Na vsebino
EN

018-138/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Številka: 018-138/2018-6
Datum sprejema: 10. 9. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvajanje storitev gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del na projektu 'Nadomestni objekt Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana'«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Lokainženiring, podjetje za svetovalni inženiring, d.o.o., Kapucinski trg 7, Škofja Loka, ki ga zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 10. 9. 2018

odločila:

1. Zahtevek za revizijo z dne 23. 7. 2018 se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 11. 5. 2018 na portalu javnih naročil pod številko JN003005/2018-W01 objavil obvestilo o javnem naročilu male vrednosti »Izvajanje storitev gradbenega nadzora nad izvedbo GOI del na projektu 'Nadomestni objekt Kliničnega inštituta za medicino dela, prometa in športa Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana'«. Dne 11. 7. 2018 je naročnik izdal in dne 16. 7. 2018 na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, št. 4301-23/2018/44, iz katerega je izhajalo, da je omenjeno javno naročilo oddal ponudniku Euro Tehnik, d.o.o., Litijska cesta 152, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj, čigar ponudba se je glede na merilo ekonomsko najugodnejše ponudbe uvrstila na drugo mesto, je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 23. 7. 2018. Navaja, da je iz odločitve o oddaji javnega naročila po eni strani razbrati, da je naročnik konkretno javno naročilo oddal ponudniku Euro Tehnik, d.o.o., pri čemer pa je po drugi strani iz opombe na prvi strani dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« razvidno, da je naročnik pri pregledu ponudbenega predračuna ter celotne ponudbe ugotovil, da vlagatelj in podpisnik slednje, to je Inženirsko projektiranje in svetovanje, Nenad Bulić, s.p., ni predložil lastne ponudbe, temveč ponudbo podjetja Euro Tehnik, d.o.o., s sedežem v Ljubljani. To po mnenju vlagatelja pomeni, da naročnik ne ve, kdo je ponudnik. V skladu z določbami Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) mora namreč ponudbo ter ponudbeni predračun podpisati ponudnik, to je gospodarski subjekt, ki predloži ponudbo. V kolikor je torej v konkretnem primeru ponudnik Euro Tehnik, d.o.o., bi moral ponudbo podpisati zakoniti zastopnik slednjega, česar pa, kot po zatrjevanju vlagatelja ugotavlja že naročnik sam, ni storil. Da mora ponudbo in ponudbeni predračun podpisati ponudnik, izhaja tako iz določil razpisne dokumentacije kot iz obrazca »Ponudba – ponudbeni predračun – obrazec št. 1«. Ker omenjenega obrazca ni izpolnil ponudnik Euro Tehnik, d.o.o., njegova ponudba ne ustreza zahtevam iz razpisne dokumentacije, naročniku pa gre očitati, da je s tem, ko je javno naročilo oddal slednjemu, kršil načeli enakopravne obravnave ponudnikov in transparentnosti javnega naročanja. Medtem ko iz točke »Javno odpiranje ponudb« dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« ne izhaja, da je izbrani ponudnik ponudbo sploh oddal, je iz točke »Razvrstitev ponudb« razbrati, da je omenjeni gospodarski subjekt najugodnejši, pri čemer pa nikjer v tem delu ni navedeno Inženirsko projektiranje in svetovanje, Nenad Bulić, s.p., iz Medvod. Iz tega razloga odločitev o oddaji javnega naročila po oceni vlagatelja tudi ne ustreza standardu obrazloženosti. V nadaljevanju vlagatelj navaja, da naročnik pred oddajo javnega naročila ni preveril nekaznovanosti za zakonite zastopnike ter za podjetje izbranega ponudnika na dan izteka roka za predložitev ponudb. S sklicevanjem na navedeno vlagatelj zatrjuje, da naročnik tako ni pravilno preveril obstoja ter vsebine podatkov iz ponudbe izbranega ponudnika, ki se nanašajo na vprašanje, ali je bil ponudnik pravnomočno obsojen za kazniva dejanja iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, s čimer je ravnal v neskladju z določbami zakona. Na podlagi vsega navedenega vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je v vlogi z dne 30. 7. 2018 izjasnil o navedbah vlagatelja iz zahtevka za revizijo. Zatrjuje, da se celotna ponudbena dokumentacija, ki jo je predložil naročniku, nanaša nanj, to je na ponudnika Euro Tehnik, d.o.o., podpisniki ponudbene dokumentacije pa so njegovi zakoniti zastopniki, zato je povsem jasno, kdo je v obravnavanem postopku ponudnik. Glede na okoliščino, da sam, kot pojasnjuje izbrani ponudnik, do roka za oddajo ponudb prek elektronskega sistema še ni razpolagal s kvalificiranim digitalnim potrdilom, ki je potrebno za oddajo ponudbe prek tega sistema, je svojo ponudbo v obravnavanem postopku javnega naročanja predložil po pooblaščencu. Podatek, kdo je ponudbeno dokumentacijo tehnično vložil v sistem e-JN, je ob odpiranju ponudb s spletne aplikacije e-JN lahko razbral tudi naročnik. Ta je zato zapisal, da je ponudbo oddal »ponudnik« Inženirsko projektiranje in svetovanje, Nenad Bulić, s.p., iz Medvod. Po pregledu ponudbene dokumentacije pa je naročnik pravilno ugotovil, da je ponudnik v obravnavanem postopku javnega naročanja dejansko gospodarski subjekt Euro Tehnik, d.o.o., saj je podpisan na vseh zahtevanih obrazcih, predložil je tudi reference, poleg tega je naveden v celotni ponudbeni dokumentaciji. Dalje izbrani ponudnik izpostavlja, da se konkretno javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti, v katerem naročniku ni treba preverjati obstoja ter vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi v njihovo verodostojnost. Ker pa vlagatelj ni dokazal dvoma o resničnosti izjave v zvezi z nekaznovanostjo izbranega ponudnika, so njegove navedbe o tem, da naročnik ni preveril resničnosti te izjave, neutemeljene. Upoštevaje vse navedeno izbrani ponudnik Državni revizijski komisiji predlaga, da zahtevek za revizijo zavrne.

Naročnik je zahtevek za revizijo z dokumentom »Odločitev«, št. 4301-23/2018/51 z dne 31. 7. 2018, zavrnil kot neutemeljenega, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Zatrjuje, da so v tabeli pod 2. točko dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« navedeni ponudniki, ki so pravočasno oddali ponudbe v informacijskem sistemu e-JN, pri čemer je tabela oblikovana na podlagi seznama ponudnikov, kakor so zavedeni v omenjenem sistemu. Naročnik je glede ponudbe, ki jo je v sistem e-JN oddal gospodarski subjekt Inženirsko projektiranje in svetovanje, Nenad Bulić, s.p., in jo je elektronsko podpisal Nenad Bulić, ugotovil, da jo je dejansko predložilo podjetje Euro Tehnik, d.o.o., iz Ljubljane, ki je torej (dejanski) ponudnik. Naročnik je namreč ugotovil, da je na vseh obrazcih, ki sestavljajo ponudbeno dokumentacijo, vključno z osnutkom pogodbe, kot ponudnik navedeno podjetje Euro Tehnik, d.o.o.. Tako je vse obrazce podpisal zakoniti zastopnik oziroma direktor omenjenega podjetja, celotna ponudbena dokumentacija je žigosana z žigom omenjenega podjetja, poleg tega pa so v ponudbi priložena dokazila, ki izkazujejo tehnično ter strokovno sposobnost ponudnika in se navezujejo na omenjeno podjetje. Pri tem naročnik posebej izpostavlja še, da je tudi obrazec »Ponudba – ponudbeni predračun – obrazec št. 1« v nasprotju z zatrjevanjem vlagatelja podpisal zakoniti zastopnik podjetja Euro Tehnik, d.o.o., slednji pa je v omenjenem obrazcu tudi naveden kot ponudnik. Po zatrjevanju naročnika je tako v obravnavanem postopku javnega naročanja gospodarski subjekt Inženirsko projektiranje in svetovanje, Nenad Bulić, s.p., zgolj vlagatelj omenjene ponudbe ter njen elektronski podpisnik, ki torej ni predložil lastne ponudbe, temveč ponudbo podjetja Euro Tehnik, d.o.o., iz Ljubljane. V nadaljevanju naročnik zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika vsebuje podpisano in žigosano »Krovno izjavo ponudnika« (obrazec št. 3), s katero izbrani ponudnik izjavlja oziroma potrjuje, da izpolnjuje vse pogoje ter ostale zahteve iz razpisne dokumentacije. V zvezi s tem naročnik navaja, da lahko v primeru izvedbe postopka naročila male vrednosti, po katerem se sicer oddaja konkretno javno naročilo, v skladu z določbami ZJN-3 od ponudnikov zahteva, da izkažejo izpolnjevanje predpisanih zahtev z obrazcem ESPD ali drugo lastno izjavo, pri čemer naročniku obstoja ter vsebine navedb v ponudbi ni treba preveriti, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD. V ta namen je naročnik, kot navaja sam, v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila predvidel obrazec »Krovna izjava ponudnika« (obrazec št. 3), v primeru, da ponudnik nastopa s podizvajalcem, pa še obrazec »Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev« (obrazec št. 5). V zvezi s tem je naročnik glede vprašanja, ali je bila ponudniku (in nominiranim podizvajalcem) ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3, akceptiral izjave ponudnika ter nominiranih podizvajalcev, posledično pa teh podatkov v uradnih evidencah – upoštevaje določbe ZJN-3, ki mu takšne dolžnosti ne nalagajo – tudi ni preverjal. Glede na navedeno zahtevku za revizijo po mnenju naročnika ni mogoče ugoditi.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom, št. 4301-23/2018/52 z dne 1. 8. 2018, odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje konkretnega javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je v vlogi z dne 13. 8. 2018, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 14. 8. 2018, opredelil do navedb naročnika iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V omenjeni vlogi vlagatelj vztraja pri že podanih navedbah ter dokaznih predlogih.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika ter po presoji izvedenih dokazov je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, v skladu z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je v dani zadevi najprej obravnavala med strankama nastali spor o tem, ali je naročnik glede na predloženo ponudbo, ki se je na podlagi merila ekonomsko najugodnejše ponudbe uvrstila na prvo mesto, pravilno ugotovil, kateri gospodarski subjekt jo je predložil, ter, posledično, ali je javno naročilo sploh oddal gospodarskemu subjektu, ki je v obravnavanem postopku javnega naročanja predložil ponudbo in ga je torej šteti za ponudnika.

Vlagatelj namreč zatrjuje, da je naročnik, četudi je prvouvrščeno ponudbo podpisal gospodarski subjekt Inženirsko projektiranje in svetovanje, Nenad Bulić, s.p., iz Medvod, javno naročilo oddal gospodarskemu subjektu Euro Tehnik, d.o.o., iz Ljubljane, ki pa omenjene ponudbe oziroma ponudbenega predračuna ni podpisal, kar bi sicer moral storiti, v kolikor bi nastopal kot ponudnik. Naročnik temu nasprotuje in navaja, da je celotno ponudbeno dokumentacijo, vključno s ponudbenim predračunom, podpisal gospodarski subjekt Euro Tehnik, d.o.o., ki ga je zato treba šteti za ponudnika, ponudbo pa je zanj (zgolj) vložil gospodarski subjekt Inženirsko projektiranje in svetovanje, Nenad Bulić, s.p., iz Medvod, ki torej v obravnavanem postopku ni predložil lastne ponudbe in ga tako ni mogoče šteti za ponudnika.
Ponudnik je v skladu s 7. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 tisti gospodarski subjekt, ki je predložil ponudbo. Poleg gospodarskih subjektov, ki ponudbo predložijo samostojno, lahko v skladu s tretjim odstavkom 10. člena ZJN-3 v postopkih javnega naročanja sodelujejo tudi skupine gospodarskih subjektov, vključno z začasnimi združenji. Ne glede na to, ali predložijo gospodarski subjekti ponudbo samostojno ali v skupini, odda naročnik javno naročilo na podlagi meril ob upoštevanju določb 84., 85. in 86. člena navedenega zakona po tem, ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena (prvi odstavek 89. člena ZJN-3).

Že po naravi stvari je logično, izhaja pa tudi iz citiranih zakonskih določb, da lahko naročnik javno naročilo odda zgolj gospodarskemu subjektu (ali skupini gospodarskih subjektov), ki je v posameznem postopku javnega naročanja predložil(a) ponudbo in ki torej skladno s 7. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 v tem postopku velja za ponudnika.

Pregled naročnikovega dokumenta »Dokumentacija«, št. 4301-23/2018/4 z dne 10. 5. 2018, ki v konkretnem primeru predstavlja dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, pokaže, da se je moral ponudnik v obravnavanem postopku javnega naročanja predstaviti preko raznovrstnih obrazcev, ki jih je vnaprej pripravil naročnik. Med obrazci, ki jih je bilo izpolnjene s podatki ponudnikov treba predložiti v okviru ponudbene dokumentacije, sta bila, kot navaja že vlagatelj sam, tudi obrazca »Podatki o ponudniku, partnerju v skupni ponudbi – obrazec št. 2« in »Ponudba – ponudbeni predračun – obrazec št. 1«.

Na podlagi vpogleda v omenjena obrazca Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta v delu, kjer se je zahteval vpis podatkov o ponudniku, oba izpolnjena s podatki o gospodarskem subjektu Euro Tehnik, d.o.o., iz Ljubljane. Prav tako je na obeh obrazcih, tudi na obrazcu »Ponudba – ponudbeni predračun – obrazec št. 1«, na mestu, kjer je bil zahtevan podpis ponudnika, jasno razviden podpis gospodarskega subjekta Euro Tehnik, d.o.o., ki (skladno z navodili naročnika, na omenjenem obrazcu navedenimi v oklepajih pod predvidenim mestom za podpis ponudnika) sestoji iz žiga gospodarskega subjekta Euro Tehnik, d.o.o., ter lastnoročnega podpisa njegovega zakonitega zastopnika. V tej zvezi ne gre prezreti niti, da gospodarski subjekt Euro Tehnik, d.o.o., kot ponudnik ni naveden le na omenjenih dveh obrazcih, temveč je, kot zatrjuje že naročnik, naveden tudi na preostalih obrazcih ter dokumentih ponudbene dokumentacije, namenjenih predstavitvi ponudnika. Pri tem pa Euro Tehnik, d.o.o., v ponudbeni dokumentaciji kot ponudnik ni zgolj naveden, ampak je kot ponudnik tudi podpisan. Pregled obravnavane ponudbene dokumentacije namreč potrjuje navedbe naročnika o tem, da so dokumenti ter obrazci, vsebovani v tej dokumentaciji, vključno z že omenjenima obrazcema ter osnutkom pogodbe, na mestih, kjer se je zahteval podpis ponudnika, žigosani z žigom gospodarskega subjekta Euro Tehnik, d.o.o., ob žigu pa je razbrati lastnoročni podpis njegovega direktorja.

Glede na ugotovljeno tako ni mogoče slediti trditvam vlagatelja o tem, da ponudbenega predračuna oziroma ponudbe ni podpisal gospodarski subjekt Euro Tehnik, d.o.o. (oziroma njegov zakoniti zastopnik), kakor tudi ne vlagateljevemu zatrjevanju, da naročnik ne ve, kdo je v konkretnem primeru ponudnik najugodnejše ponudbe. Ob upoštevanju dejstva, da je v celotni ponudbeni dokumentaciji, vključno s ponudbenim predračunom, kot ponudnik naveden zgolj gospodarski subjekt Euro Tehnik, d.o.o., ne pa morebiti tudi kakšen drug gospodarski subjekt, in da je obenem Euro Tehnik, d.o.o., edini, ki je obravnavano ponudbeno dokumentacijo na mestih, kjer se je zahteval podpis ponudnika, tudi podpisal, o jasno izraženi volji omenjenega gospodarskega subjekta, da nastopa kot ponudnik v obravnavanem postopku javnega naročanja, tako ne more biti dvoma.

Državna revizijska komisija zato na podlagi predstavljenih dejstev zaključuje, da je naročnik ob upoštevanju izpostavljene vsebine obravnavane ponudbene dokumentacije pravilno ugotovil, da gre kot ponudnika oziroma kot gospodarski subjekt, ki je v obravnavanem postopku predložil ponudbo, ocenjeno kot najugodnejšo, šteti podjetje Euro Tehnik, d.o.o., iz Ljubljane, kateremu je posledično, kakor izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila«, konkretno javno naročilo tudi oddal. S tega vidika naročniku zaradi oddaje javnega naročila omenjenemu gospodarskemu subjektu ne gre očitati kršitve načel enakopravne obravnave ponudnikov in transparentnosti javnega naročanja, kot to meni vlagatelj.

Preučitev obrazca »Ponudba – ponudbeni predračun – obrazec št. 1« sicer res pokaže, da se (poleg žiga in podpisa zakonitega zastopnika ponudnika Euro Tehnik, d.o.o., ki se nahajata v desnem spodnjem kotu obrazca na mestu, kjer se je zahteval podpis ponudnika) na omenjenem obrazcu v desnem zgornjem kotu nahaja tudi elektronski podpis osebe Nenad Bulić, ki – poleg podatka o podpisniku – sestoji še iz podatkov o izdajatelju in številki kvalificiranega digitalnega potrdila ter času podpisa. Kakor je razbrati iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, je namreč naročnik v konkretnem primeru predpisal izključno elektronski način oddaje ponudb prek informacijskega sistema e-JN, pri čemer je določil, da se kot del dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila šteje tudi dokument »Navodila za uporabo informacijskega sistema za uporabo funkcionalnosti elektronske oddaje ponudb e-JN: PONUDNIKI« (v nadaljevanju: »Navodila«), objavljen na spletnem naslovu »https://ejn.gov.si/eJN2« (gl. točko »4. Rok in način predložitve ponudb« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

V »Navodilih« je v podtočki »5.3.2. Priprava in oddaja ponudbe« točke »5.3. Ponudba« zapisano, da se po kliku na gumb »Oddaj ponudbo« odpre stran za podpis dokumentov, s podpisom ponudbe pa se samodejno podpišejo dokumenti, ki jih ponudnik naloži v razdelka »Predračun« in »ESPD obrazec oz. Izjava«. Navedeno pomeni, da bodo omenjeni dokumenti, med njimi tudi predračun, pri elektronski oddaji ponudbe vselej opremljeni z elektronskim podpisom tistega, ki je ponudbo vložil v varno vložišče oziroma ki jo je (zgolj) v tehničnem smislu oddal prek informacijskega sistema e-JN. Za oddajo ponudbe prek sistema e-JN se skladno z »Navodili« zahteva predhodna registracija v tem sistemu, ki pa je omogočena izključno imetnikom kvalificiranega digitalnega potrdila. Drugače povedano to pomeni, da bo pri elektronski oddaji ponudbe prek informacijskega sistema e-JN na predračunu tako vselej viden elektronski podpis imetnika kvalificiranega digitalnega potrdila, ki pa ne bo vedno hkrati tudi ponudnik oziroma njegov zakoniti zastopnik, ampak bo lahko tudi njegov pooblaščenec za elektronsko oddajo ponudbe (v tehničnem smislu).

Po pooblaščencu je ponudbo v obravnavanem postopku javnega naročanja, kot navaja že sam, naročnik pa temu po vsebini smiselno pritrjuje, vložil oziroma (v tehničnem smislu) oddal tudi izbrani ponudnik. Da je izbrani ponudnik Euro Tehnik, d.o.o., za vložitev oziroma oddajo svoje ponudbe prek informacijskega sistema e-JN (v tehničnem smislu) pooblastil gospodarski subjekt Inženirsko projektiranje in svetovanje, Nenad Bulić, s.p., iz Medvod (z nosilcem opravljanja podjetniške dejavnosti Nenadom Bulićem kot fizično osebo), je potrjeno tudi z vpogledom v obrazec »Ponudba – ponudbeni predračun – obrazec št. 1«, na katerem je v okviru elektronskega podpisa kot podpisnik naveden Nenad Bulić. Četudi je naročnik med ponudniki v 2. točki dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« (v tej točki je dokumentirano javno odpiranje ponudb) res navedel gospodarski subjekt Inženirsko projektiranje in svetovanje, Nenad Bulić, s.p., iz Medvod, kot to zatrjuje vlagatelj, pa ob tem ne gre spregledati, da je pri tej navedbi naročnik že sam v opombi hkrati pojasnil tudi, da je pri pregledu ponudbenega predračuna ter ponudbe v celoti ugotovil, da gospodarski subjekt Inženirsko projektiranje in svetovanje, Nenad Bulić, s.p., prek elektronskega sistema ni vložil lastne ponudbe, ampak ponudbo gospodarskega subjekta Euro Tehnik, d.o.o., iz Ljubljane.

V konkretnem primeru, ko naročnik ni zahteval, da mora ponudbo oziroma ponudbeni predračun (tudi) elektronsko podpisati ponudnik sam, ampak je določil le, da mora ponudnik izpolnjen obrazec »Ponudba – ponudbeni predračun – obrazec št. 1«, na katerem je bilo predvideno mesto za podpis ponudnika (to je za žig ponudnika in lastnoročni podpis pooblaščene osebe slednjega), v pdf datoteki naložiti v razdelek »Predračun«, podatek o tem, kdo je elektronski podpisnik predračuna, sam po sebi še ne omogoča zaključka o identiteti ponudnika. Zaključek o tem, kdo je ponudnik, je namreč v konkretnem primeru mogoč šele po izvedeni preučitvi vsebine ponudbe.

V dani zadevi je naročnik po preučitvi vsebine celotne obravnavane ponudbe ugotovil in v dokumentu »Odločitev o oddaji javnega naročila« jasno navedel, da kot ponudnik najugodnejše dopustne ponudbe nastopa gospodarski subjekt Euro Tehnik, d.o.o., in ne gospodarski subjekt Inženirsko projektiranje in svetovanje, Nenad Bulić, s.p., ki lastne ponudbe ni oddal (slednje je potrjeno z vpogledom v dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila). Ob upoštevanju predstavljene ugotovitve Državna revizijska komisija ne more slediti vlagateljevi navedbi, da kljub dejstvu, da iz 2. točke dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« (to je »Javno odpiranje ponudb«) ni razbrati, da bi izbrani ponudnik sploh oddal ponudbo, iz 3. točke omenjenega dokumenta (»Razvrstitev ponudb«) izhaja, da je najugodnejši, pri čemer pa nikjer v tem delu ni navedeno Inženirsko projektiranje in svetovanje, Nenad Bulić, s.p., kot tudi ne navedbi, da je izpodbijana odločitev zato neobrazložena.

Ker je Državna revizijska komisija navedbe vlagatelja v zvezi s pravilnostjo naročnikovega zaključka o tem, kdo je v konkretnem primeru gospodarski subjekt, ki je predložil po oceni naročnika najugodnejšo dopustno ponudbo, zavrnila kot neutemeljene, je v nadaljevanju obravnavala med strankama nastali spor o tem, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami ZJN-3 ter dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ko ni preveril vsebine navedb v ponudbi izbranega ponudnika glede nekaznovanosti.

Vlagatelj namreč zatrjuje, da bi moral naročnik obstoj in vsebino navedb iz ponudbe izbranega ponudnika glede nekaznovanosti zanj ter za osebe, za katere je to zahtevano, preveriti na dan poteka roka za predložitev ponudb, pa tega v nasprotju z določbami ZJN-3 ter prakso Državne revizijske komisije ni storil. Naročnik vlagateljeve trditve o tem, da omenjenih navedb iz ponudbe izbranega ponudnika ni preverjal, ne zanika, zatrjuje pa, da obstoja ter vsebine teh navedb v konkretnem primeru, ko javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti, niti ni bil dolžan preverjati.

Pregled dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila pokaže, da je naročnik v podtočki »Razlogi za izključitev«, umeščeni pod točko »8. Ugotavljanje sposobnosti« določil:

»8.1.1. Gospodarskemu subjektu ali osebi, ki je članica upravnega, vodstvenega ali nadzornega organa tega gospodarskega subjekta ali ki ima pooblastila za njegovo zastopanje ali odločanje ali nadzor v njem, ni bila izrečena pravnomočna sodba, ki ima elemente kaznivih dejanj iz prvega odstavka 75. člena ZJN-3./…/.

DOKAZILO:
Krovna izjava ponudnika (obrazec št. 3)
in
Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev (obrazec št. 5), v kolikor ponudnik v ponudbi prijavlja sodelovanje podizvajalcev/…/«.

Med strankama revizijskega postopka ni spora o tem, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil izpolnjene ter podpisane in žigosane obrazce »Krovna izjava ponudnika – obrazec št. 3« ter »Izjava podizvajalca o izpolnjevanju pogojev – obrazec št. 5« (za vsakega od nominiranih podizvajalcev), s katerimi je izjavil, da citirani razlog za izključitev glede nekaznovanosti za navedene subjekte ne obstaja, o tem pa se je z vpogledom v ponudbo izbranega ponudnika prepričala tudi Državna revizijska komisija. Med strankama tudi ni spora o tem, da naročnik obstoja in vsebine omenjenih navedb oziroma izjav iz ponudbe izbranega ponudnika ni preverjal.

Med strankama revizijskega postopka je tako spor o tem, ali bi naročnik navedbe oziroma izjave o nekaznovanosti, vsebovane v ponudbi izbranega ponudnika, skladno z relevantnimi določbami zakona moral preveriti.

ZJN-3 v drugem odstavku 89. člena določa, da naročnik pred oddajo javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe izbranega ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo. Poleg navedenega je v tretjem odstavku 47. člena ZJN-3 določeno, da lahko naročnik v postopku naročila male vrednosti zahteva, da ponudnik izkaže izpolnjevanje vseh zahtev naročnika z ESPD ali drugo lastno izjavo. Ne glede na drugi odstavek 89. člena ZJN-3 pa naročniku v postopku naročila male vrednosti v skladu s tretjim odstavkom 47. člena ZJN- 3 ni treba preveriti obstoja in vsebine navedb v ponudbi, razen če dvomi o resničnosti ponudnikovih izjav v ESPD.

Ob upoštevanju citiranih določil tretjega odstavka 47. člena ZJN-3 Državna revizijska komisija v konkretnem primeru, ko naročnik javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti, ne more pritrditi navedbam vlagatelja o tem, da bi moral naročnik pred oddajo javnega naročila preveriti omenjene navedbe oziroma izjave o nekaznovanosti iz ponudbe izbranega ponudnika, pri čemer bi naj to bil dolžan storiti na dan poteka roka za predložitev ponudb (smiselno enako Državna revizijska komisija tudi v sklepu, št. 018-172/2017-4 z dne 12. 9. 2017).

Glede na to, da vlagatelj – ob dejstvu, da se konkretno javno naročilo oddaja po postopku naročila male vrednosti – obstoja okoliščin, ki bi kazale na dvom o resničnosti navedb o nekaznovanosti iz ponudbe izbranega ponudnika, ne zatrjuje, gre torej zaključiti, da naročnik, kot navaja tudi sam, v obravnavanem primeru obstoja ter vsebine teh navedb v ponudbi izbranega ponudnika skladno z določbami ZJN-3 ni bil dolžan preverjati.

Takšnega zaključka ne more spremeniti niti vlagateljevo sklicevanje na odločitvi Državne revizijske komisije v zadevah, št. 018-168/2017 ter 018-009/2018, saj se slednji od obravnavane zadeve bistveno razlikujeta v okoliščinah, relevantnih za sprejem odločitve. Medtem ko je namreč naročnik v navedenih zadevah javno naročilo oddajal po odprtem postopku (zadeva, št. 018-168/2017) oziroma po konkurenčnem postopku s pogajanji (zadeva, št. 018-009/2018), ki izjeme od dolžnosti naročnika po preverjanju vsebine in obstoja podatkov oziroma navedb v ponudbi ne poznata, je v dani zadevi javno naročilo oddajal po postopku naročila male vrednosti, ki pa izjemo od izpostavljene dolžnosti naročnika pozna.

Ker Državna revizijska komisija kršitev postopka javnega naročanja, ki jih je zatrjeval vlagatelj, tako ni ugotovila, je zahtevek za revizijo na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo uveljavljal tudi povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija v skladu z določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN njegovo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva zavrnila.
S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 10. 9. 2018

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Odvetniška družba Marovt in partnerji, d.o.o., Rozmanova 12, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje, Štefanova ulica 5, 1000 Ljubljana,
- Euro Tehnik, d.o.o., Litijska cesta 152, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve.

Natisni stran