Na vsebino
EN

018-159/2018 Občina Trnovska vas

Številka: 018-159/2018-4
Datum sprejema: 25. 10. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas za šolsko leto 2018/2019«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas (v nadaljevanju: naročnik), dne 25. 10. 2018

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji naročila, št. 430-2/2018-3 z dne 28. 8. 2018.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 653,28 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti, katerega predmet je »Opravljanje prevozov osnovnošolskih otrok na območju Občine Trnovska vas za šolsko leto 2018/2019«. Obvestilo o naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 9. 8. 2018 pod številko objave JN005528/2018-W01.

Dne 28. 8. 2018 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji naročila, št. 430-2/2018-3, s katero je javno naročilo oddal ponudniku VECTORIUS, turizem in varstvo kulturne dediščine, d. o. o., Ob Dravi 8A, 2250 Ptuj.

Navedena odločitev je bila istega dne objavljena na Portalu javnih naročil pod št. objave JN005528/2018-ODL01, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3) z navedenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila je vlagatelj dne 4. 9. 2018 pravočasno vložil Zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi naročnikovo odločitev o oddaji naročila z dne 28. 8. 2018. Vlagatelj od naročnika zahteva tudi povračilo plačane takse za predrevizijski in revizijski postopek. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da bi morala biti ponudba izbranega ponudnika izločena kot nedopustna, in sicer zaradi tehnične nesposobnosti (tj. zaradi neustreznega število vozil) in kadrovske nesposobnosti izbranega ponudnika. Glede neustreznega števila vozil vlagatelj pojasnjuje, da upoštevaje tehnične zahteve naročnika ponudnik potrebuje za izpolnitev jutranjih in popoldanskih prevozov vsaj 2 vozili. Izbrani ponudnik je v obrazcu Seznam voznikov in vozil z licenco (OBR-11) navedel 4 vozila, pri čemer 2 od teh vozil uporablja za druge prevoze in sta torej v času, ki je naveden v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, nerazpoložljivi; izbrani ponudnik pa bi moral skladno z naročnikovimi zahtevami zagotoviti tudi nadomestno vozilo, česar pa ni storil. Logično in življenjsko je, da vloge nadomestnega vozila ne more opravljati vozilo, ki se sicer uporablja za prevoz v okviru istega javnega naročila, saj bi to pomenilo, da mora takšno vozilo prenehati izvajati prevoze v okviru svoje primarne relacije, da bi lahko nadomestilo okvarjeno vozilo. Ker izbrani ponudnik nima na voljo ustreznega števila vozil, je potrebno šteti, da je predložil neresnično Izjavo o tehničnih in kadrovskih sposobnostih ponudnika (OBR-10). Glede kadrovske nesposobnosti izbranega ponudnika vlagatelj pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v obrazcu Seznam voznikov in vozil z licenco (OBR-11) navedel 4 voznike, pri čemer voznik L. B. ni v rednem delovnem razmerju z izbranim ponudnikom, čeprav je bila takšna naročnikova zahteva v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, voznica Z. Č. pa z izbranim ponudnikom sodeluje na podlagi pogodbe o delu in bi morala biti zaradi statusa samostojnega podjetnika s strani izbranega ponudnika prijavljena kot podizvajalec, izbrani ponudnik pa bi moral zanjo predložiti vse obrazce, ki se na podlagi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zahtevajo za sodelovanje s podizvajalcem. Ker izbrani ponudnik nima na voljo ustreznega števila voznikov v rednem delovnem razmerju, je potrebno šteti, da je predložil neresnično Izjavo o tehničnih in kadrovskih sposobnostih ponudnika (OBR-10). Poleg tega izbrani ponudnik v obrazcu Seznam voznikov in vozil z licenco (OBR-11) ni navedel voznikov, ki bi lahko bili uporabljeni kot nadomestni. Izbrani ponudnik je namreč prijavil največ dva ustrezna voznika in torej nima prijavljenega nadomestnega voznika, logično in življenjsko pa je, da vloge nadomestnega voznika ne more opravljati voznik, ki ni v rednem delovnem razmerju pri izbranem ponudniku.

Izbrani ponudnik se je z dopisom z dne 10. 9. 2018 izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. Na vlagateljev očitek o njegovi tehnični nesposobnosti odgovarja, da je v ponudbi navedel štiri vozila, za izvršitev naročila pa sta potrebni le dve vozili. Morebitna uporaba njegovih vozil v druge namene pa je v celoti predmet njegove poslovne politike in ne poslovne politike vlagatelja. Na vlagateljev očitek o njegovi kadrovski nesposobnosti odgovarja, da je voznik L. B. redno zaposlen pri njem od 12. 6. 2018 dalje, voznica Z. Č. pa ne more biti podizvajalec, ker je direktorica izbranega ponudnika.

Naročnik je z Odločitvijo o zahtevku za revizijo, št. 430-2/2018-12 z dne 20. 9. 2018, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik pojasnjuje, da mu je izbrani ponudnik dne 31. 8. 2018 po elektronski pošti posredoval pogodbe o zaposlitvi za naslednje voznike: D. C., L. B., M. A. in R. G. (čeprav slednji ni bil naveden v obrazcu Seznam voznikov in vozil z licenco), dne 14. 9. 2018 pa mu je posredoval še kopijo notarskega zapisa sklepa o imenovanju Z. Č. za direktorico družbe z dne 3. 4. 2015 in sklep o vpisu nove direktorice v sodni register z dne 14. 4. 2015 ter obrazce M-1 za vse voznike, s katerimi izkazuje prijavo v zavarovanje na podlagi delovnega razmerja. Naročnik še dodaja, da zapisnik prvega naroka za glavno obravnavo pri Delovnem sodišču v Mariboru z dne 29. 11. 2017 ne more biti dokazilo, da voznik L. B. na dan oddaje ponudbe ni bil v rednem delovnem razmerju z izbranim ponudnikom.

Odločitev o zahtevku za revizijo je bila vlagatelju vročena dne 21. 9. 2018, vlagatelj pa se do navedb naročnika v tej odločitvi ni opredelil.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 24. 9. 2018 in 1. 10. 2018, skladno s prvim in četrtim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je, skladno z 31. členom ZPVPJN, zahtevek za revizijo pred meritorno obravnavo predhodno preizkusila in po uradni dolžnosti preverila obstoj procesnih predpostavk. Ker je bilo ugotovljeno, da zahtevek za revizijo izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, ga je Državna revizijska komisija sprejela v obravnavo.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami ZJN-3 in lastne razpisne dokumentacije, ko je ponudbo izbranega ponudnika ocenil kot dopustno in jo izbral kot najugodnejšo. Vlagatelj zatrjuje, da bi morala biti ponudba izbranega ponudnika izločena kot nedopustna, in sicer zaradi tehnične in kadrovske nesposobnosti izbranega ponudnika. Poleg tega vlagatelj še navaja, da voznik L. B. ni v rednem delovnem razmerju z izbranim ponudnikom, voznica Z. Č. pa z izbranim ponudnikom sodeluje na podlagi pogodbe o delu in bi morala biti zaradi statusa samostojnega podjetnika s strani izbranega ponudnika prijavljena kot podizvajalec.

Vlagateljeve revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Naročnik sme javno naročilo oddati le ponudniku, čigar ponudba je dopustna. Naročnik namreč v skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: (a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in (b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Državna revizijska komisija je najprej presojala vlagateljeve revizijske navedbe, da voznica Z. Č. z izbranim ponudnikom sodeluje na podlagi pogodbe o delu in bi morala biti zaradi statusa samostojnega podjetnika s strani izbranega ponudnika prijavljena kot podizvajalec.

Glede nastopanja s podizvajalci je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, natančneje v 16. členu Navodil za izdelavo ponudbe navedel, da je nastopanje s podizvajalci dovoljeno, pri čemer je v nadaljevanju istega člena med drugim določi, da mora ponudnik v primeru nastopanja s podizvajalci »v ponudbi navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom ZJN-3 ter priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva.« V 3. členu Navodil za izdelavo ponudbe je naročnik še zapisal, da je »za vse podizvajalce potrebno priložiti tudi dokazila, ki so navedena v poglavju ʺPogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnikaʺ ter druga dokazila, v kolikor je to določeno s posameznim razpisnim obrazcem«.

Državna revizijska komisija je vpogledala v ponudbo izbranega ponudnika in ugotovila, da ta (med drugim) vsebuje sledeče obrazce:
- OBR-1: Prijava, v katerem je izbrani ponudnik obkrožil, da ne nastopa s podizvajalci,
- OBR-3: Izjava ponudnika, da ne nastopa s podizvajalci, s katerim je izbrani ponudnik izjavil, da ne nastopa s podizvajalci,
- OBR-11: Seznam voznikov in vozil z licenco, kjer je izbrani ponudnik navedel 4 vozila in 4 voznike, s katerimi namerava izvajati predmet javnega naročila, pri čemer je med vozniki navedena tudi Z. Č.,
- OBR-12: Izjava o zaposlenem kadru, s katerim je izbrani ponudnik izjavil, da so vsi vozniki, ki bodo vozili na relacijah, ki so predmet tega razpisa ter so navedeni v OBR-11 te ponudbe, v rednem delovnem razmerju in ima z njimi sklenjene pogodbe o zaposlitvi; če je kot voznik avtobusa v OBR-11 navedena oseba, ki je istočasno registrirana kot samostojni podjetnik, pa je izbrani ponudnik izjavil, da ima kot fizična oseba vsa potrebna dovoljenja za upravljanje z vozili ter je vpisana v Poslovni register Slovenije za dejavnost izvajanja avtobusnih prevozov.
Izbrani ponudnik je svoji ponudbi priložil tudi izpolnjen obrazec ESPD, v katerem je označil, da ne namerava oddati del javnega naročila v podizvajanje tretjim osebam (II. del obrazca, točka D).

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med strankama nesporno, da je voznica Z. Č. registrirana kot samostojna podjetnica ter da z izbranim ponudnikom sodeluje na podlagi pogodbe civilnega prava (tj. pogodbe o delu). Gre torej za subjekt, ki izpolnjuje definicijo podizvajalca, saj gre za gospodarski subjekt, ki je pravna ali fizična oseba in za ponudnika, s katerim je naročnik sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila, dobavlja blago ali izvaja storitev oziroma gradnjo, ki je neposredno povezana s predmetom javnega naročila (prvi odstavek 94. člena ZJN-3). Na slednjo ugotovitev ne vpliva dejstvo, da navedena oseba za izbranega ponudnika opravlja funkcijo direktorja, saj z njim nima sklenjene pogodbe o zaposlitvi.

ZJN-3 v 94. členu med drugim določa, da lahko ponudnik del javnega naročila odda v podizvajanje (prvi odstavek), pri čemer mora v takem primeru v ponudbi: (a) navesti vse podizvajalce ter vsak del javnega naročila, ki ga namerava oddati v podizvajanje, (b) kontaktne podatke in zakonite zastopnike predlaganih podizvajalcev, (c) izpolnjene ESPD teh podizvajalcev v skladu z 79. členom tega zakona ter (d) priložiti zahtevo podizvajalca za neposredno plačilo, če podizvajalec to zahteva (drugi odstavek).

Upoštevaje dejstvo, da izbrani ponudnik voznice Z. Č. ni vključil v ponudbo kot podizvajalca ter zanjo ni priložil vseh obrazcev, ki so bili zahtevani v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, naročnik pa, kot je to razvidno iz spisovne dokumentacije, ni preveril, ali navedena oseba izpolnjuje zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je potrebno ugotoviti, da je naročnik s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za dopustno in mu oddal predmetno javno naročilo, kršil prvi odstavek 89. člena ZJN-3 v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji naročila, št. 430-2/2018-3 z dne 28. 8. 2018.

Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi obravnave izpostavljenih navedb ugotovila naročnikovo kršitev v postopku oddaje javnega naročila (nezakonito oddajo javnega naročila izbranemu ponudniku) in v celoti ugodila vlagateljevemu pravovarstvenemu predlogu (razveljavitev izpodbijane odločitve), preostalih vlagateljevih revizijskih navedb (in z njimi povezanih dejstev in dokazov) ni obravnavala. Obravnava teh navedb na presojo že ugotovljene kršitve namreč ne bi mogla vplivati.

Državna revizijska komisija naročnika (z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je bil razveljavljen), na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN, napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3. Če se bo naročnik odločil, da bo nadaljeval postopek javnega naročanja s sprejemom odločitve o oddaji javnega naročila, mora ponovno presojo ponudbe izbranega ponudnika opraviti skladno z določili dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določili ZJN-3 ter ob upoštevanju ugotovitev Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju skladno s 70. členom ZPVPJN priznala potreben in opredeljen strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 653,28 EUR (vlagatelj je potrdilo o plačilu takse v navedeni višini priložil zahtevku za revizijo). Naročnik je vlagatelju priznan strošek pravnega varstva dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 25. 10. 2018


Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- OBČINA TRNOVSKA VAS, Trnovska vas 42, 2254 Trnovska vas
- ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor
- VECTORIUS, turizem in varstvo kulturne dediščine, d. o. o., Ob Dravi 8A, 2250 Ptuj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran