Na vsebino
EN

018-082/2018 Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij,

Številka: 018-082/2018-6
Datum sprejema: 31. 5. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Dobava osebne varovalne opreme« v sklopu 3: »Osebna varovalna oprema za delovne inštruktorje«, v sklopu 4: »Oprema za medicinsko osebje« in v sklopu 5: »Osebna varovalna oprema za pravosodne policiste«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Mega, d.o.o., Sermin 71 E, Koper (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova ulica 3, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 31. 5. 2018

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Dobava osebne varovalne opreme« v sklopu 3: »Osebna varovalna oprema za delovne inštruktorje«, v sklopu 4: »Oprema za medicinsko osebje« in v sklopu 5: »Osebna varovalna oprema za pravosodne policiste«, voden na podlagi zahtevka za revizijo z dne 20. 4. 2018, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik, ki izvaja odprti postopek z namenom sklenitve okvirnega sporazuma za dobavo osebne varovalne opreme, je na portalu javnih naročil dne 11. 1. 2018 pod številko JN000151/2018-B01 objavil obvestilo o javnem naročilu, ki je bilo dne 12. 1. 2018 pod številko 2018/S 008-013171 objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije. Kot izhaja iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji naročila«, številka 430-323/2017/30, izdanega in na portalu javnih naročil objavljenega dne 10. 4. 2018, je naročnik odločil, da bo okvirni sporazum za sklope 1, 2 in 3 sklenil s ponudnikom Prelet, d.o.o., Ulica belokranjskega odreda 3, Metlika (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklope 1, 2 in 3), za sklop 4 s ponudnikom Inpos, d.o.o., Opekarniška 2, Celje (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 4), za sklop 5 pa s ponudnikom Zaščita Ptuj, d.o.o., Rogozniška cesta 13, Ptuj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik za sklop 5).

Vlagatelj je zoper odločitev o izbiri stranke okvirnega sporazuma za sklop 3: »Osebna varovalna oprema za delovne inštruktorje«, za sklop 4: »Oprema za medicinsko osebje« in za sklop 5: »Osebna varovalna oprema za pravosodne policiste« vložil zahtevek za revizijo z dne 20. 4. 2018.

Izbrani ponudniki za sklope 3, 4 in 5 so se v vlogah z dne 26. 4. 2018, 30. 4. 2018 ter 4. 5. 2018 izjasnili o navedbah vlagatelja iz zahtevka za revizijo.

Naročnik je dne 9. 5. 2018 izdal dokument »Odločitev«, številka 430-323/2018/48, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega.

Državna revizijska komisija je dne 14. 5. 2018 prejela naročnikovo vlogo z dne 11. 5. 2018, s katero ji je naročnik odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je v vlogi z dne 14. 5. 2018, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 16. 5. 2018, opredelil do navedb naročnika iz sklepa o zavrnitvi zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija je pri predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo ugotovila, da je vlagatelj k zahtevku priložil potrdilo o plačilu takse za predrevizijski in revizijski postopek v višini 1.877,59 EUR, ki jo je plačal v skladu s pravnim poukom naročnika, kot je bil podan v »Odločitvi o oddaji naročila«, št. 430-323/2017/30 z dne 10. 4. 2018. Ker znaša taksa v skladu z drugim odstavkom 71. člena ZPVPJN v primeru, ko vlagatelj z zahtevkom za revizijo izpodbija odločitev o izbiri strank(e) okvirnega sporazuma, sprejeto v odprtem postopku javnega naročanja, 6.000,00 EUR, je Državna revizijska komisija z dopisom, številka 018-082/2018-4 z dne 23. 5. 2018, vlagatelja pozvala na doplačilo takse v znesku 4.122,41 EUR.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 28. 5. 2018 s priporočeno poštno pošiljko posredoval vlogo z istega dne, iz katere izhaja, da zahtevek za revizijo z dne 20. 4. 2018 umika, zahteva pa tudi vračilo takse. Kot je razvidno iz dohodnega žiga na vlogi, je Državna revizijska komisija slednjo prejela dne 29. 5. 2018.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za vračilo takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 31. 5. 2018

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisijeVročiti:
- Mega, d.o.o., Sermin 71 E, 6000 Koper,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za pravosodje, Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij, Jesenkova ulica 3, 1000 Ljubljana,
- Provar, d.o.o., Mestni trg 18, 3210 Slovenske Konjice,
- Inpos, d.o.o., Opekarniška 2, 3000 Celje,
- UTG Vodnik, d.o.o., Tolstojeva 12, 1230 Domžale,
- Zaščita Ptuj, d.o.o., Rogozniška cesta 13, 2250 Ptuj,
- Prelet, d.o.o., Ulica belokranjskega odreda 3, 8330 Metlika,
- Rednak IP, d.o.o., Primorska cesta 6/c, 3325 Šoštanj,
- BO2-Mega, d.o.o., Ulica Mirka Vadnova 19, 4000 Kranj,
- Tekont, d.o.o., Hrastenice 12, 1355 Polhov Gradec,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran