Na vsebino
EN

018-070/2018 Javno podjetje Prlekija, d.o.o.

Številka: 018-070/2018-9
Datum sprejema: 13. 6. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika SIM trgovsko in turistično podjetje Radenci d.o.o., Panonska cesta 29, 9252 Radenci, ki ga po pooblastilu zastopa A. B. (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2A, 9240 Ljutomer (v nadaljevanju: naročnik), dne 13. 6. 2018

odločila:

1. Obravnavanje zahtevka za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu 11, in zahtevka za revizijo, ki ga je vlagatelj vložil zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu 17, se združi v en revizijski postopek.

2. Zahtevku za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila, št. IDP-0264/2018 z dne 21. 3. 2018, v sklopu 11, se ugodi in se odločitev v tem delu razveljavi.

3. Zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji naročila, št. IDP-0264/2018 z dne 21. 3. 2018, v sklopu 17, se zavrne kot neutemeljen.

Obrazložitev:

Naročnik na podlagi Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila, št. JN-ZJN-01/2018 z dne 20. 2. 2018, izvaja postopek oddaje javnega naročila »Dobava vodovodnega in kanalizacijskega materiala«. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 22. 2. 2018 pod št. objave JN001024/2018-W01.

Dne 21. 3. 2018 je naročnik sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, št. IDP-0264/2018, s katero je javno naročilo v sklopu 11 »Spojke razne do DN 63« oddal ponudniku BETAPLAST, cevni sistemi, d.o.o., Vrhniška cesta 11A, 1351 Brezovica pri Ljubljani, v sklopu 17 »Holandci, polnilne pipe, krogelni ventili, nepovratni ventili, reducirni ventili« pa je javno naročilo oddal ponudniku ZAGOŽEN, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Cesta na Lavo 2A, 3310 Žalec. Navedena odločitev je bila na Portalu javnih naročil objavljena dne 23. 3. 2018 pod št. objave JN001024/2018-ODL01, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom. Iz obrazložitve odločitve izhaja, da je naročnik vlagateljevo ponudbo v sklopih 11 in 17 zavrnil kot nedopustno, ker njegova ponudba ne ustreza zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah javnega naročila.

Glede sklopa 11 je naročnik pojasnil:
- da je bila njegova zahteva, da so spojke narejene iz UV stabilnega polipropilena (PP), zatezni obroč iz POM in tesnilo iz NBR gume,
- da pri pregledu vlagateljeve ponudbe ni bilo zaslediti dokazil, da so spojke narejene iz UV stabilnega polipropilena (PP), zato je vlagatelja z dopisom z dne 15. 3. 2018 pozval na dopolnitev ponudbe,
- da je vlagatelj svojo ponudbo dopolnil z izjavo proizvajalca SAB Italia, v kateri ta navaja, da so spojke narejene iz polipropilena (PP) in testirane pri neodvisnem laboratoriju na ultravijolične žarke, kar pa ne pomeni, da so spojke dejansko narejene iz UV odpornega PP, kot to v slovenskem prevodu napačno navaja vlagatelj,
- da je test na UV žarke narejen za vse materiale, ki se uporabljajo v tovrstnih aplikacijah, in se z njim ugotavlja, kako dolgo je material lahko podvržen UV žarkom, da pri tem ne spremeni svojih mehanskih lastnosti, kar tudi priča maksimalna ugotovljena doba izpostavljenosti za dotični material, ki je v tem primeru največ 3 leta,
- da tudi po pregledu dopolnitve vlagateljeve ponudbe ugotavlja, da ponujeni material ne izpolnjuje tehničnih zahtev, saj ni narejen iz UV stabilnega polipropilena (PP), ampak je narejen iz osnovnega polipropilena.

Glede sklopa 17 je naročnik pojasnil:
- da je bila njegova zahteva, da mora biti ohišje polnilnih pip in krogličnih ventilov kovano iz medenine, tesnilo krogle PTFE (teflon), tesnilo vretena PTFE; telo krogličnega ventila mora biti izdelano iz niklane prešane medenine MS 58 s trdo kromirano prevleko, krogla mora biti izdelana iz medenine MS 58, mora biti trdo kromana in diamantirana; tesnilo krogle in tesnilo osovine morata biti izdelana iz PTFE teflona; ohišje ventila mora biti izdelano po standardu DIN 17660;
- da je pri pregledu vlagateljeve ponudbe ugotovil, da je ta ponudil material, ki ni skladen z zahtevami tehničnih specifikacij.

Zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu 11 je vlagatelj z vlogo z dne 29. 3. 2018 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja:
- da UV odpornega polipropilena (PP) ni, saj gre za material, ki je še posebno občutljiv na UV žarke, njegova UV obstojnost pa se povečuje z dodatki, aditivi in se meri po EN ISO 4892-2:2013, po katerem so narejene tudi meritve na UV obstojnost za izdelke, ki jih je sam ponudil v tem sklopu;
- da nikjer ne trdi, da so spojke narejene iz UV odpornega PP, kot mu to napačno očita naročnik;
- da tudi izbrani ponudnik oz. proizvajalec izdelkov, ki jih je ta ponudil, v svojih publikacijah v angleščini ne trdi, da so izdelki narejeni iz UV obstojnega materiala, temveč da so visoko odporni na UV žarčenje;
- da je sam oz. proizvajalec ponujenih spojk predložil pisno garancijo, da 3-letna neprekinjena izpostavljenost ponujenih izdelkov UV žarkom ne vpliva na kakovost teh izdelkov;
- da pa je sicer UV stabilnost materiala praktično irelevantna, saj je predmetni material namenjen uporabi v vodovodnih sistemih, ta pa je dolgoročno vedno podzemni ali v pokritih prostorih.

Zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu 17 je vlagatelj z vlogo z dne 29. 3. 2018 vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja:
- da je naročnikova odločitev v nasprotju s točko (b) petega odstavka 68. člena ZJN-3, saj se naročnik sklicuje na specifikacije standarda DIN 17660, ki ni standard, ki bi bil v veljavi v Republiki Sloveniji oz. v EU; ta standard je s področja uporabnosti izločila tudi institucija Deutsche Institut für Normung (DIN) kot ustvarjalec tega standarda;
- da bi moral naročnik iz ocenjevanja zaradi neskladnosti izločiti vse ponudbe, ki se nanašajo na DIN standard, in ne ponudbe vlagatelja, ki se sklicuje na veljavne EN standarde.

Izbrani ponudnik BETAPLAST d.o.o. se je z dopisom, ki ga je naročnik prejel dne 4. 4. 2018, pravočasno izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo zoper sklop 11. Navaja:
- da je naročnik v tehničnih specifikacijah za sklop 11 zahteval, da so spojke narejene iz UV stabilnega polipropilena (PP);
- da je UV stabilnost izdelka zelo pomembna, ker v praksi material kar nekaj časa čaka v skladiščih na svetlobi, poleg tega je v praksi pogosta uporaba začasne inštalacije med rekonstrukcijo vodovoda, kjer se spojke uporabljajo nad zemljo, prav tako se tekom obratovanja večkrat zgodi, da je cevni material zaradi različnih vzrokov lahko izpostavljen sončni svetlobi.

Izbrani ponudnik BETAPLAST d.o.o. je dopisu priložil tehnično dokumentacijo spojk iJOINT, v kateri je navedeno, da so spojke primerne za aplikacijo pod in nad zemljo, zahvaljujoč zelo visoki odpornosti na UV žarke.

Izbrani ponudnik ZAGOŽEN d.o.o. se je z dopisom, ki ga je naročnik prejel dne 4. 4. 2018, pravočasno izjasnil o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo zoper sklop 11. Navaja:
- da iz razpisne dokumentacije jasno izhajajo tehnične karakteristike, ki jih mora imeti ponujeno blago, da ustreza zahtevam naročnika, in je vlagatelj v svojem zahtevku za revizijo prekludiran, saj se sklicuje na domnevne napake naročnika, ki naj bi jih le-ta storil v razpisni dokumentaciji;
- da bi vlagatelj moral vložiti zahtevek za revizijo zoper razpisno dokumentacijo in ne zoper odločitev naročnika o oddaji javnega naročila.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 12. 4. 2018 zavrnil kot neutemeljenega. V delu, ki se nanaša na sklop 11, v obrazložitvi sklepa naročnik uvodoma povzema vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo, svoje navedbe iz obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila ter navedbe izbranega ponudnika iz izjasnitve o navedbah vlagatelja, dalje vztraja pri svoji ugotovitvi, da vlagatelj ni predložil dokazila, da so spojke narejene iz UV stabilnega polipropilena (PP), ter dodaja, da je izbrani ponudnik s tehnično dokumentacijo ponujenega materiala dokazal, da so spojke izdelane iz UV stabiliziranega polipropilena. V delu, ki se nanaša na sklop 17, v obrazložitvi sklepa naročnik povzema vlagateljeve navedbe iz zahtevka za revizijo, svoje navedbe iz obrazložitve odločitve o oddaji javnega naročila in navedbe izbranega ponudnika iz izjasnitve o navedbah vlagatelja ter dodaja, da so bile tehnične zahteve enotno predpisane za polnilne pipe in krogelne ventile, vlagatelj je za krogelne ventile ponudil ustrezen material, za polnilne pipe pa je ponudil material proizvajalca ITAP s.p.a., ki pa vseh tehničnih zahtev ne izpolnjuje. Naročnik še navaja, da so imeli v preteklosti slabe izkušnje s krogelnimi ventili, ki jih ponuja vlagatelj.

Odločitev o zahtevku za revizijo je bila vlagatelju vročena dne 16. 4. 2018, vlagatelj pa se do navedb naročnika v tej odločitvi ni opredelil.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 17. 4. 2018 odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku, dne 24. 4. 2018 pa še dopolnitev te dokumentacije.

Po pregledu prejete dokumentacije in preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je, skladno z 31. členom ZPVPJN, zahtevek za revizijo pred meritorno obravnavo predhodno preizkusila in po uradni dolžnosti preverila obstoj procesnih predpostavk. Ker je bilo ugotovljeno, da zahtevek za revizijo izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, ga je Državna revizijska komisija sprejela v obravnavo.


K I. točki izreka tega sklepa:

Skladno z določili prvega odstavka 300. člena Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 s spremembami; v nadaljevanju: ZPP), ki se na podlagi prvega odstavka 13. člena ZPVPJN v reviziji postopkov oddaje javnih naročil in v drugih postopkih, urejenih s tem zakonom, uporablja glede vprašanj, ki jih ZPVPJN ne ureja, se lahko v primeru, kadar teče pred istim sodiščem več pravd med istimi osebami ali več pravd, v katerih je ista oseba nasprotnik raznih tožnikov ali raznih tožencev, vse te pravde s sklepom senata združijo za skupno obravnavanje, če se s tem pospeši obravnavanje ali zmanjšajo stroški. O vseh združenih pravdah lahko izda sodišče skupno sodbo.

Vlagatelj je v predmetnem postopku oddaje javnega naročila vložil dva zahtevka za revizijo, enega zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu 11, drugega pa zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu 17. Oba zahtevka sta bila vložena v istem postopku oddaje javnega naročila zoper identično ravnanje naročnika in se nanašata na enaka dejanska in pravna vprašanja, zato je Državna revizijska komisija, zaradi pospešitve postopkov, obravnavanje zahtevkov za revizijo združila v en revizijski postopek in izdala skupno odločitev.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.


K II. točki izreka tega sklepa:

Med vlagateljem in naročnikom je spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami ZJN-3 in lastne razpisne dokumentacije, ko je vlagateljevo ponudbo v sklopu 11 zavrnil kot nedopustno iz razloga, ker ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah. Po mnenju naročnika namreč material, ki ga je ponudil vlagatelj, ni narejen iz UV stabilnega polipropilena (PP), ampak iz osnovnega polipropilena ter (zgolj) testiran na UV žarke. Vlagatelj pa po drugi strani temu smiselno nasprotuje.

Vlagateljeve revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V primeru javnih naročil blaga ali storitev »tehnične specifikacije« pomenijo specifikacijo v dokumentu, ki opredeljuje zahtevane značilnosti proizvoda ali storitve, kot so ravni kakovosti, okoljskih in podnebnih vplivov, zahteve v zvezi z oblikovanjem, prilagojenim vsem uporabnikom (vključno z dostopnostjo za invalide), ter ocenjevanje skladnosti, zahteve v zvezi z delovanjem, uporabo proizvoda, varnostjo ali dimenzijami, vključno z zahtevami v zvezi s proizvodom glede imena, pod katerim se prodaja, izrazoslovjem, simboli, preizkušanjem in preizkusnimi metodami, pakiranjem, označevanjem, uporabo znakov, navodili za uporabnike, proizvodnimi postopki in metodami na posamezni stopnji življenjske dobe blaga ali storitve, ter postopki ocenjevanja skladnosti (23. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3). V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: (a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in (b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Naročnik je tehnične specifikacije predmeta javnega naročila opredelil v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (»POVABILO K ODDAJI PONUDBE IN RAZPISNA DOKUMENTACIJA«), in sicer v razdelku »34. TEHNIČNE ZAHTEVE«, kjer je za sklop 11 navedel: »PE spojke za hitro spajanje PEHD cevi morajo biti narejene iz UV stabilnega polipropilena (PP), zatezni obroč iz POM in tesnilo iz NBR gume; podobno kot iJoint Georg Fischer ali ISO Hawle oz. enakovredno«.

Iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila izhaja, da je naročnik vlagatelja kot najugodnejšega ponudnika za sklop 11 s pozivom z dne 15. 3. 2018 pozval k predložitvi dokazila, da so spojke, ki jih je ponudil v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, narejene iz UV stabilnega polipropilena.

Vlagatelj se je na navedeni poziv odzval in naročniku dne 19. 3. 2018 posredoval »GARANCIJSKI CERTIFIKAT«, v katerem je navedeno: »SAB s.P.a, podjetje s certificiranim sistemom UNI EN ISO 9001:2015, izjavlja, da so hitre spojke BLUSEAL izdelane iz polipropilena in testirane v neodvisnih zunanjih laboratorijih na odpornost na UV žarčenje. Testi so narejeni v skladu s standardom EN ISO 4892-2:2013. V skladu s standardom so bili vzorci enakih karakteristik (izpostavljeni UV žarčenju in neizpostavljeni UV žarčenju) primerjani in testirani v smislu eventualnega razpada materiala in s tem oslabitve mehaničnih karakteristik uporabljene surovine (PP). Na osnovi rezultatov omenjenih laboratorijev lahko z gotovostjo potrdimo, da je polipropilen (PP), uporabljen za izdelavo BLUSEAL spojk, ustrezen oz. da UV žarčenje ne vpliva na njegove mehanične karakteristike, razen na delno variacijo v barvi. Prav tako lahko potrdimo, da neprekinjeno izpostavljanje izdelkov UV žarčenju v pogojih, ki so enaki klimatskim pogojem na jugu Italije v dobi treh let, ne vpliva na kakovost izdelka. Vse te ocene nam dovoljujejo, da za dobo treh let od dneva dobave garantiramo, da hitre spojke BLUSEAL ne bodo trpele poškodb zaradi UV žarčenja.«

Kot je razvidno iz odločitve o oddaji javnega naročila, je naročnik navedeno dokazilo tolmačil na način, da je vlagatelj ponudil spojke, ki so narejene iz osnovnega polipropilena in so zgolj testirane na UV žarke v skladu s standardom EN ISO 4892-2:2013. Naročnik je torej ocenil, da iz tega dokazila ne izhaja, da so spojke narejene iz UV stabilnega polipropilena.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da naročnik v obrazložitvi odločitve o oddaji javnega naročila uporablja dva različna pojma, in sicer UV stabilni polipropilen in UV odporni polipropilen. V kolikor je potrebno vlagateljev očitek v zahtevku za revizijo v delu, ki se nanaša na razlikovanje teh dveh pojmov, razumeti na način, da naj bi naročnik po roku za predložitev ponudb spreminjal svojo zahtevo iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, Državna revizijska komisija ugotavlja, da temu očitku ni mogoče pritrditi, saj iz vsebine odločitve o oddaji javnega naročila izhaja, da naročnik ta dva pojma razume kot sinonima.

V nadaljevanju je Državna revizijska komisija presojala, ali je naročnik upravičeno štel, da vlagatelj ni uspel izkazati, da so spojke, ki jih je ponudil v okviru predmetnega postopka oddaje javnega naročila, narejene iz UV stabilnega polipropilena (PP).

Državna revizijska komisija po vpogledu v »GARANCIJSKI CERTIFIKAT« ugotavlja, da v njem sicer res ni izrecno zapisano, da so spojke narejene iz UV stabilnega polipropilena (PP), vendar pa dalje ugotavlja, da iz vsebine certifikata izhaja, na kakšen način so bile ponujene spojke testirane na UV žarčenje (tj. v skladu s standardom EN ISO 4892-2:2013) in kakšni so rezultati teh testiranj (tj. da je polipropilen (PP), uporabljen za izdelavo ponujenih spojk, ustrezen oz. da 3-letna neprekinjena izpostavljenost materiala UV žarčenju ne vpliva na kakovost izdelka), polega tega pa vlagatelj oz. proizvajalec ponujenih spojk s tem dokumentom garantira, da ponujene spojke v obdobju 3 let od dneva dobave ne bodo trpele poškodb zaradi UV žarčenja. Ob upoštevanju predstavljene vsebine garancijskega certifikata po mnenju Državne revizijske zgolj zaradi umanjkanja besedne zveze »UV stabilni« polipropilen (PP) ni mogoče šteti, da vlagatelj z navedenim dokazilom ni uspel izkazati izpolnjevanja zahteve po UV stabilnosti materiala. Kot bo pojasnjeno v nadaljevanju, na naveden zaključek ne vpliva niti dejstvo, da vlagatelj jamči (zgolj) 3-letno UV stabilnost ponujenega materiala.

Državna revizijska komisija je v svojih odločitvah že večkrat opozorila, da mora naročnik pri določanju razpisnih zahtev ravnati pregledno. Načelo transparentnosti (6. člen ZJN-3) med drugim zahteva tudi, da so vse zahteve v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določene jasno, natančno in nedvoumno, oziroma tako, da lahko vsi razumno obveščeni in običajno skrbni ponudniki razumejo njihov natančen obseg in jih razlagajo enako ter da lahko naročnik učinkovito preizkusi, ali ponudbe ponudnikov ustrezajo njegovim zahtevam (prim. npr. sodbo Sodišča ES št. C-368/10, točka 109). Naročnikova dolžnost je, da pripravi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki je jasna in nedvoumna ter da postavljenim razpisnim zahtevam sledi tudi pri ocenjevanju ponudb. Širjenje ali spreminjanje pomena posamezne zahteve iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila po poteku roka za predložitev ponudb po svoji vsebini pomeni prepozno in nedopustno določanje konkretne vsebine zahteve oziroma nezakonit poseg v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila. Naročnik posamezni zahtevi po poteku roka za predložitev ponudb ne more dajati širše ali drugačne vsebine od tiste, ki iz nje ne izhaja na jasen, natančen in nedvoumen način, saj bi to pomenilo ravnanje, ki je v nasprotju z načelom transparentnosti.

V konkretnem primeru je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila med drugim navedel, da morajo biti spojke narejene iz »UV stabilnega polipropilena (PP)«, dodatnih zahtev v smislu trajanja UV stabilnosti oz. načina UV stabilizacije materiala pa ni določil. Državna revizijska komisija tako ugotavlja, da je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila v spornem delu najmanj nedoločna in je omogočala različna tolmačenja, zaradi česar je mogoče v tej fazi postopka oddaje javnega naročila le še sklepati, kakšna je bila prava volja naročnika. To pa v nobenem primeru ne sme iti v škodo ponudniku, ki si takšno določbo dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila razlaga na način, ki je ravno tako mogoč, ponudbe, ki je pripravljena na podlagi takšne razlage dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, pa zgolj na podlagi drugačne razlage le-te ni mogoče označiti za nedopustno.

Glede na zgoraj navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da naročnik ob upoštevanju lastnih tehničnih zahtev ni imel podlage v ZJN-3, ko je vlagateljevo ponudbo zavrnil kot nedopustno, zato je vlagateljevemu zahtevku za revizijo v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN ugodila in razveljavila odločitev o oddaji naročila, št. IDP-0264/2018 z dne 21. 3. 2018, v sklopu 11.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka oddaje javnega naročila v delu, ki je bil razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v obravnavanem postopku sprejme katero od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


K III. točki izreka tega sklepa:

Med vlagateljem in naročnikom je dalje spor glede vprašanja, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami ZJN-3 in lastne razpisne dokumentacije, ko je vlagateljevo ponudbo v sklopu 17 zavrnil kot nedopustno iz razloga, ker ponudba ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah. Naročnik navaja, da je vlagatelj v predmetnem sklopu za polnilne pipe ponudil material proizvajalca ITAP s.p.a., ki ne izpolnjuje vseh tehničnih zahtev razpisne dokumentacije. Vlagatelj pa po drugi strani navaja, da je naročnikova odločitev v nasprotju s točko (b) petega odstavka 68. člena ZJN-3, saj se naročnik sklicuje na specifikacije standarda DIN 17660, ki ni standard, ki bi bil v veljavi v Republiki Sloveniji oz. v EU, ter dodaja, da bi moral naročnik iz ocenjevanja zaradi neskladnosti izločiti vse ponudbe, ki se nanašajo na DIN standard, in ne ponudbe vlagatelja, ki se sklicuje na veljavne EN standarde.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da se revizijske navedbe vlagatelja glede nezakonitosti naročnikovega sklicevanja na specifikacije standarda DIN 17660 nanašajo na vsebino razpisne dokumentacije. V skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZPVPJN vlagatelj po preteku roka, določenega za predložitev ponudb, ne more navajati kršitev, ki so mu bile ali bi mu morale biti znane pred potekom tega roka, razen če to dopušča ZPVPJN in v primerih, ko dokaže, da zatrjevanih kršitev objektivno ni bilo mogoče ugotoviti pred tem rokom. Vlagatelj se je z razpisno dokumentacijo seznanil ob njenem prevzemu in pregledu in bi moral, če je menil, da so njeni posamezni deli pripravljeni v nasprotju s točko (b) petega odstavka 68. člena ZJN-3, naročnika na Portalu javnih naročil najprej opozoriti na zatrjevane kršitve (tretji odstavek 16. člena ZPVPJN), zahtevek za revizijo pa bi moral vložiti pravočasno, tj. do poteka roka iz prvega odstavka 25. člena ZPVPJN. V tej fazi, po poteku roka za predložitev ponudb, vlagatelj v zahtevku za revizijo ne more več navajati kršitev, ki se nanašajo na vsebino razpisne dokumentacije. Določila razpisne dokumentacije (predmet naročila, tehnične specifikacije, pogoji, merila), namreč postanejo po sprejemu odločitve naročnika o oddaji naročila aksiom, vlagatelj pa postane prekludiran v možnosti njihovega izpodbijanja. Vlagateljevih revizijskih navedb Državna revizijska komisija zato v tem delu, v skladu s tretjim odstavkom 25. člena ZPVPJN, ni smela vsebinsko obravnavati.

Posledično je potrebno ugotoviti, da vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel izkazati naročnikovih kršitev v predmetnem postopku oddaje javnega naročila v delu, ki se nanaša na sklop 17, zato je Državna revizijska komisija na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljev zahtevek za revizijo v tem delu kot neutemeljen zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 13. 6. 2018


Predsednica senata
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
– Javno podjetje Prlekija d.o.o., Babinska cesta 2A, 9240 Ljutomer;
– SIM trgovsko in turistično podjetje Radenci d.o.o., Panonska cesta 29, 9252 Radenci – po pooblaščencu: A. B.;
– BETAPLAST, cevni sistemi, d.o.o., Vrhniška cesta 11A, 1351 Brezovica pri Ljubljani;
– ZAGOŽEN, proizvodno in trgovsko podjetje, d.o.o., Cesta na Lavo 2A, 3310 Žalec;
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran