Na vsebino
EN

018-225/2018 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Številka: 018-225/2018-4
Datum sprejema: 4. 1. 2019

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter dr. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila za »Izvajanje storitev čiščenja za potrebe Medicinske fakultete, Univerze v Ljubljani« in na podlagi pritožbe, ki jo je vložil vlagatelj SANI čistilni servis Sanel Kremić, s.p., Klavčičeva ulica 4, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 4. 1. 2018

odločila:

1. Pritožbi se ugodi tako, da se razveljavi Sklep, št. 091-31-6/18 z dne 3. 12. 2018.

2. Naročnik mora o zahtevku za revizijo, ob ugotovitvi izpolnjevanja procesnih predpostavk, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN.

Obrazložitev:

Naročnik na podlagi Sklepa o začetku postopka z dne 24. 9. 2018 in Obvestila o naročilu (EU 2 – SL), ki je bilo na portalu javnih naročil objavljeno dne 17. 10. 2018, št. objave JN007233/2018-B01, in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije dne 18. 10. 2018, št. objave 2018/S 201-456733, ter Popravka (EU 14 – SL), ki je bil na portalu javnih naročil objavljen dne 31. 10. 2018, št. objave JN007233/2018-K01, in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije dne 2. 11. 2018, št. objave 2018/S 211-483218, izvaja odprti postopek za izbiro izvajalca storitev čiščenja.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 27. 11. 2018, v katerem predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi tako, da se postopek oddaje javnega naročila ustavi, izpodbijana nezakonita določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pa razveljavijo. Vlagateljev predlog o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila je Državna revizijska komisija smiselno obravnavala kot predlog za izdajo sklepa za zadržanje postopka iz 19. člena ZPVPJN. Državna revizijska komisija predlogu ni ugodila, o čemer je izdala Sklep, št. 018-211/2018-4 z dne 6. 12. 2018.


Naročnik je s Sklepom, št. 091-31-6/18 z dne 3. 12. 2018, zavrgel zahtevek za revizijo kot prepoznega. Navaja, da
- je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil prepozno, na pošto, priporočeno dne 28. 11. 2018, kar je ugotovil na podlagi pridobljene poizvednice,
- je zahtevek za revizijo prejel dne 29. 11. 2018,
- je bil zahtevek za revizijo vložen zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, odpiranje ponudb pa je bilo dne 28. 11. 2018,
- je bil zadnji naročnikov odgovor na portalu javnih naročil objavljen dne 13. 11. 2018,
- se je rok za vložitev zahtevka za revizijo iztekel dne 27. 11. 2018,
- se rok za vložitev zahtevka za revizijo zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila ne šteje le od objave obvestila o naročilu, temveč tudi od objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, pod pogojem, da se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika (s tem v zvezi se naročnik sklicuje na odločitev Državne revizijske komisije v zadevi št. 018-064/2018),
- vlagatelj ni zmogel trditvene podlage glede tega, ali je naročnik z odgovori sploh spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji in ali so se s tem obvestilom spremenile ali dopolnile zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika. Naročnik meni, da trditvene podlage ne more podati organ pravnega varstva in je ni mogoče nadomestiti zgolj s citati vprašanj in odgovorov, podanih preko portala javnih naročil.

Vlagatelj je vložil Pritožbo z dne 17. 12. 2018 in predlagal, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in zahtevek sprejme v obravnavo, oziroma podredno, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in odloči, da mora naročnik o zahtevku za revizijo odločiti skladno z ZPVPJN. Vlagatelj navedbam naročnika nasprotuje in navaja,
- je zahtevek za revizijo oddal na bencinskem servisu Petrola, d.d., BS Domžale – Češminova, ki je pooblaščeni prevzemnik pošte na območju Domžal, priporočeno, dne 27. 11. 2018 ob 18.54 uri,
- je bencinski servis Petrol kontaktna točka, na kateri se lahko oddajajo tudi priporočene pošiljke in zanj veljajo v zvezi s sprejemanjem in oddajanjem priporočenih pošiljk enaka pravila kot za pošto, kar pomeni, da je dan oddaje poštne pošiljke (zahtevka za revizijo) na bencinskem servisu treba šteti kot dan izročitve zahtevka za revizijo naročniku; kot dokazilo prilaga potrdilo o oddaji pošiljke in račun (s tem v zvezi se vlagatelj sklicuje na Sklep Višjega sodišča v Ljubljani, št. II Ip 2883/2009),
- je naročnik s tem, ko je dne 13. 11. 2018 podal odgovor glede sprejema enakovrednega dokazila zahtevanemu certifikatu ISO 14001:2004, dodatno pojasnil možnost izpolnjevanja pogoja glede predložitve zahtevanega certifikata, istega dne pa je naročnik podal tudi odgovor, da zahtev v delu, ki se nanašajo na poimenski seznam kadra, ne bo spreminjal, s čemer odgovora na zastavljeni vprašanji ni podal, a že pojasnilo nespreminjanja ponovno potrdi isto naročnikovo kršitev, zaradi česar tudi od tega odgovora dalje začne teči rok za vložitev zahtevka za revizijo,
- je nezakonita tudi odločitev o zavrnitvi zahteve vlagatelja za povrnitev stroškov, ki so mu nastali v zvezi z vložitvijo zahtevka za revizijo.

Naročnik je z vlogo z dne 19. 12. 2018 Državni revizijski komisiji odstopil pritožbo in dokumentacijo v postopku oddaje javnega naročila in v predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Da bi naročnik sprejel zahtevek za revizijo v (vsebinsko) obravnavo, morajo biti, skladno z drugim odstavkom 26. člena ZPVPJN, izpolnjeni pogoji iz prvega odstavka 26. člena ZPVPJN, med drugim pogoj, da je zahtevek za revizijo vložen pravočasno. Če navedeni procesni pogoj ni izpolnjen, naročnik zahtevek za revizijo, skladno s tretjim odstavkom istega člena ZPVPJN, zavrže s sklepom.

Roki za vložitev zahtevka za revizijo so določeni v 25. členu ZPVPJN. Ker je v predmetnem postopku pravnega varstva zahtevek za revizijo vložen zoper dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, je potrebno upoštevati prvi odstavek navedenega člena, ki določa, da se zahtevek za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o naročilu ali prejema povabila k oddaji ponudbe. Kadar naročnik spremeni ali dopolni navedbe v objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali v razpisni dokumentaciji, se lahko zahtevek za revizijo, ki se nanaša na spremenjeno, dopolnjeno ali pojasnjeno vsebino objave, povabila ali razpisne dokumentacije ali z njim neposredno povezano navedbo v prvotni objavi, povabilu k oddaji ponudbe ali razpisni dokumentaciji, vloži v desetih delovnih dneh od dneva objave obvestila o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku, če se s tem obvestilom spreminjajo ali dopolnjujejo zahteve ali merila za izbiro najugodnejšega ponudnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila objavil dne 17. 10. 2018 in popravek dne 31. 10. 2018, na portalu javnih naročil, oziroma dne 18. 10. 2018 in dne 2. 11. 2018, v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije. Naročnik je zagotovil tudi informacije na portalu javnih naročil, in sicer dne 30. 10. 2018, dne 5. 11. 2018 in dne 13. 11. 2018, v obliki odgovorov na vprašanja potencialnih ponudnikov.

Kot je Državna revizijska komisija zapisala že v odločitvi v zadevi št. 018-064/2018, skladno z drugo povedjo prvega odstavka 25. člena ZPVPJN za ugotovitev pravočasnosti zahtevka za revizijo ni odločilno, ali je naročnik objavil obvestilo o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku (6. točka prvega odstavka 52. člena ZJN-3), temveč, da je naročnik (tudi v predmetni zadevi) gospodarskim subjektom zagotovil informacije, ki so bile objavljene na portalu javnih naročil kot odgovori na vprašanja gospodarskih subjektov. V taki obliki objavljene informacije so po svoji vsebini in namenu enake informacijam, ki so objavljene v obvestilih o dodatnih informacijah, informacijah o nedokončanem postopku ali popravku. V skladu z isto določbo ZPVPJN je potrebno dalje upoštevati, da so te informacije lahko relevantne za ugotovitev pravočasnosti zahtevka za revizijo le, če je naročnik z njimi spremenil ali dopolnil navedbe v objavi, povabilu k predložitvi ponudb ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ne pa tudi, če je s temi informacijami le pojasnil navedbe tako, da s pojasnili ni tudi povzročil spremembe ali dopolnitve navedb v objavi, povabilu k predložitvi ponudb ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Kot izhaja iz druge povedi drugega odstavka 67. člena ZJN-3, se informacije, ki jih posreduje naročnik gospodarskim subjektom na portalu javnih naročil ali prek njega, štejejo za spremembo, dopolnitev ali pojasnilo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, če iz vsebine informacij izhaja, da se z njimi spreminja ali dopolnjuje ta dokumentacija ali če se s pojasnilom odpravlja dvoumnost navedbe v tej dokumentaciji. Navedeno pomeni, da se za razmejitev, kdaj informacija pomeni dopolnitev, spremembo ali pojasnilo, upošteva vsebinski kriterij (tj. kaj je vsebina informacije), ne pa poimenovanje te informacije, zaradi česar je ugotovitev, kaj je vsebina informacije, lahko različna glede na konkretne okoliščine vsakokratnega primera.

Državna revizijska komisija v predmetni zadevi ugotavlja, da je naročnik dne 13. 11. 2018 na portalu javnih naročil podal odgovore na vprašanja glede sprejema enakovrednega dokazila zahtevanemu certifikatu ISO 14001:2004 in glede poimenskega seznama kadrov, v zvezi s čemer je vlagatelj (med drugim) vložil zahtevek za revizijo. Naročnik je na eno od vprašanj, in sicer: »Glede na to, da gre pri certifikatu ISO 14001:2004 zgolj za zunanjo akreditacijo notranjega poslovanja ponudnika v smislu ravnanja z odpadki oz. varstva okolja, nas zanima kaj boste šteli kot enakovreden certifikat? Ali je notranji akt s katerim ponudnik izkazuje ravnanje z odpadki in ukrepe za varovanje in zaščito okolja pri svojem poslovanju ustrezen dokument za izkazovanje tega pogoja? V kolikor je odgovor negativen, specificirajte kakšno dokazilo boste šteli kot enakovredno, kajti popolnoma enakovredno dokazilo ne obstaja?« dne 13. 11. 2018 ob 09:53 odgovoril: »Spoštovani, Naročnik bo kot enakovredno dokazilo štel potrdilo o vpisu v register EMAS. Lp«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik z navedenim odgovorom spremenil oziroma dopolnil eno od postavljenih zahtev, to je, točko f) Certifikat kakovosti o izpolnjevanju okoljskih kriterijev, točke 3.4 Tehnični pogoji oz. sposobnost, poglavja 3.1 Razlogi za izključitev in pogoji za sodelovanje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je prvotno določala: »[…] Ponudnik mora imeti na dan odpiranja ponudb veljaven sistem zagotavljanja kakovosti izvajanja okoljskih kriterijev. Naročnik bo pri tem upošteval certifikat ISO 14001:2004 oziroma certifikat, ki je enakovreden navedenemu certifikatu. Dokazilo: Izpolnjen obrazec ESPD za ponudnika in morebitne partnerje v skupni ponudbi oz. podizvajalce in kopija veljavnega certifikata. […]«, s tem pa v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v navedenem delu posegel na način, ki vpliva na ponoven pričetek teka roka za vložitev zahtevka za revizijo.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je potrebno rok za ugotavljanje pravočasnosti vložitve zahtevka za revizijo šteti od datuma objave predhodno navedenega naročnikovega odgovora, torej od dne 13. 11. 2018, kar upoštevaje prvi odstavek 25. člena ZPVPJN pomeni, da se je desetdnevni rok za vložitev zahtevka za revizijo, ki se nanaša na vsebino objave, povabilo k oddaji ponudbe ali razpisno dokumentacijo, v konkretnem primeru iztekel dne 27. 11. 2018. Državna revizijska komisija tako pritrjuje navedbi naročnika iz sklepa o zavrženju zahtevka za revizijo: »Deset dnevni rok kot ga določa zakon je tako iztekel 27. 11. 2018, kar pomeni, da bi moral vlagatelj zahtevek za revizijo vložiti na razpisno dokumentacijo najpozneje 27. 11. 2018 […]«.

V sklepu o zavrženju zahtevka za revizijo naročnik navaja, da je vlagatelj zahtevek za revizijo vložil s priporočeno pošto prepozno, dne 28. 11. 2018, kar je ugotovil na podlagi poizvednice. Po vpogledu v spisovno dokumentacijo naročnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre za poizvednico, ki jo je naročnik pridobil s poizvedbo na spletni strani Pošte Slovenije v zavihku »Sledenje pošiljk« dne 29. 11. 2018, na podlagi sprejemne številke pošiljke, ki izhaja iz nalepke na kuverti, v kateri je bil poslan zahtevek za revizijo. Iz pridobljene poizvednice izhaja, da je bila relevantna »Pošiljka sprejeta na pošti« dne »28. 11. 2018«.

Nasprotno, vlagatelj v pritožbi navaja, da je zahtevek za revizijo oddal priporočeno na bencinskem servisu Petrol, d.d., BS Domžale – Češminova pravočasno, dne 27. 11. 2018, kar dokazuje z dokumentom Potrdilo o oddaji pošiljke, iz katerega izhaja, da je na naslov naročnika poslal pošiljko (storitev »Povratnica«), sprejemna številka »RT 0132 5869 4 SI« (brez datuma) in kopijo računa Petrol d.d., št. 2367-4-161754 z dne 27. 11. 2018, na katerem sta navedeni (med drugim) tudi storitvi »Pošta sprejem od kupca, ID paketa: RT013258694SI« in »Pošta pošiljanje paketa«.

V zvezi z vprašanjem pravočasnosti vloženega zahtevka za revizijo Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je potrebno, v povezavi s 13. členom ZPVPJN, ki določa, da se v postopku pravnega varstva glede vprašanj, ki jih ZPVPJN ne ureja, uporablja zakon, ki ureja pravdni postopek, upoštevati tudi določbe 112. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99, s sprem., v nadaljevanju: ZPP). Prvi odstavek 112. člena ZPP določa, da se v primeru, če je vloga vezana na rok, šteje, da je vložena pravočasno, če je izročena pristojnemu sodišču, preden se rok izteče, drugi odstavek istega člena pa določa, da se v primeru, če se vloga pošlje po pošti priporočeno ali brzojavno, šteje dan oddaje na pošto za dan izročitve sodišču, na katero je naslovljena. Iz navedenega izhaja, da je zahtevek za revizijo vložen pravočasno, če ga vlagatelj do izteka roka odda na pošto in ga pošlje s priporočeno pošiljko.

Ker v predmetni zadevi zahtevek za revizijo ni bil oddan na pošti, ampak na bencinskem servisu družbe Petrol, d.d., Državna revizijska komisija dalje ugotavlja tudi sledeče: skladno s 3. točko drugega odstavka 3. člena Zakona o poštnih storitvah (Uradni list RS, št. 51/09, s sprem., v nadaljevanju: ZPSto-2) se storitev priporočene poštne pošiljke (21. točka 2. člena ZPSto-2) izvaja kot univerzalna poštna storitev. Izvajalec univerzalne storitve je v 9. točki 2. člena ZPSto-2 opredeljen kot izvajalec poštnih storitev, ki v skladu s tem zakonom zagotavlja univerzalno storitev ali njene dele v Republiki Sloveniji in je priglašen Evropski komisiji skladno s tretjim odstavkom 5. člena tega zakona. Univerzalno poštno storitev izvaja (le) izvajalec, ki ga z odločbo imenuje Agencija za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije – AKOS (prej Agencija Republike Slovenije za pošto in elektronske komunikacije – v nadaljevanju APEK). Ta objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in na svoji spletni strani izvajalce univerzalne storitve ter obseg njihovih pravic in obveznosti. Izvajalka za izvajanje univerzalne poštne storitve na celotnem ozemlju Republike Slovenije je družba Pošta Slovenije, d. o. o.. V skladu z 10. točko 2. člena ZPSto-2 le-ta določi kontaktne točke, ki so namenjene neposrednemu delu z uporabniki poštnih storitev in so lahko organizirane kot pošta, pogodbena pošta ali posebna organizacijska oblika točke za stike, na primer izpostavljeno okence, pismonoška postaja ali premična pošta. Kot izhaja iz spletne strani družbe Pošta Slovenije, d.o.o., je družba Petrol, d.d., njena pogodbena partnerica, ki je pooblaščena (med drugim) tudi za sprejemanje priporočenih pošiljk, upoštevaje Splošne pogoje za sprejem in izročanje pošiljk na bencinskih servisih Petrola, d.d., ki so začeli veljati 15. 10. 2008 (zadnja objavljena verzija - maj 2018). Ugotoviti tako gre, da so bencinski servisi družbe Petrol, d.d., ki so navedeni na spletnih straneh družbe Pošta Slovenije, d.o.o., kontaktne točke, na katerih se lahko oddajajo (med drugim) priporočene pošiljke, in za katere veljajo enaka pravila kot za pošto, kar pomeni, da je treba drugi odstavek 112. člena ZPP razlagati tako, da dan oddaje priporočene poštne pošiljke na bencinskem servisu družbe Petrol, d.d., ki je kontaktna točka, šteje kot dan izročitve sodišču (tako tudi odločba Ustavnega sodišča, opr. št. Up-209/14-16 z dne 9. 7. 2015).

Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da
- je v dokumentu Seznam bencinskih servisov Petrola in obračunske (matične) pošte ter časi prevzema in dostave (ki je objavljen na spletni strani družbe Pošta Slovenije, d.o.o.), pod zaporedno število 42 vpisan bencinski servis BS DOMŽALE (II), Češminova, 1230 Domžale, kot kontaktna točka, na kateri se lahko oddajajo priporočene pošiljke,
- je na tej kontaktni točki pošiljko (zahtevek za revizijo) oddal vlagatelj,
- je bil zahtevek za revizijo poslan v predpisani, predtiskani ovojnici (7. člen Splošnih pogojev za sprejem in izročanje pošiljk na bencinskih servisih Petrola, maj 2018),
- iz dokazil, ki jih je predložil vlagatelj (račun o opravljeni storitvi in potrdilo o oddaji pošiljke), izhaja, da je pošiljko (zahtevek za revizijo) oddal dne 27. 11. 2018, priporočeno s povratnico (iz opisa poštnih storitev na spletni strani Pošte Slovenije izhaja, da je storitev »Povratnica« dodatna storitev ob oddaji priporočene (evidentirane) pošiljke).

Ker je, skladno s prvim odstavkom 26. člena ZPVPJN, po prejemu zahtevka za revizijo naročnik tisti, ki je dolžan opraviti predhodni preizkus zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da so navedbe naročnika o umanjkanju trditvene podlage vlagatelja glede pravočasnosti zahtevka za revizijo brezpredmetne.

Državna revizijska komisija v zaključku ugotavlja, da je vlagatelj uspel izkazati, da je zahtevek za revizijo vložil dne 27. 11. 2018, na podlagi česar je potrebno ugotoviti, da je zahtevek za revizijo vložil v roku, ki ga določa druga poved iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN, in torej pravočasno. Zaradi navedenega je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja, skladno s prvim odstavkom 55. člena ZPVPJN, ugodila in razveljavila naročnikov sklep, s katerim je le-ta vlagateljev zahtevek za revizijo, na podlagi tretjega odstavka 26. člena ZPVPJN, zavrgel kot prepoznega in vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka zavrnil kot neutemeljeno.

Državna revizijska komisija vlagateljevemu primarnemu zahtevku, da po ugoditvi pritožbi zahtevek za revizijo sprejme v obravnavno, ni sledila. Naročnik se do zahtevka za revizijo namreč vsebinsko ni opredelil oziroma o njem meritorno ni odločil, Državna revizijska komisija pa bi s sprejemom zahtevka za revizijo v obravnavo v konkretnem primeru naročniku odrekla pravico in dolžnost, da o zahtevku za revizijo (meritorno) odloči najprej sam. Vsled navedenega je Državna revizijska komisija sledila vlagateljevemu podrednemu zahtevku in ob ugoditvi pritožbi odločila, da mora naročnik o zahtevku za revizijo, če ugotovi, da so izpolnjene procesne predpostavke, odločiti v skladu s prvim odstavkom 28. člena ZPVPJN (drugi odstavek 55. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 4. 1. 2018


Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
- SANI čistilni servis Sanel Kremić, s.p., Klavčičeva ulica 4, 1241 Kamnik
- SANI čistilni servis Sanel Kremić, s.p., Dragarjeva ulica 10, Rodica, 1230 Domžale
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran