Na vsebino
EN

018-084/2018 Občina Sežana

Številka: 018-084/2018-4
Datum sprejema: 16. 5. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Rekonstrukcija ceste Šepulje - Dobravlje, odsek 1 - naselje Šepulje« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj ASFALTI PTUJ d.o.o., Žnidaričevo nabrežje 13, Ptuj, ki ga po pooblastilu zastopa družba Odvetniki Šelih & partnerji o.p. d.o.o., Komenskega ulica 36, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Sežana, Partizanska cesta 4, Sežana (v nadaljevanju: naročnik), dne 16. 5. 2018

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Rekonstrukcija ceste Šepulje - Dobravlje, odsek 1 - naselje Šepulje«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 13. 4. 2018, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 20. 2. 2018 sprejel sklep o začetku postopka oddaje naročila male vrednosti. Obvestilo o naročilu male vrednosti je bilo objavljeno na portalu javnih naročil dne 21. 2. 2018, pod št. objave JN001014/2018-W01.

Naročnik je dne 5. 4. 2018 sprejel in dne 8. 4. 2018 na portalu javnih naročil, pod št. objave JN001014/2018-ODL01, objavil »ODLOČITEV V POSTOPKU JAVNEGA NAROČANJA«, št. 371-5/2017-47, iz katere izhaja, da je predmetno naročilo oddal ponudniku CPK d.d., Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper – Capodistria (v nadaljevanju: izbrani ponudnik), po merilih ugodnejšo vlagateljevo ponudbo pa izključil.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 13. 4. 2018 pravočasno vložil zahtevek za revizijo – vlagatelj je predlagal razveljavitev izpodbijane odločitve oz. naložitev odprave kršitve naročniku ter povrnitev priglašenih stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se o vloženem zahtevku za revizijo ni izjasnil.
Naročnik je dne 7. 5. 2018 sprejel sklep, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, z vlogo z dne 12. 5. 2018 pa Državni revizijski komisiji odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku.

Dne 16. 5. 2018 je Državna revizijska komisija prejela vlagateljevo vlogo z dne 15. 5. 2018, s katero je ta svoj zahtevek za revizijo umaknil in zahteval povračilo polovice plačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 16. 5. 2018

Predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Odvetniki Šelih & partnerji o.p. d.o.o., Komenskega ulica 36, 1000 Ljubljana,
- Občina Sežana, Partizanska cesta 4, 6210 Sežana,
- CPK d.d. Koper, Ulica 15. maja 14, 6000 Koper – Capodistria,
- GODINA d.o.o., Hrpelje, Obrtno industrijska cona Hrpelje 22, 6240 Kozina,
- KSP d.d. SEŽANA, Partizanska cesta 2, 6210 Sežana,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran