Na vsebino
EN

018-211/2018 Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta

Številka: 018-211/2018-4
Datum sprejema: 6. 12. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata ter dr. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvajanje storitev čiščenja za potrebe Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani« v zvezi s predlogom vlagatelja SANI čistilni servis Sanel Kremić, s.p., Klavčičeva ulica 4, 1241 Kamnik (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila naročnika Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 6. 12. 2018

odločila:

Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik na podlagi Sklepa o začetku postopka z dne 24. 9. 2018 in Obvestila o naročilu (EU 2 – SL), ki je bilo na portalu javnih naročil objavljeno dne 17. 10. 2018, št. objave JN007233/2018-B01 in v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije dne 18. 10. 2018, št. objave 2018/S 201-456733, izvaja odprti postopek za izbiro izvajalca storitev čiščenja.

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 27. 11. 2018, v katerem predlaga, da se zahtevku za revizijo ugodi tako, da se postopek oddaje javnega naročila ustavi, izpodbijana nezakonita določila dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pa razveljavijo. Vlagateljev predlog o ustavitvi postopka oddaje javnega naročila je Državna revizijska komisija smiselno obravnavala kot predlog za izdajo sklepa za zadržanje postopka iz 19. člena ZPVPJN (v nadaljevanju: predlog vlagatelja).

Naročnik je Državni revizijski komisiji kot prilogo dopisu z dne 3. 12. 2018 odstopil zahtevek za revizijo s predlogom vlagatelja in dokumentacijo o postopku oddaje predmetnega javnega naročila.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN).

V primeru, ko vlagatelj vloži predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila pri naročniku, mora le-ta, skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPVPJN, v treh delovnih dneh od prejema tega predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. V obravnavanem primeru se je naročnik o vlagateljevem predlogu izrekel v sklepu z dne 3. 12. 2018, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrgel kot prepoznega. Navedel je, da je odpiranje ponudb izvedel preden je prejel zahtevek za revizijo, a do pravnomočnosti odločitve v revizijskem postopku ne bo sklenil pogodbe; da vlagatelju ne bo povzročena nobena škoda; da učinkovitost pravnega varstva ne bo zmanjšana ali otežena, ne glede na nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila). Državna revizijska komisija na podlagi navedenega in odstopljene dokumentacije ugotavlja, da naročnik ni sprejel sklepa, s katerim bi zadržal nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (ravnanje po prvi alinei drugega odstavka 19. člena ZPVPJN), temveč je predlog vlagatelja odstopil Državni revizijski komisiji (ravnanje po drugi alinei drugega odstavka 19. člena ZPVPJN).

ZPVPJN v četrtem odstavku 19. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ali na lastno pobudo sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da v konkretnem primeru vlagatelj predloga za zadržanje postopka javnega naročanja z ničemer ni utemeljil in ni navedel nobenih okoliščin, ki bi zadržanje postopka utemeljevale, s tem v zvezi tudi ni predlagal nobenih dokazov. Ker tudi Državna revizijska komisija ni ugotovila posebnih oziroma izjemnih okoliščin, zaradi katerih bi lahko nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, je na podlagi 19. člena ZPVPJN odločila, da predlogu vlagatelja ne ugodi.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 6. 12. 2018


Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
- SANI čistilni servis Sanel Kremić, s.p., Klavčičeva ulica 4, 1241 Kamnik
- SANI čistilni servis Sanel Kremić, s.p., Dragarjeva ulica 10, Rodica, 1230 Domžale
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran