Na vsebino
EN

018-149/2018 Občina Železniki

Številka: 018-149/2018-4
Datum sprejema: 3. 10. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Sanacija plazu Dražgoše v območju LC 494121 in šestih hiš« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj RAFAEL d.o.o. Sevnica, Savska cesta 24, Sevnica, ki ga po pooblastilu zastopa Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Železniki, Češnjica 48, Železniki (v nadaljevanju: naročnik), dne 3. 10. 2018

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 22. 5. 2018 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 25. 5. 2018, pod št. objave JN003357/2018-B01. Naročnik oddaja javno naročilo po odprtem postopku.

Naročnik je dne 2. 7. 2018 sprejel in na portalu javnih naročil (pod št. objave JN003357/2018-ODL01) objavil dokument »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, št. 431-1/2018-30, s katerim je javno naročilo oddal konzorciju ponudnikov HIP PLUS d.o.o., Vače, in HIP KA d.o.o. (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Naročnik je nato 10. 7. 2018 sprejel in dne 11. 7. 2018 na portalu javnih naročil (pod št. objave JN003357/2018-ODL01P1) objavil dokument »ODLOČITEV O SPREMEMBI ODLOČITVE O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA številka 431-1/2018-30, z dne 2.7.2018«, št. 431-1/2018-044, s katerim je prvotno sprejeto odločitev razveljavil z namenom odprave nezakonitosti.

Dne 27. 7. 2018 je naročnik sprejel in na portalu javnih naročil objavil dokument »ODLOČITEV V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA«, št. 431-1/2018-048, s katerim je javno naročilo ponovno oddal izbranemu ponudniku.

Vlagatelj je dne 8. 8. 2018 zoper to odločitev o oddaji naročila pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim predlaga razveljavitev odločitve o oddaji javnega naročila in povrnitev priglašenih stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, kar najprej utemeljuje s tem, da v ponudbi ni bilo navedeno, da za izpolnjevanje pogojev glede tehnične sposobnosti izbrani ponudnik za izvedbo naročila morebiti uporablja zmogljivosti drugih subjektov; to je izbrani ponudnik navedel šele v naknadnem pojasnilu naročnika, prav tako pa je šele v dopolnitvi ponudbe predložil izpolnjena in potrjena obrazca ESPD za dva gospodarska subjekta, na katerih zmogljivosti se je skliceval v zvezi z dvema vrtalnima strojema za pilotno steno. Vlagatelj meni, da je to v nasprotju z določbami dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (obrazec ESPD je bilo potrebno predložiti že v ponudbi) – dopolnitev ponudbe se nanaša na takšne elemente ponudbe, katerih obstoja pred iztekom roka, določenega za predložitev ponudb, ni mogoče objektivno preveriti. Sklicujoč se na datum izpolnitve obrazcev ESPD teh dveh družb (22. 6. 2018) zatrjuje, da je izbrani ponudnik že pred potekom roka za oddajo ponudb vedel, da bo uporabljal zmogljivosti prav teh dveh subjektov, vendar tega očitno ni želel razkriti naročniku. Z naknadno vključitvijo dveh subjektov naj bi tako izbrani ponudnik po roku za prejem ponudb bistveno in na nedopusten način spremenil oz. dopolnil svojo ponudbo. Izbrani ponudnik naj bi na opisan način dejansko predložil novo ponudbo. Kot drugi razlog za nedopustnost ponudbe izbranega ponudnika vlagatelj izpostavlja, da izbrani ponudnik ni tehnično sposoben izvesti javnega naročila, saj ne razpolaga z geotehničnimi sidri, ki jih je glede na predmet javnega naročila nujno potrebno vgraditi v konstrukcijo. Pojasnjuje, da je sam (vlagatelj) edini dobavitelj geotehničnih sider z veljavnim STS v Republiki Sloveniji, izbrani ponudnik pa navedenih sider za izvedbo predmetnega naročila pri vlagatelju vse do dneva vložitve zahtevka za revizijo še ni naročil ali razpolagal z zagotovilom, da bo geotehnična sidra uspel pravočasno pridobiti.

Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 16. 8. 2018. Ugotovitve vlagatelja označuje za nepravilne in brezpredmetne. Meni, da v konkretnem primeru sploh ne gre za uporabo instituta kapacitet drugih gospodarskih subjektov – splošno pogodbo o dolgoročnem najemu zadevnih strojev/naprav je sklenil že 1. 3. 2018 (tj. tri mesece pred objavo javnega naročila) in torej ne z namenom uporabe naprav za konkreten posel, saj zanj sploh še ni vedel, temveč je najel opremo za različne namene. Dejansko stanje bi naj bilo zato potrebno primerjati z institutom najema (leasinga) opreme, potrebne za izvedbo razpisanega posla. Izbrani ponudnik meni, da je s sklenitvijo teh dveh pogodb postal neposredni posestnik določene opreme, zato gre v tem primeru za sklicevanje na »lastne« kapacitete, torej na kapacitete, ki jih ima v svoji posesti za vse primere in ne samo za primer tega naročila. Izbrani ponudnik meni, da naročnik ni imel ustrezne podlage oz. razloga za pozivanje k sklicevanju na kapacitete tretjih, vendar to neutemeljeno ravnanje naročnika ne more iti v škodo ponudnika, ki se je z dopolnitvijo želel zgolj izogniti nezakoniti izločitvi iz postopka oddaje naročila. Glede drugega vlagateljevega očitka navaja, da so sporna geotehnična sidra (tako kot drugi artikli po popisu) dostopna na trgu in v prosti prodaji. Naročnik ni nikjer zahteval, da bi morali ponudniki imeti »na zalogi« ves material, ki naj bi ga uporabili v primeru izbora, vlagatelj pa po drugi strani ni niti zatrjeval, da ga izbrani ponudnik na trgu ne bo mogel pridobiti.

Naročnik je dne 29. 8. 2018 sprejel sklep, s katerim je zavrnil vlagateljev zahtevek za revizijo in zahtevo za povračilo stroškov. Vsebinsko soglaša z navedbami izbrani ponudnika. Pristavlja, da od ponudnikov ni zahteval predložitve kakršnihkoli dokazil v ponudbi v smislu seznama strojev, naprav ali opreme; zahtevana je bila zgolj lastna izjava ponudnika na obrazcu št. 10 »Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila«. Tehnično poročilo (pripravljeno s strani projektanta) je bilo namenjeno s seznanitvijo ponudnikov s predmetom naročila in ne predstavlja dokumenta, v katerem bi naročnik določal zahteve v zvezi s sposobnostjo ponudnikov. Naročnik se zaveda, da je s pozivom izbranemu ponudniku na pojasnilo in kasneje na dopolnitev ponudbe (mogoče) presegel svoje zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Za navedeno se je odločil iz previdnosti in kot dober gospodar. Izbrani ponudnik s posredovanjem obrazcev ESPD ni nobenem delu ni spremenil svoje ponudbe, saj je ponudbo pripravil popolnoma v skladu z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila; samo dejstvo, da je naročnik od izbranega ponudnika terjal več, kot je to določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, pa v nobenem primeru ne more iti v škodo izbranega ponudnika. Glede drugega očitka se strinja z vlagateljem v tem, da bodo morala biti v pilotni steni vgrajena geotehnična sidra. Poudarja pa, da je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil, da bodo ponudniki morali v fazi izvedbe investicije dobaviti in vgraditi geotehnična sidra, ni pa določil, da bi morali ponudniki že ob oddaji ponudbe imeti v posesti ta sidra, zato navedeno ne more biti razlog za nedopustnost ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik se ne opredeljuje do tega, ali je vlagatelj res edini dobavitelj tovrstnih sider, pri čemer mu je znano, da je trg Republike Slovenije tudi trg Evropske unije, za katero velja prost pretok blaga in storitev, kjer pozitivna zakonodaja določa tudi zahteve v zvezi z gradbenimi in drugimi proizvodi.

Naročnik je z vlogo z dne 4. 9. 2018 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 6. 9. 2018 opredelil do navedb naročnika. Navedbe naročnika označuje za neutemeljene in v nasprotju z obrazložitvijo izpodbijane odločitve. Poudarja, da je potrebno utemeljenost zahtevka za revizijo presojati ob upoštevanju ravnanj naročnika v postopku javnega naročanja do vložitve zahtevka za revizijo, kjer pa je naročnik navajal, da sta gospodarska subjekta D. in G. subjekta, na tehnične kapacitete katerih se sklicuje izbrani ponudnik. Naročnik ne more v revizijskem postopku spremeniti svojih ravnanj in zavzeti diametralno nasprotnega stališča – vlagatelj opozarja, da mu je na tak način odvzeta možnost učinkovitega pravnega varstva. Vlagatelj je sicer prepričan, da je naročnik ravnal pravilno, ko je štel gospodarska subjekta za subjekta po 81. členu Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), a je spregledal določbo petega odstavka ZJN 3, ki določa, kdaj je dopolnitev ponudbe dovoljena, kdaj pa šteje za novo ponudbo in ni dopustna. Meni, da ponudbe po roku za prejem ponudb ni mogoče dopolnjevati z obrazcem ESPD, ter da je izbrani ponudnik oddal neresnično ponudbo, saj je zamolčal dejstvo, da bo sodeloval z drugimi gospodarskimi subjekti v smislu 81. člena ZJN-3. Pojasnjuje še, zakaj za trg geotehničnih sider ni relevanten tudi trg Evropske unije.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagateljeve revizijske navedbe o nedopustnosti ponudbe izbranega ponudnika je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Pogoje za sodelovanje mora naročnik določiti v skladu s 76. členom ZJN-3, ki v prvem odstavku določa, da lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na: ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti (točka a), ekonomski in finančni položaj (točka b) ter na tehnično in strokovno sposobnost (točka c). V skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik ponudnikom kot zahtevo za sodelovanje naloži pogoje, ki so določeni v 76. členu. Naročnik lahko v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila. Glede tehnične in strokovne sposobnosti deseti odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo ponudniki potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo ponudniki zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Možna dokazila za izkazovanje tehnične sposobnosti so navedena v osmem odstavku 77. člena ZJN-3, v skladu s katerim lahko ponudnik kot dokaz za lastno tehnično usposobljenost predloži (med drugim) z izjavo o orodju, obratu ali tehnični opremi, ki je izvajalcu storitev ali gradenj na voljo za izvedbo javnega naročila (točka i osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

Naročnik je v poglavju »2.1.2. Pogoji za sodelovanje« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila kot enega od pogojev za sodelovanje navedel:
»Ponudnik mora biti tehnično sposoben izvesti naročilo, ki je predmet javnega naročila in mora razpolagati s potrebnimi tehničnimi sredstvi in opremo za izvajanje del, ki je predmet javnega naročila ter imeti zadostne proste kapacitete za izvedbo razpisanih del tako, da bo naročilo lahko izvedel v roku, ki ga zahteva naročnik, to je do 23. novembra 2018.«

Kot dokazilo za izkazovanje izpolnjevanja tega pogoja je naročnik (pod razdelkom »Zahtevana dokazila za Pogoje pod točko 2.1.«) predvidel:
- »ESPD obrazec, ki je izpolnjen (preko aplikacije, ki je dostopna na Portalu javnih naročil), datiran, podpisan in žigosan v tiskani obliki ali xml obliki, za ponudnika, vsakega podizvajalca, vsakega partnerja v skupini (soponudnika) in vsak drug gospodarski subjekt na katerega kapacitete se ponudnik sklicuje« ter
- »izpolnjen, datiran, podpisan in žigosan Obrazec št. 10 – Tehnične in strokovne zmogljivosti za izvedbo naročila.«

Pregled odstopljene dokumentacije pokaže, da sta v ponudbi izbranega ponudnika predložena dva enotna evropska dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: ESPD), v katerih oba gospodarska subjekta, ki nastopata kot skupna ponudnika, izjavljata, da izpolnjujeta vse zahtevane pogoje za sodelovanje, navedene v ustreznem obvestilu ali dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, na katero se sklicuje obvestilo. Ponudba prav tako vsebuje ustrezno izpolnjen obrazec št. 10 »TEHNIČNE IN STROKOVNE ZMOGLJIVOSTI ZA IZVEDBO NAROČILA«, v katerem izbrani ponudnik med drugim izjavlja, da »[je] glede na tehnične zahteve investicije v celoti sposob[en] zagotoviti vse tehnične zmogljivosti, to je ustrezen strojni park (npr. gradbeno mehanizacijo, stroje, vozila), druge naprave in orodja ter vso potrebno opremo, ki se nahajajo na gradbišču, skladno z zahtevami naročnika in vso ostalo opremo in so namenjene za izvedbo vseh pripravljalnih del, izvedbo vseh razpisanih del in zaključku del, s katerimi bo[…] lahko zagotovil[…] strokovno, kvalitetno in pravočasno izvedbo javnega naročila za katerega daje[…] ponudbo, v skladu z vsemi zahtevami naročnika iz dokumentacije o javnem naročilu« – citirana izjava je bila del obrazca št. 10 v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in jo je torej naročnik predvidel kot (zadosten) izkaz obravnavanega pogoja za sodelovanje.

Tekom pregleda in ocenjevanja ponudbe je naročnik dne 26. 6. 2018 na izbranega ponudnika najprej naslovil poziv na pojasnilo ponudbe, s katerim je med drugim želel pridobiti informacijo, ali izbrani ponudnik razpolaga z dvema vrtalnima strojema za pilotne stene. Izbrani ponudnik je s tem v zvezi v dopisu naročniku z dne 27. 6. 2018 zagotovil, da razpolaga z vsaj dvema tovrstnima strojema, pri čemer pojasnil, da ima sklenjene pogodbe za najem strojne opreme z imetniki te mehanizacije (podjetjema G. in D.); pojasnilu je priložil kopiji najemnih pogodb ter tehnične karakteristike strojev. Naročnik je nato izbranega ponudnika dne 20. 7. 2018 (ob ugotovitvi, da naj bi izbrani ponudnik tehnične zmogljivosti zagotavljal s pomočjo drugih gospodarskih subjektov) pozval na predložitev ESPD za oba najemodajalca strojne opreme, kar je nato izbrani ponudnik naročniku posredoval dne 23. 7. 2018.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo kot problematično izpostavlja, da naj bi izbrani ponudnik z opisanim ravnanjem šele v naknadnem pojasnilu naročniku navedel, da se v zvezi z dvema vrtalnima strojema za pilotno steno sklicuje na zmogljivosti dveh drugih subjektov in da je v nasprotju z ZJN-3 (zlasti petim in šestim odstavkom 89. člena ZJN-3) šele naknadno predložil izpolnjena in potrjena ESPD za ta dva gospodarska subjekta.

Uporabo zmogljivosti drugih subjektov ZJN-3 ureja v 81. členu. Prvi odstavek tega člena določa, da lahko gospodarski subjekt glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo po potrebi za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov, ne glede na pravno razmerje med njim in temi subjekti. Če želi gospodarski subjekt uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, mora naročniku dokazati, da bo imel na voljo potrebna sredstva, na primer s predložitvijo zagotovil teh subjektov v ta namen. V skladu z drugim odstavkom istega člena naročnik v skladu s 77., 79. in 80. členom ZJN-3 preveri, ali subjekti, katerih zmogljivosti namerava uporabiti gospodarski subjekt, izpolnjujejo ustrezne pogoje za sodelovanje in ali zanje obstajajo razlogi za izključitev. Drugi odstavek 79. člena ZJN-3 določa, da v primeru, če gospodarski subjekt v skladu z 81. členom tega zakona uporablja zmogljivosti drugih subjektov, mora ESPD iz prvega odstavka 79. člena ZJN-3 vsebovati tudi informacije v zvezi s subjekti, katerih zmogljivosti uporablja gospodarski subjekt.

Vendar pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik v konkretnem primeru v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil, da bi morali ponudniki kot pogoj za sodelovanje izkazati razpolaganje s spornima dvema strojema v trenutku poteka roka za predložitev ponudb. Da bi bilo mogoče od ponudnikov zahtevati izkazovanje razpolaganja z vsaj dvema vrtalnima strojema, bi morala takšna zahteva izhajati iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila na jasen in nedvoumen način. Vlagatelj se sicer sklicuje na navedbe v dokumentu »Tehnično poročilo za sanacijo plazu, kateri ogroža LC 494121 in šest hiš« (v nadaljevanju: Tehnično poročilo), objavljenem skupaj z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, kjer je v poglavju »T.2.2.1 Organizacija prometa med gradnjo« med drugim zapisano: »[…] Zaradi velikega obsega del je potrebno imeti vsaj dva vrtalna stroja, za pilotno steno po hišami Jelenc se pripelje iz smeri ceste v Dražgoše, za zgornji dve pilotni steni je potreben prevoz po cesti za Bohinjsko Bistrico in nazaj v Dražgoše. Za vse transporte vrtalnega stroja po asfaltu je potrebna zaščita z podlaganjem 5cm plohov. Zaradi občutljivosti terena mora biti stroj teže 40 do max. 50 ton.« Državna revizijska komisija pritrjuje naročniku, da ta dokument ne določa zahtev v zvezi s sposobnostjo ponudnikov, v smislu zahtev glede razpolaganja z določeno opremo že v trenutku poteka roka za predložitev ponudb. Tehnično poročilo z opisom obstoječe situacije plazišča oz. lokacije, kjer je potrebno izvesti sanacijo, ter opisom ukrepov in predvidenim sanacijski programom, se po vsebini nanaša na tehnične specifikacije predmeta naročila – to je izrecno navedeno tudi v poglavju »3.1.2. Tehnične specifikacije« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (»Tehnične specifikacije so razviden iz Tehničnega poročila, ki je priloga tej dokumentaciji.«). Navedbe, na katere se sklicuje vlagatelj, tako določajo, na kakšen način ter s kakšno opremo bo potrebno v fazi izvedbe javnega naročila izvesti sanacijo, ne pa tega, da bi morali ponudniki razpolaganje s tovrstno opremo za priznanje tehnične sposobnosti izkazovati že v času oddaje ponudbe. Tudi v smislu izkazovanja pogoja za sodelovanje je naročnik določil le predložitev (splošne) izjave o sposobnosti zagotoviti vse tehnične zmogljivosti (in ne morebiti izjave, iz katere bi izhajalo, da ponudnik že razpolaga z opremo, ki bo potrebna za izvedbo predmetnih gradbenih del).

Kot pravilno ugotavlja vlagatelj, se izbrani ponudnik v svoji ponudbi v zvezi z vrtalnim(a) strojem(a) ne sklicuje na uporabo zmogljivosti drugih gospodarskih subjektov (v ponudbi niti ne navaja takih subjektov niti zanje ne prilaga ESPD), kar pa ob upoštevanju zgoraj predstavljenih izhodišč za položaj izbranega ponudnika ne more biti problematično: sklicevanje na zmogljivosti drugih subjektov se skladno z določbo prvega odstavka 81. člena ZJN-3 nanaša (zgolj) na situacijo, kjer ponudnik glede pogojev v zvezi z ekonomskim in finančnim položajem ter tehnično in strokovno sposobnostjo za posamezno javno naročilo uporabi zmogljivosti drugih subjektov. Ker v obravnavanem primeru sploh ni bil določen pogoj za sodelovanje, ki bi narekoval izkazovanje razpolaganja s sporno opremo, za rešitev zadeve ne more biti relevantno, da izbrani ponudnik v svoji ponudbi ni opredelil tovrstne opreme ali načina razpolaganja z njo (lastništvo, preko najemne pogodbe itd.). Iz enakega razloga tudi pojasnilo izbranega ponudnika o tem, da s strojno opremo za izvedbo vrtanja za pilote in sidranje razpolaga na podlagi najemne pogodbe, ter naknadna predložitev obrazcev ESPD za najemodajalca strojev, ne narekuje zaključka, da izbrani ponudnik v zvezi s tehnično sposobnostjo namerava uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, na čemer vlagatelj utemeljuje nedopustnost dopolnitve ponudbe oz. naknadne navedbe teh podatkov. Posredovani podatki se po vsebini lahko nanašajo zgolj na način izvedbe predmetnega naročila (skladno s Tehničnim poročilom), ne pa na presojo sposobnosti za izvedbo naročila. Na navedene zaključke ne more vplivati morebitno drugačno (v tem primeru z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila neskladno) stališče naročnika, kot naj bi izhajalo iz zahteve za dopolnitev ponudbe in iz obrazložitve odločitve o oddaji naročila, na kar se sklicuje vlagatelj. Državna revizijska komisija poudarja, da je potrebno zakonitost sprejete odločitve o oddaji naročila presojati na podlagi predstavljenih zahtev naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in določb ZJN-3. Širjenje ali spreminjanje pomena posamezne zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila po roku za predložitev ponudb, bi pomenilo po vsebini nedopustno določanje konkretne vsebine zahteve oziroma nezakonit poseg v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (prim. drugi odstavek 67. člena ZJN-3).

V zvezi z navedbami vlagatelja, da izbrani ponudnik ni tehnično sposoben izvesti javnega naročila, ker ne razpolaga z geotehničnimi sidri, ki jih je glede na predmet javnega naročila obvezno vgraditi v konstrukcijo pilotne stene in katerih edini dobavitelj v Republiki Sloveniji naj bi bil prav vlagatelj (kot drugim razlogom za nezakonitost sprejete odločitve o oddaji javnega naročila), Državna revizijska komisija ugotavlja, da med strankama ni sporno, da predmet javnega naročila obsega tudi vgradnjo trajno prednapetih geotehničnih sider (in ne morebiti drugačne tehnične rešitve sanacije plazu). Državna revizijska komisija je zato kot nepotrebnega zavrnila vlagateljev dokazni predlog z imenovanjem izvedenca gradbene stroke, ki naj bi potrdil, da sanacije s pomočjo sidrane pilotne stene v konkretnem primeru ni mogoče izvesti brez ustreznih geotehničnih sider.

Državna revizijska komisija pri presoji vlagateljevih očitkov ugotavlja, da naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določil, da bi morali ponudniki kot pogoj za sodelovanje izkazati razpolaganje z geotehničnimi sidri – ta (upoštevaje Tehnično poročilo) niti ne predstavljajo tehničnih sredstev ali opreme za izvedbo del, ampak material za vgradnjo oz. sestavni del konstrukcije sidrane pilotne stene. V nasprotju s stališčem, ki izhaja iz navedb vlagatelja, naročnik ni zahteval niti predložitve dokazil, s katerimi bi ponudniki dokazovali razpolaganje bodisi z geotehničnimi sidri v trenutku poteka roka za oddajo ponudb bodisi z zagotovilom, da bodo sidra uspeli pravočasno pridobiti. Še več, naročnik ni zahteval niti opredelitve geotehničnih sider (npr. z navedbo proizvajalca) ali dokazil v smislu izkazovanja skladnosti sider, ki jih namerava ponudnik uporabiti pri izvedbi naročila, s tehničnimi specifikacijami, kot so razvidne iz Tehničnega poročila (poglavje »T.2.2.8 Geotehnična sidra«). V kolikor bi bilo vlagateljeve očitke mogoče razumeti tudi v smislu, da ponudnik – ne glede na vsebino pogojev za sodelovanje – ni sposoben izvesti predmetnega naročila, je nadalje ugotoviti, da vlagatelj ni niti zatrjeval niti izkazal, da izbrani ponudnik v izvedbeni fazi ne bo zmogel zagotoviti ustreznih geotehničnih sider; vlagatelj namreč zgolj zatrjuje, da izbrani ponudnik s sidri še ne razpolaga oz. da pri vlagatelju (kot edinemu dobavitelju ustreznih geotehničnih sider v Republiki Sloveniji) ni »[…] pred oddajo ponudbe niti povpraševal, kaj šele da bi naročil ali kupil ta sidra«, iz česar pa ne bi bilo (tudi v kolikor bi bilo to relevantno) mogoče zaključiti, da izbrani ponudnik v izvedbeni fazi ne bo vgradil zahtevanih in ustreznih geotehničnih sider.

Upoštevaje vse navedeno zato ni mogoče pritrditi vlagatelju v tem, da je naročnik z oddajo predmetnega naročila izbranemu ponudniku kršil ZJN-3 v povezavi z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Državna revizijska komisija je zato vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljenega (prva alineja prvega odstavka 39. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj v zahtevku za revizijo uveljavlja tudi povračilo stroškov. Ker je Državna revizijska komisija zahtevek za revizijo zavrgla, četrti odstavek 70. člena ZPVPJN pa povrnitev potrebnih stroškov veže na utemeljenost zahtevka za revizijo, je bilo potrebno zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov zavrniti.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 3. 10. 2018

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Odvetniška družba Potočnik in Prebil o.p., d.o.o., Ajdovščina 4, 1000 Ljubljana,
- Občina Železniki, Češnjica 48, 4228 Železniki,
- HIP PLUS d.o.o., Vače, Vače 103, 1252 Vače,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran