Na vsebino
EN

018-126/2018 Javno komunalno podjetje Grosuplje, d.o.o.

Številka: 018-126/2018-5
Datum sprejema: 9. 8. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »DOBAVA BOČNE TRAKTORSKE KOSE« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj RIKO EKOS d.o.o., Mali Log 2A, Loški Potok (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o., Cesta na Krko 7, Grosuplje (v nadaljevanju: naročnik), dne 9. 8. 2018

odločila:

Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA« z dne 20. 6. 2018.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 4. 6. 2018 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo na portalu javnih naročil objavljeno dne 7. 6. 2018, pod št. objave JN003741/2018-W01.

Naročnik je dne 20. 6. 2018 sprejel in na portalu javnih naročil (pod. št. objave JN003741/2018-ODL01) objavil »ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA«, št. JKPG-NMV-12/2018-Odl, iz katere izhaja, da se zadevno javno naročilo odda ponudniku RIKO RIBNICA d.o.o., Lepovče 23, Ribnica (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je po opravljenem vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika dne 26. 6. 2018 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Naročniku očita, da je naročilo oddal ponudniku, ki ne izpolnjuje obveznih pogojev iz razpisne dokumentacije, saj ponujena kosa FERRI TKD 560 ne izpolnjuje štirih tehničnih zahtev (za vsako od teh vlagatelj tudi pojasnjuje, zakaj ponujeni izdelek ne ustreza).

Izbrani ponudnik se je o vloženem zahtevku za revizijo izjasnil z vlogo z dne 3. 7. 2018. Ugotavlja, da se vlagatelj pri navajanju tehničnih neskladij sklicuje na podatke iz ponudbi priloženega prospekta kosilnice FERRI TKD 560, ki pa predstavlja le splošen prospekt kosilnic iz prodajnega programa FERRI TKD in ne tehničnih podatkov, ki jih je navedel v ponudbi, kot je to zahteval naročnik. Poudarja, da je v pisni ponudbi jasno in nedvoumno ponudil kosilnico iz prodajnega programa tega proizvajalca, ki v svojih različicah izdelave v celoti izpolnjuje tehnične specifikacije naročnika. Naročnik kot dokazila za izpolnjevanje tehničnih zahtev ni zahteval prospektnega materiala (ki je namenjen reklamiranju in obveščanju, je zgolj informativne narave in ne vsebuje vseh relevantnih podatkov), temveč natančno tehnično dokumentacijo v slovenskem jeziku. V nadaljevanju se izbrani ponudnik tudi podrobno opredeljuje do vsake od posameznih štirih tehničnih zahtev, ki jih kot problematične izpostavlja vlagatelj – za vsako od njih pojasnjuje, na kakšen način je izpolnjena oz. zakaj vlagatelj napačno tolmači naročnikove zahteve.

Naročnik je s sklepom z dne 12. 7. 2018 vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega. Pojasnjuje, da se opredeljuje le do navedb vlagatelja v zvezi s trditvijo, da ponujena kosa ne izpolnjuje tehničnih zahtev naročnika, ne pa tudi do trditve vlagatelja, da je bilo naročilo oddano ponudniku, ki ne izpolnjuje obveznih pogojev iz razpisne dokumentacije, v zvezi s čimer vlagatelj ni podal nikakršnih drugih navedb. Sklicujoč se na navedbe izbranega ponudnika dodaja, da se je vlagatelj samoiniciativno odločil, kakšno koso točno naj bi ponujal izbrani ponudnik; na to naj bi vlagatelj sklepal na podlagi prospekta, ki ga je izbrani ponudnik v ponudbi predložil zgolj informativno, saj prospektna dokumentacije z razpisno dokumentacijo ni bila zahtevana. Predložena prospektna dokumentacija torej ne predstavlja zavezujoče vsebine ponudbe, je pa zavezujoč del ponudbe zaveza izbranega ponudnika, kjer je ta izjavil, da bo dobavil kosilnico, ki bo v vseh točkah izpolnjevala vse zahteve. V nadaljevanju se naročnik opredeljuje tudi do vseh posameznih zatrjevanih neskladij ponujenega blaga, s čimer utemeljuje, da je ponujena bočna traktorska kosa v celoti skladna z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Naročnik je z vlogo z dne 13. 7. 2018 Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 23. 7. 2018 opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo. V celoti prereka vse navedbe naročnika in vztraja pri svojih predhodnih navedbah. Dodaja, da iz ponudbenega predračuna izbranega ponudnika ne izhajajo podrobnejše tehnične specifikacije ponujene kose, prav tako pa v ponudbi ni morebitnih drugih konkretnih dokazov glede specifikacij dejansko ponujene kose. Ponudbi je priložen zgolj omenjeni katalog, za katerega pa je izbrani ponudnik šele kasneje navedel, da v njem vsebovane specifikacije niso takšne, kot jih ima ponujena kosa. Vlagatelj meni, da je izbrani ponudnik naknadno prilagajal modifikacije in variacije ponujene kose na način, da bi ta zadostila tehničnim specifikacijam. Vlagatelj se opredeljuje tudi do navedb naročnika glede vseh posameznih obravnavanih neskladij ponujenega blaga, v zvezi s čimer kot dokaz predlaga izvedenca ustrezne (npr. strojne) stroke, ki bo vedel izpovedati o karakteristikah in zmogljivostih kose izbranega ponudnika, s čimer bo dokazal, da navedbe izbranega ponudnika in naročnika ne držijo.

Po pregledu dokumentacije ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo v bistvu zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna, pri čemer je iz vsebine zahtevka razvidno, da vlagatelj kot razlog za to navaja in utemeljuje neskladnost ponujenega izdelka s tehničnimi specifikacijami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, sklicujoč se pri tem na navedbe v prospektu ponujenega izdelka v ponudbi izbranega ponudnika.

Vlagateljeve revizijske navedbe o nedopustnosti ponudbe izbranega ponudnika je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 s sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3), ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji:
- ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in
- ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Ena od predpostavk dopustne ponudbe je torej tudi njena skladnost z zahtevami naročnika, opredeljenimi v tehničnih specifikacijah. Naročnik opredeli predmet javnega naročila s tehničnimi specifikacijami, ki morajo biti oblikovane ob upoštevanju določb 68. člena ZJN-3. Gre za zahtevane značilnosti predmeta javnega naročila, ki naj bi izražale pričakovanja naročnika glede namena, ki ga želi doseči z izvedbo javnega naročila. Tehnične specifikacije v skladu s 23. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 v primeru javnih naročil blaga ali storitev pomenijo specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti.

Ker je ponudnik dolžan v ponudbi dokazati, da ponuja blago oziroma storitve z zahtevanimi tehničnimi specifikacijami, mora naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila med drugim določiti tudi način izkazovanja tehnične ustreznosti predmeta ponudbe (npr. z opisom tehničnih lastnosti, s predložitvijo skic, prospektov, izjav in druge tehnične dokumentacije).

Skladno s dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila so morali ponudniki v obravnavanem primeru v ponudbeni predračun (Obrazec št: 2) poleg ostalih podatkov vpisati tudi blagovno znamko in tip ponujene bočne traktorske kose. V dokumentu »Tehnične specifikacije in druge zahteve za DOBAVO BOČNE TRAKTORSKE KOSE« dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je naročnik med drugim navedel:
»Ponudnik mora ponuditi predmet naročila skladno z navedenimi tehničnimi zahtevami:
Kosilnica montirana na traktor NH T5.120: traktor teža 5200 kg, 120KS, širina zunanjega koloteka 2,30m
Traktorska bočna kosa mora imeti naslednje tehnične karakteristike:
[…]
- Lasten hidravličen agregat gnan prek kardana, moč na rotorju 60 -65KM;
[…]
- Variabilni pomik II. roke naprej in nazaj, ki omogoča košnjo za traktorjem in ob traktorju v primeru ožin in večjo preglednost strojnika iz stroja;
- Mobilni mehanizem "Parallelogram", kateri omogoča premik glave v standardni položaj, pomik drži glavo vzporedno s tlemi;
[…]«.

V zvezi z dokazili, ki jih je potrebno priložiti k ponudbi, je naročnik v istem dokumentu navedel še:
»K ponudbi je potrebno priložiti tehnično dokumentacijo predmeta ponudbe.«

Državna revizijska komisija pri pregledu odstopljene dokumentacije ugotavlja, da je izbrani ponudnik v obrazcu ponudbenega predračuna kot ponujeno bočno traktorsko koso opredelil izdelek blagovne znamke »FERRI«, model »TKD 560«, za ta izdelek pa predložil tudi zahtevano tehnično dokumentacijo proizvajalca (tj. prospekt s tehničnimi podatki). Glede na navedeno ni mogoče ugotoviti, da se je (kot meni naročnik v sklepu z dne 12. 7. 2018) »[…] vlagatelj samoiniciativno odločil kakšno koso točno naj bi ponudil izbrani ponudnik […]«; upoštevaje zgoraj predstavljene zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila namreč ni mogoče soglašati z naročnikom v tem, da ponudniki niso bili dolžni s ponudbo predložiti prav nikakršnih dokazil oz. prospektne dokumentacije, ter da naj prospektna dokumentacija, ki jo je izbrani ponudnik predložil v svoji ponudbi in na kateri vlagatelj utemeljuje svoje očitke glede neizpolnjevanja naročnikovih zahtev, zato ne bi predstavljala zavezujoče vsebine ponudbe. Za obravnavano zadevo posledično ni upoštevno sklicevanje naročnika na prakso Državne revizijske komisije, kot izhaja iz sklepa št. 018-313/2012-4 (kjer takratni naročnik ni zahteval, da morajo ponudniki v ponudbi navesti podatek o proizvajalcu ter modelu in tipu ponujenih svetilk ali da morajo predložiti tehnično dokumentacijo ponujenih izdelkov).

Izbrani ponudnik in naročnik se v utemeljevanju skladnosti ponujenega izdelka (ki naj bi bil torej drugačen od izdelka, opisanega v priloženi tehnični dokumentaciji) sklicujeta na dokument »IZJAVA O IZPOLNJEVANJU TEHNIČNIH ZAHTEV« (Obrazec št: 3), s katerim je izbrani ponudnik med drugim izjavil, »da ponuja[…] predmet naročila v skladu s tehnično specifikacijo naročnika in ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni in tehnični dokumentaciji« – navedeni dokument je naročnik sicer predvidel kot dokazilo za izpolnjevanje enega od pogojev za sodelovanje (gl. str. 18 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, razdelek »Tehnična sposobnost«). Ob tem velja opozoriti, da splošnih izjav o sprejemanju oz. izpolnjevanju vseh pogojev oz. zahtev dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ki jih naročniki v praksi večkrat vključijo med zahtevano ponudbeno dokumentacijo, ni mogoče upoštevati kot dokazil za izpolnjevanje vseh pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije. Ne glede na podpisano in predloženo izjavo so ponudniki (tudi v tem primeru) dolžni predložiti vso ostalo zahtevano ponudbeno dokumentacijo, iz katere mora biti razvidno izpolnjevanje posameznih naročnikovih zahtev. Če ob tem iz posameznega ponudbenega dokumenta izhaja neizpolnjevanje določene zahteve, splošne izjave o sprejemanju vseh pogojev ni mogoče razlagati tako, da nadomesti konkretno pomanjkljivost v ponudbi.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju, skladno s predstavljenimi izhodišči, preverila vlagateljeve trditve o neskladnosti ponujene bočne traktorske kose z že citiranimi zahtevami naročnika, upoštevajoč pri tem vsebino zahtevanih dokazil v ponudbi izbranega ponudnika.

Vlagatelj tako najprej zatrjuje neskladnost ponujene bočne traktorske kose z zahtevo naročnika, skladno s katero naročnik kupuje »[k]osilnic[o] montiran[o] na traktor NH T5.120: traktor teža 5200 kg, 120KS, širina zunanjega koloteka 2,30m«, kar utemeljuje z navedbo v prospektu ponujene kose, kjer je kot minimalna širina (koloteka) traktorja, primernega za namestitev naprave, navedena vrednost 2,40 m. Naročnik (povzemajoč navedbe izbranega ponudnika iz vloge z dne 3. 7. 2018) pojasnjuje, da ima traktor možnost različnih nastavitev koloteka, zato naj bi se ga dalo poljubno oz. ustrezno razširiti – glede na potrebe vgrajene kose. Tudi sicer naj bi bila pri masi traktorja 5.200 kg ustrezna širina koloteka 2,30 m, kar naj bi ustrezalo tehničnim zahtevam iz razpisne dokumentacije. Državna revizijska komisija pritrjuje vlagatelju v tem, da iz ponudbe izbranega ponudnika ne izhaja, da bi bila zadostna širina koloteka traktorja že 2,30 m; prav tako je potrebno dodati, da v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni bila predvidena kot dopustna (niti omenjena) razširitev koloteka traktorja, za katerega naročnik kupuje bočno koso. Iz vsebine ponudbe izbranega ponudnika tako ni mogoče ugotoviti primernosti ponujene kose za traktor, kakršnega je opredelil naročnik.

Vlagatelj nadalje zatrjuje neskladnost ponujene bočne traktorske kose z zahtevo naročnika, skladno s katero mora imeti kosa »[l]asten hidravličen agregat gnan prek kardana, moč na rotorju 60 -65KM«, kar utemeljuje z navedbo v prospektu ponujene kose, kjer je kot moč na rotorju navedena vrednost 84 KM. Naročnik v odgovor navaja, da tako iz ponudbe kot iz izjasnitve izbranega ponudnika z dne 3. 7. 2018 izhaja, da je »v ponudbi ponudil izvedbo kosilne glave z batnim hidromotorjem, ki ima na rotorju moč 61,2 KM«, s čimer naj bi bila zahteva v celoti izpolnjena. Državna revizijska komisija z navedbami naročnika ne more soglašati, saj iz nobenega dela ponudbe izbranega ponudnika ne izhaja tak podatek o moči na rotorju, kot ga sedaj navajata izbrani ponudnik in naročnik; iz zahtevanega dokazila v ponudbi izhaja zgolj podatek, ki ga pravilno povzema vlagatelj, na podlagi česar pa ni mogoče ugotoviti skladnosti ponujene kose z obravnavano zahtevo naročnika.

V posledici že do sedaj navedenega je potrebno ugotoviti, da naročnik ni imel podlage za ugotovitev, da ponujena bočna traktorska kosa v celoti izpolnjuje tehnične zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter na tej podlagi obravnavati ponudbo izbranega ponudnika kot dopustno oz. kot tako, ki ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik kršil prvi odstavek 89. člena ZJN-3 v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za dopustno ter mu oddal predmetno javno naročilo. Državna revizijska komisija je zato, v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA« z dne 20. 6. 2018.

Državna revizijska komisija je – brez opredeljevanja do pravočasnosti predlaganega dokaza – kot nepotrebno zavrnila izvedbo dokaznega predloga z imenovanjem izvedenca ustrezne stroke, saj je ocenila, da je dejansko stanje ustrezno razjasnjeno že ob upoštevanju doslej predstavljenih dejstev in v posledici doslej izvedenih dokazov.

Ker je Državna revizijska komisija že na podlagi obravnavanih revizijskih navedb razveljavila odločitev o oddaji naročila male vrednosti, preostalih revizijskih navedb vlagatelja, ki se nanašajo na druge razloge za zatrjevano neskladnost ponujene bočne traktorske kose izbranega ponudnika z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila (in tako na isto kršitev), ni meritorno obravnavala, saj to ne bi moglo v ničemer vplivati na sprejeto odločitev in vlagateljev položaj v predmetnem postopku.

Na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da predmetni postopek zaključi na enega izmed načinov, ki jih omogoča ZJN-3, pri tem pa upošteva določila omenjenega zakona, lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, zlasti v zvezi z jasno določenimi tehničnimi specifikacijami in načinom njihovega izkazovanja, ter predmetno odločitev Državne revizijske komisije. Naročnik naj v primeru, če bo nadaljeval in zaključil postopek oddaje javnega naročila z izbiro najugodnejše ponudbe, zagotovi enakopravno obravnavo ponudnikov ter v celoti preveri dopustnost ponudbe ponudnika, kateremu namerava oddati javno naročilo (upoštevajoč pri tem tudi izpostavljene tehnične zahteve). V kolikor pa bo naročnik ugotovil, da tehnične specifikacije, kot so določene, ne odražajo njegovih pričakovanj glede predmeta naročila, bo moral postopek oddaje javnega naročila ponoviti in pri tem pripraviti dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila tako, da bo ponudnike jasno, natančno in nedvoumno seznanil z vsemi zahtevami, na podlagi katerih bo presojal dopustnost ponudb.

Ker vlagatelj ni zahteval povračila stroškov, slednje tudi ni bil predmet odločanja Državne revizijske komisije.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 9. 8. 2018

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- RIKO EKOS d.o.o., Mali Log 2A, 1318 Loški Potok,
- JAVNO KOMUNALNO PODJETJE GROSUPLJE d.o.o., Cesta na Krko 7, 1290 Grosuplje,
- RIKO RIBNICA d.o.o., Lepovče 23, 1310 Ribnica,
- Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran