Na vsebino
EN

018-115/2018 Nigrad, komunalno podjetje, d.d.

Številka: 018-115/2018-4
Datum sprejema: 28. 6. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar, kot članice senata, in mag. Gregorja Šebenika, kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava materiala za vzdrževanje javne razsvetljave in prometne signalizacije«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja SES storitve, inženiring, trgovina, d.o.o., Opekarska ulica 22, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Nigrad, komunalno podjetje, d.d., Zagrebška cesta 30, Maribor (v nadaljevanju: naročnik), dne 28. 6. 2018

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Dobava materiala za vzdrževanje javne razsvetljave in prometne signalizacije«, voden na podlagi zahtevka za revizijo z dne 5. 6. 2018, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik, ki je izvajal odprti postopek z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo materiala za vzdrževanje javne razsvetljave in prometne signalizacije, je na portalu javnih naročil dne 16. 3. 2018 pod številko JN001649/2018-B01 objavil obvestilo o javnem naročilu, ki je bilo dne 17. 3. 2018 pod številko 2018/S 054-119152 objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije. Odločitev o izbiri strank okvirnega sporazuma, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev«, številka JN 16/2018-OP-Odl z dne 23. 5. 2018, je naročnik na portalu javnih naročil objavil dne 24. 5. 2018.

Vlagatelj je zoper odločitev o izbiri strank okvirnega sporazuma vložil zahtevek za revizijo z dne 5. 6. 2018, v katerem je predlagal, naj naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi ter postopek oddaje omenjenega javnega naročila razveljavi, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Po vložitvi zahtevka za revizijo je vlagatelj pri naročniku vložil vlogo »Umik/odstop od zahtevka za revizijo« z dne 11. 6. 2018, iz katere izhaja, da zahtevek za revizijo z dne 5. 6. 2018 umika, zahteva pa tudi vračilo plačane takse.

Naročnik je dne 18. 6. 2018 izdal dokument »Sklep«, številka JN 16/2018-OP-RZ, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov postopka pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je dne 26. 6. 2018 prejela naročnikovo vlogo z dne 22. 6. 2018, s katero ji je naročnik odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Dne 26. 6. 2018 je Državna revizijska komisija poleg omenjene vloge naročnika prejela tudi dopis vlagatelja »Obvestilo o oddaji dopisa za umik/odstop od zahtevka za revizijo« z dne 21. 6. 2018. V dopisu je vlagatelj navedel, da je dne 19. 6. 2018 po elektronski pošti prejel naročnikovo odločitev o zavrnitvi zahtevka za revizijo, kot izhaja iz dokumenta »Sklep«, številka JN 16/2018-OP-RZ z dne 18. 6. 2018, čeprav je že dne 11. 6. 2018 pri naročniku podal umik zahtevka za revizijo oziroma je od slednjega odstopil, pri čemer je naročnik prejem elektronskega sporočila v zvezi z umikom zahtevka za revizijo istega dne tudi potrdil. Vlagatelj je k dopisu z dne 21. 6. 2018 priložil kopijo vloge »Umik/odstop od zahtevka za revizijo« z dne 11. 6. 2018, naslovljene na naročnika, ponovno pa je zahteval tudi povrnitev plačane takse.

ZPVPJN v prvem odstavku 18. člena določa, da lahko vlagatelj kadarkoli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo. V skladu z drugim odstavkom 18. člena ZPVPJN naročnik v treh delovnih dneh od prejema pisnega umika zahtevka za revizijo izda sklep o ustavitvi predrevizijskega postopka, če še ni sprejel odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ali iz prvega odstavka 28. člena ZPVPJN. Če je naročnik zavrnil zahtevek za revizijo, mora umik zahtevka v treh delovnih dneh od prejema odstopiti v obravnavo Državni revizijski komisiji. Če je naročnik zavrgel zahtevek za revizijo ali mu ugodil, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten. V skladu s tretjim odstavkom 18. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo z dne 5. 6. 2018 umaknil že med predrevizijskim postopkom (to je pred sprejemom odločitve naročnika iz tretjega ali četrtega odstavka 26. člena ali iz prvega odstavka 28. člena ZPVPJN), naročnik pa – kljub umiku zahtevka za revizijo – predrevizijskega postopka ni ustavil, temveč je o zahtevku za revizijo odločil ter slednjega skupaj s pripadajočo dokumentacijo odstopil Državni revizijski komisiji, je revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila ustavila Državna revizijska komisija.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 28. 6. 2018

Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- SES storitve, inženiring, trgovina, d.o.o., Opekarska ulica 22, 2000 Maribor,
- Nigrad, komunalno podjetje, d.d., Zagrebška cesta 30, 2000 Maribor,
- KTS, d.o.o., Modrinjakova ulica 3, 2000 Maribor,
- Sylux, d.o.o., Tržaška cesta 23, 2000 Maribor,
- Marchiol, d.o.o., Industrijska cesta 5, 5000 Nova Gorica,
- Migros MB, d.o.o., Meljska cesta 36, 2000 Maribor,
- Družinsko podjetje Kosič, d.o.o., Ruperče 13, 2231 Pernica,
- Sloluks, d.o.o., Miklavška cesta 75, 2311 Hoče,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran