Na vsebino
EN

018-083/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo

Številka: 018-083/2018-6
Datum sprejema: 12. 6. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »D-039/18; Daljinska kolesarska pot Sava-Krka BIKE – izvedba označitve kolesarskih povezav Ljubljana – Obrežje«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Signa d.o.o., podjetje za izvajanje cestne signalizacije in vzdrževanje, Topole 51a, 1234 Mengeš (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 12. 6. 2018

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 4. 4. 2018, št. 43001-26/2018/12 (410).

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 1.462,45 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik na podlagi Sklepa št. D-39/18 G o začetku postopka javnega naročila z dne 5. 3. 2018, Obvestila o naročilu male vrednosti (NMV1), ki je bilo na portalu javnih naročil objavljeno dne 8. 3. 2018, št. objave JN001383/2018-W01, izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti za izbiro izvajalca označitve kolesarskih povezav.

Naročnik je dne 4. 4. 2018 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, s katero je predmetno javno naročilo oddal ponudniku ZMAS SI, prometne storitve in signalizacija, d.o.o., Obrtna ulica 5, 8257 Dobrova (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), ponudbo vlagatelja pa zavrnil, ker je bila manj ugodna od izbrane. Odločitev o oddaji javnega naročila je bila dne 4. 4. 2018 objavljena na portalu javnih naročil, št. objave JN001383/2018-ODL01, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno vložil zahtevek za revizijo z dne 11. 4. 2018. V njem zatrjuje, da je na vpogledu, ki ga je na njegovo zahtevo naročnik organiziral dne 6. 4. 2018, ugotovil, da iz ponudbe izbranega ponudnika izhaja, da ne izpolnjuje zahtevanih tehničnih pogojev oziroma da izbrani ponudnik ni predložil dokazil o izpolnjevanju le-teh. Vlagatelj zatrjuje, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna iz več razlogov, zato predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila, naročnik pa naj mu povrne stroške revizijskega postopka.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 20. 4. 2018, pravočasno izjasnil o navedbah vlagatelja in v podkrepitev svojih navedb priložil več dokazil. Navedbe vlagatelja prereka. Meni, da vlagatelj ni dokazal nobene kršitve naročnika v predmetnem postopku javnega naročanja in da je naročnik ravnal pravilno, ko je kot najugodnejšo izbral njegovo ponudbo.

Naročnik je s sklepom z dne 9. 5. 2018 zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 15. 5. 2018, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 15. 5. 2018 pravočasno opredelil do navedb naročnika v sklepu o zahtevku za revizijo. Vztraja pri svojih navedbah iz zahtevka za revizijo, v podkrepitev svojih navedb pa je priložil dodatna dokazila, za katera meni, da jih ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je zahtevek za revizijo pred meritorno obravnavo predhodno preizkusila in po uradni dolžnosti preverila obstoj procesnih predpostavk. Ker je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

Vlagatelj najprej zatrjuje, da je podizvajalec izbranega ponudnika v izjavi o izpolnjevanju osnovnih pogojev navedel, da je registriran za opravljanje dejavnosti pod šifro 43.342 (pleskarska dela), kar po mnenju vlagatelja ne pomeni registracije za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila (dobava in vgradnja signalizacije, izdelava elaborata, izdelava obrazca BCP, izdelava dokumentacije DZO). Navedbam vlagatelja izbrani ponudnik nasprotuje in navaja, da bo sam izvedel vsa dela, ki so predmet naročila, podizvajalec pa bo zagotovil odgovornega vodjo del, ne bo pa izvajal del, ki so predmet naročila. Navedbam vlagatelja nasprotuje tudi naročnik, ki dodaja, da je sam, preko javno dostopnih podatkov AJPES ugotovil, da je pogoj pri obeh gospodarskih subjektih izpolnjen in da je podizvajalec izbranega ponudnika registriran med drugim tudi za opravljanje dejavnosti pod šifro 42.110 (Gradnja cest) in dejavnosti pod šifro 43.290 (Drugo inštaliranje pri gradnjah), ki sta prevladujoči za izvedbo predmetnega javnega naročila. Naročnik zaključuje, da sta tako izbrani ponudnik kot njegov podizvajalec registrirana za izvajanje vseh del, ki jih v ponudbi, vsak zase, prevzemata.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre vlagateljeve navedbe o registraciji podizvajalca izbranega ponudnika za opravljanje dejavnosti pod šifro 43.342 (Pleskarska dela) razumeti na način, da vlagatelj zatrjuje, da podizvajalec izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahteve naročnika iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, da mora biti gospodarski subjekt »[…] registriran za opravljanje dejavnosti, ki je predmet naročila in jo prevzema v ponudbi.«, kar izkaže z dokumentom »Izjava o izpolnjevanju osnovnih pogojev, skladna s predlogo.« (podtočka 3.1.1.7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik v predmetnem javnem naročilu nastopa s podizvajalcem, družbo CVO d.o.o., Tbilisijska ulica 81, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: podizvajalec izbranega ponudnika). Državna revizijska komisija ugotavlja tudi, da podizvajalec izbranega ponudnika obrazca Podatki o gospodarskem subjektu ni izpolnil v delu, ki se nanaša na »Prevzeta dela«, vendar gre na podlagi vpogleda v pogodbo med podizvajalcem izbranega ponudnika in izbranim ponudnikom, ki je priložena ponudbi izbranega ponudnika, ugotoviti, da bo podizvajalec izbranega ponudnika v predmetnem javnem naročilu zagotovil odgovornega vodjo del (2. člen).

V nasprotju z zatrjevanjem vlagatelja, po mnenju Državne revizijske komisije navedba o registraciji za opravljenje dejavnosti pod šifro 43.342 (Pleskarska dela) še ne dokazuje, da podizvajalec izbranega ponudnika (sicer) ni registriran za opravljanje dejavnosti, ki jo prevzema v predmetnem javnem naročilu. Ker naročnik svoje zahteve po registraciji za izvajanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, ni oblikoval na način, da bi vnaprej konkretno opredelil šifre dejavnosti, za opravljanje katere morajo biti ponudniki registrirani, in ker vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, za opravljanje katere oziroma katerih dejavnosti bi podizvajalec izbranega ponudnika moral biti registriran, da bi naročnikovo zahtevo izpolnjeval, Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj dejstev o domnevnih kršitvah naročnika ni navedel določno ter konkretno oziroma jih sploh ni navedel. Posledično Državna revizijska komisija zaradi pomanjkanja trditvene podlage ni mogla vsebinsko obravnavati navedb vlagatelja, da podizvajalec izbranega ponudnika ne izpolnjuje zahteve naročnika po registraciji za opravljanje dejavnosti, ki je predmet javnega naročila, iz podtočke 3.1.1.7 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Podana utemeljitev je skladna z že večkrat zapisanim stališčem Državne revizijske komisije, v skladu s katerim je zahtevek za revizijo namenjen zatrjevanju kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila domnevno storil naročnik, v ta namen pa ZPVPJN od vlagatelja, skladno s 5. in 6. točko prvega odstavka 15. člena, zahteva aktivno vlogo pri navajanju očitanih kršitev, pravno relevantnih dejstev ter predlaganju dokazov, s katerimi se dokazujejo očitane kršitve.

Državna revizijska komisija zgolj pripominja, da je vpogledala v Družbeno pogodbo o ustanovitvi družbe z omejeno odgovornostjo podizvajalca izbranega ponudnika (Zbirka listin, Uradne objave AJPES), iz katere izhaja, da je dejavnost družbe med drugim tudi dejavnost pod šifro 71.129 Druge inženirske dejavnosti in tehnično svetovanje (kamor sodi tudi gradbeni nadzor in vodenje gradbenih projektov).

Dalje vlagatelj zatrjuje, da glede na opis del utemeljeno dvomi v ustreznost predložene reference izbranega ponudnika, in naročniku predlaga, da jo ponovno preveri. Izbrani ponudnik je svoji izjasnitvi dodatno priložil referenčno potrdilo referenčnega naročnika, iz katerega naj bi bila razvidna ustreznost referenčnega posla, naročnik pa meni, da navedb vlagatelja v tem delu sploh ne more obravnavati, saj so splošne, nekonkretizirane in brez materialnih dokazov.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da navedbam vlagatelja ni mogoče slediti in pritrjuje naročniku, da vlagatelj dejstev o domnevnih kršitvah naročnika ni navedel določno ter konkretno oziroma jih sploh ni navedel. Zaradi pomanjkanja trditvene (in dokazne) podlage, Državna revizijska komisija navedb vlagatelja, da glede na opis del dvomi v ustreznost referenčnega posla, ni mogla vsebinsko obravnavati. Vlagatelj namreč ne zatrjuje, v čem naj bi se neustreznost referenčnega posla glede na opis del sploh kazala oziroma s čim jo dokazuje.

Državna revizijska komisija tudi na tem mestu pripominja, da je vpogledala tako v obrazec Referenca gospodarskega subjekta kot tudi v referenčno potrdilo izbranega ponudnika ter da (zgolj) glede na opis del referenčnega posla (»Dobava in montaža prometnih znakov« iz obrazca Referenca gospodarskega subjekta oziroma »Dobava in montaža vertikalne prometne signalizacije – prometni znaki« iz referenčnega potrdila) ni mogoče zaključiti, da priglašen referenčni posel ne bi bil ustrezen.

Vlagatelj zatrjuje tudi, da podizvajalec izbranega ponudnika ni v celoti izpolnil obrazca s podatki o kadrovskih zmogljivostih, saj ga ni izpolnil v delih, ki se nanašajo na: vrsto, izdajatelja, številko in datum izdaje izkaza o ustrezni kvalifikaciji za navedeno funkcijo, vrsto izkaza, številko izkaza, izdajatelja izkaza in datum izdaje izkaza. Navedbam vlagatelja izbrani ponudnik nasprotuje in navaja, da je bilo ponudbi priloženih več dokazil, ki izkazujejo izpolnjevanje zahteve naročnika o kadrovskih zmogljivostih, ter da je iz njegove ponudbe razvidno, kdo je odgovorni vodja del in njegova identifikacijska številka, ki jo je mogoče preveriti na spletni strani Inženirske zbornice Slovenije (v nadaljevanju: IZS). Izbrani ponudnik meni tudi, da obrazca v ponudbi ni mogoče razumeti na način, da je potrebno za odgovorne vodje del, ki so vpisani v imenik IZS, posebej vpisovati še njihove kvalifikacije. Naročnik navaja, da je na podlagi podatka o identifikacijski številki sam vpogledal v imenik pooblaščenih inženirjev na spletni strani IZS ter ugotovil, da so izpolnjeni vsi zahtevani pogoji za odgovornega vodjo del.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil, da mora odgovorni vodja del izpolnjevati več zahtev, in sicer: »ima strokovno izobrazbo s področja gradbeništva«, »izpolnjuje pogoje po zakonu o graditvi objektov (ZGO-1) za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte«, »zaposlen je pri gospodarskem subjektu (ponudnik, partner, podizvajalec),ki nastopa v ponudbi«, »vpisan je v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), oziroma za ta vpis izpolnjuje predpisane pogoje« in »v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča vsaj enkrat vodil istovrsten posel kot je predmetno naročnilo v pogodbeni vrednosti vsaj 50% ponudbene cene (brez DDV) za to naročilo«, kar izkaže z dokumentom »Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkacija: odgovorni vodja del), navedeni skladno s predlogo« (podtočka 3.1.3.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

Po vpogledu v v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz obrazca Podatki o kadrovskih zmogljivostih izhaja, da je kot odgovorni vodja del nominiran T. M., iz dokumenta Potrdilo IZS, ki se nahaja v ponudbeni dokumentaciji izbranega ponudnika (in v katerega vlagatelj, zaradi oznake o poslovni skrivnosti ni vpogledal), pa izhaja, da ima T.M., med drugim, pravico nastopati kot »odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte«. Vsebinsko enako izhaja tudi iz javno dostopnega imenika pooblaščenih inženirjev pri IZS, kjer iz polja »Poklicni naziv« nominiranega odgovornega vodje del izhaja: »Pooblaščeni inženir (projektiranje, nadzor nad gradnjo zahtevnega, manj zahtevnega, nezahtevnega objekta in posameznimi deli ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta)«.

Upoštevaje dejstvo, da je nominirani odgovorni vodja del vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS (kar je, skladno z določbami Zakona o graditvi objektov (Uradni list RS, št. 110/02, s spremem.) in navodili in pogoji vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev pri IZS, možno le, če ima oseba (med drugim) pridobljeno ustrezno zahtevano izobrazbo in opravljen (ustrezen) strokovni izpit, in upoštevaje, da je z vpisom v imenik IZS nominirani odgovorni vodja del (pooblaščeni inženir) pridobil tudi pravico nastopati kot »odgovorni vodja del in odgovorni vodja gradbišča za zahtevne, manj zahtevne in enostavne objekte«, Državna revizijska komisija ugotavlja, da umanjkanje podatkov o vrsti, izdajatelju, številki in datumu izdaje izkaza o ustrezni kvalifikaciji za navedeno funkcijo v obrazcu o kadrovskih zmogljivostih v konkretnem primeru ne vpliva na utemeljen zaključek naročnika, da nominirani odgovorni vodja del izpolnjuje naročnikovo zahtevo glede izpolnjevanja pogojev za odgovornega vodjo del za zahtevne objekte iz podtočke 3.1.3.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da referenčni posel odgovornega vodje del vrednostno ni ustrezen, saj je iz priloge obračuna del razvidno, da znaša vrednost del za temeljenje, znake in drogove zgolj 7.590,38 EUR brez DDV. Navedbam vlagatelja izbrani ponudnik nasprotuje in navaja, da vrednost referenčnega posla izhaja iz vsote vrednosti po osnovni pogodbi in vrednosti aneksa k osnovni pogodbi, ki znaša 52.733,95 EUR brez DDV, poleg teh del pa so bila za naročnika na istem gradbišču izvedena še dodatna dela v višini 32.204,43 EUR brez DDV, zaradi česar je dejanska vrednost referenčnih del še višja in, glede na zahteve naročnika, ustrezna, saj dela v vrednosti 30.478,84 EUR brez DDV odpadejo na izvedbo vertikalne prometne signalizacije. Naročnik pojasnjuje, da sta mu, kot referenčnemu naročniku iz priglašenega referenčnega posla, referenčno delo in njegova vrednost poznana in da oba ustrezata zahtevanemu pogoju.

Kot že zapisano, je naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila določil, da mora odgovorni vodja del izpolnjevati tudi zahtevo, da je kot odgovorni vodja del, posameznih del ali gradbišča vsaj enkrat vodil istovrsten posel, kot je predmetno naročilo, v pogodbeni vrednosti vsaj 50% ponudbene cene (brez DDV) za to naročilo, kar izkaže z dokumentom »Podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja del), navedeni skladno s predlogo« (podtočka 3.1.3.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

Po vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz obrazca Podatki o kadrovskih zmogljivostih izhaja, da priglašeni odgovorni vodja del izkazuje zahtevano referenco z referenčnim poslom »Začasno montažno krožno križišče »MKK Kamnik« v območju križanja državne regionalne ceste in lokalne ceste za Volčji potok« v vrednosti 52.733,95 EUR brez DDV.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik kot referenčni naročnik razpolagal s podatki o referenčnem poslu nominiranega vodje del, ki izhajajo iz obrazca Podatki o kadrovskih zmogljivostih (kar zatrjuje tudi naročnik sam), saj navaja, da sta mu referenčno delo in njegova vrednost poznana in da oba ustrezata zahtevanemu pogoju. Vendar pa njegovi navedbi o ustreznosti referenčnega dela Državna revizijska komisija ne more slediti. Že iz samega opisa del referenčnega posla iz obrazca Podatki o kadrovskih zmogljivostih namreč izhaja, da so se pri referenčnem poslu opravljala različna dela (zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, gradbeno obrtniška dela, prometna oprema, javna razsvetljava), pri čemer pa glede na skupno navedeno vrednost (52.733,95 EUR brez DDV) ni mogoče ugotoviti, kakšna vrednost odpade na dela, ki jih je naročnik kot referenčna zahteval v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (»istovrsten posel, kot je predmetno naročilo«). Naročnik v predrevizijskem postopku teh podatkov ni navedel, zato ni mogoče zaključiti, da je izkazal, da je ravnal pravilno, ko je priglašeni referenčni posel vrednostno (in vsebinsko) označil kot skladnega z zahtevo iz podtočke 3.1.3.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Vlagatelj zatrjuje tudi, da je iz dokumentacije, ki jo je kot informacijo javnega značaja pridobil od sofinancerja referenčnega posla, Občine Kamnik, razvidno, da v konkretnem javnem naročilu nominirani odgovorni vodja del, T.M., ni bil prisoten na objektu iz referenčnega posla, in da je iz mesečnega kontrolnega lista za december 2015 razvidno, da je kot odgovorni vodja del naveden Z.C.. Izbrani ponudnik se z navedbami vlagatelja ne strinja in z odločbo o imenovanju odgovornega vodje del z dne 2. 11. 2015, ki jo je priložil svoji izjasnitvi in s sklicevanjem na zapisnik o uvedbi v delo na objektu referenčnega posla, dokazuje, da je bil T.M. imenovan za odgovornega vodjo del na objektu iz referenčnega posla. Tudi naročnik navedbe vlagatelja prereka in se sklicuje na odločbo o imenovanju odgovornega vodje del z dne 2. 11. 2015.

Po vpogledu v pogodbo za referenčni posel z dne 2. 11. 2015, ki jo je zahtevku za revizijo priložil vlagatelj, Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da stranke pogodbe odgovornega vodje del v njej niso določile, saj je določba glede določitve odgovornega vodje del s strani izvajalca prečrtana, iz odločbe o imenovanju odgovornega vodje del z dne 2. 11. 2015, ki jo je izjasnitvi priložil izbrani ponudnik, pa izhaja, da je bil z njo T.M. imenovan za odgovornega vodjo del za referenčni posel.

Naročnik sicer zatrjuje, da ne drži, da T.M. ni bil prisoten na objektu, in da dejstvo, da je bil T.M. z odločbo imenovan za odgovornega vodjo posameznih del, zadošča za izpolnjevanje referenčne zahteve, vendar pa Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz dokumentacije, ki jo je svoji vlogi priložil vlagatelj (mesečni kontrolni list - december 2015 z dne 5. 1. 2016 in 9. zbirni kontrolni list – december 2015 z dne 5. 1. 2016), izhaja, da je dokumente podpisoval »odgovorni vodja del oziroma odgovorni vodja gradbišča«, »Z.C.«.

Ugotoviti gre, da se podatki, ki izhajajo iz predloženih listin strank, ne skladajo glede opredelitve odgovornega vodje del. Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročnik svojih navedb glede odgovornega vodje del ni izkazal, saj odločba o njegovem imenovanju še ne pomeni, da je navedena oseba ta dela dejansko opravljala (»vsaj enkrat vodil istovrsten posel« - zahteva, kot izhaja iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), hkrati pa z ničemer ni ovrgel navedb vlagatelja, da T.M. ni bil prisoten na objektu iz referenčnega posla in da posledično ne izpolnjuje zahteve naročnika. Na podlagi takega dejanskega stanja gre ugotoviti, da je naročnik (vsaj) preuranjeno zaključil, da nominirani odgovorni vodja del izpolnjuje zahteve iz točke 3.1.3.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in da je posledično ponudba izbranega ponudnika dopustna.

Vlagatelj zatrjuje še, da je iz obrazca s podatki o gospodarskem subjektu razvidno, da je izbrani ponudnik vpisal, da bo izvedel vsa dela, kar pomeni tudi vodenje gradbišča, za kar nima ustreznega kadra, hkrati pa podizvajalec izbranega ponudnika v svojem istoimenskem obrazcu ni vpisal nobenih del in s tem ni opredelil, kaj bo kot podizvajalec sploh izvajal. Izbrani ponudnik navaja, da delo odgovornega vodje del ni izrecno navedeno v popisu del, zato dela niso posebej označena v obrazcu s podatki o gospodarskem subjektu njegovega podizvajalca, smiselno enako pa navaja tudi naročnik.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da gre vlagateljeve navedbe v obravnavanem delu razumeti na način, da vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik in njegov podizvajalec nista izpolnila obrazca Podatki o gospodarskem subjektu skladno z zahtevo naročnika v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, da mora vsak gospodarski subjekt, ki nastopa v ponudbi, v omenjenem obrazcu »navesti katera dela prevzema in njihovo vrednost.« (podtočka 4.1.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila).

Kot že predhodno ugotovljeno, bo podizvajalec izbranega ponudnika v predmetnem javnem naročilu zagotovil odgovornega vodjo del. Državna revizijska komisija ugotavlja, da zgolj dejstvo, da delo odgovornega vodje del ni izrecno navedeno v popisu del (v obliki postavke iz popisa del), kot to zatrjujeta izbrani ponudnik in naročnik, ne more spremeniti dejstva, da je naročnik prisotnost odgovornega vodje del pri izvajanju predmetnega javnega naročila zahteval (podtočka 3.1.3.3 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila), in dejstva, da ga je izbrani ponudnik, preko priglašenega podizvajalca, tudi nominiral. S tem, ko je podizvajalec izbranega ponudnika nominiral odgovornega vodjo del, je v izvajanje dejansko prevzel del predmetnega javnega naročila. V obrazcu Podatki o gospodarskem subjektu podizvajalca izbranega ponudnika tako obstaja pomanjkljivost (neizpolnjen del obrazca), zaradi katere gre v konkretnem primeru ugotoviti, da naročnik ni mogel zaključiti, da je obrazec Podatki o gospodarskem subjektu izpolnjen skladno z zahtevo iz podtočke 4.1.2 dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Ker gre glede na navedeno ugotoviti, da je naročnik kršil določbi prvega in drugega odstavka 89. člena ZJN-3 v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3 s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika, kljub ugotovljenim pomanjkljivostim, označil za dopustno, izbranemu ponudniku pa oddal javno naročilo, je Državna revizijska komisija na podlagi druge alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 4. 4. 2018, št. 43001-26/2018/12 (410).

V skladu s tretjim odstavkom 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje, naj v primeru, če bo nadaljeval in zaključil postopek javnega naročanja z izbiro najugodnejšega ponudnika, ponudbo izbranega ponudnika pregleda na način, kot ga določa ZJN-3.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva.

Vlagatelj je z zahtevkom za revizijo uspel, zato mu je Državna revizijska komisija, upoštevajoč prvi, drugi in tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, priznala priglašene stroške v višini plačane takse (1.462,45 EUR).

Naročnik je vlagatelju priznane stroške pravnega varstva v višini 1.462,45 EUR dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 12. 6. 2018predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija Republike Slovenije za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
- Signa d.o.o., podjetje za izvajanje cestne signalizacije in vzdrževanje, Topole 51a, 1234 Mengeš
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
- ZMAS SI, prometne storitve in signalizacija, d.o.o., Obrtna ulica 5, 8257 Dobrova

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran