Na vsebino
EN

018-212/2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-212/2018-7
Datum sprejema: 6. 12. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in dr. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Vzpostavitev združenih laboratorijev s spremljajočimi prostori, nakup diagnostičnega potr. materiala za obdobje 7 let in pogar. vzdrževanje odprtega ALS sistema in drugih lab. aparatov za 5 let« v sklopu 3 »Preiskave hemostaze«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja BIOMEDIS M.B. d.o.o., Slokanova ulica 12, Maribor, ki ga po pooblastilu zastopa ODVETNIŠKA PISARNA VELTRUSKI, o.p., d.o.o., Parmova ulica 8, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 6. 12. 2018

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Vzpostavitev združenih laboratorijev s spremljajočimi prostori, nakup diagnostičnega potr. materiala za obdobje 7 let in pogar. vzdrževanje odprtega ALS sistema in drugih lab. aparatov za 5 let« v sklopu 3 »Preiskave hemostaze«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 16. 11. 2018, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu objavil dne 26. 7. 2018 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN005211/2018-B01, ter dne 27. 7. 2018 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2018/S 143-326308. Med 31. 8. 2018 in 15. 11. 2018 je naročnik na portalu javnih naročil in v Dodatku k Uradnemu listu evropske unije objavil skupno še 9 popravkov.

Vlagatelj je dne 16. 11. 2018 (pred potekom roka za oddajo ponudb) vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal, naj »naročnik javni razpis za Sklop 3 […] razveljavi in ustrezno spremeni razpisno dokumentacijo za Sklop 3, posledično pa tudi vsebino objave in povabilo k oddaji ponudbe ter javni razpis za ta sklop ponovno izvede, podredno pa, da ustrezno spremeni razpisno dokumentacijo za Sklop 3 ter rok za oddajo ponudb za ta sklop podaljša.« Vlagatelj je predlagal še, naj naročnik do odločitve o zahtevku za revizijo izvajanje postopka javnega naročila za predmetni sklop zadrži, zahteval pa je tudi povračilo priglašenih stroškov pravnega varstva.

Naročnik je dne 28. 11. 2018 sprejel sklep, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je z vlogo z dne 3. 12. 2018 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka; Državna revizijska komisija je navedeno prejela dne 4. 12. 2018.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 5. 12. 2018 s priporočeno poštno pošiljko posredoval vlogo z istega dne, iz katere izhaja, da zahtevek za revizijo z dne 16. 11. 2018 umika. Državna revizijska komisija je omenjeno vlagateljevo vlogo prejela dne 6. 12. 2018.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 6. 12. 2018


Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisijeVročiti:
- ODVETNIŠKA PISARNA VELTRUSKI, o.p., d.o.o., Parmova ulica 8, 2000 Maribor,
- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran