Na vsebino
EN

018-100/2018 Komunala Trebnje d.o.o.

Številka: 018-100/2018-6
Datum sprejema: 16. 7. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izvedba monitoringov in deritizacije za dobo dveh let«, v sklopu 2: »Odlagališča - vode«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika KOMUNALA TREBNJE d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje (v nadaljevanju: naročnik), dne 16. 7. 2018

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Vlagateljeva zahteva za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti, katerega predmet je »Izvedba monitoringov in deritizacije za dobo dveh let«. Obvestilo o naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 14. 2. 2018 pod številko objave JN000871/2018-W01, zadnji popravek pa dne 1. 3. 2018 pod številko objave JN000871/2018-K02. Javno naročilo je razdeljeno na 6 sklopov.

Dne 23. 4. 2018 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 38947/2018, s katero je (med drugim) za sklop 2 »Odlagališča - vode« izbral ponudbo ponudnika BIOINSTITUT d.o.o., Ul. Rudolfa Steinera 7, 40000, Čakovec, Republika Hrvaška.

Navedena odločitev je bila istega dne objavljena na Portalu javnih naročil pod št. objave JN000871/2018-ODL01, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15, v nadaljevanju: ZJN-3) z navedenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Zoper naročnikovo Odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 2 »Odlagališča - vode« je vlagatelj dne 26. 4. 2018 pravočasno vložil Zahtevek za revizijo, v katerem predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi naročnikovo Odločitev o oddaji javnega naročila v sklopu 2, naročnik pa vlagatelju povrne stroške revizijskega postopka. Vlagatelj zatrjuje, da je naročnik javno naročilo oddal ponudniku, ki ne izpolnjuje obveznih pogojev iz razpisne dokumentacije, saj ta v svoji ponudbi ni izkazal, da ima dovoljenje (pooblastilo) za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemnih voda v polnem obsegu predmeta javnega naročila. Iz Potrdila o vpisu v evidenco oseb za izvajanje obratovalnega monitoringa podzemnih voda, št. 35435-34/2017-2 z dne 4. 1. 2018, ki ga je izdalo Ministrstvo za okolje in prostor, Agencija Republike Slovenije za okolje (v nadaljevanju: ARSO), in ki ga je predložil izbrani ponudnik, ter iz Seznama izvajalcev obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemnih voda s pooblastilom ARSO, objavljenega na spletni strani ARSO pod zaporedno št. 10, je razvidno, da izbrani ponudnik nima veljavnega pooblastila za izvajanje monitoringa onesnaževanja podzemnih voda za naslednje parametre: titan, prometrin, hidrogenkarbonati, nonilfenol (4-n-nonilfenol) in oktilfenol (4-(1,1,3,3-tetrabutil)fenol), katerih meritve in na tej osnovi izdelava poročila oziroma mnenja so bili zahtevani v razpisni dokumentaciji predmetnega javnega naročila. Upoštevaje navedeno ter dejstvo, da je izbrani ponudnik v svoji ponudbi izrecno navedel, da sodeluje v predmetnem javnem naročilu brez podizvajalcev, je potrebno šteti, da je predložil nedopustno ponudbo oziroma ponudbo, ki ne izpolnjuje bistvenega pogoja za sodelovanje v predmetnem javnem naročilu, tj. pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemnih voda v popolnem obsegu. Naročnik je oddal javno naročilo izbranemu ponudniku, ne da bi predhodno preveril izpolnjevanje vseh zakonskih pogojev in pogojev iz razpisne dokumentacije, s čimer je ravnal v nasprotju z določilom 89. člena ZJN-3. S tem ko naročnik ni izločil nedopustne ponudbe izbranega ponudnika, je neenako obravnaval oba ponudnika, saj je izbranega ponudnika postavil v privilegiran položaj v primerjavi z vlagateljem.

Izbrani ponudnik BIOINSTITUT d.o.o. se je z dopisom z dne 9. 5. 2018 izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo zoper sklop 2. Navaja, da je dostavil prav tiste dokumente, ki jih je v razpisni dokumentaciji zahteval naročnik, dostavil pa jih je na način in v obliki, kot je bilo določeno v razpisni dokumentaciji. Nadalje pojasnjuje, da izpolnjuje vse zakonske pogoje za izvajanje obratovalnega monitoringa, kot jih določa 101.a člen Zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 41/04 s spremembami; v nadaljevanju: ZVO-1). To pomeni, da ima pooblastilo za izvajanje monitoringa onesnaževanja podzemnih voda tudi za naslednje parametre: titan (izbrani izpisi po akreditirani metodi prilagodljivo področje akreditacije metoda A1), prometrin (akreditirana metoda 63), hidrogenkarbonati (akreditirana metoda 106), nonilfenol in oktilfenol (akreditirana metoda 110). Izbrani ponudnik še dodaja, da tudi vlagatelj sam ne izpolnjuje zahtev razpisne dokumentacije, saj nima veljavnega pooblastila za izvajanje monitoringa za naslednje parametre: motnost, metabolit S-metolaklora ESA, metabolit S-metolaklora OXA, mezotrion.

Naročnik je z Odločitvijo o zahtevku za revizijo, št. 48764 z dne 25. 5. 2018, ki je bila vlagatelju vročena dne 26. 5. 2018, zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov revizijskega postopka. Naročnik uvodoma povzema vsebino točke 3.2 razpisne dokumentacije ter vsebino Obrazca št. 12 (Izjava o tehnični sposobnosti), Obrazca št. 13 (Izjava) in Obrazca št. 14 (Izjava o akreditaciji laboratorija). V nadaljevanju naročnik pojasnjuje, da je izbrani ponudnik predložil vse zahtevane obrazce z vsemi zahtevanimi prilogami, ki v skladu z zahtevami razpisne dokumentacije potrjujejo, da je sposoben izvesti predmet javnega naročila. Iz predloženega potrdila o akreditaciji ter iz trditev izbranega ponudnika je razvidno, da je izbrani ponudnik akreditiran tudi za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaženja podzemnih voda za parametre, v zvezi s katerimi vlagatelj trdi, da izbrani ponudnik nima veljavnega pooblastila. V kolikor parametri, ki jih navaja vlagatelj, niso navedeni v Potrdilu o vpisu v evidenco oseb za izvajanje obratovalnega monitoringa podzemnih voda, to še ne pomeni, da izbrani ponudnik meritve teh parametrov ni sposoben izvesti, temveč zgolj, da v zvezi z omenjenimi parametri še ni dosegel razširitve pooblastila (dovoljenja) pri ARSO. Naročnik še dodaja, da bo v primeru zavrnitve revizijskega zahtevka s strani Državne revizijske komisije od izbranega ponudnika pred izvedbo meritev spornih parametrov zahteval razširitev pooblastila (dovoljenja) tako, da bo le-to vključevalo tudi sporne parametre.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 30. 5. 2018, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo v zvezi s predmetnim javnim naročilom in dokumentacijo predrevizijskega postopka, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 31. 5. 2018.

Vlagatelj se je do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo pravočasno opredelil z Opredelitvijo do navedb naročnika z dne 30. 5. 2018, iz katere izhaja, da vlagatelj vztraja pri navedbah iz zahtevka za revizijo. Vlagatelj še trdi, da sta izjavi, ki ju je izbrani ponudnik predložil v ponudbeni dokumentaciji, in sicer Izjava o tehnični sposobnosti (Obrazec št. 12) in Izjava (Obrazec št. 13), neresnični, ter se v zvezi s tem sklicuje na Potrdilo o vpisu v evidenco oseb za izvajanje obratovalnega monitoringa podzemnih voda, št. 35435-34/2017-2 z dne 4. 1. 2018, ki ga je predložil izbrani ponudnik, ter na Seznam izvajalcev obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemnih voda s pooblastilom ARSO, ki je objavljen na spletni strani ARSO.

Državna revizijska komisija je dne 4. 6. 2018 prejela naročnikovo Pripravljalno vlogo št. 49006/2018, v kateri naročnik navaja, da je opravil vpogled tako v Potrdilo o vpisu v evidenco oseb za izvajanje obratovalnega monitoringa podzemnih voda, št. 35435-34/2017-2 z dne 4. 1. 2018, kot tudi v javno objavljen Seznam izvajalcev obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemnih voda, oba dokumenta preučil ter na tej podlagi sprejel odločitev o revizijskem zahtevku vlagatelja.

Po pregledu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je, skladno z 31. členom ZPVPJN, zahtevek za revizijo pred meritorno obravnavo predhodno preizkusila in po uradni dolžnosti preverila obstoj procesnih predpostavk. Ker je bilo ugotovljeno, da zahtevek za revizijo izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, ga je Državna revizijska komisija sprejela v obravnavo.

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ponudbo izbranega ponudnika utemeljeno ocenil kot dopustno in jo izbral kot najugodnejšo. Vlagatelj smiselno zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev, ki se nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti (76. člen ZJN-3 in točka 3.2 razpisne dokumentacije), ker v svoji ponudbi ni izkazal, da ima dovoljenje za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemnih voda »v polnem obsegu predmeta javnega naročila«.

Vlagateljeve revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: (a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in (b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Pogoje za sodelovanje ureja 76. člen ZJN-3. Skladno s prvim odstavkom navedenega člena lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na:
a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti;
b) ekonomski in finančni položaj;
c) tehnično in strokovno sposobnost.

Glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti tretji odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik od gospodarskih subjektov zahteva, da so vpisani v enega od poklicnih ali poslovnih registrov, ki se vodijo v državi članici, v kateri ima gospodarski subjekt sedež. Seznam poklicnih ali poslovnih registrov v državah članicah Evropske unije določa Priloga XI Direktive 2014/24/EU. Četrti odstavek 76. člena ZJN-3 dalje določa, da če morajo imeti gospodarski subjekti določeno dovoljenje ali biti člani določene organizacije, da lahko v svoji matični državi opravljajo določeno storitev, lahko naročnik v postopku za oddajo javnega naročila storitev od njih zahteva, da predložijo dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.

V zvezi s pogoji za opravljanje poklicne dejavnosti ZJN-3 torej ne določa, da mora naročnik iz postopka izločiti ponudnika, ki ne razpolaga z ustreznimi dovoljenji za opravljanje dejavnosti, kot jih določajo veljavni predpisi, temveč naročniku (fakultativno) daje možnost, da v razpisni dokumentaciji od ponudnikov zahteva predložitev dokazil, da s takimi dovoljenji, če so zahtevana, dejansko razpolagajo. To pomeni, da šele v primeru, če naročnik pogoje v zvezi s sposobnostjo za opravljanje poklicne dejavnosti določi v razpisni dokumentaciji, postanejo taki pogoji izločilni kriterij, na podlagi katerega je naročnik dolžan izločiti ponudbo ponudnika, če ponudnik z zahtevanimi dovoljenji ne razpolaga. V obravnavanem primeru tako za presojo dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika ni relevantno, ali izbrani ponudnik razpolaga z ustreznimi dovoljenji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila, ampak je relevantno, ali izbrani ponudnik razpolaga s tistimi dovoljenji, ki jih je naročnik zahteval v razpisni dokumentaciji.

V obravnavani zadevi so predmet javnega naročila v sklopu 2 meritve emisije snovi:
- v izcedni in padavinski vodi na odlagališču nenevarnih odpadkov Globoko,
- v podzemni vodi na odlagališču nenevarnih odpadkov Globoko,
- v izcedni vodi na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Cviblje ter
- v podzemni vodi na zaprtem odlagališču nenevarnih odpadkov Cviblje.

Glede ustreznosti za opravljanje poklicne dejavnosti je naročnik v točki 3.2 razpisne dokumentacije določil sledeče:

»Ponudnik mora imeti veljavno registracijo za opravljanje dejavnosti v skladu s predpisi države članice, v kateri je registrirana dejavnost o vpisu v register poklicev ali trgovski register.
V kolikor je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.
Zgoraj navedeni pogoji veljajo tudi za posamezne člane skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in podizvajalce.
DOKAZILA: Ponudniki, posamezni člani skupine ponudnikov v okviru skupne ponudbe in nominirani podizvajalci izkažejo izpolnjevanje tega pogoja s podpisom izjave o sprejemanju pogojev in zahtev iz razpisne dokumentacije.«

Dalje je naročnik v točki 6.1 razpisne dokumentacije med drugim določil, da mora ponudba vsebovati vse zahtevane dokumente in obrazce, navedene v razpisni dokumentaciji; v točki 6.2 razpisne dokumentacije pa je naročnik še navedel, da mora ponudnik vse priloge in obrazce izpolniti, podpisati in žigosati.

Naročnik je kot del ponudbene dokumentacije predvidel številne obrazce, med njimi tudi Obrazec 13 – Izjava, s podpisom katerega ponudnik med drugim izjavlja, da »ima pooblastilo ARSO za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa onesnaženja podzemnih voda, št. pooblastila _, ki velja do _«.

ZVO-1 v 101.a členu določa, da lahko obratovalni monitoring izvaja le oseba, ki je vpisana evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa (prvi odstavek navedenega člena), pri čemer se v navedeno evidenco lahko vpiše pravna oseba ali samostojni podjetnik posameznik, ki ima pooblastilo ministrstva za izvajanje obratovalnega monitoringa, in oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici (drugi odstavek navedenega člena). Izvajalec obratovalnega monitoringa pridobi pooblastilo za izvajanje obratovalnega monitoringa, če izpolnjuje naslednje pogoje: 1. mora biti registriran za opravljanje dejavnosti tehničnega svetovanja ali tehničnega preizkušanja in analiziranja, 2. mora razpolagati z opremo za izvajanje obratovalnega monitoringa, 3. mora biti usposobljen za izvajanje obratovalnega monitoringa, 4. ne sme biti v stečajnem postopku in 5. zadnjih pet let ne sme biti pravnomočno kaznovan zaradi gospodarskega kaznivega dejanja (tretji odstavek navedenega člena). Oseba, ki je upravičena izvajati obratovalni monitoring v drugi državi članici, se lahko vpiše v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa na podlagi overjene kopije akta, ki ji ga je za izvajanje obratovalnega monitoringa izdal pristojni organ države članice (šesti odstavek navedenega člena). Iz citiranih določil ZVO-1 je razvidno, da je monitoring vplivov delovanja na okolje (obratovalni monitoring) posebna regulirana dejavnost, za opravljanje katere mora izvajalec pridobiti akt pristojnega organa, na podlagi katerega se vpiše v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa. S pridobitvijo ustreznega akta in vpisom v evidenco izvajalcev obratovalnega monitoringa pridobi torej gospodarski subjekt dovoljenje opravljati dejavnost monitoringa vplivov delovanja na okolje.

Za rešitev spornega vprašanja je potrebno najprej odgovoriti na vprašanje, ali je naročnik v razpisni dokumentaciji sploh zahteval, da morajo imeti ponudniki »dovoljenje (pooblastilo) za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemnih voda v polnem obsegu predmeta javnega naročila«.

Kot je Državna revizijska komisija že večkrat zapisala, mora namreč naročnik v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb presojati dopustnost prejetih ponudb le na podlagi vnaprej jasno in izrecno določenih in objavljenih zahtev, v nasprotnem primeru bi kršil določbo drugega odstavka 67. člena ZJN-3, ki prepoveduje spreminjanje in dopolnjevanje razpisne dokumentacije po poteku rok za prejem ponudb, načelo transparentnosti (6. člen ZJN-3) ter načelo enakopravne obravnave ponudnikov (7. člen ZJN-3).

Kot je bilo zgoraj predstavljeno, je naročnik v drugem odstavku točke 3.2 razpisne dokumentacije določil (zgolj) sledeče: »V kolikor je za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, potrebno posebno dovoljenje ali mora biti ponudnik član posebne organizacije, da lahko v državi, v kateri ima svoj sedež, opravlja storitev, mora predložiti dokazilo o tem dovoljenju ali članstvu.« Navedena zahteva je po mnenju Državne revizijske komisije pomanjkljiva in zaradi tega tudi nejasna. Naročnik namreč ni določno opredelil, katera dovoljenja in posledično dokazila so sploh zahtevana. Odsotnost konkretizacije posameznih zahtevanih dovoljenj in dokazil ne le da otežuje odločitev ponudnikov, ali bodo v posameznem javnem naročilu sploh sodelovali, saj ni vnaprej jasno in opredeljeno, kaj naročnik šteje pod termin »posebno dovoljenje« in kako bo izpolnjevanje take zahteve preverjal, temveč tudi naročniku otežuje, da ustrezno preveri dejansko sposobnost ponudnika za izvedbo javnega naročila. V interesu naročnika je, da izbere ponudnika, ki je javno naročilo sposoben zakonito izvesti, zato mora naročnik že v fazi priprave razpisne dokumentacije konkretizirano navesti svoje zahteve za izkazovanje sposobnosti in način njihovega dokazovanja.

Glede na obravnavano pavšalno zahtevo po razpolaganju s »posebnim dovoljenjem za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila« in glede na odsotnost določb, kako se bo taka zahteva dokazovala in v kakšnem obsegu, Državna revizijska komisija ugotavlja, da predložitev »pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemnih voda v polnem obsegu predmeta javnega naročila« za izkaz dopustnosti ponudbe v razpisni dokumentaciji ni bila zahtevana.

Izbrani ponudnik je ponudbeni dokumentaciji priložil potrdilo ARSO, št. 35435-34/2017-2 z dne 4. 1. 2018, iz katerega izhaja, da je vpisan v evidenco oseb za izvajanje obratovalnega monitoringa podzemnih voda pod zaporedno številko 10 za čas do 25. 11. 2026. Poleg tega je predložil tudi izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec št. 13 – Izjava, s katerim izjavlja, da ima pooblastilo ARSO za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa onesnaženja podzemnih voda, št. pooblastila 35435-34/2017-2, ki velja do 25. 11. 2026. Upoštevaje zgoraj navedene ugotovitve Državne revizijske komisije naročniku ni mogoče očitati, da je ravnal nepravilno, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za dopustno glede na določbe razpisne dokumentacije. Posledično naročniku tudi ni mogoče očitati, da je oba ponudnika obravnaval neenakopravno.

Pri tem Državna revizijska komisija ugotavlja še, da četudi bi se vlagateljeve navedbe, da izbrani ponudnik nima ustreznega pooblastila za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemnih voda v polnem obsegu predmeta javnega naročila, izkazale za utemeljene, to na presojo dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika, glede na določbe razpisne dokumentacije, ne bi moglo vplivati. To seveda ne pomeni, da lahko izbrani ponudnik predmetno javno naročilo izvede, ne da bi pri izvedbi upošteval vsa določila relevantne zakonodaje, ampak pomeni le, da morebitne kršitve v fazi izvajanja predmeta javnega naročila ne morejo vplivati na presojo dopustnosti ponudb. V fazi izvajanja pogodbe bo izbrani ponudnik moral izvesti predmet javnega naročila v skladu z veljavnimi predpisi, za nadzor nad ustrezno izvedbo predmeta javnega naročila (oziroma s tem v zvezi sklenjene pogodbe) pa bo odgovoren tudi naročnik.

Kot slednje se Državna revizijska komisija opredeljuje še do vlagateljevih revizijskih navedb o neresničnosti Izjave o tehnični sposobnosti (Obrazec št. 12) ter Izjave (Obrazec št. 13), ki ju je v svoji ponudbi predložil izbrani ponudnik. Državna revizijska komisija po vpogledu v navedena obrazca ugotavlja, da se Izjava o tehnični sposobnosti ne nanaša na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ampak na tehnično sposobnost izbranega ponudnika (ki pa v obravnavani zadevi ni sporna); z obrazcem Izjava pa je izbrani ponudnik zgolj izjavil, da ima pooblastilo ARSO za izvajanje prvih meritev in obratovalnega monitoringa onesnaženja podzemnih voda (kar tudi med strankama ni sporno) in ne da ima pooblastilo ARSO za izvajanje obratovalnega monitoringa onesnaževanja podzemnih voda »v polnem obsegu predmeta javnega naročila«, kot bi ga moral imeti po mnenju vlagatelja. Posledično se naveden vlagateljev očitek izkaže kot brezpredmeten oz. neutemeljen.

Na podlagi zgoraj navedenega gre zaključiti, da naročniku ni mogoče očitati kršitev, ki jih v svojem zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj. Državna revizijska komisija je zato, na podlagi 1. alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo vlagatelja kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


Vlagatelj je v zahtevku za revizijo uveljavljal povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Ker z zahtevkom za revizijo ni uspel, je Državna revizijska komisija v skladu z določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN njegovo zahtevo za povračilo stroškov postopka pravnega varstva zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 16. 7. 2018

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- KOMUNALA TREBNJE d.o.o., Goliev trg 9, 8210 Trebnje,
- NACIONALNI LABORATORIJ ZA ZDRAVJE, OKOLJE IN HRANO, Prvomajska ulica 1, 2000 Maribor,
- BIOINSTITUT d.o.o., Ul. Rudolfa Steinera 7, 40000, Čakovec, Republika Hrvaška,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran