Na vsebino
EN

018-180/2018 Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko

Številka: 018-180/2018-4
Datum sprejema: 26. 11. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila male vrednosti za »vrednotenje prispevkov OP 2014–2020 k nacionalnim ciljem Strategije Unije za pametno, trajnostno in vključujočo rast ter komplementarnost z drugimi strukturnimi in EU skladi« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d. o. o., Rogaška cesta 25, Šmarje pri Jelšah (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 26. 11. 2018

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev, da se ne odda naročilo male vrednosti, kot izhaja iz dokumenta »Obvestilo« št. 4301-12/2018/13 z dne 17. 9. 2018.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 1.000 eurov v 15 dneh po vročitvi tega sklepa.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila male vrednosti (objava 24. 7. 2018 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN005120/2018-W01) do roka za prejem ponudb (16. 8. 2018 do 9. ure; točka IV.2.2 objave) prejel le ponudbo, ki jo je predložil vlagatelj skupaj s partnerjem Univerza v Ljubljani, Fakulteta za družbene vede, Kardeljeva ploščad 5, Ljubljana. Naročnik je po vpogledu v aplikacijo e-Dosje z dokumentom »Obvestilo« št. 4301-12/2018/13 z dne 17. 9. 2018 vlagatelja obvestil, da mu ne odda naročila male vrednosti, saj je ugotovil, da je podan razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 27. 9. 2018, ki ga je naročnik prejel 1. 10. 2018, in predlagal razveljavitev odločitve, da se ne odda naročila male vrednosti, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj se je skliceval na drugi odstavek 75. člena ZJN-3 in navedel, da:
- »iz navedenega ne izhaja, da je plačevanje davkov izključno odvisno od Finančne uprave RS (v nadaljevanju FURS) kot to zatrjuje naročnik. Vsi ponudniki (vključno z vlagateljem) moramo plačati tudi druge obvezne dajatve in druge denarne nedavčne obveznosti, kot jih določa 2. odstavek 75. člena ZJN-3 – npr. lastniki nepremičnin moramo plačevati tudi nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, kar sodi v obveznosti, kot jih določa 2. odstavek 75. člena ZJN-3«,
- naročnik ni predložil izpisa iz aplikacije e-Dosje in niti ni navedel, na kateri dan je preveril, ali je vlagatelj izpolnil pogoj,
- iz predloženih dokazil k zahtevku za revizijo izhaja, da je imel na 10. 8. 2018 in s tem tudi 16. 8. 2018 na kontu 80 sicer dolg, vendar je imel na 10. 8. 2018 in s tem 16. 8. 2018 na kontu 97 preplačilo v višjem znesku od dolga, zaradi česar je na 16. 8. 2018 imel do Republike Slovenije oziroma FURS preplačila iz naslova davkov in prispevkov, zato ne obstajajo razlogi za izključitev edine predložene ponudbe,
- je FURS na vlagateljevo pobudo 26. 9. 2018 preknjižil (pobotal) del zneska s konta 97 z zneskom s konta 80, kar dodatno utemeljuje trditev, da je vlagatelj imel na 16. 8. 2018 preplačilo.

Naročnik je s sklepom št. 4301-12/2018/16 z dne 8. 10. 2018 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
- se vsa dokazila, ki jih je predložil vlagatelj, nanašajo na september 2018, vlagateljeve navedbe pa so nerelevantne,
- je na izpisku iz aplikacije e-Dosje razvidno, da je na dan oddaje ponudbe (14. 8. 2018) in na dan, ko je potekel rok za predložitev ponudb (16. 8. 2018), obstajal razlog za izključitev.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 4301-12/2018/17 z dne 19. 10. 2018 Državni revizijski komisiji poslal zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 22. 10. 2018 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in navedel, da:
- se naročnik ni opredelil do dokazov in navedb, »zaradi česar vlagatelj poudarja, da gre v konkretnem primeru za sistemsko napako v E-dosjeju, saj sistem ne omogoča ustreznega poračunavanja davkov in obveznosti«,
- naročnik zaradi anomalije v aplikaciji e-Dosje zmotno ugotavlja dejansko stanje na dan oddaje ponudbe oziroma na iztek roka za predložitev ponudb,
- FURS izda knjigovodsko kartico davčnega zavezanca, ta pa je uradni dokument Republike Slovenije, ki izkazuje stanje, preplačila in obveznosti davčnega zavezanca iz naslova davkov in prispevkov do Republike Slovenije, ki ga davčni zavezanec ne more spreminjati sam, ampak to lahko stori le pooblaščeni državni organ, tj. FURS,
- izpis knjigovodske kartice e-Davki za nazaj ni mogoč, možen pa je izpis za konkretni dan izpisa, vendar je iz izpisa, ne glede na datum njegove izdelave, jasno razvidno stanje iz preteklih mesecev in s tem tudi na 16. 8. 2018,
- informacijski sistem FURS ne omogoča avtomatskega pobota istovrstnih terjatev, zato lahko zainteresirani organ pridobi napačno sliko o odprtih obveznostih do Republike Slovenije,
- je mogoč pobot zneskov iz kontov 80 in 97.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj je navedel, da ni podan razlog iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 za njegovo izključitev, čemur je naročnik nasprotoval. Vlagatelj je s sklicevanjem, da je naročnik v zvezi s sprejeto odločitvijo opustil predložitev izpisa iz aplikacije e-Dosje in da ni navedel, na kateri dan je preveril njegovo ponudbo, po vsebini uveljavljal, da naročnik ni pripravil obrazložitve izpodbijane odločitve skladno z zahtevami ZJN-3 za obveščanje, o čemer pa se naročnik ni opredelil.

Iz točke IV.2.2 objave in 10. točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da je naročnik določil, da morajo ponudniki predložiti ponudbe do 16. 8. 2018 do 9. ure. Iz zapisnika o odpiranju ponudb z dne 16. 8. 2018 je razvidno, da je naročnik do izteka roka za prejem ponudb prejel le vlagateljevo ponudbo. Iz dokumenta »Podrobnosti prejete ponudbe«, ki ga je naročnik natisnil 19. 10. 2018 in ga posredoval Državni revizijski komisiji, izhaja, da je vlagatelj ponudbo oddal 14. 8. 2018 ob 15.38. Iz sklepa št. 4301-12/2018/16 z dne 8. 10. 2018 (str. 3) je razvidno, da je naročnik z besedilom »pri [vlagatelju] na dan oddaje ponudbe 14. 8. 2018 (in na dan roka oddaje ponudb 16. 8. 2018)« navedel, da je vlagatelj ponudbo oddal 14. 8. 2018, 16. 8. 2018 pa je bil določen kot rok, do katerega so ponudniki lahko oddali ponudbo. Iz vloge z dne 22. 10. 2018 ne izhaja, da bi vlagatelj navedel, da 14. 8. 2018 ne bi bil relevanten datum za rešitev te zadeve. Državna revizijska komisija tako zaključuje, da je treba 14. 8. 2016 upoštevati kot dan, ko je vlagatelj oddal ponudbo, ne pa 16. 8. 2018, saj je slednji dan treba upoštevati kot dan, ko je potekel rok za oddajo ponudb.

Kot je razvidno iz dokumenta »Obvestilo« št. 4301-12/2018/13 z dne 17. 9. 2018, je naročnik sprejel izpodbijano odločitev »[n]a temelju 89. in 90. člena« ZJN-3 in jo (za navedbo dejanskega stanja od začetka postopka oddaje naročila male vrednosti do javnega odpiranja ponudb) utemeljil:
»Naročnik je v okviru ugotavljanja usposobljenosti ponudnika MK projekt, d.o.o. v e-Dosjeju preveril izpolnjevanje pogojev za sodelovanje pri predmetnem javnem naročilu in ugotovil, da ponudba ni dopustna tj ni v skladu z 29. točko prvega odstavka drugega člena ZJN-3, ker jo je predložil ponudnik, ki ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje po kriteriju, da gospodarski subjekt nima 50 eurov ali več zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira Finančna uprava RS, in ima predložene vse obračune davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let od dne oddaje ponudbe.
Že na podlagi dosedanje ugotovitve naročnika izhaja, da je ponudba nedopustna, ker jo je predložil ponudnik, za katerega obstaja razlog za izključitev in ne izpolnjuje pogoja za sodelovanje. Zato je ponudnik moral ponudnika izključiti v skladu z drugim odstavkom 75. člena ZJN-3, saj je pri preverjanju ugotovil, da ponudnik ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da ponudnik ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih leto od dne oddaje ponudbe.
V povezavi z navedbami v prejšnjem odstavku je ponudbo oddal ponudnik, ki ne izpolnjuje pogoje za sodelovanje, kar ni v skladu s točko b) prvega odstavka 89. člena ZJN-3.
Zaradi razlogov navedenih v prejšnjem odstavku v skladu s prvo alinejo tretjega odstavka 90. člena ZJN-3 naročnik sprejme odločitev, da predmetnega javnega naročila ne bo oddal.«

Naročnik se je v dokumentu »Obvestilo« št. 4301-12/2018/13 z dne 17. 9. 2018 torej oprl na drugi odstavek 75. člena ZJN-3, ki določa:
»Naročnik mora iz sodelovanja v postopku javnega naročanja izključiti tudi gospodarski subjekt, če pri preverjanju v skladu s 77., 79. in 80. členom tega zakona ugotovi, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, če vrednost teh neplačanih zapadlih obveznosti na dan oddaje ponudbe ali prijave znaša 50 eurov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ali prijave ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe ali prijave.«

Naročnik je razlog za izključitev, ki temelji na drugem odstavku 75. člena ZJN-3, določil v točki 6.1.2. dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila:
»Ponudnik/soponudnik/podizvajalec na dan oddaje ponudbe ne sme imeti neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50 evrov ali več. Šteje se, da gospodarski subjekt ne izpolnjuje obveznosti iz prejšnjega stavka tudi, če na dan oddaje ponudbe ni imel predloženih vseh obračunov davčnih odtegljajev za dohodke iz delovnega razmerja za obdobje zadnjih petih let do dne oddaje ponudbe«,
ponudniki pa so morali neobstoj tega razloga za izključitev dokazati s predložitvijo obrazca št. 3, ki vsebuje »izjavo ponudnika/soponudnika o izpolnjevanju in sprejemanju pogojev iz razpisne dokumentacije (dana pod materialno in kazensko odgovornostjo, ki je sestavni del te razpisne dokumentacije) skupaj z izpolnjenimi pooblastili za pridobitev podatkov iz Kazenske evidence za fizične osebe«.

Naročnik je v obrazec št. 3 kot drugo zaporedno izjavo vključil besedilo:
»Izjavljam, da« »na dan oddaje ponudbe nimamo neplačanih zapadlih obveznosti v zvezi z izpolnjevanjem obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo, ki jih pobira davčni organ v skladu s predpisi države, v kateri ima sedež, ali predpisi države naročnika, v vrednosti 50 evrov ali več«.

Naročnik je v drugem odstavku 5. točke dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila naštel, da mora ponudba vsebovati tudi obrazec št. 3 (točka c).

Državna revizijska komisija je vpogledala v posredovano dokumentacijo, pri čemer je ugotovila, da je vlagatelj v ponudbi med drugim predložil izpolnjen in potrjen (podpis in žig) obrazec št. 3, datiran na 14. 8. 2018. V vlagateljevi ponudbi se torej nahaja izjava, da vlagatelj na dan oddaje ponudbe nima več kot 50 eurov neplačanih zapadlih obveznosti iz naslova obveznih dajatev in drugih nedavčnih denarnih obveznosti. Vendar predložitev zahtevanega dokazila v obliki izjave naročniku pri oddaji naročila male vrednosti ne preprečuje preveritve obstoja in vsebine navedb v ponudbi (gl. tretji odstavek 47. člena ZJN-3 v povezavi z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3).

V drugem odstavku 90. člena ZJN-3 je določeno, da naročnik v roku pet dni po končanem preverjanju in ocenjevanju v skladu z 89. členom ZJN-3 obvesti vsakega ponudnika o sprejeti odločitvi v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik skladno s prvo povedjo iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3 o vseh odločitvah v skladu z 90. členom ZJN-3 obvesti ponudnike na način, da podpisano odločitev iz 90. člena ZJN-3 objavi na portalu javnih naročil

Naročnik je zagotovil objavo izpodbijane odločitve na portalu javnih naročil, saj je bila na portalu javnih naročil objavljena 21. 9. 2018, in sicer pod št. objave JN005120/2018-W01. Iz dokumenta »Obvestilo« št. 4301-12/2018/13 z dne 17. 9. 2018, ki je objavljen na portalu javnih naročil pod št. objave JN005120/2018-W01, je razvidno, da je žigosan in da ga je podpisal minister. Na podlagi teh ugotovitev je treba zaključiti, da je naročnik ravnal skladno z drugim odstavkom 90. člena ZJN-3 in prvo povedjo iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3. Tudi vlagatelj se je seznanil z dokumentom »Obvestilo« št. 4301-12/2018/13 z dne 17. 9. 2018 na portalu javnih naročil oziroma se je lahko seznanil z njim na portalu javnih naročil, saj je v zahtevku za revizijo pri podatkih o naročilu male vrednosti navedel številko objave in datum objave tega dokumenta na portalu javnih naročil, poleg tega pa izpodbija vsebino, ki jo je naročnik navedel v njem. Vlagatelj tako ni neveden, kaj je naročnik navedel v dokumentu »Obvestilo« št. 4301-12/2018/13 z dne 17. 9. 2018.

Naročnik skladno z drugo povedjo iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3 svojo odločitev obrazloži v skladu z določbami 90. člena ZJN-3. Vsebino obrazložitve določa tretji odstavek 90. člena ZJN-3, pri čemer ta mora med drugim vsebovati »razloge za zavrnitev ponudbe vsakega neuspešnega ponudnika, ki ni bil izbran« (del prve alinee tretjega odstavka 90. člena ZJN-3).

Vlagatelj je navedel, da naročnik izpodbijani »odločitvi […] ni predložil izpisa iz e-Dosjeja« (zahtevek za revizijo, str. 2) in da to predstavlja kršitev, vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz ZJN-3 ne izhaja, da bi moral naročnik predložiti izpis iz aplikacije e-Dosje k odločitvi, da ne odda naročila male vrednosti, ali da bi ga moral objaviti na portalu javnih naročil. Državna revizijska komisija zato ni mogla šteti, da bi odsotnost izpisa iz aplikacije e-Dosje k dokumentu »Obvestilo« št. 4301-12/2018/13 z dne 17. 9. 2018 pomenila kršitev o obveščanju vlagatelja (drugi odstavek 90. člena ZJN-3, prva poved iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3 in prva alinea tretjega odstavka 90. člena ZJN-3).

Vlagatelj je navedel, da naročnik »ni niti navedel v svoji odločitvi na kateri dan je preverjal vlagateljevo domnevno neizpolnjevanje naročnikovih pogojev« (zahtevek za revizijo, str. 2–3), s čimer je po vsebini očital (vsaj) kršitev druge povedi iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3 v povezavi s prvo alineo tretjega odstavka 90. člena ZJN-3. Državna revizijska komisija ugotavlja, da neodvisno od odgovora, ali bi bilo treba prvo alineo tretjega odstavka 90. člena ZJN-3 tolmačiti tako, da bi moral naročnik v dokumentu »Obvestilo« št. 4301-12/2018/13 z dne 17. 9. 2018 navesti datum preveritve v aplikaciji e-Dosje, je iz vpogleda v dokument (izpis) »Poizvedba«, ki ga je naročnik posredoval Državni revizijski komisiji (prvi odstavek 29. člena ZPVPJN), razvidno, da je naročnik 20. 8. 2018 preveril podatke za vlagatelja v aplikaciji e-Dosje, pri čemer je razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 preveril na 16. 8. 2018 (razdelek iz stolpca »Stanje na dan«). Iz navedenega tako izhaja, da bi navedba datuma 16. 8. 2018 v dokumentu »Obvestilo« št. 4301-12/2018/13 z dne 17. 9. 2018 pri ugotovitvi razloga za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 pomenila, da naročnik ne bi mogel utemeljiti vlagateljeve izključitve na podlagi drugega odstavka 75. člena ZJN-3. Naročnik bi razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 moral preveriti na 14. 8. 2018. Naročnik je to storil šele 2. 10. 2018, ko je že prejel zahtevek za revizijo, saj je iz dokumenta (izpisa) »Poizvedba«, ki ga je posredoval Državni revizijski komisiji (prvi odstavek 29. člena ZPVPJN) razvidno, da je 2. 10. 2018 preveril podatek za vlagatelja v aplikaciji e-Dosje v zvezi z razlogom za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 na 14. 8. 2018 (razdelek iz stolpca »Stanje na dan«). Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da naročnik glede na uveljavljano pravno podlago zaradi preveritve na napačen datum ni bil v dokumentu »Obvestilo« št. 4301-12/2018/13 z dne 17. 9. 2018 upravičen šteti, da je pri vlagatelju podan razlog za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3.

Državna revizijska komisija še ugotavlja, da je vlagatelj sicer napačno navajal (zahtevek za revizijo, str. 3, in vloga z dne 22. 10. 2018) datum 16. 8. 2018 kot relevanten za rešitev te zadeve, vendar iz navedb o enakem stanju na knjigovodskih karticah na 10. 8. 2018 in 16. 8. 2018, kar je dokazal s prilogami k zahtevku za revizijo, po naravi stvari izhaja, da je bilo enako dejansko stanje tudi na 14. 8. 2018. Vlagateljeve navedbe, ki se nanašajo na 16. 8. 2018 torej enako veljajo za dejansko stanje na 14. 8. 2018.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik že zaradi ugotovljene napake pri preveritvi izjave iz obrazca št. 3 v zvezi z razlogom za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 ni imel podlage, da izključi vlagatelja, saj dejansko stanje, kot ga je ugotovil do 17. 9. 2018, ko je izdal dokument »Obvestilo« št. 4301-12/2018/13, ne bi utemeljilo odločitve, da ne odda naročila male vrednosti. Državna revizijska komisija je zato skladno z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila zahtevku za revizijo in razveljavila odločitev, da se ne odda naročilo male vrednosti, kot izhaja iz dokumenta »Obvestilo« št. 4301-12/2018/13 z dne 17. 9. 2018.

Obravnava navedb, s katerimi je vlagatelj očital še druge kršitve, ni (več) pomembna, saj je že uspel z zahtevkom za revizijo in dosegel razveljavitev odločitve, da se ne odda naročila male vrednosti, kot izhaja iz dokumenta »Obvestilo« št. 4301-12/2018/13 z dne 17. 9. 2018. Kljub temu pa Državna revizijska komisija v zvezi z vlagateljevo navedbo iz vloge z dne 22. 10. 2018 o sistemski napaki v aplikaciji e-Dosje zaradi neomogočanja poračunavanja davkov in obveznosti opozarja, da aplikacija e-Dosje ni namenjena poračunavanju davkov in obveznosti. Pravna podlaga za aplikacijo e-Dosje je določena v devetem do dvanajstem odstavku 77. člena ZJN-3, ki ureja enotni informacijski sistem. Pravna podlaga za aplikacijo e-Dosje je torej vključena v člen, ki ureja dokazila pri javnem naročanju. Skladno s prvo povedjo iz desetega odstavka 77. člena ZJN-3 se v enotnem informacijskem sistemu pridobijo javni podatki iz med drugim davčne evidence, ki izkazujejo, ali za ponudnika med drugim ne obstajajo razlogi za izključitev po med drugim ZJN-3. Aplikacija e-Dosje torej omogoča pridobitev podatkov, ki jih vodi FURS, v zvezi z razlogom za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3. V enotnem informacijskem sistemu se podatki zbirajo, obdelujejo in shranjujejo za potrebe postopkov javnega naročanja in izvajanja pogodb o izvedbi javnega naročila oziroma okvirnih sporazumov (prva poved iz enajstega odstavka 77. člena ZJN-3). Naročniki uporabljajo te podatke izključno za preveritev ponudb v skladu z med drugim 89. členom ZJN-3, pri čemer za posamezen razlog za izključitev iz 75. člena ZJN-3 ali pogoj glede osnovne sposobnosti kandidata ali ponudnika iz zakona, ki ureja javno naročanje na področju obrambe in varnosti, o katerem se vodi uradna evidenca ali za razlog za razvezo pogodbe v skladu s 67.a členom ZJN-3, pridobijo le pritrdilen ali zavrnilen podatek o tem, ali ponudnik oziroma izvajalec ali njegov podizvajalec izpolnjuje pogoj (druga poved iz enajstega odstavka 77. člena ZJN-3). Aplikacija e-Dosje torej naročniku le olajšuje preveritev ponudb in mu pri posameznem ponudniku pri razlogu za izključitev iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3 ne omogoča seznanitve z več kot le navedbo DA ali NE v stolpcu »Izpolnjuje pogoj iz zakona«.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo izpodbijane odločitve se postopek oddaje naročila male vrednosti znova znajde v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb. Naročnik mora sprejeti eno izmed odločitev, ki jih omogočata drugi in peti odstavek 90. člen ZJN-3, pri čemer jo mora obrazložiti skladno z drugo povedjo iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3 in z njo seznaniti vlagatelja (prva poved iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je uspel z zahtevkom za revizijo, zato mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN kot potrebne priznava stroške takse v višini 1.000 eurov, ki mu jih je naročnik dolžan povrniti v 15 dneh po vročitvi tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 26. 11. 2018

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko, Kotnikova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- MK projekt, družba za svetovanje in vodenje projektov, d. o. o., Rogaška cesta 25, 3240 Šmarje pri Jelšah,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran