Na vsebino
EN

018-167/2018 Občina Ig

Številka: 018-167/2018-5
Datum sprejema: 11. 10. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, Boruta Smrdela kot člana senata in mag. Mateje Škabar kot članice senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »izbiro izvajalca letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in poljskih poti na območju občine Ig« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki sta ga vložila ponudnika v skupnem nastopu Mapri Proasfalt, d. o. o., Cesta dveh cesarjev 172, Ljubljana in Križman, d. o. o., Selska ulica 3, Škofljica (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ju zastopata Sonja Dolinar in Tomaž Šešerko, odvetnica in odvetnik v Ljubljani, zoper ravnanje naročnika Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, Ig (v nadaljevanju: naročnik), 11. 10. 2018

odločila:

1. Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za »izbiro izvajalca letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in poljskih poti na območju občine Ig« se ustavi.

2. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 14. 6. 2018 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN003929/2018-B01) z dokumentom »Odločitev o oddaji javnega naročila« št. 4300-0006/2018 z dne 29. 8. 2018 oboje ponudnike v skupnem nastopu med drugim obvestil, da je za sklopa 1 in 3 izbral ponudbo ponudnika Prevozi, storitve s TGM, posredništvo Tomislav Golob, s. p., Škrilje 52, Ig in His, gradbeništvo in inženiring, d. o. o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Zoper slednjo odločitev je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo z dne 11. 9. 2018, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom z dne 28. 9. 2018. Naročnik je s tem sklepom zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov, o zahtevi za povrnitev stroškov, ki jih je uveljavljal izbrani ponudnik v izjasnitvi z dne 18. 9. 2018, ki jo je vložil po pooblaščencu, pa ni odločil.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 4300-0006/2018 z dne 28. 9. 2018 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 10. 10. 2018 umaknil zahtevek za revizijo in uveljavljal vračilo polovice plačane takse.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje naročila za »izbiro izvajalca letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in poljskih poti na območju občine Ig« ustavila.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Izbrani ponudnik je v izjasnitvi o zahtevku za revizijo priglasil povrnitev stroškov. Državna revizijska komisija ocenjuje, da v konkretnem primeru prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato je ocenila, da njegovi priglašeni stroški niso potrebni (četrti odstavek 70. člena ZPVPJN) in je njegovo stroškovno zahtevo zavrnila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 11. 10. 2018

Predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig,
- odvetnica Sonja Dolinar, Tavčarjeva ulica 3, 1000 Ljubljana,
- Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
- Resal, gradbeništvo in prevozništvo, d. o. o., Mala sela 3, 1252 Vače,
- His, gradbeništvo in inženiring, d. o. o., Vodovodna cesta 97, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančna služba, tu.

Natisni stran