Na vsebino
EN

018-046/2018 DARS, Družba za avotceste v Republiki Sloveniji, d.d.

Številka: 018-046/2018-7
Datum sprejema: 21. 3. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljnjem besedilu: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in spremembe; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata, mag. Mateje Škabar kot članice senata in Tadeje Pušnar kot članice senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Spremljanje stanja predorov na avtocestah in hitrih cestah, ki so v upravljanju DARS d.d. za obdobje 8 let«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Zavod za gradbeništvo Slovenije, Dimičeva ulica 12, Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška družba Vesna Cukrov, o. p., d. o. o., Dunajska 20, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 21. 3. 2018

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Spremljanje stanja predorov na avtocestah in hitrih cestah, ki so v upravljanju DARS d.d. za obdobje 8 let«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 22. 1. 2018, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu, ki ga oddaja po odprtem postopku, dne 7. 10. 2016 objavil na portalu javnih naročil, pod številko objave JN006114/2016-B01, dne 8. 10. 2016 pa še v Uradnem listu Evropske unije, pod številko objave 2016/S 195-351405. Dne 10. 8. 2017 je naročnik na portalu javnih naročil objavil odločitev o oddaji javnega naročila (dokument št. 402-25/17-MCČ-110/16-2 z dne 10. 8. 2017), iz katere je razvidno, da je predmetno javno naročilo dodelil skupnim ponudnikom ELEA iC, d. o. o., Dunajska cesta 21, Ljubljana, Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o., Dimičeva ulica 12, Ljubljana, GEOGRAD, d. o. o., Tbilisijska ulica 59, Ljubljana, Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, Ljubljana, in IGT Geotechnik und Tunnelbau ZT, GmbH, Mauracherstrasse 9, A-5020, Salzburg, Avstrija. Zoper odločitev o oddaji naročila z dne 10. 8. 2017 je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, ki mu je Državna revizijska komisija s sklepom št. 018-208/2017-8 z dne 16. 11. 2017 ugodila in razveljavila odločitev o oddaji naročila. Dne 12. 1. 2018 je naročnik na portalu javnih naročil objavil novo odločitev (dokument št. 402-25/18-MCČ-110/16-3 z dne 12. 1. 2018), iz katere je razvidno, da je zavrnil vse ponudbe. V obrazložitvi odločitve je naročnik navedel, da je v predmetnem postopku prišlo do zamika oddaje javnega naročila, zaradi česar pripravljena projektna naloga in obseg del ne ustrezata več namenu javnega naročila, ker zamik vpliva na roke in obseg potrebnih del, poleg tega pa v projektni nalogi tudi niso upoštevane nekatere spremembe zakonodaje, ki so bile sprejete med izvajanjem javnega naročila.

Zoper odločitev z dne 12. 1. 2018 je vlagatelj pravočasno, z vlogo z dne 22. 1. 2018, vložil zahtevek za revizijo, v katerem navaja, da je naročnik neupravičeno in nezakonito zavrnil vse prejete ponudbe in odločil, da bo za oddajo naročila izvedel nov postopek pod spremenjenimi pogoji.

Naročnik je dne 6. 2. 2018 vlagateljev zahtevek zavrnil kot neutemeljenega in z vlogo z dne 5. 3. 2018 odstopil dokumentacijo v postopku oddaje predmetnega javnega naročila in dokumentacijo iz predrevizijskega postopka Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 20. 3. 2018 prejela vlagateljevo vlogo z dne 16. 3. 2018, s katero vlagatelj umika zahtevek za revizijo, ki ga je z vlogo z dne 22. 1. 2018 vložil v postopku oddaje javnega naročila »Spremljanje stanja predorov na avtocestah in hitrih cestah, ki so v upravljanju DARS d.d. za obdobje 8 let«.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, dne 21. 3. 2018

predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- DARS, Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d. d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
- Odvetniška družba Vesna Cukrov, o. p., d. o. o., Dunajska 20, 1000 Ljubljana
- ELEA iC, d. o. o., Dunajska cesta 21, 1000 Ljubljana
- Gradbeni inštitut ZRMK, d. o. o., Dimičeva ulica 12, 1000 Ljubljana
- GEOGRAD, d. o. o., Tbilisijska ulica 59, 1000 Ljubljana
- Geološki zavod Slovenije, Dimičeva ulica 14, 1000 Ljubljana
- IGT Geotechnik und Tunnelbau ZT, GmbH, Mauracherstrasse 9, A-5020, Salzburg, Avstrija
- CVP, d. o. o., Tbilisijska ulica 81, 1000 Ljubljana
- Geoinženiring, d. o. o., Dimičeva 14, 1000 Ljubljana
- Geomass Matjaž Munir El-Masri, s. p., Železnikova ulica 2, 2000 Maribor
- Geotrias, d. o. o., Dimičeva 14, 1000 Ljubljana
- Viacon, d. o. o., Ulica bratov Učakar 54, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve

Natisni stran