Na vsebino
EN

018-113/2018 Dars, d.d.

Številka: 018-113/2018-4
Datum sprejema: 29. 6. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izdelava in dobava individualnih čepov za zaščito sluha«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja EarExpert, d. o. o., Njiverce, Vegova ulica 15, Kidričevo, ki ga zastopa Odvetnik Igor Milinkovič, Ulica XIV. divizije 12, Celje (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 29. 6. 2018

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Izdelava in dobava individualnih čepov za zaščito sluha«, voden na podlagi zahtevka za revizijo z dne 30. 5. 2018, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 29. 3. 2018 na Portalu javnih naročil pod številko JN002084/2018-W01 objavil obvestilo o javnem naročilu male vrednosti »Izdelava in dobava individualnih čepov za zaščito sluha«.

Dne 24. 5. 2018 je naročnik na Portalu javnih naročil pod številko JN002084/2018-ODL01 objavil dokument »Odločitev o oddaji javnega naročila«, številka 402-8/2018-ICM-71/18 z dne 23. 5. 2018. Iz omenjenega dokumenta izhaja, da je naročnik javno naročilo oddal ponudniku Neuroth, slušni aparati, d.o.o., Tbilisijska ulica 59, Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila vložil zahtevek za revizijo z dne 30. 5. 2018, v katerem je predlagal razveljavitev I. in III. točke omenjene odločitve in oddajo javnega naročila njemu, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je dne 20. 6. 2018 sprejel, dne 21. 6. 2018 pa izdal Sklep, številka 402-8/2018-AP-71/2018-rev, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je dne 21. 6. 2018 prejela naročnikovo vlogo, s katero ji je ta odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 27. 6. 2018 s priporočeno poštno pošiljko posredoval vlogo z istega dne, iz katere izhaja, da zahtevek za revizijo z dne 30. 5. 2018 umika, zahteva pa tudi vračilo polovice plačane takse. Državna revizijska komisija je omenjeno vlagateljevo vlogo prejela dne 29. 6. 2018.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 29. 6. 2018

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje,
- Odvetnik Igor Milinkovič, Ulica XIV. divizije 12, 3000 Celje,
- Neuroth, slušni aparati, d.o.o., Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana,
- Peter Vidovič, s.p., Spodnji Leskovec 11, 2285 Zgornji Leskovec,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran