Na vsebino
EN

018-142/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo

Številka: 018-142/2018-6
Datum sprejema: 13. 9. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »ADAPTACIJA PROSTOROV ASBE V LETALSKI BAZI BRNIK«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 9. 2018

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »ADAPTACIJA PROSTOROV ASBE V LETALSKI BAZI BRNIK«, voden na podlagi zahtevka za revizijo z dne 26. 7. 2018, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 12. 3. 2018 na portalu javnih naročil pod številko JN20/2018 objavil obvestilo o naročilu na področju obrambe in varnosti »ADAPTACIJA PROSTOROV ASBE V LETALSKI BAZI BRNIK«; obvestilo o javnem naročilu je bilo dne 15. 3. 2018 objavljeno tudi v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, pod št. objave 2018/S 052-116164.

Naročnik je dne 16. 7. 2018 sprejel ter na portalu javnih naročil (pod št. objave JN20/2018-ODL01) objavil dokument »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, št. 430-74/2018-33, iz katerega izhaja, da se javno naročilo odda ponudniku VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), po merilih ugodnejša ponudba vlagatelja pa izloči kot nepopolna.

Vlagatelj je dne 26. 7. 2018 pravočasno vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev naročnikovega odločitve o oddaji javnega naročila in povrnitev priglašenih stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 2. 8. 2018.

Naročnik je dne 14. 8. 2018 sprejel sklep, št. 430-272/2018-7, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je dne 20. 8. 2018 in 29. 8. 2018 prejela naročnikovi vlogi, s katerima ji je ta odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 22. 8. 2018 opredelil do navedb naročnika.

Državna revizijska komisija je dne 12. 9. 2018 prejela vlagateljevo vlogo z dne 21. 8. 2018, iz katere izhaja, da zahtevek za revizijo z dne 26. 7. 2018 umika, zahteva pa tudi vračilo polovice plačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 13. 9. 2018

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- MAKRO 5 GRADNJE d.o.o., Obrtniška ulica 5, 6000 Koper,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana,
- VG5 d.o.o., Tehnološki park 24, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran