Na vsebino
EN

018-208/2018 Splošna bolnišnica Murska Sobota

Številka: 018-208/2018-9
Datum sprejema: 13. 12. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu dr. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Obvezilni material«, v sklopu »Ostali medicinski pripomočki – Krpa za enkratno uporabo iz netkanega materiala«, na podlagi pritožbe družbe Hibiskus, d.o.o., Puhova ulica 10, Ljubljana, ki jo po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Godec Černeka Nemec o.p., d.o.o., Železna cesta 14, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Murska Sobota (v nadaljevanju: naročnik), dne 13.12.2018

odločila:

1. Predlog vlagatelja za začetek revizijskega postopka zaradi molka naročnika, ki ga je vlagatelj podal z vlogo z dne 23.11.2018, se zavrže.

2. Pritožbi vlagatelja zoper naročnikovo odločitev o stroških z dne 3.12.2018 se ugodi tako, da se naročniku naloži povračilo stroškov predrevizijskega postopka vlagatelju še v višini 168,64 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. V preostalem delu se pritožba vlagatelja kot neutemeljena zavrne.

3. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pritožbenega postopka v višini 342,71 EUR, v 15 dneh od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu, ki ga je naročnik razdelil na sklope, je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 3.4.2018, pod št. objave JN002381/2018, in v Uradnem listu EU dne 4.4.2018, pod št. objave 2018/S 065-144288.

Naročnik je na Portalu javnih naročil dne 10.10.2018 objavil odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je predmetno javno naročilo v »podsklopu 38.1 Ostali medicinski pripomočki – Krpa za enkratno uporabo iz netkanega materiala« oddal ponudniku SIMPS'S, d.o.o., Motnica 3, Trzin (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je z vlogo z dne 22.10.2018 vložil zahtevek za revizijo, v katerem predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila v »podsklopu 38.1.« in povrnitev stroškov.

Naročnik je z dokumentom »Odločitev o revizijskem zahtevku« z dne 22.11.2018 zahtevku za revizijo ugodil in izpodbijano odločitev o oddaji naročila v »podsklopu 38.1.« razveljavil. Naročnik je vlagatelju priznal stroške pravnega varstva v višini 2.312,19 EUR.

Vlagatelj je z vlogo z dne 23.11.2018 vložil predlog za začetek revizijskega postopka zaradi molka naročnika ter priglasil stroške v zvezi s to vlogo.

Naročnik je dne 27.11.2018 vlagatelju posredoval odločitev o revizijskem zahtevku, ki jo je vlagatelj prejel dne 28.11.2018.

Vlagatelj je z vlogo z dne 3.11.2018 vložil pritožbo zoper naročnikovo odločitev o stroških, v kateri navaja, da bi mu naročnik moral priznati tudi priglašene stroške, nastale v zvezi s predlogom za začetek revizijskega postopka. Izpostavljeni predlog je bil vložen v zakonskem roku in nujen, saj bi v nasprotnem primeru vlagatelj izgubil pravico, da bi bilo o njegovem zahtevku za revizijo odločeno. Vlagatelj je priglasil tudi stroške za pritožbo.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisi z dne 27.11.2018, 7.12.2018 in 11.12.2018 odstopil pritožbo in dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.


V zvezi z vlagateljevo vlogo z dne 23.11.2018 gre ugotoviti, da je vlagatelj z njo predlagal začetek revizijskega postopka na podlagi četrtega odstavka 28. člena ZPVPJN, in sicer zato, ker naj bi prišlo do molka naročnika. Četrti odstavek 28. člena ZPVPJN določa, da lahko vlagatelj v primeru, če v 20 delovnih dneh od dneva, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, ne prejme odločitve naročnika o zahtevku za revizijo, začne revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo. V tem primeru mora najpozneje v 25 delovnih dneh od dneva, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo, pri naročniku vložiti predlog za začetek revizijskega postopka. V primeru molka naročnika se šteje, da je predrevizijski postopek končan, ko poteče 25 delovnih dni od dneva, ko je naročnik prejel popolni zahtevek za revizijo (prim. peti odstavek 28. člena ZPVPJN).

V obravnavanem primeru je naročnik vlagateljev popolni zahtevek za revizijo prejel dne 23.10.2018 (razvidno iz kopije povratnice, ki je priloga vlagateljeve vloge z dne 23.11.2018), kar pomeni, da se je 20 dnevni rok za prejem odločitve o zahtevku za revizijo iztekel dne 22.11.2018. Naročnikova odločitev o zahtevku za revizijo je sicer datirana z dne 22.11.2018, vendar pa je naročnik to odločitev, kot je razvidno iz vročilnice, vlagatelju posredoval šele 27.11.2018, vlagatelj pa jo je prejel dne 28.11.2018.

Iz navedenega je razvidno, da je, glede na določbo četrtega odstavka 28. člena ZPVPJN, v predmetnem postopku pravnega varstva prišlo do molka naročnika, saj vlagatelj odločitve naročnika o zahtevku za revizijo ni prejel v 20 dnevnem zakonskem roku. Vlagatelj je začetek revizijskega postopka zaradi molka naročnika predlagal pravočasno z vlogo z dne 23.11.2018, torej preden je prejel naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo in hkrati v roku 25 delovnih dni od dneva, ko je naročnik prejel njegov popolni zahtevek za revizijo. Vendar pa je potrebno ugotoviti, da je naročnik z dokumentom z dne 22.11.2018 o zahtevku za revizijo (vsebinsko, meritorno) odločil, in sicer preden se je zaradi molka naročnika predrevizijski postopek zaključil oz. pred iztekom 25 dnevnega roka iz petega odstavka 28. člena ZPVPJN. V tem roku je naročnik vlagatelju tudi posredoval odločitev, vlagatelj pa jo je prejel. Zato gre ugotoviti, da, kljub nastopu molka naročnika, naročnikov dokument z dne 22.11.2018 predstavlja naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo, ki ima pravne učinke.

Iz naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo je razvidno, da je naročnik zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil odločitev o oddaji naročila v »podsklopu 38.1«, za kar se je tudi vlagatelj zavzemal v zahtevku za revizijo. Ker je torej naročnik zahtevku za revizijo (oziroma postavljenemu pravovarstvenemu predlogu) ugodil in sam saniral očitano kršitev, med strankama ni več spora glede (domnevno) nezakonitega ravnanja naročnika pri sprejemu odločitve o oddaji naročila. Ob upoštevanju navedenega in ob upoštevanju 274. in 343. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/99 s sprem.; v nadaljevanju: ZPP), v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, je potrebno ugotoviti, da je vlagatelju odpadel pravni interes za začetek revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo oziroma da mu je odpadel pravni interes, da bi o zahtevku za revizijo odločila (tudi) Državna revizijska komisija. Temeljna predpostavka vsakega postopka pravnega varstva je namreč pravovarstvena potreba (pravni interes), kar pomeni, da mora vsakdo, ki zahteva varstvo svojih pravic in pravnih koristi v postopku pravnega varstva, kot verjetno izkazati, da bo ugoditev njegovi zahtevi pomenila zanj določeno pravno korist, ki je brez tega ne bi mogel doseči, oziroma da bi si v primeru ugoditve zahtevku izboljšal svoj pravni položaj. Ker je v obravnavanem primeru naročnik vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodil in razveljavil izpodbijano odločitev o oddaji naročil, vlagatelj v morebitnem nadaljevanju postopka pred Državno revizijsko komisijo ne bi mogel doseči več ali nekaj drugega, kot je že dosegel v predrevizijskem postopku. Državna revizijska komisija je zato na podlagi 274. člena ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, predlog za začetek revizijskega postopka, ki ga je vlagatelj podal z vlogo z dne 23.11.2018, zaradi odpadlega pravnega interesa zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


V pritožbenem postopku je med strankama sporna naročnikova odločitev o stroških predrevizijskega postopka, v delu, ki se nanaša na razliko med priglašenimi stroški vlagatelja in s strani naročnika (v odločitvi o zahtevku za revizijo z dne 22.10.2018) priznanimi stroški.

Kot že navedeno, je vlagatelj z zahtevkom za revizijo v celoti uspel, zato mora naročnik, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN). Skladno s prvim odstavkom 70. člena ZPVPJN so stroški predrevizijskega in revizijskega postopka taksa za predrevizijski in revizijski postopek ter drugi izdatki, ki nastanejo med predrevizijskim, revizijskim in pritožbenim postopkom ali zaradi teh postopkov.

V predrevizijskem postopku je vlagatelj v zahtevku za revizijo priglasil stroške takse (v višini 1.626,86 EUR), strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo (v višini 1.200 točk), povečan za DDV, in izdatke v višini 24 točk po tretjem odstavku 11. člena Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: OT), povečane za DDV. V vlogi z dne 23.11.2018 je vlagatelj priglasil strošek odvetniške storitve za sestavo te vloge (v višini 600 točk), povečan za DDV, in izdatke po tretjem odstavku 11. člena OT (v višini 15 točk oz. 2% od 600 točk), povečane za DDV.

Iz odločitve o zahtevku za revizijo je razvidno, da je naročnik vlagatelju priznal vse priglašene stroške v zahtevku za revizijo, in sicer v višini 2.312,19 EUR, medtem ko se do stroškov, priglašenih v vlogi z dne 23.11.2018, ni opredelil.

Čeprav je vlagatelju naknadno odpadel pravni interes za začetek revizijskega postopka, pa to ne pomeni, da naročniku ni potrebno povrniti potrebnih (in priglašenih) stroškov v zvezi z vlagateljevo vlogo z dne 23.11.2018, s katero je vlagatelj predlagal začetek revizijskega postopka pred Državno revizijsko komisijo zaradi molka naročnika. Poudariti gre, da je vlagatelj izpostavljeno vlogo vložil preden je odpadel njegov pravni interes za začetek revizijskega postopka. Izpostavljena vloga je bila (ob vložitvi) zaradi ravnanja naročnika (tj. njegovega molka) tudi potrebna v predmetnem postopku, zato je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen tudi do povračila potrebnih stroškov za vlogo z dne 23.11.2018.

Državna revizijska komisija vlagatelju priznava priglašeni strošek odvetniške storitve za sestavo predloga za začetek revizijskega postopka v višini 300 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22 % DDV znaša 167,99 EUR. Višino točk je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju vrednosti spora (vrednost ponudbe izbranega ponudnika, ki znaša 81.343,08 z DDV) in ob upoštevanju tretje točke tarifne številke 40 OT. Državna revizijska komisija vlagatelju ne priznava priglašenega presežka nad priznanimi stroški, saj izpostavljene vloge ni mogoče šteti kot obrazložene vloge v postopku v smislu druge točke tarifne številke 40 OT, za uporabo katere se zavzema vlagatelj, pač pa gre izpostavljeno vlogo šteti za zahtevo za nadaljevanje postopka v smislu tretje točke tarifne številke 40 (prim. odločitvi Državne revizijske komisije št. 018-208/2017 in 018-166/2018).

V zvezi s priglašenimi izdatki po tretjem odstavku 11. člena OT v višini 2% od 1.200 točk, gre pojasniti, da se skladno z izpostavljeno pravno podlago izdatki v pavšalnem znesku obračunajo v višini 2% od skupne vrednosti storitve do 1.000 točk, v zadevah, v katerih vrednost storitve presega 1.000 točk, pa še 1% od presežka nad 1.000 točk. Ker se torej izdatki v pavšalnem znesku obračunajo od skupne vrednosti storitve, je v obravnavanem primeru potrebno upoštevati, da je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo že priznal strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1.200 točk. Ob upoštevanju navedenega in ob upoštevanju, da je potrebno vlagatelju priznati strošek odvetniške storitve za sestavo predloga za začetek revizijskega postopka v višini 300 točk, gre ugotoviti, da skupna vrednost storitev znaša 1.500 točk. Glede na skupno vrednost storitve v višini 1.500 točk je vlagatelj upravičen do izdatkov po tretjem odstavku 11. člena OT v višini 25 točk (2 % od skupne vrednosti storitve do 1.000 točk in 1 % od presežka nad 1.000 točk, tj. 500 točk), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 14,00 EUR. Ker je naročnik vlagatelju že priznal del priglašenih pavšalnih izdatkov (vključno z DDV) v višini 13,35 EUR, je Državna revizijska komisija vlagatelju dodatno priznala izdatke po tretjem odstavku 11. člena OT (in DDV za te izdatke) še v višini 0,65 EUR, kar predstavlja razliko med upravičenimi izdatki (tj. 14,00 EUR) in že priznanimi izdatki (tj. 13,35 EUR). Presežka nad priznanimi izdatki v pavšalnemu znesku Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala, saj za njegovo priznanje ni podlage v OT.

Na podlagi navedenega je Državna revizijska komisija pritožbi vlagatelja ugodila tako, da je naročniku naložila povračilo stroškov predrevizijskega postopka vlagatelju še v višini 168,64 EUR, ki jih mora naročnik plačati vlagatelju v 15 dneh po vročitvi tega sklepa (prim. 313. členom ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN), po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. V preostalem delu je Državna revizijska komisija pritožbo kot neutemeljeno zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


Vlagatelj je v pritožbi zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva. Če je pritožba utemeljena, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v pritožbenem postopku (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska je vlagatelju, skladno s 70. členom ZPVPJN in skladno z OT, kot potrebne priznala naslednje priglašene stroške pritožbenega postopka:
- strošek odvetniške storitve za sestavo pritožbe kot obrazložene vloge med postopkom v višini 600 točk (druga točka tarifne številke 40 OT), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22 % DDV znaša 335,99 EUR,
- izdatke v pavšalnem znesku po tretjem odstavku 11. člena OT (in sicer 2 % od skupne vrednosti storitve) v višini 12 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 6,72 EUR.

Državna revizijska komisija vlagatelju ni priznala presežka nad priznanimi stroški odvetniške storitve za sestavo pritožbe, saj glede na vrednost spora (vrednost ponudbe izbranega ponudnika) za njegovo priznanje ni podlage v Odvetniški tarifi. Pritožbe namreč ni mogoče šteti za zahtevek za revizijo in posledično ni mogoče uporabiti prve točke tarifne številke 40 OT, za uporabo katere se zavzema vlagatelj, pač pa gre pritožbo šteti za obrazloženo vlogo med postopkom v smislu druge točke tarifne številke 40 OT (prim. npr. odločitve Državne revizijske komisije št. 018-223/2016, 018-3/2017, 018-48/2018). Posledično Državna revizijska komisija drugemu vlagatelju tudi ni priznala priglašenega presežka nad priznanimi stroški za izdatke v pavšalnem znesku po 11. členu OT, saj upoštevajoč priznano vrednost storitve za njegovo priznanje ni pravne podlage.

Državna revizijska komisija je skladno s 313. členom ZPP, v povezavi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, določila 15-dnevni rok za plačilo priznanih stroškov, ki teče od vročitve (prejema) tega sklepa naročniku (in ne 15-dnevni rok od odločitve o pritožbi, kot je to predlagal vlagatelj) ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od izteka navedenega roka.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne pritožbene stroške priznala stroške v višini 342,71 EUR, ki mu jih je dolžan povrniti naročnik v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višjo stroškovno zahtevo vlagatelja je Državna revizijska komisija zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 13.12.2018

Predsednica senata:
dr. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
– Odvetniška družba Godec Černeka Nemec o.p., d.o.o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana,
– Splošna bolnišnica Murska Sobota, Ulica dr. Vrbnjaka 6, Rakičan, 9000 Murska Sobota,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran