Na vsebino
EN

018-119/2018 InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja

Številka: 018-119/2018-4
Datum sprejema: 10. 7. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izbor izvajalca za izvedbo supernadzora v okviru izgradnje Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9, 5000 Nova Gorica (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, Livade 6, 6310 Izola - Isola (v nadaljevanju: naročnik), dne 10.7.2018.

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Izbor izvajalca za izvedbo supernadzora v okviru izgradnje Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja«, voden na podlagi zahtevka za revizijo z dne 12. 6. 2018, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 4. 5. 2018 na Portalu javnih naročil pod številko JN002846/2018-W01 in popravek z dne 14.5.2018 pod oznako JN002846/2018-K01, objavil obvestilo o javnem naročilu male vrednosti »Izbor izvajalca za izvedbo supernadzora v okviru izgradnje Centra odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja (InnoRenew CoE)«.

Dne 8. 6. 2018 je naročnik na Portalu javnih naročil pod številko JN002846/2018-ODL01 objavil dokument »Odločitev o oddaji naročila«, številka 02-35/2018-AK z dne 8. 6. 2018. Iz omenjenega dokumenta izhaja, da je naročnik javno naročilo oddal ponudniku Proplus d.o.o., Strma ulica 8, 2000 Maribor (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 12. 6. 2018, v katerem je predlagal razveljavitev odločitve in da naročnik ugotovi, da je ponudba vlagatelja dopustna ter ga pozove na pogajanja, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je dne 29. 6. 2018 izdal Sklep številka 02-45/2018-AK, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je dne 3.7. 2018 prejela naročnikovo vlogo, s katero ji je ta odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 6. 7. 2018 s priporočeno poštno pošiljko posredoval vlogo z dne 4.7.2018, iz katere izhaja, da zahtevek za revizijo z dne 12. 6. 2018 umika, zahteva pa tudi vračilo polovice plačane takse. Državna revizijska komisija je omenjeno vlagateljevo vlogo prejela dne 9. 7. 2018.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 10.7. 2018

Predsednik senata:
mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- InnoRenew CoE Center odličnosti za raziskave in inovacije na področju obnovljivih materialov in zdravega bivanjskega okolja, Livade 6, 6310 Izola - Isola,
- Projekt d.d. Nova Gorica, Kidričeva ulica 9, 5000 Nova Gorica,
- Proplus d.o.o. Strma ulica 8, 2000 Maribor,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran