Na vsebino
EN

018-174/2018 Nacionalni inštitut za javno zdravje

Številka: 018-174/2018-4
Datum sprejema: 15. 10. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar kot predsednice senata ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela kot članov senata v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila za »poštne storitve« in v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Pošta Slovenije, d. o. o., Slomškov trg 10, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o. p., d. o. o., Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), 15. 10. 2018

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila za »poštne storitve« se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je v postopku oddaje javnega naročila (objava 13. 6. 2018 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN003916/2018-B01, in 14. 6. 2018 v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2018/S 112-255068) z dokumentom »Odločitev o izidu javnega naročila« št. 4300-55/18-12/172 z dne 4. 9. 2018 sodelujoča ponudnika obvestil, da je javno naročilo oddal ponudniku Maksmail, prenos poštnih pošiljk, d. o. o., Dunajska cesta 5, Ljubljana. Vlagatelj je vložil zahtevek za revizijo z dne 24. 9. 2018, ki ga je naročnik zavrnil s sklepom št. 4300-55/18-19/172 z dne 5. 10. 2018.

Naročnik je kot prilogo dopisu št. 4300-55/18-20/172 z dne 10. 10. 2018 Državni revizijski komisiji posredoval zahtevek za revizijo in dokumentacijo.

Vlagatelj je z vlogo z dne 11. 10. 2018 umaknil zahtevek za revizijo in uveljavljal vračilo plačane takse.

Državna revizijska komisija je pred sprejemom odločitve iz tretjega odstavka 31. člena ZPVPJN, četrtega odstavka 31. člena ZPVPJN oziroma prvega odstavka 39. člena ZPVPJN o zahtevku za revizijo prejela umik zahtevka za revizijo, zato je skladno s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN revizijski postopek postopka oddaje naročila za »izbiro izvajalca letnega in zimskega vzdrževanja občinskih cest in poljskih poti na območju občine Ig« ustavila.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo plačane takse odločila v skladu z 72. členom ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 15. 10. 2018

Predsednica senata
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Nacionalni inštitut za javno zdravje, Trubarjeva cesta 2, 1000 Ljubljana,
- Odvetniška družba Kavčič, Bračun in partnerji, o. p., d. o. o., Trg republike 3, 1000 Ljubljana,
- Maksmail, prenos poštnih pošiljk, d. o. o., Dunajska cesta 5, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančna služba, tu.

Natisni stran