Na vsebino
EN

018-041/2018 Premogovnik Velenje, d.o.o.

Številka: 018-041/2018-10
Datum sprejema: 22. 3. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. in 20. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Jekleno ločno podporje in vezni material« v sklopu A: »Jekleno ločno podporje TH29«, v sklopu C: »Elementi objemk TH29« in v sklopu F: »Vijak z matico M 24«, začetem na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Bochumer Eisenhütte GmbH & Co. KG, Klosterstraße 46, 44787 Bochum, Zvezna republika Nemčija (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Premogovnik Velenje, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 3. 2018

odločila:

1. Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Jekleno ločno podporje in vezni material« v sklopu A: »Jekleno ločno podporje TH29«, v sklopu C: »Elementi objemk TH29« in v sklopu F: »Vijak z matico M 24«, voden na podlagi zahtevka za revizijo z dne 16. 2. 2018, se ustavi.

2. Predlog naročnika za izdajo sklepa, s katerim se naročniku kljub vloženemu zahtevku za revizijo v sklopu A: »Jekleno ločno podporje TH29«, v sklopu C: »Elementi objemk TH29« in v sklopu F: »Vijak z matico M 24« dovoli sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom v navedenih sklopih, se zavrže.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 8. 12. 2017 na portalu javnih naročil pod številko JN010103/2017 objavil obvestilo o javnem naročilu »Jekleno ločno podporje in vezni material«, ki je bilo dne 9. 12. 2017 pod številko 2017/S 237-492834 objavljeno tudi v Uradnem listu Evropske unije. Omenjeno javno naročilo je naročnik razdeljeno na 6 sklopov oddajal po postopku s pogajanji z objavo.

Naročnik je dne 7. 2. 2018 na portalu javnih naročil pod številko JN010103/2017-ODL01 objavil dokument »Odločitev o priznanju sposobnosti za javno naročilo 'Jekleno ločno podporje in vezni material'« z dne 6. 2. 2018. Iz omenjenega dokumenta izhaja, da je naročnik za sklop A: »Jekleno ločno podporje TH29« sposobnost priznal tako vlagatelju kot kandidatu EKON, spol. s. r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 – Branik, Češka republika, za sklop C: »Elementi objemk TH29« in sklop F: »Vijak z matico M 24« pa je sposobnost priznal zgolj kandidatu EKON, spol. s. r. o., ne pa tudi vlagatelju ter kandidatu INVEC – REMACON, d.o.o., IOC Zapolje III 6, 1370 Logatec, ki sta za navedena sklopa prav tako oddala pravočasni prijavi za sodelovanje.

Vlagatelj je zoper odločitev o priznanju sposobnosti za sklope A, C in F vložil zahtevek za revizijo z dne 16. 2. 2018, v katerem je predlagal, naj naročnik oziroma Državna revizijska komisija izpodbijano odločitev razveljavi in naj sposobnost za navedene sklope prizna le vlagatelju, ne pa tudi kandidatu EKON, spol. s. r. o., oziroma, podredno, naj se po razveljavitvi izpodbijane odločitve za navedene sklope postopek ponovi. Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je dne 27. 2. 2018 izdal dokument »Odločitev o zahtevku za revizijo«, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je dne 1. 3. 2018 prejela naročnikovo vlogo z dne 28. 2. 2018, s katero ji je naročnik odstopil dokumentacijo iz postopka oddaje javnega naročila in iz predrevizijskega postopka.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji dne 12. 3. 2018 posredoval vlogo z istega dne, iz katere izhaja, da zahtevek za revizijo z dne 16. 2. 2018 umika. Kot je razvidno iz dohodnega žiga na vlogi, je Državna revizijska komisija omenjeno vlagateljevo vlogo prejela dne 13. 3. 2018. Ker na omenjeni vlogi poleg lastnoročnega podpisa ni bilo navedbe imena in priimka podpisnika, tudi ni bilo mogoče ugotoviti, kdo je vlogo podpisal oziroma ali jo je podpisal zakoniti zastopnik vlagatelja, poleg tega je Državna revizijska komisija omenjeno vlogo prejela (zgolj) v kopiji.

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vlagatelja z dopisom z dne 16. 3. 2018 pozvala, naj vlogo z dne 12. 3. 2018 dopolni tako, da bo vloga vsebovala podpis vlagatelja, torej navedbo firme vlagatelja skupaj z žigom, navedbo zakonitega zastopnika (njegovo funkcijo in ime ter priimek) in lastnoročni podpis zakonitega zastopnika vlagatelja, pri čemer mora tako dopolnjeno vlogo Državni revizijski komisiji v izvirniku posredovati v roku petih delovnih dni.

Državna revizijska komisija je dne 22. 3. 2018 prejela vlogo, s katero je vlagatelj vlogo z dne 12. 3. 2018 pravočasno dopolnil skladno s pozivom z dne 16. 3. 2018.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj zahtevek za revizijo umakne, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Naročnik je na Državno revizijsko komisijo z vlogo z dne 23. 2. 2018, prejeto dne 26. 2. 2018, naslovil predlog za izdajo sklepa, s katerim se naročniku kljub vloženemu zahtevku za revizijo za sklope A, C in F dovoli sklenitev pogodbe s ponudnikom, ki bi se v teh sklopih po izvedenem postopku pogajanj izkazal za najugodnejšega.

ZPVPJN v prvem odstavku 20. člena določa, da lahko naročnik ob prejemu zahtevka za revizijo ali kadarkoli med predrevizijskim ali revizijskim postopkom na Državno revizijsko komisijo naslovi predlog za izdajo sklepa, s katerim se kljub vloženemu zahtevku za revizijo dovoli sklenitev pogodbe. Državna revizijska komisija v skladu s četrtim odstavkom 20. člena ZPVPJN predlogu naročnika ugodi, če po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera in upoštevaje razmerje med škodljivimi posledicami ugoditve predlogu in koristmi za javni interes ter koristmi za osebe, ki bi lahko bile oškodovane, ugotovi, da obstajajo prevladujoči razlogi, povezani z javnim interesom, vključno z obrambnim in varnostnim interesom, ki zahtevajo, da se predlogu ugodi.

Iz navedene določbe izhaja, da se predlog naročnika za sklenitev pogodbe veže na vloženi zahtevek za revizijo, namenjen pa je sklenitvi pogodbe še pred pravnomočno odločitvijo o zahtevku za revizijo.

Ker je v obravnavanem primeru vlagatelj med revizijskim postopkom zahtevek za revizijo, na katerega je bil vezan tudi naročnikov predlog za sklenitev pogodbe, umaknil, in je Državna revizijska komisija na podlagi umika zahtevka revizijski postopek postopka oddaje konkretnega javnega naročila za sklope A, C ter F ustavila, gre ugotoviti, da je s tem odpadel pravni interes naročnika za izdajo sklepa za dovolitev sklenitve pogodbe za omenjene sklope. Na temelju navedenega je Državna revizijska komisija predlog naročnika, s katerim se naročniku kljub vloženemu zahtevku za revizijo za sklope A, C in F dovoli sklenitev pogodbe z najugodnejšim ponudnikom v teh sklopih, zaradi odpadle pravne podlage oziroma pravnega interesa za odločanje zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 22. 3. 2018

Predsednik senata:
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.,
predsednik Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Bochumer Eisenhütte GmbH & Co. KG, Klosterstraße 46, 44787 Bochum, Zvezna republika Nemčija,
- Premogovnik Velenje, d.o.o., Partizanska cesta 78, 3320 Velenje,
- EKON, spol. s. r. o., Bezová 1658, 147 14 Praha 4 – Branik, Češka republika,
- INVEC – REMACON, d.o.o., IOC Zapolje III 6, 1370 Logatec,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran