Na vsebino
EN

018-175/2018 podjetje/Azienda pubblica Marjetica Koper, d. o. o./s. r. l.

Številka: 018-175/2018-5
Datum sprejema: 13. 11. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila male vrednosti za »ureditev garažne hiše Prisoje (sanacija in barvanje notranjih sten in stropov objekta 1., 2. in 3. etaže)« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Tekol, d. d., Ulica Pohorskega bataljona 14, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika Javno podjetje/Azienda pubblica Marjetica Koper, d. o. o./s. r. l., Ulica 15. maja 4, Koper (v nadaljevanju: naročnik), 13. 11. 2018

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji naročila male vrednosti, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 44/017-2018 z dne 12. 9. 2018.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške v višini 2.745,87 eurov v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje naročila male vrednosti (objava 16. 8. 2018 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN005674/2018-W01) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 44/017-2018 z dne 12. 9. 2018 obvestil ponudnike, da je izbral ponudbo ponudnika Prejsan, d. o. o., Proletarska cesta 4, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 20. 9. 2018 ter predlagal spremembo odločitve o oddaji naročila male vrednosti in izbiro »naslednjega najugodnejšega ponudnika«, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov. Vlagatelj je navedel, da sanacijske malte izbranega ponudnika ne ustrezajo tehničnim specifikacijam v zvezi z uvrščanjem v razrede in debelino nanosa.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 25. 9. 2018 izjasnil o navedbah iz zahtevka za revizijo in jih zavrnil.

Naročnik je s sklepom št. 44/017-18 z dne 9. 10. 2018 zahtevek za revizijo in zahtevo za povrnitev stroškov zavrnil. Naročnik je navedel, da:
- so del tehnične dokumentacije popisi v obliki tabele za vsako etažo garažne hiše posebej in vsebujejo tehnične specifikacije izvedbenih del z navedbo zahtevanih elementov materialov, kot so blagovna znamka, tip, patent ali proizvajalec, pri čemer so pri postavkah dodane tudi navedbe »enakovredno«, kar pomeni, da so morali ponudniki v ponudbi izbrati in ponuditi specifično navedene elemente ali elemente, enakovredne specifično navedenim po tehničnih karakteristikah in kakovosti,
- je v zadnjih dveh stolpcih tabele popisov predvideno polje za vpis cene na enoto in cene za celoto izvedbe posamezne postavke, z izpolnitvijo katerih je vsak izmed ponudnikov vpisal podatke za vsako posamezno postavko,
- je opisal tehnične zahteve v zvezi z malto v postavki 4 za 1. etažo (smiselno enako za 2. in 3. etažo),
- se vlagatelj sklicuje na prilogo »Kalkulativne osnove za stroje in opremo ter delovno silo« iz ponudbe izbranega ponudnika, ki smiselno predstavlja zahtevano prilogo iz točke III.2.a dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v kateri je izbrani ponudnik navedel cene materialov za izvedbo del, pri čemer je med drugim navedel tudi ceno za material »malta sanacijska Repol BS«,
- je izbrani ponudnik v tabeli popisov del v predvideno polje vpisal tako cene na enoto kot tudi skupne cene postavk za predvideno količino del za postavke od 1 do 8, s čimer je nedvomno ponudil izvedbo del v skladu z zahtevami iz popisov del,
- je izbrani ponudnik v prilogi »Kalkulativne osnove za stroje in opremo ter delovno silo« sicer navedel material »malta sanacijska Repol BS«, vendar za namene določitve cene za izvedbo del v postavki 6 in ne za postavko 4, saj je za postavko 4 navedel postavko »mokra mešanica malta«, ki je po vrsti in kakovosti enakovredna predlagani sanacijski malti, kot je določena v postavki 4 popisov del,
- iz točke 2.1.5 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da je bila priloga III.2.a k ponudbi namenjena opredelitvi cen delavcev, gradbenih strojev, transportov, materialov, mokrih mešanic in asfaltov, slikopleskarskih del ter fasaderskih del, ni pa ta priloga bila namenjena navajanju kakršnihkoli tehničnih lastnosti ponujenih materialov, kot npr. tip materiala, saj je bil za tehnično specifikacijo namenjen poseben dokument, tj. popis del, ki ga je izbrani ponudnik pravilno in popolno izpolnil, kalkulativni elementi pa so za naročnika skladno s točko 2.1.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pomenili ponudnikovo določitev cen za morebitna nepredvidena dela.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 44/017-18 z dne 11. 10. 2018 Državni revizijski komisiji poslal zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 15. 10. 2018 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo in pojasnil, zakaj se z njimi ne strinja. Vlagatelj je še predlagal postavitev sodnega izvedenca, če se pojavi dvom o ustreznosti postavke »mokra mešanica malta«.

Vlagatelj je v vlogi z dne 15. 10. 2018 predlagal postavitev sodnega izvedenca, ni pa tega dokaza predlagal že v zahtevku za revizijo. Neodvisno od odgovora, ali so izpolnjeni pogoji iz prve povedi iz šestega odstavka 29. člena ZPVPJN, da bi lahko Državna revizijska komisija upoštevala vlagateljev predlog za postavitev sodnega izvedenca, izvedba predlaganega dokaza sicer ne bi bila potrebna za rešitev zadeve, saj je vse, kar je ključno za ugotovitev dejanskega stanja, razvidno že iz dokumentacije, ki jo je naročnik posredoval Državni revizijski komisiji na podlagi prvega odstavka 29. člena ZPVPJN kot prilogo dopisu št. 44/017-18 z dne 11. 10. 2018.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj je navedel, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, ker ni ponudil predmeta skladno s tehničnimi specifikacijami, čemur je naročnik nasprotoval, nasprotoval pa je tudi izbrani ponudnik.

Naročnik je pripravil dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, pri čemer je v II. poglavju z naslovom Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe vključil:
- na str. 3 1. točko (Dokumenti, ki jih mora vsebovati ponudba), v kateri je v prvem odstavku med drugim naštel:
»1. Obrazec ponudbe popisom del - podpisan in skeniran v PDF obliki
2. Obrazec predračuna (cenovne tabele) - ponudnik ga v sistemu e-JN naloži v razdelek "Predračun"« (drugi odstavek)
2a priloga: kalkulativni elementi ponudnika, podpisan in skeniran v PDF obliki
…«,
- 2. točko (Navodila za izdelavo ponudbe s ponudbenimi pogoji), v kateri je določil v:
• točki 2.12 (str. 5):
»Ponudnik je obvezen proučiti projektno dokumentacijo in ponuditi morebitna presežna dela in nepredvidena dela v ločenem predračunu in ločeni ponudbi v okviru nepredvidenih del.
V kolikor ne bodo predložena morebitna presežna in nepredvidena dela se smatra, da ponudnik nima pripomb na projektno dokumentacijo. Za presežna in nepredvidena dela veljajo v celoti cene/količino iz popisa. V kolikor za nepredvidena dela ni določene cene v ponudbenih popisih je treba tako ceno določiti s priloženimi kalkulativnimi elementi.«,
• točki 2.1.5 (str. 6):
»Ponudba mora vsebovati posebej navedene kalkulativne elemente na osnovi katere je sestavljena ponudba. Kalkulativni elementi morajo vsebovati:
- Cenik kalkulativnih netto in brutto ur,
- cenik delovne sile,
- cenik gradbenih strojev in ostale mehanizacije,
- cenik transporov fco gradbišče
- cenik materialov fco gradbišče,
- cenik mokrih mešanic ter asfaltov fco gradbišče,
- cenik slikopleskarskih del,
- cenik fasaderskih del.
Ponudniki naj navedejo pribitek na obrtniška, instalacijska dela, ter druge storitve tretjih izvajalcev za vsa morebitna dodatna dela.
…«
in
• točki 2.4 (Cena) (str. 9–10):
»Cena mora biti v EUR brez vključenega davka (DDV) vpisana na dve decimalni mesti, glede na pogoje, projektno nalogo z grafičnimi prilogami in opis storitev tega razpisa. Cene morajo biti fiksne in nespremenljive za ves čas izvedbe Ponudbeni predračun mora obvezno vsebovati rekapitulacijo del vključno z davkom na dodano vrednost obračunanim v skupni rekapitulaciji.
Vse dajatve in drugi izdatki morajo biti vsebovani v ponudbenih cenah, razen davka, kot tudi v skupni ponudbeni ceni za izvedbo del, tako da naročnik na ponudbeno ceno izvajalcu ne plačuje nobenih dodatkov.
Ponudbena cena je seštevek cen iz posameznih postavk s skupno rekapitulacijo del. Na
predloženem obrazcu predračuna (obrazec št. III.2) mora biti razvidna skupna vrednost ponudbe z upoštevanim popustom.
V popisih oz. specifikacijah, kjer je navedba elementov kot so blagovna znamka, tip, patent ali proizvajalec navajamo navedbo »ali enakovredno«, kar pomeni, da morajo biti v ponudbi opredeljeni elementi enakovredni elementom navedenim v naročnikovih postavkah glede tehničnih karakteristik in kakovosti.
Ponudnik lahko ponudi enakovredno blago znamko tip ali proizvajalca. V kolikor ponudnik v specifikacijah ne bo posebej opredelil blagovnih znamk, tipa, patenta ali proizvajalca ali drug element se šteje, da ponudnik ponuja kar je opredeljeno v popisih.
Na obrazcu ponudbe (obrazec št. III.1) se vpiše skupna cena iz cenovne tabele z besedami.
Ponudnik mora pri izračunu cene upoštevati vse elemente, ki vplivajo na njen izračun. Cena mora biti fiksna in nespremenljiva za ves čas izvedbe storitev po pogodbi.
Cenovna tabela – Obrazec predračuna z navedbo cene storitve se podpiše elektronsko v sistemu elektronske oddaje javnih naročil e-JN.
Obrazec ponudbe mora biti skladen z obrazcem predračuna (cenovno tabelo) vključno s popisom del (obrazec III. 1 in III.2). Poleg razpisne dokumentacije in popisov del s količinami v *.PDF obliki so priloženi isti popisi še v Excel-ovi obliki, ki služi kot pomoč pri izdelavi ponudbe. Ponudnik lahko izpolni predračun v elektronski obliki (excelovi datoteki), ga žigosa in priloži k ponudbi skupaj z žigosanimi originalnimi popisi del iz razpisne dokumentacije (*.PDF).
V primeru morebitnih razhajanj opisa del, enot in količin, s strani ponudnika izpolnjenih v excelovi datoteki in originalnimi popisi iz RD (v *PDF obliki), veljajo popisi iz razpisne dokumentacije (*.PDF) ne pa popisi kot so navedeni v excelovi datoteki.
Na zahtevo naročnika morajo ponudniki kadarkoli pred sprejemom odločitve v fazi ocenjevanja ponudb ali izbrani ponudnik kadarkoli v času trajanja javnega naročila predložiti sestavo (kalkulacijo) ponudbene cene, ki je v zvezi s prevzetim javnim naročilom.
Ponudnik mora v ponudbi že upoštevati tudi vse dodatne pogoje, ki izhajajo iz razpisne dokumentacije, četudi ti v ponudbi in ponudbenem predračunu niso izrecno poudarjeni.
Izdelovalec mora v ponudbeno ceno všteti tudi tiste stroške, ki lahko nastanejo zaradi spremenjenih ali sicer veljavnih pravno – tehničnih ali drugih predpisov in zaradi drugih nalog, ki jih je potrebno izvesti za uspešno izpolnitev predmeta javnega naročila, čeprav jih naročnik ni navedel.
OPOZORILO: Ponudnik je obvezan, da pred oddajo ponudbe podrobno prouči razpisno dokumentacijo. Ponudnik ne more uveljavljati naknadnih podražitev iz naslova nepopolne ali neustrezne razpisne dokumentacije, za tiste dele izvedbe javnega naročila, ki v razpisni dokumentaciji niso bili ustrezno opredeljeni, pa bi jih glede na predmet javnega naročila in na celotno dokumentacijo ponudnik lahko predvidel.«

Naročnik je v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila vključil tudi III. poglavje, ki vsebuje obrazce.

Obrazec III.I. (str. 18–20 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) je »Obrazec ponudbe«, ki ga sestavljajo tabela za vpis podatkov o ponudniku, razdelka za vpis ponudbene cene in posamezne izjave, ki jih mora podati ponudnik.

Obrazec III.2. (str. 21 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) je »Obrazec predračuna«, ki ga sestavlja tabela za vpis podatkov o cenah (»Skupna rekapitulacija«), k njej pa spadajo še popisi po posameznih etažah garažne hiše. Naročnik je za vsako etažo garažne hiše navedel opise postavk, pri čemer je za vsako etažo v postavki 4, ki se nahajajo pod naslovi »Sanacija in barvanje zidov in stropov objekta«, navedel:
»Sanacija zidov in stropov s sanacijsko malto vključno s pripravo, z dodatkom umetnih vlaken po navodilih proizvajalca po predpisanem postopku za tovrstna dela in recepturi v debelini od 0 - 30 mm upoštevajoč delovni oder. Posamezne sanacijske površine od 1 do 9 m2. Sanacijske površine se določijo po izvednem pranju iz postvake 2 (cca [X] % stropne površine ter stene parapetnega zidu v višini 40 cm).
Z mikroarmirano cementno sanacijsko malto R4 v debelini do 30 mm, material izpolnjuje zahteve EN 1504-3, naprimer Sika MonoTop 412N ali enakovredno.«

Obrazec III.2.a (str. 22 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila) je naslovljen »Priloga: Kalkulativni elementi ponudnika«, v njem pa je naročnik navedel:
»Priložiti:
- Cenik kalkulativnih netto in brutto ur,
- cenik delovne sile,
- cenik gradbenih strojev in ostale mehanizacije,
- cenik transporov fco gradbišče
- cenik materialov fco gradbišče,
- cenik mokrih mešanic fco gradbišče,
- cenik strojnomontažnih del,
- cenik elektro montažnih del.«

Naročnik je v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila vključil tudi IV. poglavje, ki določa »Pogodben[e] pogoj[e]«, mednje pa je vključil tudi tistega iz točke 9.4 (str. 35 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), ki se glasi:
»V kolikor bi katero koli pregledano ali atestirano blago in/ali gradbena dela ne odgovarjalo specifikacijam in/ali tehnološkim zahtevam naročnika, ga lahko naročnik zavrne in izvajalec bo brezplačno za naročnika ali nadomestil zavrnjeno blago, ali izvedel spremembe, ki so potrebne, da je zadoščeno zahtevam.«

Naročnik je v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila dal tudi dodatne informacije na portalu javnih naročil. Naročnik je tako med drugim na opozorilo o razhajanju med podatki iz točke 2.1.5 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (str. 6) in obrazcem III.2.a (str. 22) na portalu javnih naročil 24. 8. 2018 ob 15.01 odgovoril:
»Ponudnik naj v ponudbi odda kalkulativne elemente na osnovi katere je sestavljena ponudba upoštevajoč zahteve na strani 22. Kalkulativni elementi morajo vsebovati elemente navedene v poglavju III., točka 2.a PRILOGA: KALKULATIVNI ELEMENTI PONUDNIKA
Priložiti:
- Cenik kalkulativnih netto in brutto ur,
- cenik delovne sile,
- cenik gradbenih strojev in ostale mehanizacije,
- cenik transportov fco gradbišče
- cenik materialov fco gradbišče,
- cenik mokrih mešanic fco gradbišče,
- cenik strojnomontažnih del,
- cenik elektro montažnih del.
Cenik neto in bruto ur pomeni navedbo cen BREZ DDV in Z DDV.
Navesti cenik delavcev ki bodo udeleženi pri gradnji (pleskar, PK in VKV delavec, zidar, elektrikar za demontažo el. Napeljave v času sanacije, klepar demontaža žlebov),
Navesti cenik mehanizacije predvidene za uporabo po opisu del v priloženih postavkah (stroji za visokotlačno pranje, vozila za prevoz materiala in ostalega),
Transporti se nanašajo na prevoz materialov in opreme od skladišča ali trgovine do gradbišča GH Prisoje.
Cenik materialov pomeni da mora biti v ceno materiala (npr. cena barve ) upoštevan tudi prevoz do gradbišča.
Cenik mokrih mešanic pomeni ceno betonov in malt potrebnih za sanacijo.
Cenik strojnomontažnih del pomeni priložitev cenikov za demontažo in montažo žlebov.
Cenik elektromontažnih del pomeni priložitev cenikov za demontažo in montažo elektro instalacij.
Cene asfaltov ni potrebno prilagati«,
s čimer je ta odgovor postal del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (tretja poved iz prvega odstavka 67. člena ZJN-3).

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da je izbrani ponudnik predložil izpolnjeno in podpisano dokumentacijo, med drugim obrazca III.I in III.2 ter prilogo k obrazcu III.2.a, pa tudi parafirano IV. poglavje. Izbrani ponudnik je v obrazcu III.2 izpolnil oba razdelka postavk 4 za vse tri etaže garažne hiše s »ceno na enoto (EUR)« in ceno »za celoto (EUR)« (ki se jo je izračunalo kot zmnožek podatkov iz razdelkov iz stolpcev »količina« in »ceno na enoto (EUR)«). Iz predloženega obrazca III.2 oziroma predračuna je razvidno, da je izbrani ponudnik v njem navedel le cenovne podatke, ne pa še drugih podatkov in zato ne podatkov o materialih. Tako iz obrazca III.2 ni mogoče razbrati, da je izbrani ponudnik pri oblikovanju cene pri vseh treh postavkah 4 pod naslovi »Sanacija in barvanje zidov in stropov objekta« upošteval drugo mikroarmirano cementno sanacijsko malto od tiste, ki jo je naročnik navedel v obrazcu III.2 (tj. »Sika MonoTop 412N«). Iz petega odstavka točke 2.4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je namreč razvidno, da bi šele »opredeli[tev] blagovnih znamk, tipa, patenta ali proizvajalca ali drug[ega] element[a]« »posebej« »v specifikacijah« pomenila, da je ponudnik ponudil mikroarmirano cementno sanacijsko malto, ki ni tista, ki jo je naročnik že navedel v obrazcu III.2 (tj. »Sika MonoTop 412N«). Državna revizijska komisija ne bi mogla zaključiti drugače niti upoštevaje ponudbo, ki jo je izbrani ponudnik predložil na pogajanjih, ki jih je naročnik glede na točko 7.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila vključil v postopek naročila male vrednosti, saj je izbrani ponudnik na pogajanjih predložil obrazec III.2, v katerega je vnesel le cenovne podatke. Navedeno bi kazalo, da naročnik ne bi mogel šteti, da izbrani ponudnik ni ponudil predmeta naročila male vrednosti v vsebini, kot jo je naročnik določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (obrazec III.2). Vendar Državna revizijska komisija ugotavlja, da takega zaključka ne bi potrjevala priloga k obrazcu III.2.a, saj iz nje ne izhaja, da bi bila med kalkulativnimi elementi navedena ta mikroarmirana cementna sanacijska malta.

Iz vpogleda v prilogo k obrazcu III.2.a, ki jo je izbrani ponudnik predložil v ponudbi, je razvidno, da je izbrani ponudnik pripravil kalkulativne elemente, v katere je vključil cene materialov, pri čemer je med materiali kot malti naštel »malta sanacijska Repol BS«, za katero izbrani ponudnik (vloga z dne 25. 9. 2018, str. 2) in naročnik (sklep št. 44/017-18 z dne 9. 10. 2018, str. 4) pritrjujeta vlagatelju, da ni malta, ki bi imela enakovredne lastnosti, kot jih ima malta, navedena v vseh treh postavkah 4 pod naslovi »Sanacija in barvanje zidov in stropov objekta« obrazca III.2, in »mokra mešanica malta«. Čeprav se Državna revizijska komisija strinja z naročnikom, ki je v sklepu št. 44/017-18 z dne 9. 10. 2018 (str. 4) opozoril, da je izbrani ponudnik med materiali v kalkulativnih elementih navedel tudi »mokra mešanica malta«, se ne strinja, da ta zapis tudi dokazuje, da »je« »mokra mešanica malta« »po vrsti in kakovosti enakovredna predlagani sanacijski malti«. Iz tega zapisa namreč izhaja le splošen opis in ne specifikacija malte, ki bi omogočila ugotovitev, ali izpolnjuje npr. lastnost R4 in skladnost z zahtevami standarda EN 1504-3, ki sta lastnosti, ki ju ima referenčna malta. Državna revizijska komisija se tudi strinja z navedbami izbranega ponudnika (vloga z dne 25. 9. 2018, str. 1) in naročnika (sklep št. 44/017-18 z dne 9. 10. 2018, str. 4), da je bila priprava kalkulativnih elementov pomembna zaradi obračunavanja nepredvidenih del (gl. tretjo poved iz drugega odstavka točke 2.1.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), vendar pa opozarja, da to ni bil edini namen njihove priprave. Naročnik je na portalu javnih naročil 24. 8. 2018 ob 15.01 z odgovorom podal dodatne informacije v zvezi z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v delu, ki se nanaša na pripravo kalkulativnih elementov, pri čemer iz navedb »Ponudnik naj v ponudbi odda kalkulativne elemente na osnovi katere je sestavljena ponudba […]« in »Cenik mokrih mešanic pomeni ceno […] malt potrebnih za sanacijo.« izhaja, da so iz kalkulativnih elementov morali izhajati podatki o maltah, ki so potrebne za sanacijo in so vključene v ponudbo. Iz citiranih delov odgovora, objavljenega na portalu javnih naročil 24. 8. 2018 ob 15.01, tako izhaja, da opis »mokra mešanica malta« zaradi svoje splošnosti ne zadošča za ugotovitev, da je izbrani ponudnik v kalkulativnih elementih navedel malto, ki je navedena v vseh treh postavkah 4 pod naslovi »Sanacija in barvanje zidov in stropov objekta« obrazca III.2. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je na podlagi podatkov iz kalkulativnih elementov, ki jih je izbrani ponudnik predložil v ponudbi, treba zaključiti, da so podatki o uporabljeni malti vsaj nepopolni.

Obstoj nepopolnih podatkov sam po sebi še ni ovira, da naročnik ne bi mogel izbrati ponudbe, ki ob predložitvi vsebuje nepopolne podatke. V petem odstavku 89. člena ZJN-3 je namreč urejen institut, ki naročniku omogoča, da zahteva, da gospodarski subjekti v ustreznem roku predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo. Vendar pa je poseganje v del ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila, podvrženo strožjemu režimu, saj razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila (druga alinea šestega odstavka 89. člena ZJN-3).

Iz dokumentacije, ki jo je naročnik posredoval Državni revizijski komisiji, ni razvidno, da bi naročnik uporabil institut iz petega odstavka 89. člena ZJN-3.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je neodvisno od odgovora, ali bi naročnik smel v danih dejanskih okoliščinah uporabiti institut iz petega odstavka 89. člena ZJN-3 in omogočiti izbranemu ponudniku, da dopolni oziroma pojasni kalkulativne elemente, ne da bi prišlo do nedovoljenega položaja iz druge alinee šestega odstavka 89. člena ZJN-3, treba ugotoviti, da je naročnik izbral ponudbo, za katero zaradi nepopolnih podatkov iz kalkulativnih elementov ni mogel šteti, da je dopustna v vsebini, kot jo opredeljuje 29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3. Skladno z opredelitvijo iz 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3 je dopustna ponudba namreč le tista ponudba, ki med drugim »ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila«, ponudba izbranega ponudnika pa naročnikovim zahtevam, ki jih je določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, ne ustreza. Državna revizijska komisija dodaja, da dejstvo, da je naročnik v drugi povedi iz četrtega odstavka točke 2.4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila določil pravilo, kako je treba šteti odsotnost posebne opredelitve znamk, tipa, patenta ali proizvajalca ali drugih elementov v specifikacijah, ne more biti odločilno, saj je treba upoštevati vse zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Poleg tega se druga poved iz četrtega odstavka točke 2.4 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ureja kalkulativne elemente, ne izključujeta, temveč se dopolnjujeta.

Državna revizijska komisija zato ugotavlja, da je naročnik ponudbo izbranega ponudnika kljub drugačnim zahtevam, določenim v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, obravnaval ugodneje in jo na podlagi te ugodnejše obravnave tudi izbral. Naročnik torej ni ravnal skladno z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3), niti njegovo ravnanje ni skladno z načelom transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3).

Državna revizijska komisija dodaja, da na podane ugotovitve ne more vplivati točka 9.4 iz IV. poglavja dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, saj se ta nanaša na pogodbene pogoje in torej šele na izvedbeno fazo, ne pa na pregled in ocenjevanje ponudb.

Upoštevajoč vse navedeno je Državna revizijska komisija skladno z drugo alineo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila zahtevku za revizijo in razveljavila odločitev, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 44/017-2018 z dne 12. 9. 2018.

Skladno s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN daje Državna revizijska komisija naročniku napotke za pravilno izvedbo postopka v delu, ki je bil razveljavljen.

Z razveljavitvijo izpodbijane odločitve se postopek naročila male vrednosti znova znajde v fazi pregleda in ocenjevanja ponudb. Naročnik mora sprejeti eno izmed odločitev, ki jih omogočajo drugi in peti odstavek 90. člen ZJN-3, pri čemer jo mora obrazložiti skladno z drugo povedjo iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3 in z njo seznaniti ponudnike (prva poved iz desetega odstavka 90. člena ZJN-3).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je uspel z zahtevkom za revizijo, zato mu Državna revizijska komisija upoštevajoč prvi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN kot potrebne priznava stroške takse v višini 2.745,87 eurov, ki mu jih je naročnik dolžan povrniti v 15 dneh po vročitvi tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 13. 11. 2018

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Javno podjetje/Azienda pubblica Marjetica Koper, d. o. o./s. r. l., Ulica 15. maja 4, Koper,
- Tekol, d. d., Ulica Pohorskega bataljona 14, 2000 Maribor,
- Prejsan, d. o. o., Proletarska cesta 4, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran