatik po posameznih in zahteve iz poglavja 4.2 te razpisne dokumentacije-Tehnične zahteve po Uredbi o zelenem javnem naročanju (P 12)«,

Naročnik je pripravil obrazec predračuna za sklop 3 (Ponudbeni predračun-seznam pnevmatik 2018 - 2020) kot tabelo s 14 stolpci in predvidel vpis podatkov, in sicer tehničnih podatkov (sedem stolpcev: 6–12) in cen (dva stolpca: 13 in 14) za 31 postavk. Naročnik je v posamezne razdelke stolpca 3 (Profil) vpisal bodisi besedo »LETNA« bodisi oznako »M+S«. Naročnik je pnevmatiko iz postavke 1 opisal s podatki »215/75 R 17,5« (razdelek iz stolpca »Dimenzija«, stolpec 2), »LETNA« (razdelek iz stolpca »Profil«, stolpec 3) in »128/126M« (razdelek iz stolpca »Oznaka težnostnega in hitrostnega razreda po homologaciji«, stolpec 4).

Naročnik je v zvezi s predmetom naročila dal dodatne informacije na portalu javnih naročil. Naročnik je tako
- na vprašanje:
»Ponudbeni predračun-seznam pnevmatik sklop 3 .
Ali se bi dalo bolj specificirati, za kakšne pnevmatike gre - vodilne, pogonske ali prikolične?«
28. 8. 2018 ob 12.13 (odgovor 1) odgovoril:
»Tehnične zahteve, ki jih morajo izpolnjevati pnevmatike, so razvidne iz razpisne dokumentacije in tabele Seznam pnevmatik, torej dimenzijo, težnostni in hitrostni razred ter tip (letno ali zimsko pnevmatiko). V času, ko so zakonsko obvezne zimske pnevmatike, morajo biti na vodilnih oz. pogonskih oseh tovornih vozil nameščene zimske pnevmatike v dimenzijah kot jih zahteva proizvajalec vozila (upoštevajoč dimenzijo, težnostni in hitrostni razred). Navedene tehnične zahteve povsem zadoščajo, da lahko ponudniki pripravijo ustrezno ponudbo«,
- na vprašanje:
»[…] Ali tehnično dokumentacijo priložimo v fazi prijave (1) ali v fazi ponudbe (2)?«
28. 8. 2018 ob 12.13 (odgovor 2) pa:
»Kot je zapisano na več mestih v razpisni dokumentaciji, je potrebno dokumentacijo, iz katere je razvidno, katere pnevmatike in s kakšnimi karakteristikami ponudniki ponujajo, torej predmet ponudbe, predložiti v 1. fazi«,
s čimer sta ta odgovora postala del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (tretja poved iz prvega odstavka 67. člena ZJN-3).

Državna revizijska komisija je vpogledala v vlagateljevo prijavo, pri tem pa je ugotovila, da je vlagatelj med drugim predložil:
- izpolnjen in popisan obrazec 3,
- obrazec predračuna z izpolnjenimi razdelki iz stolpcev 6–12, iz katerega je med drugim razvidno, da je v postavki 1 ponudil pnevmatiko K MAX S (stolpec »Tip ponujene pnevmatike«) proizvajalca Goodyear (stolpec »Znamka ponujene pnevmatike«), za katero je v stolpcu 9 (Profil ponujene pnevmatike) navedel, da je »LETNA«,
in
- tehnične podatke, v katerih je označil, da je v postavki 1 ponudil pnevmatiko K MAX S proizvajalca Goodyear (prednja stran) z oznako 215/75R17,5 128/126M 14 M+S, koda 568894, ki ima slikovno oznako z goro s tremi vrhovi in snežinko ter besedilo »M+S« (dvakrat) in »TL Značilnost« (hrbtna stran).

Naročnik je z elektronskim sporočilom, poslanim 25. 9. 2018 ob 11.34, v zvezi s pnevmatiko iz postavke 1 pozval na pojasnilo, ker »[i]z priložene tehnične dokumentacije« »ni mogoče razbrati, ali je ponudnik ponudil pnevmatike, kot jih je navedel v tabeli. Opozarjamo vas, da morajo biti iz tehnične dokumentacije razvidne dimenzija ponujene pnevmatike, težnostni in hitrostni razred, razred kotalnega upora in razred oprijema na mokri podlagi. Podatki iz tabele in tehnične dokumentacije oz. drugih prilog ("labelinga"), se morajo ujemati.« Vlagatelj je odgovoril z dopisom z dne 27. 9. 2018, ki mu je predložil »posodobljeno Excel datoteko«, navedel pa je tudi, da je »dopolnil[…]« »tudi priloženo tehnično dokumentacijo ponujenih pnevmatik«. Državna revizijska komisija je vpogledala v tabeli v programu Excel in ugotovila, da se podatki pri postavki 1 ne razhajajo. V obeh tabelah je namreč navedeno, da je vlagatelj ponudil pnevmatiko K MAX S (stolpec »Tip ponujene pnevmatike«) proizvajalca Goodyear (stolpec »Znamka ponujene pnevmatike«). Vlagatelj pa je k dopisu z dne 27. 9. 2018 poleg prednje strani tehničnih podatkov, ki jih je predložil v prijavi in iz katerih je razvidno, da se nanašajo na pnevmatiko K MAX S proizvajalca Goodyear, predložil še tabelo v angleškem jeziku s tehničnimi podatki o pnevmatikah. Iz te tabele je pri pnevmatiki, ki jo je vlagatelj označil, da je ponujena v postavki 1, med drugim razvidno, da ima kodo 568894 (razdelek iz stolpca »SAP Code«), da je opisana kot 215/75R17.5 KMAX S 128/126M 3PSF (razdelek iz stolpca Description«), da ni označen razdelek iz stolpca »HL« in da sta označena razdelka iz stolpcev »M+S« in »3PMSF«.

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je kljub naročnikovi nedosledni uporabi nekaterih pojmov (npr. ponudnik, ponudba, prijava) v posamezni fazi izbranega dvofaznega postopka in vprašljivosti terminološke primernosti teh pojmov za posamezno fazo izbranega dvofaznega postopka, česar vlagatelj sicer ne problematizira, iz dokumentov v zvezi z oddajo javnega naročila (npr. tretji odstavek točke 1.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, tretji in četrti odstavek točke 3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, odgovor 2, objavljen na portalu javnih naročil 28. 8. 2018 ob 12.13) jasno razvidno, da naročnik izvaja dvofazni postopek tako, da gospodarski subjekti v prvi fazi ponudijo predmet, v drugi fazi pa se bo pogajal o ceni, ne pa tudi o predmetu. Naročnik bo torej v drugo fazo povabil le gospodarske subjekte, ki so že v prvi fazi ponudili predmet, ki je skladen s tehničnimi specifikacijami. Tako je treba ugotoviti, ali je naročnik smel zaključiti, da vlagatelj v prvi fazi ni ponudil predmeta naročila, ki bi bil skladen s tehničnimi specifikacijami, in da ga zato ni dolžan povabiti k predložitvi ponudbe ter mu s tem omogočiti sodelovanja v drugi fazi.

Naročnik v treh sklopih (točka II.1.6 objav, točka 4.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) nabavlja blago (točka II.1.3 objav, 4. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3), za katerega je zahteve določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Te zahteve so razvidne iz točke 4.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in obrazca predračuna, ne glede na umestitev med pogoje za udeležbo pa tudi iz vsaj dela poglavja o posebnih pogojih, v katerega je naročnik med drugim vključil pogoj P9, ki ga vlagatelj in naročnik različno tolmačita.

Državna revizijska komisija najprej opozarja, da mora izvajanje javnega naročanja temeljiti na temeljnih načelih javnega naročanja (gl. prvi odstavek 3. člena ZJN-3), med drugim načelu transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3). To načelo zahteva, da so vsi pogoji in podrobna pravila postopka oddaje v javnem razpisu (tj. obvestilu o javnem naročilu) ali razpisni dokumentaciji (tj. dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila) določeni jasno, natančno in nedvoumno, tako da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako in da lahko naročnik učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo merilom, ki urejajo zadevno naročilo (npr. zadeva št. 018-080/2018 in prim. Komisija proti Nizozemski, C-368/10 z dne 10. 5. 2012, ECLI:EU:C:2012:284, točka 109 in Partner Apelski Dariusz, C-324/14 z dne 7. 4. 2016, ECLI:EU:C:2016:214, točka 61). Z načelom iz 6. člena ZJN-3 je tesno povezano načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3). Namen zahteve po preglednosti je zagotoviti neobstoj tveganja favoriziranja in samovolje naročnika (Partner Apelski Dariusz, C-324/14 z dne 7. 4. 2016, ECLI:EU:C:2016:214, točka 61). Čeprav 6. in 7. člen ZJN-3 izrecno omenjata le ponudnike, pa sta ti načeli relevantni tudi v primeru gospodarskih subjektov, ki sodelujejo v prvi fazi postopka iz 45. člena ZJN-3, saj so tudi ti subjekti v razmerju do naročnika v vsebinsko primerljivem položaju, kot so ponudniki v razmerju do naročnika. To potrjuje že prvi pododstavek prvega odstavka 36. člena Direktive 2014/25/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju naročnikov, ki opravljajo dejavnosti v vodnem, energetskem in prometnem sektorju ter sektorju poštnih storitev ter o razveljavitvi Direktive 2004/17/ES (UL L 94 z dne 28. 3. 2014; v nadaljevanju: Direktiva 2014/25), ki določa, da naročniki obravnavajo gospodarske subjekte enako in nediskriminatorno ter delujejo transparentno in sorazmerno. Prvi pododstavek prvega odstavka 36. člena Direktive 2014/25/EU tako uporablja pojem gospodarski subjekt, ki glede na svojo definicijo vključuje širši krog subjektov, kot pojem ponudnik (gl. 6. ter 7. in 8. točko 2. člena Direktive 2014/25). Naročnik mora že zaradi namena temeljnega načela iz 6. člena ZJN-3 zato upoštevati, da vse pogoje in podrobna pravila postopka oddaje v obvestilu o javnem naročilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določi jasno, natančno in nedvoumno. Če naročnik temu ne bi zadostil, ker kakšnega pogoja ali podrobnega pravila postopka oddaje v obvestilu o javnem naročilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil jasno, natančno in nedvoumno, zaradi česar bi bili mogoči o njih vsaj dve različni (razumni) tolmačenji, potem ne bi smel pogoja ali podrobnega pravila postopka oddaje zahteve, ki ni jasen, natančen in nedvoumen, tolmačiti v škodo gospodarskega subjekta, ki je tak pogoj ali pravilo tolmačil in nato izpolnil v še dopustnih mejah. Državna revizijska komisija zato pojasnjuje, da je v obravnavani zadevi treba upoštevati zapisano besedilo pogoja P9 in dovoliti njegovo tolmačenje v mejah tega, kar je zapisano (možne razlage znotraj ožjega ali širšega tolmačenja jezikovnih znakov), saj bi omejevanje pomena pogoja P9 šele po roku za predložitev ponudb po vsebini pomenilo določanje konkretne vsebine tega pogoja šele po poteku roka za predložitev prijav in s tem oblikovanje drugačnih dejanskih okoliščin naročila, kar ne bi bilo skladno ne s 6. ne s 7. členom ZJN-3.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v pogoju P9 v zvezi s pnevmatikami uporabil pridevnika zimska in celoletna ter oznako M + S. Iz vpogleda v obrazec predračuna za sklop 3 je razvidno, da je naročnik v stolpcu 3 (Profil) vpisal bodisi besedo »LETNA« bodisi oznako M + S, iz česar je mogoče sklepati, da bo nabavljal pnevmatike dveh različnih profilov. Državna revizijska komisija na podlagi tega tudi ugotavlja, da se edini pridevnik iz obrazca predračuna za sklop 3, s katerim je naročnik opisal pnevmatike (tj. letna), ne pojavi med pridevnikoma, ki ju je naročnik uporabil v pogoju P9 (tj. zimska in celoletna). Glede na to, da naročnik v obrazcu predračuna za sklop 3 ni uporabil besedila »zimska [pnevmatika]«, je ob upoštevanju vsaj tretje povedi iz pogoja P9 in druge povedi iz 2. točke obrazca 3 (Izjave o sprejemu in izpolnjevanju pogojev iz razpisne dokumentacije), treba razumeti, da oznaka M + S v tem obrazcu pomeni »zimska [pnevmatika]«. To potrjuje odgovor 1, objavljen na portalu javnih naročil 28. 8. 2018 ob 12.13, v katerem je naročnik navedel, da je v obrazcu predračuna za sklop 3 določil tehnične zahteve za letne in zimske pnevmatike. Navedeno kaže, da naročnik v obrazcu predračuna za sklop 3 ne enači zimskih pnevmatik z letnimi pnevmatikami (tj. s tistimi, za katere je zahteval, da je profil »letni«). Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je naročnik tudi v obrazcu predračuna za sklopa 1 (pri pnevmatikah) in 2 v stolpcu 3 (Profil) vpisal bodisi besedo »LETNA« bodisi oznako M + S.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je iz točke 4.1 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila razvidno, da naročnik nabavlja pnevmatike za različne vrste oziroma kategorije vozil, in sicer za osebna vozila (sklop 1), lahka dostavna vozila (sklop 2) in tovorna vozila (sklop 3). Iz besedila, ki ga je naročnik vključil pod naslov Posebni pogoji 2. poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, da gospodarski subjekt za dokazovanje izpolnjevanja pogojev P8, P9, P10, P11 in P12 predloži lastno izjavo na obrazcu, ki ga je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila pripravil naročnik, ni razvidno, da bi naročnik predložitev lastne izjave omejil le na gospodarske subjekte, ki bi sodelovali le v katerem izmed treh sklopov. To omogoča zaključek, da so morali gospodarski subjekti predložiti lastno izjavo ne glede na sklop, v katerem so sodelovali. Niti iz besedila pred naslovom obrazca 3, ki vsebuje zahtevo oziroma navodilo za predložitev lastne izjave za dokazovanje izpolnjevanja med drugim pogojev P9 in P12, ni razvidno, da bi jo predložili le gospodarski subjekti, ki bi sodelovali le v katerem izmed sklopov. Tudi to besedilo omogoča zaključek, da so morali gospodarski subjekti predložiti lastno izjavo ne glede na sklop, v katerem so sodelovali. Navedena zaključka zato omogočata nadaljnji sklep, da vsebina pogoja P9 ni vezana le na sklop 3, ki obsega pnevmatike za tovorna vozila, temveč tudi na sklopa 1 in 2. Besedilo, ki ga je naročnik v obrazcu 3 uporabil za lastno izjavo za dokazovanje izpolnjevanje pogoja P9, potrjuje, da se celotna izjava ne uporablja za sklop 3, saj je že iz drugega dela prve povedi, kjer je naročnik uporabil besedo pa, ko je navedel »pri tovornih vozilih pa pnevmatika«, mogoče ugotoviti, da se prvi del prve povedi nanaša na vse tri sklope, drugi del prve povedi pa se omejuje le na sklop 3. Iz druge povedi iz obrazca 3 ni mogoče ugotoviti nobenega izraza, ki bi kazal, da se to izjavo izjavi le za primer sklopa 3. Slednje omogoča sklep, da se trditev iz druge povedi izjavi za vse tri sklope. Res je sicer, da ni videti smisla, da bi morali gospodarski subjekti, ki bi sodelovali le v sklopih 1 in 2, izjaviti tudi, da ponujajo pnevmatike, ki so pri tovornih vozilih primerne za regionalni transport (drugi del prve povedi iz izjave iz obrazca 3 za dokazovanje pogoja P9), vendar niti izjava take trditve ne bi pomenila, da je gospodarski subjekt, ki je želel sodelovati le v sklopih 1 in/ali 2, sodeloval tudi v sklopu 3. Kvečjemu je mogoče šteti, da je naročnik pripravil lastno izjavo za dokazovanje izpolnjevanje pogoja P9 preširoko, ker jo morajo v zvezi s sklopom 3 podati tudi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v sklopih 1 in/ali 2.

Čeprav je na podlagi obrazca predračuna za sklop 3 treba razumeti, da naročnik za sklop 3 nabavlja pnevmatike dveh različnih profilov (letne in zimske), pa ni nerazumno vlagateljevo tolmačenje pogoja P9, ki četrto poved veže le na zimske pnevmatike, ne pa tudi na tovorna vozila, kot je to uveljavljal naročnik (dokument »Odločitev« z dne 16. 11. 2018, str. 3). Že samo zaradi tega, ker je dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila treba razumeti tako, da lastno izjavo v zvezi z izpolnjevanjem pogoja P9 predložijo tudi gospodarski subjekti, ki sodelujejo v sklopu 1 in/ali 2, je besedilo »v tem segmentu«, ki je navedeno v pogoju P9, mogoče obravnavati tudi tako, da se nanaša le na zahteve za zimske pnevmatike, ne pa tudi na vrste oziroma kategorije vozil. Če bi naročnik želel določiti omejitev v zvezi s celoletnimi pnevmatikami na vrsto oziroma kategorijo vozil, bi moral to določiti jasno, natančno in nedvoumno. Upoštevajoč navedeno Državna revizijska komisija ni mogla šteti, da je naročnik imel zadostno podlago, da je v razmerju do vlagatelja tolmačil četrto poved iz pogoja P4 tako, da za sklop 3 določa omejitev glede na vrsto oziroma kategorijo vozil. Drugačno stališče bi namreč pomenilo, da bi Državna revizijska komisija morala šteti, da bi naročnik smel po poteku roka za predložitev prijav, ko se je tudi že seznanil s prijavami, v nasprotju s 6. in 7. členom ZJN-3 tolmačiti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila na način, ki oži možno tolmačenje, ki ga je v zahtevku za revizijo uveljavljal vlagatelj.

Državna revizijska komisija nadalje pritrjuje naročniku (dokument »Odločitev« z dne 16. 11. 2018, str. 2), da je vlagatelj v predračunu za ponujeno pnevmatiko v postavki 1 navedel, da je letna pnevmatika, saj je ponujeno pnevmatiko tako izrecno označil v razdelku iz stolpca 9 (Profil ponujene pnevmatike). Državna revizijska komisija ne nasprotuje naročniku, da je iz tehnične dokumentacije, ki jo je vlagatelj predložil naročniku že v prijavi in na poziv z dne 25. 9. 2018, razvidno, da je ponujena pnevmatika v postavki 1 označena z oznako M + S, poleg tega pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da se je lahko naročnik že na podlagi tehnične dokumentacije, predložene v prijavi za postavko 1 (gl. hrbtno stran), seznanil, da je ponujena pnevmatika v postavki 1 označena z goro s tremi vrhovi in snežinko, čemur ustreza oznaka 3MPSF (tj. »3-peak-mountain with snowflake«, gl. točko 4.2.6. Pravilnika št. 117 Ekonomske komisije Združenih narodov za Evropo (UN/ECE) – Enotne določbe o homologaciji pnevmatik v zvezi z emisijami kotalnega hrupa in/ali oprijemljivostjo na mokrih površinah in/ali kotalnim uporom [2016/1350], UL L 218 z dne 12. 8. 2016; tj. UNECE 117) iz tabele v angleškem jeziku s tehničnimi podatki o pnevmatikah, ki jo je vlagatelj predložil na poziv z dne 25. 9. 2018. Vendar Državna revizijska komisija upoštevajoč še okoliščine, ki jih bo predstavila v nadaljevanju, ne more spregledati, da je vlagatelj k zahtevku za revizijo predložil pojasnilo proizvajalca sporne pnevmatike z dne 22. 10. 2018, iz katerega je med drugim razvidno, da je sporna pnevmatika namenjena za letno uporabo, da oznaki na pnevmatikah M + S in 3PMSF dokazujeta in dovoljujeta tudi uporabo v zimskih razmerah in da ti oznaki ne pomenita, da je pnevmatika namenjena samo za uporabo v zimskih razmerah, temveč pomenita, da pnevmatika zadostuje minimalnim zahtevam, ki jih zahteva UNECE 117 za uporabo v zimskih razmerah. Vlagatelj je k vlogi z dne 26. 11. 2018 predložil dodatno izjavo proizvajalca sporne pnevmatike, in sicer z dne 23. 11. 2018, iz katere je izrecno razvidna izjava, da se »kljub oznakam M+S in 3PMSF« »pnevmatika Goodyear KMAX S šteje za letno pnevmatiko«, pri čemer je zaključil izjavo z navedbo, da »tovornih pnevmatik brez oznak M+S in 3PMSF se ne izdeluje več«. Izhajajoč iz navedenih izjav proizvajalca sporne pnevmatike bi bilo treba razumeti, da je vlagatelj v obrazcu predračuna izpolnil razdelek v stolpcu 9 (Profil ponujene pnevmatike) v vsebini, kot profil sporne pnevmatike šteje tudi njen proizvajalec, in sicer kot letno pnevmatiko. Četudi je proizvajalec ti izjavi podal po poteku roka za predložitev prijav in bi morda imel interes, da bi vlagatelj uspel naročniku prodati pnevmatike, ki jih proizvaja, to v dejanskih okoliščinah ne bi zmanjševalo pomena teh izjav. Če je pnevmatika K MAX S proizvajalca Goodyear z oznako 215/75R17,5 128/126M letna, ne datum izjav ne morebitni ekonomski interes proizvajalca ne bi mogla biti relevantna, ker ne bi mogla vplivati na že obstoječe lastnosti pnevmatike. Da tudi naročnik ni izključno na stališču, da sporna pnevmatika ni letna, izhaja iz pregleda celotne dokumentacije. Državna revizijska komisija je namreč pri njenem pregledu ugotovila, da je naročnik v nasprotju s 7. členom ZJN-3 obravnaval gospodarske subjekte različno. Državna revizijska komisija je po vpogledu v prijavo gospodarskega subjekta Petrol, d. o. o., Ljubljana, ki mu je naročnik za sklop 3 priznal usposobljenost, ugotovila, da je v obrazcu predračuna za sklop 3 v postavki 1 ponudil pnevmatiko proizvajalca Goodyear (stolpec 6 Znamka ponujene pnevmatike) KMAX S (stolpec 9 Profil ponujene pnevmatike) z lastnostmi 215/75 R 17,5 (stolpec 8 Dimenzije ponujene pnevmatike) in 128/126M (stolpec 10 Oznaka težnostnega in hitrostnega razreda po homologaciji), ki jo je označil, da je letna (stolpec 7 Tip ponujene pnevmatike). Državna revizijska komisija torej ugotavlja, da je naročnik ob enakem opisu pnevmatik dveh različnih gospodarskih subjektov pri gospodarskem subjektu Petrol, d. o. o., Ljubljana štel, da izpolnjuje tudi zahtevo, da je pnevmatika letna, pri vlagatelju pa ne.

Glede na podane ugotovitve Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik s podano obrazložitvijo v dokumentu »Odločitev št. 0033/2018/0033/JNB/6« št. 6/23- z dne 17. 10. 2018 ni uspel utemeljiti, da je smel zaključiti, da vlagatelj v prvi fazi ni ponudil predmeta naročila, ki bi bil skladen s tehničnimi specifikacijami, in da ga zato ni dolžan povabiti k predložitvi ponudbe ter mu s tem omogočiti sodelovanja v drugi fazi. Državna revizijska komisija je zaradi ugotovljene kršitve 7. člena ZJN-3 pri izbiri udeležencev v postopku oddaje naročila skladno z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila zahtevku za revizijo in v celoti razveljavila odločitev o priznanju usposobljenosti za sklop 3, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev št. 0033/2018/0033/JNB/6« št. 6/23- z dne 17. 10. 2018.

Skladno z drugo povedjo iz tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo izpodbijane odločitve se postopek oddaje naročila vrne v trenutek pred njenim sprejemom, naročnik pa je znova zavezan sprejeti eno izmed odločitev, ki jih omogoča 90. člen ZJN-3, pri čemer jo mora obrazložiti skladno z drugo povedjo iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3 in z njo seznaniti gospodarske subjekte (prva poved iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3). Naročnik pri odločanju o priznanju usposobljenosti upošteva osmi odstavek 89. člena ZJN-3. Naročnik mora pri svojih ravnanjih zagotoviti spoštovanje tudi temeljnih načel iz 6. in 7. člena ZJN-3.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je uspel z zahtevkom za revizijo, zato mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN ter skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: OT), ob upoštevanju okoliščin primera, kot potrebne priznava stroške takse v višini 1.000 eurov, stroške za sestavo zahtevka za revizijo (tarifna številka 40 OT) v višini 826,20 eurov (1.800 točk), povečani za 22 % DDV, kar znese 1.007,96 eurov, in izdatke (11. člen OT) v višini 12,85 eurov (28 točk), povečani za 22 % DDV, kar znese 15,68 eurov.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 2.023,64 eurov v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Državna revizijska komisija ni priznala povračila priglašenih stroškov nad priznanimi, saj glede na ocenjeno vrednost naročila za sklop 3 v OT ni podlage za obračunavanje nagrade in izdatkov v višjem znesku, kot je ocenjena vrednost sklopa 3. Državna revizijska komisija ni vlagatelju priznala niti stroškov, navedenih v vlogi z dne 26. 11. 2018, saj je bilo vse, kar je bistveno za rešitev zadeve, razvidno že iz zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je zato kot neutemeljeno zavrnila višjo stroškovno zahtevo od priznanih 2.023,64 eurov.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 15. 1. 2019

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor,
- odvetnica Mojca Lorenci Visinski, Verovškova ulica 55, 1000 Ljubljana,
- Bartog, d. o. o., Obrtniška ulica 18, 8210 Trbovlje,
- Petrol, d. d., Dunajska cesta 50, 1000 Ljubljana,
- Špan, d. o. o., Tržaška cesta 547, 1351 Brezovica pri Ljubljani,
- Trans Felix, d. o. o., Lesno Brdo 17, 1360 Vrhnika,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran