Na vsebino
EN

018-143/2018 Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije

Številka: 018-143/2018-5
Datum sprejema: 6. 9. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov in optičnih bralnikov«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja BIROSISTEMI d.o.o., Obrtniška ulica 11, Logatec, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Čeledin, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 6. 9. 2018

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov in optičnih bralnikov«, voden na podlagi zahtevka za revizijo z dne 9. 8. 2018, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 31. 7. 2018 na portalu javnih naročil pod številko JN005286/2018-W01 objavil obvestilo o naročilu male vrednosti »Nakup energijsko učinkovitih tiskalnikov in optičnih bralnikov«.

Vlagatelj je dne 9. 8. 2018 (pred potekom roka za oddajo ponudb) vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal razveljavitev dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki se nanaša na naročnikove tehnične specifikacije predmeta naročila za sklop 2. Vlagatelj je zahteval tudi povračilo priglašenih stroškov pravnega varstva.

Naročnik je dne 22. 8. 2018 sprejel sklep, št. 430-24/2018-DI/12, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je dne 28. 8. 2018 prejela naročnikovo vlogo, s katero ji je ta odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 5. 9. 2018 s priporočeno poštno pošiljko posredoval vlogo z istega dne, iz katere izhaja, da zahtevek za revizijo z dne 9. 8. 2018 umika, zahteva pa tudi vračilo polovice plačane takse. Državna revizijska komisija je omenjeno vlagateljevo vlogo prejela dne 6. 9. 2018.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 6. 9. 2018

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije








Vročiti:
- Odvetniška pisarna Čeledin, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana,
- Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije, Miklošičeva cesta 24, 1000 Ljubljana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran