Na vsebino
EN

018-132/2018 SŽ – Potniški promet, d. o. o.

Številka: 018-132/2018-5
Datum sprejema: 8. 8. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, štev. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, mag. Mateje Škabar kot članice senata in Tadeje Pušnar kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Vgradnja GSM-R naprav v vozna sredstva družb SŽ-Potniški promet, d.o.o. in SŽ-Tovorni promet, d.o.o.«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika T-CZ, a. s., Na Strži 241/28, Praga, Češka republika, ki ga zastopa Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o. p., d. o. o., Tivolska cesta 50, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SŽ – Potniški promet, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 8. 8. 2018

odločila:

1. Zahtevek za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil z vlogo z dne 22. 6. 2018, se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo, se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 18. 1. 2018 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN000290/2018-E01, dne 19. 1. 2018 pa še v Uradnem listu EU, pod številko objave 2018/S 013-026964. Dne 12. 6. 2018 je naročnik na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji naročila (dokument št. 60402-3/2017-7 z dne 7. 6. 2018), iz katere je razvidno, da je predmetno javno naročilo dodelil ponudniku ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz odločitve o oddaji naročila je tudi razvidno, da je naročnik vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nedopustno, ker je ugotovil, da ne izpolnjuje zahtevanih pogojev glede kadrovskih referenc.

Zoper odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 22. 6. 2018, vložil zahtevek za revizijo. V njem navaja, da naročnik njegove ponudbe ne bi smel izločiti kot nedopustne. Vlagatelj navaja, da je naročnik njegovo ponudbo izločil zato, ker je ugotovil, da v ponudbi imenovani strokovnjaki ne izpolnjujejo zahtev glede delovnih izkušenj. Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je naročnik zahteval pet let delovnih izkušenj na relevantnem področju za vsakega prijavljenega strokovnjaka. Vlagatelj je v ponudbi imenoval strokovnjake in predložil zahtevane razpisne obrazce št. 13 (Podatki o strokovnjakih in njihove izkušnje oz. reference v zadnjih petih letih) ter ostala zahtevana dokazila. Naročnik je na podlagi obrazca št. 13 za tri od štirih strokovnjakov ugotovil, da nimajo zadostnega števila delovnih izkušenj na relevantnem področju. Projektant z izkušnjami iz GSM-R naj bi imel tako tri leta in en mesec delovnih izkušenj, vodja projekta štiri leta in devet mesecev, strokovnjak s področja GSM-R pa dve leti in en mesec. Vlagatelj navaja, da je obrazec št. 13 izpolnil v skladu z navodili naročnika, v skladu s katerimi je bilo treba navesti izkušnje strokovnjakov v zadnjih petih letih. Nikjer v razpisni dokumentaciji ni bilo navedeno, da se v obrazec št. 13 vpišejo izkušnje strokovnjakov v skupnem trajanju najmanj pet let, kar je kasneje ugotavljal naročnik. Izkušnje, pridobljene v zadnjih petih letih, so posamične izkušnje, ki so pridobljene v zadnjih petih letih pred objavo naročila, njihovo trajanje pa glede na vsebino obrazca ni pomembno. Zahteva, da morajo imeti strokovnjaki pet let delovnih izkušenj, pa ni omejena s tem, da bi te izkušnje morale biti pridobljene v zadnjih petih letih, zato je to zahtevo mogoče izpolniti tudi s starejšimi izkušnjami. Naročnik je štel, da je vlagatelj v obrazec št. 13 vpisal tiste izkušnje, ki izkazujejo skupno pet let delovnih izkušenj, takšna naročnikova razlaga pa je arbitrarna, saj je dal temu obrazcu nov pomen, ki iz njega ne izhaja. Naročnik je obrazec št. 13 oblikoval tako, da mu ne omogoča preverjanja kadrovskega pogoja, vendar te napake ne more prevaliti na vlagatelja. Če je naročnik z obrazcem želel preverjati zahtevo glede petih let delovnih izkušenj, bi moral to jasno zapisati, ne pa uporabiti izraza »v zadnjih petih letih«. Vlagatelj navaja, da bi ga moral naročnik glede na predstavljene okoliščine pozvati k dopolnitvi ponudbe, kar bi bilo v skladu z Zakonom o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015 in spremembe; v nadaljevanju: ZJN-3) in določili razpisne dokumentacije, saj je vlagatelj pri izpolnjevanju obrazca št. 13 le sledil navodilom in ni njegova krivda, da je naročnik pripravil neustrezen obrazec, pretekle izkušnje pa so objektivno preverljivo dejstvo. Vlagatelj nadaljuje, da naročnik ni ravnal pravilno tudi zato, ker pri strokovnjaku s področja GSM-R ni upošteval določenih referenc. V razpisni dokumentaciji je naročnik zahteval, da se navedejo predvsem izkušnje, ki so pomembne za izpolnitev pogojev, glede na uporabljene besedne zveze »posebej navedite« in »predvsem na« pa je vlagatelj razumel, da se lahko navedejo katerikoli projekti v zadnjih petih letih, pri čemer je zaželeno, da so nekateri od projektov tudi iz relevantnega področja. Vlagatelj je zato pri strokovnjaku s področja GSM-R navedel projekte v zadnjih petih letih, od katerih so nekateri iz relevantnih področij, nekateri pa iz sorodnih. Iz obrazca št. 13 ni bilo razvidno, da ga bo naročnik uporabil za preverjanje zahteve glede skupno petih let delovnih izkušenj na relevantnih področjih in da je treba zato navesti projekte izključno z relevantnega področja. Vlagatelj poudarja, da glede na kontekst navodil v obrazec št. 13 projektov ni vpisoval z namenom izkazovanja zahteve po skupaj pet let delovnih izkušenj na relevantnem področju, temveč se je omejil na to, da navede projekte strokovnjaka v zadnjih petih letih. Vsekakor pa so prijavljeni strokovnjaki sodelovali pri projektih z ustreznega področja in njihovo skupno trajanje presega obdobje pet let, kar bi vlagatelj naročniku lahko pojasnil, če bi bil obravnavan enakopravno. Vlagatelj navaja tudi, da je naročnik arbitrarno presojal, kako strokovnjaki izkazujejo zahtevano število let delovnih izkušenj, saj je, ne da bi to določil v razpisni dokumentaciji, sešteval mesece trajanja posameznih projektov, število let delovnih izkušenj pa se običajno presoja glede na število let dela od začetka nastopa službe v določeni funkciji na določenem področju. Na podlagi navedenega vlagatelj predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, zahteva pa tudi povrnitev stroškov, nastalih z revizijo.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 4. 7. 2018 opredelil do revizijskih navedb vlagatelja. Izbrani ponudnik odgovarja na posamezne vlagateljeve očitke in jih označuje za neutemeljene, zaradi česar predlaga zavrnitev zahtevka za revizijo.

Naročnik je dne 17. 7. 2018 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil. V obrazložitvi sklepa naročnik navaja, da je vlagateljevo razumevanje določb razpisne dokumentacije in obrazca št. 13 zavajajoče. Vlagatelj ni postavil nobenega vprašanja glede načina izpolnjevanja obrazca št. 13 in tudi ni vložil zahtevka za revizijo. Naročnik je ponudbe pregledal v skladu z določbami iz razpisne dokumentacije in je pri vseh treh ponudnikih na enak način ugotavljal, ali izpolnjujejo pogoje za oddajo naročila. Obrazca št. 12 in 13 sta povezana in predstavljata nadaljevanje točke g2 Kadrovska sposobnost. V slednji je naročnik zahteval, da morajo ponudniki za vse strokovnjake, ki so navedeni v obrazcu št. 12, priložiti tudi obrazec št. 13 s podatki o strokovnjakih in njihovih izkušnjah v zadnjih petih letih. Po mnenju naročnika je kadrovska zahteva glede delovnih izkušenj zapisana jasno in nedvoumno, in sicer da morajo imeti strokovnjaki pet let delovnih izkušenj s tega področja v obdobju zadnjih petih let. Obrazec št. 13 zato ni v neskladju z zahtevami razpisne dokumentacije vendar ga je treba obravnavati skupaj z vsebino zahtev. Naročnik je v skladu z ZJN-3 zahteval, da imajo strokovnjaki zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Predmet naročila sodi na tehnološko področje, ki se razvija hitro, zato so zelo pomembne strokovne izkušnje v zadnjem obdobju, konkretno v zadnjih petih letih. Namen naročnika je zato bil pridobitev izkušenih strokovnjakov, ki bodo sposobni izvesti naročilo. Temu so sledili ponudniki in v razpisni obrazec vpisali vse izkušnje predlaganih strokovnjakov, naročnik pa je pogoje pri vseh ugotavljal na enak način. V zvezi z revizijskimi navedbami, da bi moral biti vlagatelj pozvan k dopolnitvi ponudbe, naročnik zavrača trditve o kršitvi načela enakopravne obravnave ponudnikov. Zgolj dejstvo, da je naročnik enega izmed ponudnikov pozval k dodatnim pojasnilom, še ne pomeni neenakopravne obravnave, saj je naročnik tega ponudnika pozval k predložitvi izvirnih dokumentov, ker je v ponudbi predložil kopije. Naročnik v vlagateljevi ponudbi ni zasledil nejasnosti v zvezi s ponudbo, zato ni bilo razloga, da bi zahteval pojasnilo, glede na ZJN-3 pa tudi ni dolžan zahtevati pojasnila ali dopolnitve. V zvezi z navedbami, ki se nanašajo na vprašanje presoje števila let delovnih izkušenj, naročnik zavrača navedbe o kršitvi načela transparentnosti in enakopravne obravnave ponudnikov. Pri vlagateljevem strokovnjaku za vodjo projekta je naročnik ugotovil, da od 25 let delovnih izkušenj na podlagi referenc iz obrazca 13 izpolnjuje pogoj za vodenje projektov manj od zahtevanih pet let (štiri leta in devet mesecev). Pr predlaganem strokovnjaku s področja GSM-R iz razpisnega obrazca št. 13 izhaja, da izpolnjuje pogoj za strokovnjaka s področja GSM-R manj od zahtevanih pet let (dve leti in en mesec). To je razvidno iz podatkov, vpisanih v obrazcu št. 13, in priloženih dokazil. Naročnik navaja, da je izpolnjevanje pogoja pri vseh treh ponudnikih ugotavljal na enak način, in dodaja, da vlagatelj ne ugovarja tem ugotovitvam in ugotovitvam, da naročnik pri strokovnjaku za GSM-R ni upošteval referenc, ki niso bile s področja GSM-R. Naročnik zato ne vidi, zakaj naj bi dal obrazcu št. 13 drugačen pomen od tega, kot izhaja iz razpisne dokumentacije.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z dopisom z dne 17. 7. 2018 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in pripadajočo dokumentacijo iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 23. 7. 2018 opredelil do naročnikovega sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo. V vlogi se vlagatelj opredeljuje do posameznih naročnikovih argumentov in dodatno pojasnjuje svoje revizijske navedbe.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, in sicer iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik imel podlago v določbah ZJN-3 in predmetne razpisne dokumentacije, ko je ugotovil, da vlagatelj ne izpolnjuje kadrovskih zahtev, zaradi česar mu ni priznal tehnične in strokovne usposobljenosti za izvedbo predmetnega naročila, njegovo ponudbo pa je izločil kot nedopustno.

Naročnikovo ravnanje je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je ponudba dopustna, kadar (med drugim) ponudnik izpolni pogoje za sodelovanje, določene v skladu s 76. členom ZJN-3. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena. Iz citiranih določil ZJN-3 je razvidno, da lahko naročnik naročilo dodeli le ponudniku, ki predloži dopustno ponudbo, pri čemer je eden izmed elementov dopustnosti izpolnjevanje pogojev za izvedbo javnega naročila.

Naročnik lahko gospodarskim subjektom kot zahtevo za sodelovanje naloži pogoje, ki so določeni v 76. členu ZJN-3. V skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost. Naročnik lahko v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila (drugi odstavek 76. člena ZJN-3).

Glede tehnične in strokovne sposobnosti deseti odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Pri javnem naročanju gradenj, storitev ali blaga, za katero je treba izvesti namestitvena ali inštalacijska dela, lahko naročnik strokovno sposobnost gospodarskih subjektov, da izvedejo gradnje, storitve ali inštalacijska dela, oceni glede na njihove veščine, učinkovitost, izkušnje in zanesljivost (enajsti odstavek 76. člena ZJN-3). Možna dokazila za izkazovanje tehnične sposobnosti so navedena v osmem odstavku 77. člena ZJN-3, v skladu s katerim lahko ponudnik kot dokaz za lastno tehnično usposobljenost med drugim predloži:

- navedbo tehničnega osebja ali tehničnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, zlasti tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti, v primeru javnih naročil gradenj pa tistih, od katerih lahko izvajalec zahteva, da izvedejo gradnjo, in sicer ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskem subjektu ali ne (točka c) osmega odstavka 77. člena ZJN-3);
- dokazilo o izobrazbi in strokovni usposobljenosti izvajalca storitev ali gradenj ali vodstvenih delavcev podjetja pod pogojem, da ne štejejo kot merilo za oddajo javnega naročila (točka f) osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

V predmetnem postopku oddaje javnega naročila je naročnik kadrovski pogoj zapisal v poglavju »Pogoji za sodelovanje«, kjer je v točki g.2) določil naslednje zahteve:

»Ponudnik v razpisni obrazec št. 12 navede seznam strokovnega, razvojnega in projektantskega kadra, ki bo sodeloval pri izvedbi predmetnega naročila z navedbo imena in priimka delavcev, njihovo strokovno izobrazbo, funkcijo pri izvedbi javnega naročila, delovno mesto in poslovni odnos do ponudnika. Če ponudnik navaja delavce, ki so zaposleni pri drugem delodajalcu, mora predložiti za vsakega takega delavca tudi izjavo njegovega delodajalca, da se strinja s sodelovanjem v izvedbi javnega naročila.
Ponudnik, vsak partner v skupnem nastopu in podizvajalec je dolžan navesti seznam vseh svojih strokovnjakov, ki bodo sodelovali pri predmetu javnega naročila. Razpisni obrazec št. 12 se kopira.
Za vse strokovnjake, ki so navedeni v razpisnem obrazcu št. 12 mora ponudnik priložiti tudi razpisni obrazec št. 13 - Podatki o strokovnjakih in njihove izkušnje v zadnjih 5 letih.
V primeru skupne ponudbe, ali če ponudnik vključi podizvajalce, se referenčni projekti, kadrovska struktura in tehnična opremljenost seštevajo.

Zahteve za kader (reference mora izpolnjevati vsak strokovnjak):

• 1 (en) strokovnjak – specialist s področja GSM-R
• 1 (en) strokovnjak – specialist s področja GSM-R CAB radijev
• 1 (en) strokovnjak – projektant z izkušnjami iz GSM-R
• 1 (en) vodja projekta

1) Strokovnjak s področja GSM-R:
Izobrazba – vsaj inženir; Poznavanje tehničnih specifikacij, standardov in primerov prakse za sistem GSM-R ter 5 let delovnih izkušenj s tega področja.

2) Strokovnjak s področja GSM-R CAB radijev:
Izobrazba - vsaj inženir; Izkušnje z vgradnjo GSM-R na vozna sredstva. Poznavanje tehničnih specifikacij, standardov in testnih procedur ter primerov prakse za sistem GSM-R ter 5 let delovnih izkušenj s tega področja.

3) Projektant z izkušnjami iz GSM-R
Izobrazba - vsaj inženir; 5 let delovnih izkušenj na področju izdelave projektnih dokumentacij, vsaj dva izdelana projekta s področja GSM-R tehnologije. ter poznavanje železniškega okolja in njegovih specifik.

4) Vodja projekta:
Izobrazba – vsaj inženir; 5 let delovnih izkušenj na področju izvajanja projektov, železniškega okolja in njegovih specifik, izkušnje s področja projektnega vodenja.
Dokazilo:
- izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec št. 12, ki ga priloži ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu oziroma podizvajalci.
- izpolnjen, podpisan in žigosan razpisni obrazec št. 13, ki ga priloži ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu oziroma podizvajalci.
- ponudnik, vsi partnerji v skupnem nastopu oziroma podizvajalec za razpisnim obrazcem št. 13, priloži življenjepis (Europass CV) in potrdilo o izobrazbi, za vse strokovnjake, ki jih je navedel v razpisnem obrazcu št. 12.«

V obrazcu št. 12 (Seznam kadrov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila) je naročnik predvidel, da ponudniki izpolnijo tabelo, v katero vpišejo imena in priimke strokovnjakov, ki jih predlagajo za posamezne funkcije, kot so bile opredeljene v točki g.2) poglavja »Pogoji za sodelovanje«. Za posamezne imenovane strokovnjake so morali ponudniki v tabelo obrazca št. 12 poleg imena in priimka vpisati še funkcijo pri izvedbi javnega naročila, delovno mesto, število let delovnih izkušenj z zahtevanega področja in poslovni odnos do ponudnika. Poleg obrazca št. 12 je naročnik kot dokazilo za izpolnjevanje kadrovskega pogoja predvidel še obrazec št. 13 (Podatki o strokovnjakih in njihove izkušnje oz. reference v zadnjih petih letih), ki so ga morali ponudniki izpolniti za vsakega imenovanega strokovnjaka ter zanj navesti specifične podatke v dveh tabelah. V prvi tabeli obrazca št. 13 so morali ponudniki poleg imena in priimka vpisati osnovne podatke o strokovnjaku (datum rojstva, izobrazba, zaposlitev), druga tabela pa je bila predvidena za vpisovanje profesionalnih izkušenj. V zvezi z izpolnjevanjem druge tabele v obrazcu št. 13 je naročnik določil naslednja navodila:

»Navedite profesionalne izkušnje v zadnjih 5 letih po obrnjenem kronološkem redu. Posebej navedite izkušnje pridobljene po tehnični in vodilni plati, ki so pomembne za izpolnitev pogojev iz razpisne dokumentacije ter izvedbo tega javnega naročila.«

Iz citiranih določb razpisne dokumentacije je razvidno, da je naročnik v točki g.2) poglavja »Pogoji za sodelovanje« določil vsebinske zahteve za ugotavljanje kadrovske sposobnosti, med katerimi je tudi zahteva, da imajo pet let delovnih izkušenj na specifičnem področju, za katerega so imenovani. Kot dokazila za izpolnjevanje vsebinskih kadrovskih zahtev pa je naročnik predvidel predložitev obrazca št. 12, obrazca št. 13, življenjepisa in potrdila o izobrazbi.

Iz ponudbe vlagatelja je razvidno, da je za ponudnika predložil izpolnjen obrazec št. 12, v katerem je imenoval štiri strokovnjake, in sicer enega strokovnjaka s področja GSM-R, enega strokovnjaka s področja GSM-R CAB radijev, enega projektanta z izkušnjami iz GSM-R ter enega vodjo projekta. Za vse imenovane strokovnjake je vlagatelj v tabelo obrazca št. 12 vpisal zahtevane podatke, pri čemer je za strokovnjaka s področja GSM-R navedel 5 let delovnih izkušenj, za strokovnjaka s področja GSM-R CAB radijev 40 let delovnih izkušenj, za projektanta z izkušnjami iz GSM-R 36 let delovnih izkušenj, za vodjo projekta pa 25 let delovnih izkušenj. Obrazcu št. 12 je vlagatelj v ponudbi za vsakega imenovanega strokovnjaka priložil še izpolnjene obrazce št. 13, v katerih je v prvi tabeli navedel zahtevane osnovne podatke, v drugi tabeli pa posamezne konkretne projekte, pri katerih so strokovnjaki sodelovali.

Kot izhaja iz odločitve o oddaji naročila z dne 7. 6. 2018, je naročnik ob pregledu vlagateljeve ponudbe ugotovil, da je vlagatelj v obrazcu št. 12 imenoval štiri strokovnjake, pri čemer je naročnik za vse štiri iz obrazca št. 12 razbral, da izpolnjujejo zahtevo glede petih let delovnih izkušenj. Po pregledu obrazcev št. 13 pa je naročnik za posamezne strokovnjake zapisal naslednje ugotovitve:

- projektant z izkušnjami iz GSM-R ima 36 let delovnih izkušenj, pri vlagatelju je zaposlen od leta 1999, ima izkušnje iz zahtevanega področja od 1. 12. 2013 do 31. 12. 2016, kar znaša tri leta in en mesec, to pa je manj kot pet let,
- vodja projekta ima 25 let delovnih izkušenj, pri vlagatelju je zaposlen od leta 2002, ima izkušnje iz zahtevanega področja od junija 2013 do februarja 2018, kar znaša štiri leta in devet mesecev, to pa je manj kot pet let,
- strokovnjak s področja GSM-R ima pet let delovnih izkušenj, ves ta čas je zaposlen pri vlagatelju, ima izkušnje iz zahtevanega področja od januarja 2016 do januarja 2018, kar znaša dve leti in en mesec, to pa je manj kot pet let, pri čemer se preostale izkušnje ne nanašajo na področje GSM-R, zato jih naročnik ni upošteval,
- strokovnjak s področja GSM-R CAB radijev ima 40 let delovnih izkušenj, pri vlagatelju je zaposlen od leta 2012, ima izkušnje iz zahtevanega področja od februarja 2004 do decembra 2017, kar ustreza naročnikovim zahtevam, pri čemer pa naročnik ni upošteval izkušenj, ki niso s področja GSM-R.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik kot neustrezne ocenil tri izmed štirih imenovanih vlagateljevih strokovnjakov (projektant z izkušnjami iz GSM-R, vodja projekta ter strokovnjak s področja GSM-R), ker je ugotovil, da ne izpolnjujejo zahteve v zvezi s petimi leti delovnih izkušenj, pri čemer je pri strokovnjaku s področja GSM-R upošteval le tiste izkušnje, ki se nanašajo na področje GSM-R, ne pa tudi izkušenj z drugih področij.

V zvezi z naročnikovo presojo ustreznosti delovnih izkušenj je treba najprej odgovoriti na vprašanje, kako je treba razlagati kadrovske zahteve, ki so bile določene v točki g.2) poglavja »Pogoji za sodelovanje«. Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da zahteva glede petih let delovnih izkušenj strokovnjakov ni omejena s tem, da bi te izkušnje morale biti pridobljene v zadnjih petih letih, zato naj bi jo bilo mogoče izpolniti tudi s starejšimi izkušnjami. Po drugi strani naročnik zatrjuje, da je treba določbo iz točke g.2) poglavja »Pogoji za sodelovanje« obravnavati skupaj z obrazcema št. 12 in 13 in da je zato jasno, da morajo imeti strokovnjaki pet let delovnih izkušenj s tega področja v obdobju zadnjih petih let.

Trditvam naročnika, da iz razpisne dokumentacije jasno izhaja, da je zahtevo glede petih let delovnih izkušenj vezal na obdobje zadnjih petih let, ni mogoče slediti. Naročnik je namreč kadrovski pogoj, kot izhaja iz točke g.2) poglavja »Pogoji za sodelovanje«, določil tako, da je pri vsakem strokovnjaku zapisal vsebinske zahteve, med katerimi je tudi ta, da imajo pet let delovnih izkušenj na področju, za katerega so imenovani. Tega obdobja naročnik v točki g.2) poglavja »Pogoji za sodelovanje« ni omejil z zahtevo, da se morajo izkušnje nanašati na obdobje zadnjih petih let, zato kadrovskega pogoja ni mogoče razlagati drugače, kot je zapisan. Ker naročnik v točki g.2) poglavja »Pogoji za sodelovanje« obdobja petih let ni časovno omejil, je tako treba zavzeti stališče, da lahko ponudnik kadrovsko sposobnost dokazuje tudi s strokovnjakom, ki ima pet let ustreznih delovnih izkušenj, ne glede na to, v katerem obdobju je te izkušnje pridobil. Zgolj na podlagi dejstva, da je naročnik v obrazcu št. 13 od ponudnikov zahteval, da v drugo tabelo vpišejo »profesionalne izkušnje v zadnjih 5 letih po obrnjenem kronološkem redu«, še ni mogoče sklepati, da je s tem dopolnil kadrovski pogoj iz točke g.2) poglavja »Pogoji za sodelovanje«. To velja zlasti ob upoštevanju dejstva, da je naročnik določil več različnih dokazil za dokazovanje kadrovske sposobnosti, poleg obrazca št. 13 še obrazec št. 12 in življenjepis. V obrazec št. 12 so morali ponudniki prav tako vpisati število let delovnih izkušenj (pri čemer v obrazcu št. 12 naročnik ni dal navodil, da se vpišejo le delovne izkušnje iz obdobja zadnjih pet let), delovne izkušnje pa so navsezadnje razvidne tudi iz življenjepisov posameznih strokovnjakov. Takšen način dokazovanja kadrovske sposobnosti dejansko kaže na to, da so morali ponudniki izpolniti zahtevo iz točke g.2) poglavja »Pogoji za sodelovanje« glede petih let delovnih izkušenj tako, kot je bila zapisana v samem pogoju, torej brez časovne omejitve, kar so dokazali s predložitvijo obrazca št. 12 in življenjepisa, medtem ko so morali v obrazcu št. 13, glede na naročnikova specifična navodila za izpolnjevanje tega obrazca, posebej prikazati še profesionalne izkušnje posameznega strokovnjaka iz obdobja zadnjih pet let.

Naročnikove navedbe, da je treba poleg besedila kadrovskega pogoja upoštevati še navodilo za izpolnjevanje obrazca št. 13 in da posledično iz razpisne dokumentacije jasno izhaja, da bo upošteval le profesionalne izkušnje iz zadnjih petih let, torej glede na dikcijo točke g.2) poglavja »Pogoji za sodelovanje« ne držijo. Od ponudnikov ni mogoče zahtevati, da na podlagi kombinacije določb pogoja in različnih zapisov na vzorcih obrazcev oz. navodil za izpolnjevanje obrazcev ugibajo o tem, kakšna je prava vsebina pogoja oz. kakšen je pravi namen naročnika. Naložiti takšno dolžnost ponudnikom bi nasprotovalo načelu transparentnosti javnega naročanja (6. člen ZJN-3), v skladu s katerim morajo biti vse naročnikove zahteve v razpisni dokumentaciji določene jasno, natančno in nedvoumno oz. tako, da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako, ter da lahko naročnik učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo njegovim zahtevam. Naročnikova dolžnost je, da pripravi razpisno dokumentacijo, ki je jasna in nedvoumna in ne dopušča različnih razlag, ki lahko vodijo v predložitev ponudb z različno ponudbeno vsebino in možnost arbitrarnega odločanja naročnika ter s tem povezano neenakopravno obravnavo ponudb. Naročniku je sicer treba pritrditi, da predmetno javno naročilo sodi na področje GSM-R tehnologij, ki se razvija zelo hitro, zaradi česar je pomembno, da ga izvedejo strokovnjaki, ki razpolagajo z aktualnim znanjem in izkušnjami s tega področja. Vendar pa je treba naročnika opozoriti, da mora pogoje za priznanje tehnične in strokovne sposobnosti določiti jasno in nedvoumno, kar pomeni, da bi moral v primeru, če je želel kadrovsko sposobnost ugotavljati le na podlagi profesionalnih izkušenj, pridobljenih v obdobju zadnjih pet let, to izrecno zapisati v sam pogoj, česar pa ni storil. Zgolj zapis v navodilih za izpolnjevanje enega izmed obrazcev, ne da bi bilo ob tem jasno navedeno, da naročnik s tem dopolnjuje zahteve iz pogoja, pa ne zadostuje za razlago, da je naročnik s tem omejil časovno obdobje za dokazovanje potrebnih delovnih izkušenj.

Glede na navedeno je zato treba ugotoviti, da razpisna dokumentacija v točki g.2) poglavja »Pogoji za sodelovanje« ni omejevala časovnega obdobja petih let delovnih izkušenj in da je v predmetnem postopku le naročnik tisti, ki je naknadno zavzel stališče, da bo ob upoštevanju obrazca št. 13 ocenjeval le tiste profesionalne izkušnje, ki so bile izvedene v zadnjih petih letih. Tudi izbrani ponudnik je namreč v vlogi z dne 4. 7. 2018, s katero se je opredelil do zahtevka za revizijo, navedel, da je naročnik upošteval vse izkušnje strokovnjakov oz. reference, ki so bile pridobljene kadarkoli in ne zgolj v zadnjih petih letih, kar je po njegovem mnenju tudi edino pravilno in ustrezno. Kot je še navedel izbrani ponudnik, bi bila zahteva, da bi strokovnjak pet let delovnih izkušenj s posameznega področja moral izkazovati izključno v obdobju zadnjih pet let, nerazumna in bi lahko predstavljala nezakonito omejevanje konkurence. Tudi izbrani ponudnik je torej kadrovski pogoj razumel drugače od naročnika, in sicer tako, kot je zapisan v točki g.2) poglavja »Pogoji za sodelovanje«, ne da bi ob tem štel, da ga navodilo za izpolnjevanje obrazca št. 13 dopolnjuje v smislu omejevanja časovnega obdobja. Naročnik je s takšno razpisno dokumentacijo povzročil najmanj nejasnost glede časovnega obdobja izkazovanja delovnih izkušenj, kar se kaže v tem, da so ponudniki razpisno dokumentacijo v tem delu razumeli drugače kot on, nejasne razpisne dokumentacije pa, kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala, ni mogoče razlagati v škodo ponudnikov.

Z vlagateljem se je tako treba strinjati, da je obrazec št. 13, v katerega je vpisal profesionalne izkušnje iz zadnjih petih let, zgolj izpolnil v skladu s specifičnimi navodili za izpolnitev tega obrazca, v katerem je naročnik želel prikaz izkušenj iz zadnjega obdobja. Takšna izpolnitev obrazca št. 13 je vsekakor skladna z navodili naročnika in določbami razpisne dokumentacije, kot si jih je mogoče razlagati glede na njihovo dikcijo. Naročnik zato v razpisni dokumentaciji ni imel podlage, da je pri ugotavljanju kadrovske sposobnosti upošteval le profesionalne izkušnje, ki jih je vlagatelj navedel v obrazcu št. 13, saj bi moral poleg tega upoštevati tudi podatek o številu let ustreznih delovnih izkušenj, kot ga je vlagatelj za posamezne strokovnjake navedel v obrazcu št. 12, in podatke iz življenjepisa, saj so tudi ti dokumenti v skladu z določbami razpisne dokumentacije predstavljali dokazila o izpolnjevanju kadrovskega pogoja. Naročnik bi moral na tej podlagi presoditi, ali vsak posamezen imenovani strokovnjak z izkušnjami, ki jih je vlagatelj na obrazcu št. 13 navedel za zadnjih pet let, in ostalimi starejšimi izkušnjami, ki izhajajo iz obrazca št. 12 in življenjepisa, izpolnjuje pogoj iz točke g.2) poglavja »Pogoji za sodelovanje«, ne glede na časovne omejitve, ki so podane izključno v navodilu za izpolnjevanje obrazca št. 13, ne pa tudi v samem pogoju.

Ne glede na navedeno pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da je iz vlagateljeve ponudbe (konkretno iz obrazca št. 12) razvidno, da imata dva izmed treh spornih strokovnjakov (vodja projekta in projektant z izkušnjami iz GSM-R) 25 oz. 36 let delovnih izkušenj, eden izmed spornih strokovnjakov (strokovnjak s področja GSM-R) pa ima 5 let delovnih izkušenj. Navedeno pomeni, da bi naročnik pri vodji projekta in projektantu z izkušnjami iz GSM-R lahko in moral ugotavljati (na podlagi obrazca št. 12 in življenjepisa, po potrebi pa, glede na nejasnost razpisne dokumentacije, tudi z dodatnimi pojasnili), ali imata ta dva strokovnjaka tudi profesionalne izkušnje, ki niso navedene v obrazcu št. 13 iz obdobja zadnjih petih let, temveč so starejše. Tudi te bi namreč morale, glede na dikcijo kadrovskega pogoja iz točke g.2) poglavja »Pogoji za sodelovanje«, priti v poštev pri ugotavljanju kadrovske sposobnosti.

Povsem drugačna situacija pa je pri strokovnjaku s področja GSM-R. Za tega namreč iz obrazca št. 12 izhaja, da ima pet let delovnih izkušenj na ustreznem področju, natančneje pa iz življenjepisa izhaja, da ima delovne izkušnje kot inženir elektronike od 1. 12. 2012 do 6. 2. 2018. Imenovani strokovnjak s področja GSM-R izkazuje torej delovne izkušnje od 1. 12. 2012 (ko se je zaposlil), pri čemer iz obrazca št. 13 izhaja, da je v obdobju zadnjih petih let, ki ob upoštevanju datuma objave obvestila o naročilu traja od 18. 1. 2013 do 18. 1. 2018, sodeloval pri dveh referenčnih projektih s področja GSM-R v skupnem trajanju dveh let in enega meseca (od leta 2016 do januarja 2018) ter pri dveh referenčnih projektih, ki nista s področja GSM-R (o čemer med vlagateljem in naročnikom ni spora, saj tudi vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da sta prva navedena projekta z relevantnega področja GSM-R, druga dva pa s sorodnega področja). Če je pri vodji projekta in projektantu z izkušnjami iz GSM-R glede na njuno število let delovnih izkušenj, kot izhaja iz obrazca št. 12, še mogoče zavzeti stališče, da sta sodelovala tudi pri drugih starejših relevantnih projektih, ki bi jih naročnik moral upoštevati pri presoji kadrovske sposobnosti, pa pri strokovnjaku s področja GSM-R iz dokazil, ki jih je v ponudbi predložil vlagatelj, izhaja, da ima le dve leti in en mesec delovnih izkušenj na relevantnem področju, kar ne ustreza zahtevam naročnika. Glede na dejstvo, da strokovnjak s področja GSM-R izkazuje delovne izkušnje le od 1. 12. 2012, ko se je zaposlil, tudi teoretično ni možno, da bi lahko vlagatelj zanj izkazal tudi starejše referenčne projekte z relevantnega področja v zadostnem časovnem trajanju, ki bi doseglo zahtevanih skupnih pet let delovnih izkušenj.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da je navodila za izpolnjevanje obrazca št. 13 razumel tako, da lahko vanj vpiše katerekoli projekte iz zadnjih pet let in da je naročnik zgolj želel, da se nekateri od navedenih projektov nanašajo tudi na relevantno področje. Kot je še zapisal vlagatelj, zato v obrazec št. 13 za strokovnjaka s področja GSM-R ni vpisoval izključno izkušenj z relevantnega področja, temveč tudi izkušnje iz sorodnega področja, da pa je imenovani strokovnjak sodeloval tudi pri projektih z relevantnega področja v skupnem trajanju več kot pet let, kar bi vlagatelj lahko pojasnil, če bi ga naročnik obravnaval enakopravno in ga pozval k pojasnilom.

Vlagateljevim revizijskim navedbam v tem delu ni mogoče slediti. Kot je bilo že zapisano, je naročnik v obrazcu št. 13 za izpolnjevanje druge tabele, v katero je bilo treba vpisati delovne izkušnje pri konkretnih projektih, določil, da morajo ponudniki navesti profesionalne izkušnje v zadnjih 5 letih po obrnjenem kronološkem redu, pri čemer je izrecno določil, da morajo posebej navesti izkušnje, pridobljene po tehnični in vodilni plati, ki so pomembne za izpolnitev pogojev iz razpisne dokumentacije ter izvedbo tega javnega naročila. Iz tega navodila je jasno razvidno, da so morali ponudniki v tabelo vpisati tiste izkušnje, ki izpolnjujejo zahteve za priznanje kadrovske sposobnosti in ki so torej pridobljene na področjih, za katere so strokovnjaki imenovani. Takšna razlaga je tudi edina logična, saj ni jasno, zakaj bi ponudniki vpisovali tudi izkušnje, ki niso pridobljene na zahtevanem področju in jih zato ni mogoče upoštevati pri presoji kadrovske sposobnosti. Na to ugotovitev ne more vplivati niti besedilo iz druge tabele v obrazcu št. 13 »Podjetje/projekt/delovno mesto/ustrezne tehnične in vodilne izkušnje predvsem na GSM-R projektih«, saj tudi iz besede »predvsem« ne izhaja, da je bilo prepuščeno ponudnikom, katere projekte bodo navedli. Res je sicer, da so navodila dopuščala tudi navedbo drugih projektov s sorodnih področij, vendar pa so morali ponudniki primarno navesti projekte, ki so pomembni za izpolnitev kadrovskega pogoja. Glede na navodila za izpolnjevanje obrazca št. 13 je bil torej vlagatelj dolžan za strokovnjaka s področja GSM-R (ob upoštevanju dejstva, da se njegova skupna delovna doba v večjem delu prekriva z obdobjem zadnjih petih let) navesti izkušnje z relevantnega področja GSM-R v zadostnem skupnem trajanju in ni bilo prepuščeno njegovi presoji, da v obrazcu navede katerekoli druge za pogoj irelevantne izkušnje, od naročnika pa pričakuje, da mu bo šele naknadno pojasnjeval, da je strokovnjak sodeloval tudi pri drugih relevantnih projektih. Če je vlagateljev strokovnjak s področja GSM-R v skupni delovni dobi, ki se v večjem delu prekriva z obdobjem zadnjih pet let, res sodeloval tudi pri drugih projektih z relevantnega področja, je bil vlagatelj to dolžan navesti v obrazec št. 13, druge projekte s sorodnih področij pa bi lahko navajal le, če bi pred tem navedel vse izkušnje, ki so pomembne za izpolnitev kadrovskega pogoja. Ker vlagatelj tega ni storil, naročniku v tem delu ni mogoče očitati kršitve določb ZJN-3 in razpisne dokumentacije, saj je lahko na podlagi dokazil, predloženih v vlagateljevi ponudbi, ugotovil, da strokovnjak s področja GSM-R v zadnjih petih letih ne izkazuje ustreznih delovnih izkušenj v zadostnem trajanju in da glede na datum zaposlitve oz. skupno število let delovnih izkušenj tudi ni možno, da bi lahko izkazal starejše delovne izkušnje, kot bi to lahko prišlo v poštev pri ostalih dveh spornih strokovnjakih.

Ponudba v delu, ki se nanaša trajanje ustreznih delovnih izkušenj za strokovnjaka s področja GSM-R, ni bila nejasna, saj je naročnik na podlagi predloženih dokazil za imenovanega strokovnjaka lahko ugotovil neizpolnjevanje kadrovskega pogoja, zaradi česar tudi ni bil dolžan vlagatelja pozivati k pojasnilom ali dopolnitvi ponudbe. V skladu s petim odstavkom 89. člena ZJN-3, ki določa, da naročnik v primeru, če so informacije ali dokumentacija, ki jih morajo predložiti gospodarski subjekti, nepopolne ali napačne oziroma če posamezni dokumenti manjkajo, lahko zahteva, da ponudniki predložijo manjkajoče dokumente ali dopolnijo, popravijo ali pojasnijo ustrezne informacije ali dokumentacijo, naročniku namreč ni mogoče naložiti dolžnosti, da ponudnika poziva k dopolnjevanju ali spreminjanju ponudbe, zlasti v primeru, kot je predmetni, ko v vlagateljevi ponudbi ni bilo nejasnosti, temveč je bilo za strokovnjaka s področja GSM-R razvidno, da ne izpolnjuje zahtev v zvezi s petimi leti delovnih izkušenj na relevantnem področju. Vlagatelj ob tem sicer uveljavlja kršitev načela enakopravne obravnave, saj naj bi naročnik enega izmed sodelujočih ponudnikov pozival k dopolnjevanju ponudbe v delu, ki se nanaša na kadrovsko strukturo. Vendar Državna revizijska komisija po pregledu dokumentacije ugotavlja, da je naročnik pri ponudniku AŽD Praha, s. r. o., Praga, odkril drugačne vrste pomanjkljivosti, ki so se nanašale na predložitev kopij posameznih ponudbenih obrazcev, dokazila o nekaznovanosti ter potrdila bank o neblokiranosti transakcijskih računov. Navedeni ponudnik je bil torej pozvan le k zamenjavi določenih neoriginalnih ponudbenih obrazcev in predložitvi manjkajočih dokazil o nekaznovanosti oz. bančnih potrdil, pri čemer se dopolnitve niso nanašale na enake pomanjkljivosti, kot so bile ugotovljene v vlagateljevi ponudbi. Naročnik pri navedenemu ponudniku ni ugotovil, da predložena dokazila izkazujejo neizpolnjevanje določenega pogoja, in mu tudi ni omogočil, da bi vsebinsko neustrezna dokazila zamenjal z ustreznimi ali da bi zamenjal neustrezen del ponudbe z ustreznim. Glede na navedeno v predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni mogoče govoriti o kršitvi načela enakopravne obravnave, saj gre pri ponudniku AŽD Praha, s. r. o., Praga, za drugačen položaj oz. za drugačne vrste pomanjkljivosti, ki se ne nanašajo na izpolnjevanje kadrovskega pogoja. Naročnik temu ponudniku ni omogočil, da bi zamenjal kadrovske reference, niti mu ni omogočil, da bi zamenjal imenovanega strokovnjaka, zato ni mogoče govoriti o istovrstnih pomanjkljivostih. Ob tem je treba poudariti, da v ponudbi vlagatelja ni bilo nejasnosti ali manjkajočih dokazil, tako kot pri ponudniku AŽD Praha, s. r. o., Praga, temveč je lahko naročnik na podlagi dokazil, predloženih v vlagateljevi ponudbi, ugotovil neizpolnjevanje kadrovskega pogoja za strokovnjaka s področja GMS-R, zaradi česar položaja nista primerljiva.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje tudi, da naročnik ni imel podlage v razpisni dokumentaciji, ko je pri številu let delovnih izkušenj upošteval oz. sešteval mesece in leta posameznih referenčnih projektov, saj bi moral število let delovnih izkušenj presojati glede na število let dela na nekem področju, od začetka nastopa službe v določeni funkciji. V zvezi s temi navedbami je treba ugotoviti, da naročnik v točki g.2) poglavja »Pogoji za sodelovanje« ni določil, da bo upošteval delovno dobo, temveč delovne izkušnje s področja, za katerega je strokovnjak imenovan. Zato ni bistveno, kakšno delovno dobo ima posamezen strokovnjak, temveč ali dejansko ima zahtevane delovne izkušnje, ki jih je pridobil v določenem časovnem obdobju, bodisi kot član projekte skupine ali kot sodelavec oz. pomočnik, ki se glede na delovno mesto ukvarja (tudi) z določenim strokovnim področjem. V predmetnem postopku oddaje javnega naročila ni mogoče spregledati, da vlagatelj za strokovnjaka s področja GSM-R ni prikazal, da bi ta v okviru delovne dobe imel izkušnje na področju GSM-R v zahtevanem časovne obdobju. Vlagatelj je namreč za tega strokovnjaka v tabeli obrazca št. 13 prikazal le, da je sodeloval na področju tehnologije GSM-R od leta 2016 do začetka leta 2018, medtem ko je od leta 2013 do leta 2016 sodeloval pri projektih, ki niso s področja GSM-R, temveč s sorodnih področij. Iz dokazil, ki jih je vlagatelj predložil v ponudbi, torej izhaja, da je bil strokovnjak za GSM-R zaposlen od 1. 12. 2012 in da se je v obdobju od zaposlitve do začetka leta 2018 dve leti in en mesec ukvarjal s projekti s področja GSM-R, kar ne ustreza zahtevi naročnika. Vlagatelj pa v ponudbi, čeprav je bilo to v obrazcu št. 13 izrecno zahtevano, ni navedel, da je strokovnjak s področja GSM-R tudi v preostalem obdobju kakorkoli (kot član projektne skupine, sodelavec, pomočnik …) sodeloval tudi pri drugih projektih s področja GSM-R oz. da so se njegove delovne naloge glede na delovno mesto nanašale tudi na sodelovanje pri projektih s področja GSM-R. Ob takem dejanskem stanju naročniku ni mogoče očitati kršitve določb ZJN-3 in razpisne dokumentacije, ko je za strokovnjaka s področja GSM-R, ki ga je v ponudbi imenoval vlagatelj, ugotovil, da ne izpolnjuje kadrovskega pogoja v delu, ki se nanaša na čas trajanja delovnih izkušenj, zaradi česar je vlagateljevo ponudbo izločil kot nedopustno.

Državna revizijska komisija ob vsem ugotovljenem zaključuje, da naročniku ni mogoče očitati nezakonitega ravnanja, ko je vlagateljevo ponudbo izločil iz postopka, zato je zahtevek za revizijo, na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, kot neutemeljenega zavrnila.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je zahteval povrnitev stroškov, nastalih v predrevizijskem in revizijskem postopku. Ker je zahtevek za revizijo neutemeljen, je Državna revizijska komisija, glede na določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povračilo stroškov, nastalih v postopku.


S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.V Ljubljani, dne 8. 8. 2018

predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:

- SŽ – Potniški promet, d. o. o., Kolodvorska ulica 11, 1506 Ljubljana
- Odvetniška družba Avbreht, Zajc in partnerji, o. p., d. o. o., Tivolska cesta 50, 1000 Ljubljana
- ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d. o. o., Ljubljanska cesta 24a, Kranj
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:

- v spis zadeve

Natisni stran