Na vsebino
EN

018-020/2018 Občina Logatec

Številka: 018-020/2018-7
Datum sprejema: 22. 2. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Izbor tiskarja za tisk, obdelavo fotografij, skeniranje in prelom občinskega glasila Logaške novice ter za dostavo na naslov naročnika za leti 2018 in 2019«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Grafex d.o.o., Izlake, Podlipovica 31, 1411 Izlake (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, 1270 Logatec (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 2. 2018

odločila:


1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik na podlagi Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila z dne 24. 10. 2017, št. 430-15/2017-4 in Obvestila o naročilu male vrednosti (NMV1), ki je bilo dne 6. 11. 2017 objavljeno na portalu javnih naročil, št. objave JN009329/2017-W01, izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti za izbor tiskarja občinskega glasila za leti 2018 in 2019.

Naročnik je dne 8. 1. 2018 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 430-15/2017-42, s katero je naročilo oddal ponudniku Schwarz print d.o.o., Koprska ulica 106d, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji naročila je bila na portalu javnih naročil objavljena dne 8. 1. 2018, pod št. objave JN009329/2017-ODL01, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Vlagatelj je dne 12. 1. 2018 pravočasno vložil Zahtevek za revizijo zoper odločitev o oddaji javnega naročila z dne 12. 1. 2018, v katerem zahteva, da se razveljavi odločitev o oddaji naročila ter naročnikovo neutemeljeno spreminjanje vrednosti na enoto in skupne vrednosti vlagatelja. Zahteva tudi, da naročnik po odpravi očitanih kršitev sprejme novo, zakonito odločitev o oddaji javnega naročila, naročilo odda vlagatelju in mu povrne strošek takse za zahtevek za revizijo.

Vlagatelj najprej zatrjuje, da izpolnjuje vse procesne predpostavke za vsebinsko obravnavo zahtevka za revizijo, da je njegova ponudba dopustna in da je naročnik izločil le ponudbo prvouvrščenega ponudnika, ostale štiri ponudbe pa označil za dopustne.

Vlagatelj navaja, da ga je naročnik pozval k podaji soglasja k odpravi ugotovljene očitne računske napake z obrazložitvijo, da po izračunih naročnika ponudbena cena za izvod glasila vlagatelja znaša 2.176,00 EUR brez DDV, skupna ponudbena cena pa 202.368.000,00 EUR brez DDV in ne 0,46795 EUR brez DDV oziroma 43.519,35 EUR brez DDV, kot izhaja iz ponudbenega predračuna. Vlagatelj je naročniku v odgovoru navedel, da cena na enoto in skupna ponudbena vrednost ostajata nespremenjeni.

Vlagatelj dalje navaja, da je pri vpisovanju podatkov v ponudbeni predračun navedel cene za prvo polo, notranjost, uradne objave ter dodelavo in dostavo gradiva za celotno naklado, na podlagi poziva naročnika pa je navedene cene popravil, s tem pa pojasnil elemente, na podlagi katerih je bila določena cena za en izvod glasila 0,46795 EUR brez DDV. Pred pozivom je torej pripravil ceno za vse elemente na eno naklado, po pozivu pa za vsako stran posebej. Vlagatelj poudarja, da je bila cena na enoto brez DDV ter posledično skupna ponudbena vrednost brez in z DDV v obeh primerih enaka do centa natančno in nespremenjena.

Vlagatelj zatrjuje, da enota v konkretnem primeru predstavlja en izvod glasila, enota pa ni in ne more biti prva pola, notranjost, uradne objave ter dodelava in dostava, saj je vse navedeno del enote. Da je takšno razumevanje pravilno, edino logično in življenjsko, potrjuje sestava ponudbenega predračuna, ki določa, da je »cena na enoto« sestavljena iz prve pole, notranjosti, uradne objave ter dodelave in dostave, glede na skupno količino pa je v tem delu obrazca izrecno navedeno »SKUPAJ cena za en izvod«. To je edina vrednost, ki se sme upoštevati kot cena na enoto brez DDV in je v obeh primerih enaka.

Vlagatelj zatrjuje tudi, da je na poziv naročnika podal soglasje k odpravi računske napake, saj je prišlo do sprememb vrednosti elementov cene na enoto, vendar naročnik ni upošteval niti dodatnega pojasnila vlagatelja niti lastnega obrazca, iz katerega je bilo jasno razvidno, kaj je enota. Vlagatelj meni, da bi moral naročnik slediti njegovemu pojasnilu, sprejeti spremenjeni del ponudbenega predračuna, upoštevati njegovo prvotno skupno ponudbeno vrednost in mu oddati javno naročilo. Vlagatelj zaključuje, da je naročnikova kršitev, to je neutemeljena sprememba cene na enoto brez DDV ter skupne ponudbene cene vlagatelja ter uvrstitev na zadnje mesto med prejetimi ponudbami, bistveno vplivala na odločitev o oddaji javnega naročila, saj je bilo javno naročilo oddano ponudniku, ki, skladno z merilom, ni oddal najugodnejše ponudbe.

Naročnik je dne 23. 1. 2018 sprejel Sklep, št. 430-15/2017-46, s katerim je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil, zavrnil pa tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov.

Naročnik najprej navaja, da v odločitvi ni objavil ocenjevalne lestvice, temveč je zgolj razvrstil pravočasno prejete ponudbe glede na merilo »ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi cene« ter preverjal in ocenjeval le najugodnejšo ponudbo, ki je izpolnjevala vse zahtevane pogoje. Kot dopustno je ocenil le ponudbo tretjeuvrščenega ponudnika, ki mu je oddal javno naročilo, saj je bila ponudba prvouvrščenega ponudnika izločena zaradi nepravočasne dopolnitve, ponudba drugouvrščenega ponudnika – vlagatelja pa je bila po odpravi računske napake uvrščena na zadnje mesto med prejetimi ponudbami. Navaja, da je bila dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila ustrezno pripravljena in je omogočala pripravo ponudbe na način, da so vsi ponudniki na enak način konkurirali za morebitno pridobitev posla in poudarja, da so ostali ponudniki, ki so oddali ponudbe za predmetno javno naročilo, pravilno izpolnili ponudbeni predračun.

Naročnik glede očitanih kršitev odgovarja, da je strokovna komisija ob pregledu vlagateljeve ponudbe ugotovila, da je seštevek cene za en izvod glasila napačen, saj bi moral znašati 2.176,00 EUR in ne 0,46795 EUR, kot je izhajalo iz ponudbenega predračuna vlagatelja, zato je naročnik vlagatelja pozval k podaji soglasja k odpravi računske napake. Vlagatelj je soglasje pravočasno poslal, priložil pa mu je tudi na novo izpolnjen obrazec ponudbenega predračuna, iz katerega izhaja, da je posegel v ceno na enoto (cena/stran). Naročnik je predloženo soglasje upošteval, popravljenega obrazca pa ne, saj bi s tem v neenakopraven položaj postavil ostale ponudnike, ki so oddali ponudbe za predmetno javno naročilo, kršil pa bi tudi določbo ZJN-3 glede dopustne odprave računskih napak.

Naročnik navaja, da ceno na enoto predstavljajo zneski v tabeli ponudbenega predračuna v stolpcu »Cena na stran (brez DDV)«. Postavka cena za en izvod glasila je zgolj informativna, vzpostavljena zaradi določitve skupne ponudbene cene in lažjega ovrednotenja ponudb, ne predstavlja pa cene na enoto, kar je razvidno iz specifikacij v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in iz 3. člena vzorca pogodbe, iz katerega izhaja, da ponudbeni predračun ni določen na ceno za en izvod glasila, ampak je razdelan na posamezne enote (cena/stran), ker se prva pola, notranje strani glasila in uradne objave razlikujejo po gramaturi, barvi, premazu. Cena za en izvod glasila je torej sestavljena iz različnih postavk, šele dejansko natisnjen posamezen izvod pa bo dal končno ceno eni številki glasila v določeni nakladi, saj bo račun za posamezno izdajo številke glasila izdan na podlagi dejansko natisnjenih strani. Ker število strani posamezne izdaje ni fiksno, se cena za en izvod glasila ne more upoštevati kot cena na enoto. Čeprav naročnik pritrjuje vlagatelju, da je moral vsak ponudnik pri oblikovanju ponudbene cene upoštevati vse stroške, ki jih bo imel z izvedbo predmeta javnega naročila, pa opozarja, da je vlagatelj spregledal nadaljevanje tega odstavka, ki je določal, da mora biti ponudba izdelana po načelu fiksne cene posameznih postavk.

Naročnik na očitke vlagatelja, da je ravnal nezakonito, ker mu ni oddal javnega naročila in da je neutemeljeno spremenil ceno na enoto brez DDV ter skupno ponudbeno ceno njegove ponudbe odgovarja, da pri odpravi računske napake ni bila spremenjena cena na enoto, temveč je le seštel vrednosti v stolpcu »Skupaj (brez DDV)«in na ta način odpravil računsko napako. Naročnik zaključuje, da posega v ponudbeni predračun, ki ga je izvedel vlagatelj s svojo dopolnitvijo, ni mogoče obravnavati kot napako, katere odprava bi bila po ZJN-3 dovoljena.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 25. 1. 2018, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Vlagatelj v dokumentu Opredelitev do navedb naročnika iz Sklepa št. 430-15/2017-46 z dne 23. 1. 2018 z dne 25. 1. 2018 navaja, da vztraja na stališču, da je odločitev o oddaji javnega naročila nepravilna in da je sklep naročnika o zavrnitvi zahtevka za revizijo neutemeljen.

V zvezi z ugotovljeno računsko napako vlagatelj opozarja, da je za razumevanje ponudbenega predračuna potrebno uporabiti deljenje in ne množenje, kot je storil naročnik. Elementi ponudbenega predračuna, predstavljeni v ponudbi vlagatelja, so pripravljeni na naklado in na podlagi določenega števila kosov v posamezni nakladi, ki se s preprosto računsko operacijo – deljenjem – preračunajo na stran.

Vlagatelj ugotavlja, da je med njim in naročnikom očitno nerešeno vprašanje, kaj predstavlja enoto, čeprav meni, da je to jasno navedeno in pojasnjeno v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, in sicer, da gre za en izvod glasila. Ob upoštevanju pravilne računske operacije je cena na enoto in skupna ponudbena cena do centa identična vrednostim, ki jih je vlagatelj oddal že v samem začetku. Vlagatelj poudarja, da predstavljajo »prva pola«, »notranjost«, »uradne objave« in »obdelava« elemente, ki pojasnjujejo enoto – izvod glasila. V kolikor bi vzdržalo stališče naročnika, bi moral ponudbo pripraviti na način, da bi zahteval, da ponudniki podajo ceno na enoto za navedene elemente, česar pa ni storil, saj je opredelil, da je enota izvod. Za potrditev navedenega, vlagatelj predlaga vpogled v javno dostopne podatke s spletne strani erar.si, iz katerih izhaja, da so bili računi predhodno izbranega izvajalca izdani na kos in končna vrednost izračunana na podlagi cene na kos (izvod glasila) in ne ločeno po elementih, ki kos sestavljajo. Vlagatelj tolmačenje naročnika šteje za sprenevedanje in neupoštevanje prakse strokovnega področja tiskovin in dosedanjega načina obračunavanja naklad. Ker je imel naročnik vse potrebne podatke bi moral, ob upoštevanju pojasnila, kot pravilno uporabiti ponudbeno vrednost na enoto in skupno ponudbeno vrednost vlagatelja.

Vlagatelj zaključuje, da je šele iz sklepa o zavrnitvi ponudbe razbral, da naročnik ni preverjal ostalih pogojev za dopustnost ponudbe vlagatelja, zato predlaga, da se odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, preveri izpolnjevanje ostalih pogojev vlagatelja in po opredelitvi njegove ponudbe za dopustno, javno naročilo odda njemu.

Naročnik je z dokumentom Opredelitev do navedb vlagatelja zahtevka za revizijo z dne 30. 1. 2018 v navezavi na vlagateljevo dokazovanje, kaj predstavlja ceno na enoto in sklic na račun izvajalca enakega predmeta javnega naročila za preteklo obdobje, posredoval prejete račune s strani predhodnega pogodbenega izvajalca, iz katerih je razvidno, da se pri posamezni številki spreminja cena na izvod glasila, kar je posledica različnega števila natisnjenih strani (spremenjenih količin).

Vlagatelj v dokumentu Opredelitev do navedb naročnika iz dopisa št. 430-15/2017-49 z dne 30. 1. 2018 z dne 30. 1. 2018 navaja, da iz omenjenega dokumenta evidentno izhaja, da je naročnik nepravilno uporabljal termine »izvod« in »enota« v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in posledično v svoji odločitvi o oddaji javnega naročila in zavrnitvi zahtevka za revizijo vlagatelja. Šele v dopisu naročnik omenja, da je enota posamezen element, ki sestavlja en izvod glasila, kar je nelogično, ker je končna cena vedno posledica izračuna cena na enoto x količina, tako opredelitev pa je naročnik navedel tudi v predračunu, v katerem je opredelil ceno na enoto, jo pomnožil s količino izvodov ene naklade in tako prišel do skupne vrednosti. Vlagatelj opozarja, da je v konkretnem primeru v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila kot enota naveden izvod glasila, šele v zadnjem dopisu pa je naročnik enoto poimenoval »prva pola«, »notranjost«, »uradne objave« in »obdelava«.

Po pregledu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je, skladno z 31. členom ZPVPJN, zahtevek za revizijo pred meritorno obravnavo predhodno preizkusila in po uradni dolžnosti preverila obstoj procesnih predpostavk. Ker je bilo ugotovljeno, da zahtevek za revizijo izpolnjuje vse pogoje iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, ga je Državna revizijska komisija sprejela v obravnavo.

Državna revizijska komisija je vpogledala v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ugotovila, da je naročnik pripravil dokument Obrazec št. 3 PONUDBENI PREDRAČUN, v katerega so morali ponudniki vpisati strukturo cene za en izvod glasila na način, da so v predpripravljeno tabelo vnesli vrednost »cena/stran (brez DDV)« za »PRVA POLA barvna stran – papir: PREMAZNI SIJAJ 90g«, »NOTRANJOST barvne strani – papir: NEPREMAZNI 70g«, »URADNE OBJAVE črno-belo – papir: NEPREMAZNI 70g« in »Prelom, obdelava fotografij, skeniranje, vezava (vezano na hrbtu in porezano na format) in dostava vključno z razkladanjem na naslovu Tržaška cesta 50 A, Logatec«, ter vrednost »Skupaj (brez DDV) (Cena/stran) x (količina)«, upoštevaje navedene količine, skupno ponudbeno ceno pa izračunali s formulo »_ EUR brez DDV (skupna cena za en izvod občinskega glasila Logaške novice) x 4.650 (naklada) x 20 (10 številk na posamezno leto)«.

Po vpogledu v ponudbeno dokumentacijo vlagatelja Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v dokument Obrazec št. 3 PONUDBENI PREDRAČUN vnesel naslednje vrednosti:
- prva pola – »Cena/stran (brez DDV): 42,50«, »Skupaj (brez DDV) (Cena/stran) x (količina): 170,00«
- notranjost – »Cena/stran (brez DDV): 37,00«, »Skupaj (brez DDV) (Cena/stran) x (količina): 1.480,00«
- uradne objave – »Cena/stran (brez DDV): 62,50«, »Skupaj (brez DDV) (Cena/stran) x (količina): 250,00«
- prelom, obdelava, dostava,... – »Cena/stran (brez DDV): 5,75«, »Skupaj (brez DDV) (Cena/stran) x (količina): 276,00«
- skupaj cena za en izvod glasila: EUR brez DDV: »0,46795«
- skupna ponudbena cena z upoštevanjem navedenih količin: »43.519,35 EUR brez DDV, 9.574,257 DDV, 53.093,607 EUR z DDV«.

Naročnik je vlagatelju dne 18. 12. 2017 v elektronskem sporočilu posredoval Poziv k podaji soglasja k odpravi ugotovljene očitne računske napake z dne 18. 12. 2017, št. 430-15/2017-29, v katerem navaja, da predloženi ponudbeni predračun vlagatelja vsebuje očitno računsko napako, ki je bila ugotovljena pri izračunu cene za en izvod glasila in posledično pri skupni ponudbeni ceni ter ga pozval na posredovanje pisnega soglasja, s katerim naj vlagatelj potrdi, da soglaša z ugotovljeno in popravljeno očitno računsko napako v ponudbenem predračunu. V pozivu je naročnik zapisal, da bi morala cena za en izvod glasila, po odpravi očitne računske napake, znašati 2.176,00 EUR (vsota postavk (Cena/stran) x (količina) 170,00 EUR za prvo polo + 1.480,00 EUR za notranjost + 250,00 EUR za uradne objave + 276,00 EUR za prelom, obdelavo, dostavo itd.) in ne 0,46795 EUR. Naročnik je ugotovil, da računska napaka vpliva tudi na končno ponudbeno ceno tako, da se le-ta zviša iz zneska 53.093,607 EUR z DDV na znesek 248.888.960,00 EUR z DDV.

Vlagatelj je naročniku dne 19. 12. 2017 odgovoril in v elektronskem sporočilu navedel, da v skladu z obvestilom glede očitne računske napake v prilogi pošilja »popravek definiranja računske napake glede na stran«, da »Cena na enoto enega kos Občinskega glasila Logaške novice ostaja nespremenjena.«, da »[...] prvotna ponudba na enoto glasila ostaja enaka, kot pri osnovni ponudbi.« in »S tem tudi soglašam z odpravo očitne računske napake.«. Vlagatelj je elektronskemu sporočilu priložil dokument Obrazec št. 3 PONUDBENI PREDRAČUN, v katerega je vnesel naslednje vrednosti:
- prva pola – »Cena/stran (brez DDV): 0,00913978«, »Skupaj (brez DDV) (Cena/stran) x (količina): 0,03655914«
- notranjost – »Cena/stran (brez DDV): 0,00795699«, »Skupaj (brez DDV) (Cena/stran) x (količina): 0,3182796«
- uradne objave – »Cena/stran (brez DDV): 0,0134408«, »Skupaj (brez DDV) (Cena/stran) x (količina): 0,0537632«
- prelom, obdelava, dostava,... – »Cena/stran (brez DDV): 0,0012366«, »Skupaj (brez DDV) (Cena/stran) x (količina): 0,0593568«
- skupaj cena za en izvod glasila: EUR brez DDV: »0,46795«
- skupna ponudbena cena z upoštevanjem navedenih količin: »43.519,35 EUR brez DDV, 9.574,257 DDV, 53.093,607 EUR z DDV«.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je med vlagateljem in naročnikom sporno, katera cena iz ponudbenega predračuna v konkretnem primeru predstavlja ceno na enoto, sporno pa je tudi, ali je naročnik utemeljeno spremenil vlagateljevo ceno za en izvod glasila in skupno ponudbeno ceno na podlagi odgovora na poziv k podaji soglasja za odpravo računske napake.

Po vpogledu v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik navedel:
- v 2. poglavju NAVODILA ZA IZDELAVO PONUDBE, B. POGOJI ZA SODELOVANJE, točki 2.9 Merilo za izbor: »[...] Ponudba mora biti izdelana po načelu fiksne cene posameznih postavk. [...]«;
- v dokumentu Obrazec št. 2 PONUDBA: »Ponudba mora biti izdelana po načelu fiksne cene.«;
- v dokumentu Obrazec št. 3 PONUDBENI PREDRAČUN: ponudniki morajo za izračun cene enega izvoda glasila, vpisati podatke za »Cena/stran (brez DDV)« naslednjih elementov: »PRVA POLA barvna stran [...]«, »NOTRANJOST barvne strani [...]«, »URADNE OBJAVE črno-belo [...]« in »Prelom, obdelava fotografij, [...]« in podatke z »Skupaj (brez DDV) (Cena/stran)x(količina)«;
- v dokumentu Obrazec št. 3 PONUDBENI PREDRAČUN: »navedene le predvidene količine za en izvod občinskega glasila Logaške novice, ker zaradi specifičnosti potreb naročnika točnega števila obsega strani ni mogoče predvideti. [...] Ponudnik mora izpolniti celotno tabelo ponudbenega predračuna. [...] Postavke v tabeli ponudbenega predračuna so fiksne do konca veljavnosti pogodbe.«;
- v poglavju 3. SPECIFIKACIJA PREDMETA JAVNEGA NAROČILA, točki 2) OSNOVNE KARAKTERISTIKE: »obseg posamezne številke občinskega glasila Logaške novice: med 36 in 44 strani + uradne objave (po potrebi, najmanj 4 strani) + ovitek«. [...] Dejanska količina strani na izvod lahko odstopa od predvidene za +- 15%.«.
- v dokumentu OSNUTEK POGODBE za TISK, OBDELAVO FOTOGRAFIJ, SKENIRANJE IN PRELOM OBČINSKEGA GLASILA LOGAŠKE TER DOSTAVO NA NASLOV: v drugem odstavku 3. člena: »Pogodbena vrednost posameznih postavk je [...] prva pola [...] notranje strani [...] uradne objave [...] prelom, obdelava fotografij [...]«), opredeljena kot »cena/stran (brez DDV)« oziroma »cena/stran (z DDV)«; v četrtem 3. člena: »Cena na barvno stran, črno-belo stran, stran Uradnih objav ter storitev preloma, obdelave fotografij, [...] po tej pogodbi, je fiksna in nespremenljiva do konca veljavnosti pogodbe.«; v 4. členu: izvajalec bo izdal račun za opravljeno storitev »[...] glede na dejanski obseg posameznega izvoda in velikosti naklade [...]«.

Glede dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila imata oba, tako naročnik, kot ponudnik, svoje dolžnosti. To se, na strani naročnika, kaže kot dolžnost v tem, da pripravi jasno in nedvoumno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ki ne dopušča različnih razlag ter s tem povezane neenakopravne obravnave ponudb. Na strani ponudnika pa se kaže kot dolžnost v tem, da zagotovi skrbno pripravljeno ponudbo. Ker je v ponudbenem predračunu podrobno predstavljen predmet javnega naročila in cene za vse storitve, ki sestavljajo razpisano javno naročilo, predstavlja ponudbeni predračun jedro njegove ponudbe, iz katerega izhajajo ne le ponujene storitve, pač pa tudi njihove cene. Natančnost in skrbnost pri pripravi ponudbene dokumentacije, še posebej tistemu delu, v katerem ponudnik predstavi predmet ponudbe in ponudbeno ceno, ter njena skladnost z vsemi naročnikovimi zahtevami, je v postopku oddaje javnega naročila temeljni interes in dolžnost, ki zavezuje vsakega (razumno obveščenega in povprečno skrbnega) ponudnika.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik na več mestih dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila navedel, da mora biti ponudba izdelana po načelu »fiksne cene posameznih postavk«, ki so jih morali ponudniki v ponudbenem predračunu zapisati v okviru prikaza strukture cene na en izvod glasila. Hkrati je naročnik na več mestih zapisal tudi opozorilo, da količina strani oziroma obseg posamezne številke glasila ni nujno enak obsegu, zapisanem v ponudbenem predračunu (»obseg posamezne številke [...] med 36 in 44 strani + uradne objave (po potrebi, najmanj 4 strani) + ovitek«. [...] Dejanska količina strani na izvod lahko odstopa od predvidene za +- 15%.«, »navedene le predvidene količine za en izvod [...] zaradi specifičnosti potreb naročnika točnega števila obsega strani ni mogoče predvideti.«), v osnutku pogodbe pa določil še, da bo izvajalec izdal račun za opravljeno storitev »[...] glede na dejanski obseg posameznega izvoda in velikosti naklade [...]«. Ob upoštevanju, da je naročnik v ponudbenem predračunu jasno določil, da morajo ponudniki v tabelo vpisati ceno na stran posameznega elementa cene za en izvod glasila, v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila pa zapisal, da so cene posameznih postavk fiksne in nespremenljive do konca veljavnosti pogodbe, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je, v konkretnem primeru, enota oziroma cena na enoto, jasno določena. Ceno na enoto predstavlja cena na stran posameznega elementa cene za en izvod glasila, vlagateljeva navedba, da dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila kot enoto navaja izvod glasila, pa je posledično neutemeljena. Na ugotovljeno ne vpliva niti sklicevanje vlagatelja, da je razumevanje, da enoto v konkretnem primeru predstavlja cena za en izvod glasila, edino logično in življenjsko, naročnikovo tolmačevanje pa sprenevedanje in neupoštevanje prakse strokovnega področja tiskovin, niti sklicevanje na prakso naročnika iz preteklega postopka javnega naročanja za enak predmet.

Za presojo utemeljenosti preostalih navedb vlagatelja, je v nadaljevanju potrebno upoštevati ugotovitev Državne revizijske komisije, da ceno na enoto v konkretnem primeru predstavlja cena na stran posameznega elementa cene za en izvod glasila.

Vlagatelj v svojih vlogah navaja, da je tabelo v ponudbenem predračunu izpolnil na način, da je pri posameznem elementu vnesel vrednosti celotne naklade, in ne vrednosti na strani, svojo napako pa odpravil s podajo (novega) dokumenta Obrazec št.3 PONUDBENI PREDRAČUN, v katerem je spremenil oziroma popravil vrednosti cene na stran brez DDV posameznega elementa cene za en izvod glasila (prva stran, notranjost, uradne objave, obdelava in dostava), ceno za en izvod glasila in skupno ponudbeno ceno pa ohranil nespremenjeno. Naročnik navaja, da je iz odgovora vlagatelja na poziv upošteval le njegovo predloženo soglasje, ne pa tudi popravljenega ponudbenega predračuna.


ZJN-3 v 89. členu (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) v šestem odstavku (med drugim) določa, da razen v primeru, ko gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati svoje cene brez DDV na enoto, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena in ponudbe v okviru meril, v sedmem odstavku pa določa, da sme izključno naročnik, ne glede na določbo šestega odstavka 89. člena ZJN-3, ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb, pri tem pa se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik vlagatelja, po tem, ko je ugotovil, da njegova ponudba vsebuje pomanjkljivosti v povezavi s podatki, ki so izhajali iz ponudbenega predračuna, utemeljeno pozval na podajo soglasja k odpravi očitne računske napake glede seštevka zmnožkov (cena/stran) x količina. Vlagatelj je v odgovoru na poziv naročnika pojasnil, da cena za en kos glasila ostaja nespremenjena in priložil (nov) Obrazec št. 3 PONUDBENI PREDRAČUN, v katerem je spremenil ceno na stran posameznega elementa cene za en izvod glasila. S svojim ravnanjem je vlagatelj posegel v prvotno predloženo ponudbo, kar potrjuje naročnikovo ugotovitev, da ponudba vsebuje določene pomanjkljivosti, hkrati pa s spremembo cene na enoto brez DDV, kršil izrecno določbo šestega odstavka 89. člena ZJN-3. S tem, ko je vlagatelj posegel v ponudbeni predračun je popravil ceno na enoto brez DDV in dejansko predlagal novo ponudbo. Ker je rok za prejem ponudb v času, ko je vlagatelj naročniku posredoval spremenjen ponudbeni predračun že potekel, je taka ponudba prepozna in je naročnik ne sme upoštevati. Posledično, v prvotno (pravočasno) predloženi ponudbi vlagatelja še vedno obstaja pomanjkljivost, ki se kaže v obstoju ugotovljene računske napake. Državna revizijska komisija s tem v zvezi ugotavlja, da vsebine odgovora vlagatelja na poziv naročnika k podaji soglasja za odpravo računske napake sploh ni mogoče razumeti kot soglašanje z odpravo računske napake na način, kot ga je predstavil naročnik v svojem pozivu, ampak gre razumeti, da soglaša z odpravo računske napake na način, kot ga je sam predstavil v (novo) predloženem ponudbenem predračunu. To sicer pomeni, da drži očitek vlagatelja, da je naročnik ceno za en izvod glasila in njegovo skupno ponudbeno vrednost spremenil neutemeljeno, vendar pa navedeno pomeni tudi, da vlagatelj soglasja k odpravi računske napake sploh ni dal, zaradi česar je v njegovi ponudbi še vedno pomanjkljivost (ki se kaže v neodpravljeni računski napaki). Naročnik take ponudbe, ne glede na ugotovitev Državne revizijske komisije, da je naročnik neutemeljeno spremenil njegovo ceno za en izvod glasila in skupno ponudbeno ceno, ne bi smel izbrati.

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija, skladno s prvo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnila kot neutemeljenega.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva.

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, njegovo zahtevo za povrnitev stroškov v celoti zavrnila.S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 22. 2. 2018predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec
- Grafex d.o.o., Podlipovica 31, 1411 Izlake
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
- Schwarz print d.o.o., Koprska ulica 106d, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tuNatisni stran