Na vsebino
EN

018-145/2018 Dravske elektrarne Maribor, d.o.o.

Številka: 018-145/2018-4
Datum sprejema: 5. 9. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Fizično, tehnično in požarno varovanje objektov DEM« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba Aktiva varovanje d.d., Kraljeviča Marka ulica 5, Maribor, ki jo zastopa Odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 5. 9. 2018

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Fizično, tehnično in požarno varovanje objektov DEM«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 17. 8. 2018, se ustavi.


Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 23. 5. 2018 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 003013/2018-E01.

Naročnik je dne 13. 8. 2018 sprejel Odločitev o zavrnitvi vseh ponudb, s katero je zavrnil obe prejeti ponudbi. Iz obrazložitve izhaja, da je izpodbijani sklep izdal na podlagi okoliščin, ki jih ni pričakoval niti jih ni mogel predvideti. Njegov lastnik (družba HSE d.o.o.) namreč direktorju ni izdal soglasja za podpis pogodbe. Skladno z Aktom o ustanovitvi mora direktor za podpis pogodbe pridobiti soglasje skupščine, brez soglasja pa pogodbe ne sme podpisati, sicer ravna nezakonito.


Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 17. 8. 2018 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj je navedel, da razlogi za zavrnitev ponudb ne obstojijo in so zgolj navidezni.

Naročnik je s sklepom št. 06 02-1/2018-2, z dne 24. 8. 2018, zahtevek za revizijo zavrnil (in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov). Naročnik je navedel, da razlog za zavrnitev ponudb (zavrnitev soglasja s strani lastnika) dejansko obstaja in zato ne gre le za navidezno navedbo zaključka predmetnega javnega naročila.

Naročnik je z dopisom, z dne 28. 8. 2018, odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je dne 31. 8. 2018 na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo »Umik zahtevka za revizijo in zahteva za vrnitev polovice plačane takse«. V navedeni vlogi vlagatelj navaja, da umika zahtevek za revizijo in zahteva vrnitev polovice vplačane takse v višini 500,00 EUR.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 5. 9. 2018Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:

- Dravske elektrarne Maribor d.o.o., Obrežna ulica 170, Maribor,
- Odvetniška družba Marovt in partnerji d.o.o., Rozmanova 12, Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.

V vednost:

- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:

- v spis zadeve, tu.


Natisni stran