Na vsebino
EN

018-122/2018 Občina Majšperk

Številka: 018-122/2018-8
Datum sprejema: 4. 9. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Šolski prevozi v Občini Majšperk«, v sklopih 1, 2 in 4, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39, 2322 Majšperk (v nadaljevanju: naročnik), dne 4. 9. 2018

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti, katerega predmet so »Šolski prevozi v Občini Majšperk«. Obvestilo o naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 6. 4. 2018 pod številko objave JN002448/2018-B01.

Dne 4. 6. 2018 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji naročila, št. 6100-1/2018-9, s katero je za sklop 1, sklop 2, sklop 3 in sklop 4 izbral ponudbo ponudnika PAJNKIHER KARL S.P. - PREVOZNIŠTVO PAJNKIHER, Bolečka vas 5C, 2323 Ptujska gora.

Navedena odločitev je bila dne 5. 6. 2018 objavljena na Portalu javnih naročil pod št. objave JN002448/2018-ODL01, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3) z navedenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila v sklopih 1, 2 in 4 je vlagatelj dne 15. 6. 2018 pravočasno vložil Zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi naročnikovo odločitev o oddaji naročila v sklopih 1, 2 in 4. Vlagatelj od naročnika zahteva tudi povračilo stroškov revizijskega postopka. Vlagatelj v zahtevku za revizijo navaja, da bi morala biti ponudba izbranega ponudnika izločena kot nedopustna, in sicer zaradi tehnične nesposobnosti (neustrezno število vozil, neustrezna vozila) in kadrovske nesposobnosti izbranega ponudnika. Glede neustreznega števila vozil vlagatelj pojasnjuje, da je izbrani ponudnik za izvedbo vseh 4 sklopov v svoji ponudbi (v Obrazcu-9) navedel zgolj 4 vozila, z njimi pa ni mogoče izvesti vseh odvozov učencev ob zahtevanih urah. Naročnik je namreč v tehničnih specifikacijah predmetnega javnega naročila določil, da mora izbrani ponudnik v šolskem letu 2018/2019 ob 13.05 sočasno izvesti 4 odvoze (za kar potrebuje 4 vozila zgolj za razvoz in še vsaj 1 nadomestno vozilo) in ob 14.45 sočasno 8 odvozov (za kar potrebuje 8 vozil in še vsaj 1 nadomestno vozilo), pri čemer pa naročnik ni nikjer navedel, da lahko izbrani ponudnik združuje ali kako drugače optimizira relacije. Izbrani ponudnik torej ni tehnično sposoben izpeljati zahtevanih odvozov ob 14.45, za odvoze ob 13.05 pa nima zagotovljenega nadomestnega vozila, zato bi moral naročnik njegovo ponudbo zavrniti. Iz previdnosti, če bi bilo ugotovljeno, da je dopustno združevanje ali optimizacija relacij, pa vlagatelj dalje še pojasnjuje, da kljub temu vseh prevozov v okviru sklopov 1, 2, 3 in 4 ni mogoče odpeljati s 4 vozili ob spoštovanju voznega reda, ki je določen za šolsko leto 2018/2019. Vlagatelj dalje navaja, da ima izbrani ponudnik prijavljena neustrezna vozila, saj ima prijavljen le en mini-bus, pri čemer potrebuje za razvoze v okviru sklopov 2, 3 in 4 vsaj tri mini-buse. Naročnik je namreč v tehničnih specifikacijah določil, da »mora izbrani ponudnik vključiti vozila takšne velikosti, kot jih zahteva število učencev na relaciji in cestni pogoji«. Cestni pogoji v okviru relacij znotraj sklopov 2, 3 in 4 pa omogočajo le vožnjo z mini-busi in ne z ostalimi avtobusi, ki jih je v svoji ponudbi (v Obrazcu-9) navedel izbrani ponudnik. Vlagatelj dalje navaja, da je naročnik v tehničnih specifikacijah določil, da »mora izbrani ponudnik zagotoviti zadostno število prevoznih sredstev, najmanj toliko kot je potrebno za razpisani prevoz, na katerega se prevoznik prijavlja, in vsaj eno nadomestno vozilo«. To določbo je po vlagateljevem mnenju treba razumeti na način, da mora ponudnik za vsak posamezen sklop zagotoviti vsaj eno nadomestno vozilo, v ponudbi izbranega ponudnika pa ni navedeno niti eno nadomestno vozilo. Logično in življenjsko je, da vloge nadomestnega vozila ne more opravljati vozilo, ki se sicer uporablja za prevoz v okviru drugega sklopa ali relacije, saj bi to pomenilo, da mora takšno vozilo prenehati izvajati prevoze v okviru svojega primarnega sklopa ali relacije, da bi lahko nadomestilo okvarjeno vozilo. Glede kadrovske nesposobnosti izbranega ponudnika vlagatelj pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi (v Obrazcu-9) prijavil premalo voznikov za izvedbo vseh 4 sklopov, saj je navedel le 4 voznike. Iz smiselno enakih razlogov, zaradi katerih predmetnega javnega naročila izbrani ponudnik ne more izvajati s 4 avtobusi, tudi ne more izvajati z le 4 vozniki. Poleg tega izbrani ponudnik v nasprotju z zahtevo iz 14. točke 8. člena dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ureja Pogoje za sodelovanje, ni prijavil nadomestnega voznika, niti ga ni prijavil za vsak sklop, kot je bilo zahtevano. Logično in življenjsko je, da vloge nadomestnega voznika ne more opravljati tisti voznik, ki opravlja prevoz v okviru drugega sklopa ali relacije, saj bi to pomenilo, da mora takšen voznik prenehati izvajati prevoze v okviru svojega primarnega sklopa ali relacije, da bi lahko nadomestil manjkajočega voznika. Poleg tega je eden od voznikov, ki jih je navedel izbrani ponudnik, upokojenec, zato bi moral imeti izbrani ponudnik z njem sklenjeno pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, v skladu z določbami Zakona o urejanju trga dela (Uradni list RS, št. 80/10, 40/12 – ZUJF, 21/13, 63/13, 100/13, 32/14 – ZPDZC-1, 47/15 – ZZSDT in 55/17), za ves čas trajanja predmetnega javnega naročila, izbrani ponudnik pa takšne pogodbe k svoji ponudbi ni predložil, pa tudi sicer izbrani ponudnik s tem voznikom takšne pogodbe ne more imeti sklenjene, saj ima takšno pogodbo z njim sklenjeno vlagatelj, in to za maksimalen zakonsko dovoljen mesečni obseg ur. To pomeni, da izbrani ponudnik sploh nima ustrezne pravne podlage za prijavo navedene osebe kot voznika. Ta oseba bi morala biti zaradi statusa upokojenca in obvezne sklenitve ustrezne pogodbe prijavljena kot podizvajalec izbranega ponudnika, ta pa bi moral zanjo predložiti vse obrazce, ki se na podlagi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila zahtevajo za sodelovanje s podizvajalcem. Ker naročnik ponudbe izbranega ponudnika ni izločil kot nedopustne, je s tem ravnal v nasprotju z določbami lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in posledično diskriminatorno do vlagatelja, saj je izbranemu ponudniku omogočil neupravičeno prednost.

Izbrani ponudnik se je z dopisom z dne 28. 6. 2018 izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo. Na vlagateljev očitek o njegovi tehnični in kadrovski nesposobnosti odgovarja, da je ponudbi priložil izpolnjen in podpisan Obrazec-9 »Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti«, s čimer je v celoti zadostil zahtevam naročnika v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Dodaja še, da je stvar njegove poslovne odločitve, s katerim prevoznim sredstvom bo vozil vsako od relacij posameznega sklopa. Glede vlagateljevega očitka, ki se nanaša na voznika s statusom upokojenca, izbrani ponudnik navaja, da ima s tem voznikom sklenjeno ustrezno pogodbo in da je ta voznik tudi zavarovan za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni, zaradi česar ga ni mogoče šteti kot njegovega podizvajalca. Izbrani ponudnik še dodaja, da naročnik nikjer v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni zahteval, da je potrebno navesti nadomestno vozilo in voznika, ampak je zadoščal izpolnjen in podpisan Obrazec-9 »Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti«, kar je sam ponudbi tudi priložil.

Naročnik je s Sklepom, št. 6100-1/2018-22 z dne 5. 7. 2018, ki je bil vlagatelju vročen dne 6. 7. 2018, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Naročnik pojasnjuje, da v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila med Pogoji za sodelovanje ni zahteval določenega števila prevoznih sredstev ali/in voznikov in je ponudnikom omogočil, da tako ustrezna vozila, kot tudi voznike z ustreznimi licencami, priskrbijo do podpisa okvirnega sporazuma, za kar bo tudi zahteval dokazila, izpolnjevanje te zahteve pa je zavaroval s finančnim zavarovanjem za resnost ponudbe. Naročnik dalje pojasnjuje, da je izbrani ponudnik v ponudbi priložil Obrazec-9 »Izjava o tehnični in kadrovski sposobnosti«, na katerem je navedel štiri vozila, ki ustrezajo vsem predpisom za prevoz šolskih otrok, ter štiri voznike, s katerimi bo opravljal prevoze šolskih otrok, s tem pa je zadostil zahtevam naročnika, zato je njegova ponudba dopustna. Naročnik še navaja, da je izbrani ponudnik osebo s statusom upokojenca pravilno navedel med vozniki, vlagateljeve navedbe, da bi ta oseba morala biti nominirana kot podizvajalec, pa neutemeljene.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 6. 7. 2018 in 18. 7. 2018, skladno s prvim in četrtim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo pravočasno opredelil z Opredelitvijo do navedb naročnika z dne 11. 7. 2018, iz katere izhaja, da vlagatelj vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo. Vlagatelj dodatno še navaja, da je stališče naročnika, da je ponudnikom dopustil oz. omogočil, da ustrezna vozila in voznike priskrbijo do podpisa okvirnega sporazuma in s tem po roku za oddajo ponudb izpolnijo pogoje za tehnično in kadrovsko sposobnost, popolnoma nesprejemljivo, nelogično, diskriminatorno do vlagatelja in prilagojeno potrebam tega postopka, poleg tega naročnik za takšno stališče nima podlage v določbah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila sicer ni zahteval točno določenega števila vozil in voznikov, a je med Pogoji za sodelovanje, in sicer v delu, ki se nanaša na Tehnično in strokovno sposobnost, določil, da »mora ponudnik zagotoviti ustrezne kadrovske in tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku« česar pa izbrani ponudnik ni naredil. Izjave na Obrazcu 9 ni mogoče interpretirati na način, da lahko (izbrani) ponudnik pogoje za priznanje tehnične in kadrovske sposobnosti izpolni (oz. začne izpolnjevati) do trenutka sklenitve okvirne sporazuma, saj jih mora izpolnjevati že v času oddaje ponudbe, kar potrjuje tudi praksa Državne revizijske komisije. Vlagatelj dodatno še navaja, da oseba s statusom upokojenca, ki jo je kot voznika navedel izbrani ponudnik, izbranemu ponudniku ne bo na voljo do 60 ur na mesec, saj že pri vlagatelju opravi več kot polovico zakonsko dovoljenih 60 ur mesečno, posledično pa izbrani ponudnik ni predložil ustreznega števila voznikov.

Državna revizijska komisija je vlagatelju, skladno z njegovo zahtevo, dne 24. 7. 2018 v seznanitev in morebitno izjasnitev posredovala vlogo izbranega ponudnika z dne 28. 6. 2018, ki se je nahajala v spisu naročnika. Vlagatelj se je do navedb v omenjeni vlogi opredelil z vlogo z dne 1. 8. 2018.

Po pregledu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je, skladno z 31. členom ZPVPJN, zahtevek za revizijo pred meritorno obravnavo predhodno preizkusila in po uradni dolžnosti preverila obstoj procesnih predpostavk. Ker je bilo ugotovljeno, da zahtevek za revizijo izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, ga je Državna revizijska komisija sprejela v obravnavo.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ponudbo izbranega ponudnika utemeljeno ocenil kot dopustno in jo izbral kot najugodnejšo.

Vlagateljeve revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: (a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in (b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Pogoje za sodelovanje ureja 76. člen ZJN-3. Skladno s prvim odstavkom navedenega člena lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na: (a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, (b) ekonomski in finančni položaj ter (c) tehnično in strokovno sposobnost. Glede tehnične in strokovne sposobnosti je v desetem odstavku 76. člena ZJN-3 (med drugim) določeno, da lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti.

Dokazila za ugotavljanje sposobnosti gospodarskih subjektov za sodelovanje v javnem naročanju ZJN-3 ureja v 77. členu, pri čemer so možna dokazila za izkazovanje tehnične sposobnosti opredeljena v osmem odstavku navedenega člena.

V obravnavani zadevi je naročnik v poglavju 2.4.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, v podpoglavju Tehnična in strokovna sposobnost, določil sledeče:

»12. Ponudnik mora zagotoviti ustrezne kadrovske in tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila. Če ponudnik vozil, s katerim dokazuje izpolnjevanje zahtev naročnika nima v lasti, mora imeti zanje sklenjeno pogodbo (leasing, najemno). Če ponudnik dokazuje izpolnjevanje tehničnega pogoja z najetimi vozili, mora za vsako od vozil imeti sklenjeno pogodbo za celotno obdobje izvajanja javnega naročila (najmanj od 1. 9. 2018 – 31. 8. 2022), pri čemer je najemodajalec tudi lastnik vozila. Najemno pogodbo mora ponudnik skleniti pred podpisom okvirnega sporazuma, sicer bo naročnik unovčil finančno zavarovanje za resnost ponudbe.
13. Ponudnik mora razpolagati z vozniki, ki izpolnjujejo pogoje za prevoz skupin otrok v cestnem prometu ter voznim parkom, ki ustreza vsem veljavnim predpisom, ki urejajo področje cestnega prometa in vozil v cestnem prometu ter predpisom, ki urejajo področje prevoza potnikov v cestnem prometu in prevoza skupin otrok v cestnem prometu.
14. Ponudnik mora nemudoma zagotoviti ustrezno nadomestno vozilo v primeru okvar in da je v primeru odsotnosti voznika sposoben nemudoma zagotoviti nadomestnega voznika, tako, da kljub okvari vozila ali odsotnosti voznika, šolski prevozi potekajo nemoteno in brez zamud.
Dokazilo: Obrazec-9 ter kopija licence za prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu.«

V Obrazcu-9 je naročnik predvidel posamezne izjave ter dve tabeli za vpis podatkov – prvo za vpis podatkov o vozilih (znamka, tip, leto izdelave, število sedežev in emisijski razred) in drugo za vpis podatkov o voznikih (ime in priimek, izobrazba, delovna doba in število let neprekinjenega opravljanja prevozov oseb v potniškem prometu). S podpisom sledečega obrazca so ponudniki potrdili naslednje izjave:
- »Izjavljamo, da bomo v primeru, če bomo tekom izvajanja naročila uporabljali tudi druga vozila, ki jih nismo navedli v zgornjih tabelah, zagotovili, da bodo vozila v tehnično brezhibnem stanju, stalno servisirana in v skladu z vsemi predpisi, ki urejajo področje vozil v cestnem prometu in opremljena v skladu s predpisi, ki urejajo področje prevoza oseb v cestnem prometu in prevoza skupin otrok v cestnem prometu, ter bodo ustrezala enakemu ali višjemu emisijskemu razredu od vozil, ki smo jih vpisali v tem obrazcu.«
- »Pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavljamo, da:
o razpolagamo z licenco za prevoz potnikov v notranjem cestnem prometu,
o bomo zagotovili ustrezne kadrovske in tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, v skladu z zahtevami iz razpisne dokumentacije, pravili stroke ter določili predpisov in standardov s področja predmeta naročila,
o razpolagamo z vozniki, ki izpolnjujejo pogoje za prevoz skupin otrok v cestnem prometu ter voznim parkom, ki ustreza vsem veljavnim predpisom, ki urejajo področje cestnega prometa in vozil v cestnem prometu ter predpisom, ki urejajo področje prevoza potnikov v cestnem prometu in prevoza skupin otrok v cestnem prometu,
o bomo nemudoma zagotovili ustrezno nadomestno vozilo v primeru okvar,
o smo v primeru odsotnosti voznika sposobni nemudoma zagotoviti nadomestnega voznika, tako da kljub okvari vozila ali odsotnosti voznika, šolski prevozi potekajo nemoteno in brez zamud.«

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je slednji v ponudbi predložil izpolnjen in podpisan Obrazec-9, v katerega je vpisal podatke o štirih vozilih in štirih voznikih.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je izbrani ponudnik »tehnično in kadrovsko nesposoben« izvesti predmet javnega naročila, saj zgolj s štirimi vozili, od katerih je zgolj eno ustrezno po velikosti, in štirimi vozniki ni mogoče izvajati celotnega predmeta javnega naročila, poleg tega pa izbrani ponudnik v ponudbi ni navedel nadomestnega vozila in nadomestnega voznika.

Državna revizijska komisija uvodoma poudarja, da mora naročnik, skladno z načelom enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3) in načelom transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3), pogoje in zahteve v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določiti jasno, natančno in na nedvoumen način, pri pregledu in ocenjevanju ponudb pa mora ravnati v skladu s pravili, ki jih je sam določil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila; po drugi strani pa od ponudnikov ni mogoče zahtevati več ali drugače, kot je od njih terjala vnaprej pripravljena dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

Iz zgoraj navedenih določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila gre ugotoviti, da je naročnik med Pogoji za sodelovanje zapisal, da »mora ponudnik zagotoviti ustrezne kadrovske in tehnične zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila«, vendar pa pri tem vsebine navedenega pogoja ni natančneje opredelil, saj ni določil vsebine besedne zveze »ustrezne kadrovske in tehnične zmogljivosti«. Naročnik namreč ni določil minimalnega števila potrebnih kadrov (voznikov), kot tudi ne minimalnega števila potrebnih vozil za izvedbo javnega naročila, kar v opredelitvi do navedb naročnika priznava tudi vlagatelj sam. Ker nejasnih ali vsebinsko nedoločnih določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni mogoče razlagati v škodo ponudnikom, je treba šteti, da izbranemu ponudniku, ki je v ponudbi priložil Obrazec-9, v katerem je navedel podatke o štirih vozilih in štirih voznikih, ni mogoče odreči priznanja pogojev za sodelovanje v delu, ki se nanaša na tehnično in strokovno sposobnost. Slediti navedbam vlagatelja, da bi bilo potrebno v ponudbi navesti najmanj 8 oz. 7 vozil in enako število voznikov, bi po svoji vsebini pomenilo določanje konkretne vsebine pogoja za sodelovanje šele po poteku roka za oddajo ponudb, kar bi pomenilo kršitev drugega odstavka 67. člena ZJN-3 (ki določa, da naročnik po poteku roka za prejem ponudb ne sme več spreminjati ali dopolnjevati dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), načela transparentnosti javnega naročanja ter načela enakopravne obravnave ponudnikov.

Iz enakega razloga je potrebno zavrniti tudi vlagateljev očitek o neustreznosti vozil, ki jih je v Obrazcu-9 navedel izbrani ponudnik. Tako kot naročnik v okviru Pogojev za sodelovanje ni določil vsebine besedne zveze »ustrezne kadrovske in tehnične zmogljivosti« na način, da bi opredelil minimalno število potrebnih voznikov in vozil, tako tudi ni natančneje opredelil velikost vozil, namenjenih za prevoz učencev. Kot je bilo pojasnjeno že zgoraj, pa vsebinsko nedoločnih določil dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni mogoče razlagati v škodo ponudnikom. V dokumentu Tehnična specifikacija: opis storitve, čas in obseg je naročnik sicer določil, da mora ponudnik »v izvajanje prevozov vključiti vozila take velikosti, kot jih zahteva navedeno število učencev na posamezni relaciji in cestni pogoji«, vendar pa je ta zahteva v delu, ki se nanaša »primernost vozil glede na cestne pogoje«, vsebinsko nedoločena, poleg tega pa naročnik ni predvidel načina dokazovanja izpolnjevanja navedene zahteve v fazi oddaje ponudbe (pa tudi sicer gre za zahtevo, ki se nanaša na izvedbeno fazo predmetnega javnega naročila, tj. na izvrševanje pogodbe o izvedbi javnega naročila). Glede navedeno je treba šteti, da izbranemu ponudniku, ki je v ponudbi (v Obrazcu-9) navedel zgolj en mini-bus in ne vsaj treh, kot navaja vlagatelj, ni mogoče odreči priznanja pogojev za sodelovanje v delu, ki se nanaša na tehnično in strokovno sposobnost.

Glede vlagateljevega očitka o nedopustnosti ponudbe izbranega ponudnika, ker ta v ponudbi ni navedel nadomestnega vozila in nadomestnega voznika (za vsak posamezni sklop), Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik med Pogoji za sodelovanje zapisal, da mora »ponudnik v primeru okvar zagotoviti ustrezno nadomestno vozilo, v primeru odsotnosti voznika pa mora zagotoviti nadomestnega voznika«. Za dokazovanje navedenega pogoja je naročnik predvidel zgolj podpis izjave na Obrazcu-9, ni pa dodatno zahteval še navedbe imen nadomestnih voznikov oziroma oznake nadomestnih vozil. Naročnik namreč Obrazca-9 ni oblikoval na način, da bi bilo vanj potrebno vpisati tudi sledeče podatke. V dokumentu Tehnična specifikacija: opis storitve, čas in obseg je naročnik glede nadomestnih vozil sicer določil, da mora »ponudnik zagotoviti zadostno število prevoznih sredstev, najmanj toliko kot je potrebno za razpisani prevoz na katerega se prevoznik prijavlja in vsaj eno nadomestno vozilo«, vendar pa načina dokazovanja izpolnjevanja navedene zahteve v fazi oddaje ponudbe ni predvidel (pa tudi sicer gre za zahtevo, ki se nanaša na izvedbeno fazo predmetnega javnega naročila, tj. na izvrševanje pogodbe o izvedbi javnega naročila). Glede na navedeno od izbranega ponudnika ni mogoče zahtevati, da bi moral v ponudbi navesti, s katerimi nadomestnimi vozili in s katerimi nadomestnimi vozniki bo izvajal predmet javnega naročila, posledično pa njegove ponudbe zaradi umanjkanja navedenih podatkov ni mogoče označiti za nedopustno.

Ker bi bilo – glede na zgoraj predstavljene razloge o nedoločnosti naročnikove zahteve, vezane na število voznikov – potrebno ponudbo izbranega ponudnika šteti kot dopustno tudi, če ta med vozniki ne bi navedel osebe s statusom upokojenca (in bi torej navedel zgolj tri voznike), se Državna revizijska komisija ni opredeljevala do vlagateljevih očitkov, da bi moral izbrani ponudnik to osebo navesti kot podizvajalca.

Državna revizijska komisija je kot nepotreben zavrnila vlagateljev dokazni predlog za postavitev izvedenca prometne stroke, saj upoštevaje zgoraj citirane Pogoje za sodelovanje, za presojo izpolnjevanja le-teh ne more biti pravno relevantno, ali je posamezne relacije znotraj sklopov oziroma sklope med seboj možno združevati ter ali cestni pogoji omogočajo vožnjo z večjimi vozili, kot so mini-busi.

Upoštevaje zgoraj navedene ugotovitve Državne revizijske komisije naročniku ni mogoče očitati, da je ravnal nepravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za dopustno glede na določbe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Posledično naročniku tudi ni mogoče očitati, da je ravnal diskriminatorno do vlagatelja.

Na tem mestu Državna revizijska komisija samo še dodaja, da ni njena naloga oz. pristojnost po sprejeti odločitvi o oddaji naročila presojati, ali je bil naročnik pri določitvi pogojev za sodelovanje ponudnikov dovolj skrben, oziroma, ali je v okviru vprašanja sposobnosti ponudnikov za izvedbo predmeta naročila zahteval predložitev vseh potrebnih dokazil. Naročnik je tisti, ki mora v konkretnem primeru zagotoviti izbor usposobljenega izvajalca šolskih prevozov in nato v fazi izvajanja pogodbe nadzorovati izvajanje storitve, Državna revizijska komisija pa lahko dopustnost ponudbe izbranega ponudnika presoja le glede na zahteve iz obstoječe dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.


Ker naročniku v obravnavani zadevi ni mogoče očitati kršitev, ki jih v svojem zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj, je Državna revizijska komisija, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo vlagatelja kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo uveljavljal povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija v skladu z določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN njegovo zahtevo za povračilo stroškov postopka pravnega varstva zavrnila.

Državna revizijska komisija je ob obravnavanju zadeve ugotovila, da je vlagatelj preplačal takso. V obravnavanem primeru znaša višina takse, skladno z drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN, 9.598,60 EUR (dva odstotka od ponudbene cene izbranega ponudnika z DDV za sklope 1, 2 in 4), vlagatelj pa je plačal takso v višini 10.647,16 EUR (kot je v pravnem pouku izpodbijane odločitve napačno navedel naročnik). Državna revizijska komisija bo Ministrstvu za finance naložila vračilo preveč plačane takse v višini 1.048,56 EUR vlagatelju (četrti odstavek 72. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 4. 9. 2018

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije
Vročiti:
- OBČINA MAJŠPERK, Majšperk 39, 2322 Majšperk
- ARRIVA ŠTAJERSKA, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor
- PAJNKIHER KARL S.P. - PREVOZNIŠTVO PAJNKIHER, Bolečka vas 5C, 2323 Ptujska gora
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančna služba Državne revizijske komisije, tu.

Natisni stran