Na vsebino
EN

018-147/2018 Občina Moravske Toplice

Številka: 018-147/2018-2
Datum sprejema: 12. 9. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Prevoz osnovnošolskih otrok v Občini Moravske Toplice« v zvezi s predlogom vlagatelja Turistično podjetje Jambrosić & Co., Turizem, trgovina in storitve d.o.o., Mlinska ulica 5b, Lendava, ki ga zastopa odvetnik Igor Vinčec, Mlinska 5, Lendava (nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje naročila, ki ga izvaja Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice (v nadaljevanju: naročnik), dne 12. 9. 2018

odločila:

Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 25. 6. 2018 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 004245/2018-B01. Naročnik je dne 22. 8. 2018 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 430-20/18-14, s katero je predmetno javno naročilo v 1. sklopu oddal v izvedbo ponudniku Avtobusni promet Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29/A, Murska Sobota.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj z vlogo, z dne 29. 8. 2018, vložil zahtevek za revizijo, v katerem je predlagal tudi, da se postopek oddaje javnega naročila v 1. sklopu zadrži do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo. Kot je navedel vlagatelj, bi naročnikovo nadaljevanje s postopkom oziroma sklenitvijo pogodbe bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva. Naročnik namreč v tem primeru ne bi več mogel skleniti pogodbe z najugodnejšim ponudnikom - to je z vlagateljem.

Naročnik je dne 4. 9. 2018 predlog za zadržanje postopka odstopil Državni revizijski komisiji. Naročnik je navedel, da je vlagatelj svoj predlog za zadržanje utemeljil le z navedbo o tem, da bi nadaljevanje postopka s sklenitvijo pogodbe lahko bistveno vplivalo na učinkovitost njegovega pravnega varstva. Ker je sklenitev pogodbe zadržana že po samem zakonu, vlagateljev predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila ni utemeljen.

Po pregledu odstopljene dokumentacije je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN ima vlagatelj pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN). Če naročnik vlagateljevemu predlogu ne ugodi, ga mora odstopiti Državni revizijski komisiji (druga alineja drugega odstavka 19. člena ZPVPJN). V skladu s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija predlogu ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Iz določbe prvega odstavka 17. člena ZPVPJN izhaja temeljno pravilo predrevizijskega in revizijskega postopka, in sicer, da vloženi zahtevek za revizijo zadrži sklenitev pogodbe (praviloma) do pravnomočnega zaključka revizijskega postopka. Takšno posledico ex lege povzroči že sama vložitev zahtevka za revizijo, zato druge aktivnosti vlagatelja zahtevka za revizijo niso potrebne. To pravilo zagotavlja, da po vloženem zahtevku za revizijo (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) ne more priti do sklenitve pogodbe in da so zato lahko vsa naročnikova ravnanja, za katera se izkaže njihova nezakonitost, razveljavljena. ZPVPJN naročniku ob prejemu zahtevka za revizijo ne prepoveduje le sklenitve pogodbe, temveč mu (razen v zakonu izrecno določenih izjemnih primerih) izrecno prepoveduje tudi zavrnitev vseh ponudb zaradi okoliščin na njegovi strani, ustavitev postopka javnega naročanja ali začetek novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja. Namen tega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali isti predmet naročila oddal v drugem postopku, še preden bi se končal postopek pravnega varstva.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagatelj v konkretnem primeru vložil zahtevek za revizijo, s katerim zatrjuje kršitve naročnika v zvezi s sprejeto odločitvijo o oddaji naročila. Predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila je torej vložen v fazi po sprejeti odločitvi o oddaji naročila, v zvezi s katero obstaja med strankama spor v postopku pravnega varstva. Na podlagi navedenega je zato potrebno ugotoviti, da bi naročnik, glede na fazo postopka oddaje javnega naročila, postopek oddaje javnega naročila lahko nadaljeval le še tako, da bi sklenil pogodbo o izvedbi javnega naročila (ali izvedel druga ravnanja, našteta v prvem odstavku 17. člena ZPVPJN, česar pa vlagatelj ne navaja). Posledično bi vlagatelj z ugoditvijo predlogu sprejema sklepa po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN lahko dosegel le (še) zadržanje sklenitve pogodbe o oddaji javnega naročila. Vlagatelj je preprečitev sklenitve pogodbe o oddaji naročila dosegel že z vložitvijo zahtevka za revizijo, zaradi česar tudi ne more priti do vpliva na učinkovitost pravnega varstva. Le-to bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku oddaje javnega naročila, ki so bila izvedena v nasprotju z zakonom.

Na podlagi navedenega Državna revizijska komisija vlagateljevemu predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila ni ugodila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije.
V Ljubljani, dne 12. 9. 2018

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Občina Moravske Toplice, Kranjčeva ulica 3, Moravske Toplice,
- odvetnik Igor Vinčec, Mlinska 5, Lendava,
- Avtobusni promet Murska Sobota d.d., Bakovska ulica 29/A, Murska Sobota,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.


Natisni stran