Na vsebino
EN

018-217/2018 Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije

Številka: 018-217/2018-6
Datum sprejema: 18. 12. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi prvega odstavka 13. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v povezavi z drugim odstavkom 334. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter dr. Mateje Škabar in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup SIP telefonske centrale«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KRON TELEKOM, telekomunikacijski engeniring, d.o.o., Koroška cesta 20, 4000 Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 18. 12. 2018

odločila:

Ugotovi se, da je vlagatelj pritožbo zoper sklep o zavrženju zahtevka za revizijo umaknil.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila »Nakup SIP telefonske centrale«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 2. 10. 2018 pod številko objave JN006822/2018-B01.

Vlagatelj je, pred potekom roka za prejem ponudb, z vlogo z dne 21. 11. 2018 vložil zahtevek za revizijo zoper vsebino dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je s sklepom, št. 430-398/2018-2 z dne 28. 11. 2018, zahtevek za revizijo kot prepoznega zavrgel, zoper navedeni sklep pa je vlagatelj dne 3. 12. 2018 vložil pritožbo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 5. 12. 2018, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 7. 12. 2018, odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom in dokumentacijo predrevizijskega postopka

Državna revizijska komisija je dne 14. 12. 2018 prejela vlagateljev umik zahtevka za revizijo in umik pritožbe. Vlagatelj je v tej vlogi zahteval tudi povračilo polovice plačane takse, tj. 2.000 EUR.

Ker ZPVPJN ne ureja vprašanj, povezanih z umikom pritožbe, umik zahtevka za revizijo pa se glede na določbo drugega odstavka 18. člena ZPVPJN šteje za brezpredmeten (ker je naročnik zahtevek za revizijo zavrgel), je treba na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN za vprašanja v pritožbenem postopku, ki jih ZPVPJN ne ureja, uporabiti določbe ZPP.

Skladno z drugim odstavkom 334. člena ZPP, lahko stranka, dokler sodišče druge stopnje ne izda odločbe, umakne že vloženo pritožbo. Skladno s tretjim odstavkom 334. člena ZPP se umik pritožbe ne more preklicati.

Ker je vlagatelj v obravnavanem primeru umaknil pritožbo še preden je Državna revizijska komisija o njej odločila, je upoštevaje sodno prakso sodišč (npr. v zadevah VSL Sklep I Cp 1073/2005, VSL Sklep I Cp 2636/2015, VSL Sklep I Cp 100/2017, VSL Sklep I Cp 671/2018) Državna revizijska komisija izdala ugotovitveni sklep, da je vlagatelj pritožbo umaknil.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 18. 12. 2018


Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
– MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
– KRON TELEKOM, telekomunikacijski engeniring, d.o.o., Koroška cesta 20, 4000 Kranj,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
– finančna služba – tu.

Vložiti:
– v spis zadeve –

Natisni stran