Na vsebino
EN

018-197/2018 Zgornjesavinjski zdravstveni dom Nazarje

Številka: 018-197/2018-6
Datum sprejema: 21. 11. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in dr. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup urgentnega reševalnega vozila«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MEDICOP - specialna oprema d.o.o., Obrtna ulica 43, 9000 Murska Sobota, ki ga zastopa ZIDAR KLEMENČIČ NINA – ODVETNICA, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 11. 2018

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Nakup urgentnega reševalnega vozila«,
voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 29. 10. 2018, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila »Nakup urgentnega reševalnega vozila«. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 3. 10. 2018 pod številko objave JN006846/2018-W01. Dne 22. 10. 2018 je naročnik sprejel Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, št. JN_3/2018_10, s katero je obe prejeti ponudbi zavrnil. Odločitev je bila istega dne objavljena na Portalu javnih naročil pod številko objave JN006846/2018-ODL01. Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 29. 10. 2018 vložil Zahtevek za revizijo, ki ga je naročnik zavrnil s Sklepom (brez številke in datuma).

Dne 19. 11. 2018 je naročnik Državni revizijski komisiji posredoval vlagateljevo vlogo z dne 16. 11. 2018, poimenovano Umik zahtevka za revizijo, s katero je ta svoj revizijski zahtevek umaknil. Državna revizijska komisija je navedeno vlogo prejela dne 20. 11. 2018.

ZPVPJN določa, da lahko vlagatelj kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo (prvi odstavek 18. člena ZPVPJN). V tem primeru Državna revizijska komisija v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (tretji odstavek 18. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 21. 11. 2018Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisijeVročiti:
– ZGORNJESAVINJSKI ZDRAVSTVENI DOM NAZARJE, Zadrečka cesta 14, 3331 Nazarje,
– ZIDAR KLEMENČIČ NINA – ODVETNICA, Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana,
– MEDITRA zdravstvene storitve, d.o.o., Stegne 21C, 1000 Ljubljana,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran