Na vsebino
EN

018-090/2018 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-090/2018-3
Datum sprejema: 24. 5. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh kot predsednice senata, Tadeje Pušnar kot članice senata in mag. Gregorja Šebenika kot člana senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »NAKUP DIALIZNEGA MATERIALA«, v zvezi s predlogom vlagatelja MEDINOVA zastopstva in trgovina d.o.o., Ukmarjeva ulica 6, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna RAZDEVŠEK, d.o.o., Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24. 5. 2018

odločila:

Predlogu za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila po odprtem postopku, katerega predmet je »NAKUP DIALIZNEGA MATERIALA«. Obvestilo o naročilu je bilo na Portalu javnih naročil objavljeno dne 15. 12. 2017 pod številko objave JN010235/2017-B01, zadnji popravek pa dne 16. 5. 2018 pod številko objave JN010235/2017-K07.

Zoper razpisno dokumentacijo v delu, ki se nanaša na sklop 1 in sklop 2, je vlagatelj dne 15. 5. 2018 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj zatrjuje, da so tehnične zahteve predmetnega javnega naročila za navedena dva sklopa napisane tako, da jim lahko v celoti zadostita le ponudnika Salus s proizvodi Baxter/Gambro za sklop 1 ter Fresenius za sklop 2.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo primarno predlaga, da se njegovemu zahtevku ugodi in se razpisna dokumentacija spremeni tako, da:
- v sklopu 1, podtočki (B) Hemodializatorji/Hemofiltri za BHD/on-lineHDF/HF, se zahtevi po kemični sestavi doda polietersulfon,
- v sklopu 1, podtočki (E) Sredstva za dezinfekcijo in dekalcinacijo monitorjev ter odstranjevanje proteinskih in maščobnih oblog, se alineja »odzivni čas za popravilo monitorjev ali reverznih osmoz je 8 ur po našem obvestilu« spremeni v »odzivni čas za popravilo monitorjev ali reverznih osmoz je 24 ur po našem obvestilu«,
- v sklopu 1, podtočki (E) Sredstva za dezinfekcijo in dekalcinacijo monitorjev ter odstranjevanje proteinskih in maščobnih oblog, se alineja »dimenzije za RO (cm): višina x globina x širina: ≤ 65 x 55 x 25, teža <40 kg« spremeni v »dimenzije za RO (cm): višina x globina x širina: ˂ 100 x 55±5 x 25±5, teža <40 kg«,
- v sklopu 1, v delu meril, se briše alineja »Hemodializatorji/hemofiltri: parna sterilizacija: 10%« in se merilo »Cena 80%« spremeni v »Cena 90%«,
- v sklopu 2, podtočki (B) Hemodializatorji/hemofiltri, se zahtevi po kemični sestavi doda polietersulfon,
- v sklopu 2, v delu meril, se briše alineja »Hemodializatorji/hemofiltri: in-line parna sterilizacija: 10%« in se merilo »Cena 70%« spremeni v »Cena 80%«.
Podrejeno vlagatelj predlaga, da se njegovemu zahtevku za revizijo ugodi in se predmetno javno naročilo razveljavi. Poleg tega zahteva še povrnitev stroškov revizijskega postopka.

Vlagatelj je ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posredoval tudi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila.

Naročnik je na podlagi druge alineje drugega odstavka 19. člena ZPVPJN navedeni predlog odstopil Državni revizijski komisiji ter ob tem v svoji vlogi navedel, da vlagatelj ni uspel izkazati okoliščin, zaradi katerih bi nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila lahko bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Skladno s prvim odstavkom 17. člena ZPVPJN lahko naročnik, kljub vloženemu zahtevku za revizijo, nadaljuje postopek oddaje javnega naročila, ne sme pa zavrniti vseh ponudb zaradi okoliščin na strani naročnika, skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja, razen če so za to podani razlogi, ki jih zakon našteva v prvem in drugem odstavku istega člena. Vlagatelj ima v skladu s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN pravico, da ob vložitvi zahtevka za revizijo naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. Naročnik mora v treh delovnih dneh od prejema predloga iz prejšnjega odstavka bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila (drugi odstavek 19. člena ZPVPJN). Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila (četrti odstavek 19. člena ZPVPJN).

Iz navedenih določb ZPVPJN torej izhaja, da je predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila vezan na vloženi zahtevek za revizijo in je namenjen zadržanju nadaljnjih aktivnosti naročnika do pravnomočne odločitve o slednjem, pri čemer je zadržanje postopka javnega naročanja pridržano le za izjemne primere, ko bi lahko njegovo nadaljevanje bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva.

Vlagatelj je hkrati z vloženim zahtevkom za revizijo zgolj podal predlog, da se postopek oddaje javnega naročila zadrži do pravnomočne odločitve o zahtevku za revizijo, argumentov, ki bi utemeljevali njegov predlog, pa ni navedel. Vlagatelj tako z ničemer ni utemeljil, kako bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila (bistveno) vplivalo na učinkovitost njegovega pravnega varstva, kar predstavlja bistveno okoliščino, ki mora biti izpolnjena, da bi Državna revizijska komisija lahko ugodila njegovemu predlogu (prim. že citiran četrti odstavek 19. člena ZPVPJN).

V obravnavani zadevi je postopek pravnega varstva, začet na podlagi zahtevka za revizijo zoper posamezne določbe razpisne dokumentacije, še vedno v teku. V kolikor bo vlagatelj v njem uspel, bo moral naročnik delno ali v celoti razveljaviti postopek javnega naročanja ali odpraviti ugotovljene kršitve (druga alineja prvega odstavka 28. člena ZPVPJN ter druga alineja prvega odstavka 39. člena ZPVPJN). S tem bodo kršitve naročnika v primeru ugoditve zahtevku za revizijo sanirane in bo vlagatelju (kot tudi ostalim gospodarskim subjektom) dana možnost (ponovne) oddaje ponudbe v skladu z razpisno dokumentacijo, neobremenjeno z ugotovljenimi kršitvami, s čimer bo gospodarskim subjektom zagotovljena predložitev ponudb pod enakimi pogoji. Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da učinkovitost pravnega varstva vlagatelju, ob sočasnem nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila, v konkretni zadevi ne bo niti zmanjšana niti otežena. Pravno varstvo bo namreč vlagatelju (tudi) v primeru nadaljevanja postopka oddaje javnega naročila zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN, pri čemer bodo v primeru ugotovljenih kršitev naročnika razveljavljena vsa njegova ravnanja v postopku javnega naročanja, izvedena v nasprotju z zakonom.

Državna revizijska komisija zato zaključuje, da okoliščine, ki bi narekovale zadržanje postopka oddaje javnega naročila, v obravnavani zadevi niso podane, zato vlagateljevemu predlogu skladno z 19. členom ZPVPJN ni mogoče ugoditi.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 24. 5. 2018


Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
- Odvetniška pisarna RAZDEVŠEK, d.o.o., Dalmatinova ulica 11, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran