Na vsebino
EN

018-037/2018 Družba za avtoceste v Republiki Sloveniji, d.d.

Številka: 018-037/2018-4
Datum sprejema: 23. 2. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Boruta Smrdela kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji naročila »Izvedba hrbteničnega telekomunikacijskega omrežja MPLS«, v zvezi z zahtevkom za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj MI – line d.o.o., Poljanska cesta 71b, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 23. 2. 2018

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje naročila za »Izvedba hrbteničnega telekomunikacijskega omrežja MPLS«, voden na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja z dne 30. 1. 2018, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik na podlagi Sklepa Uprave o pričetku postopka oddaje javnega naročila z dne 15. 9. 2016, št. 000182/2016, in Obvestila o naročilu (EU 2 - SL), ki je bilo dne 19. 6. 2017 objavljeno na portalu javnih naročil, št. objave JN006085/2017-B01, in v Uradnem listu EU dne 20. 6. 2017, pod št. objave 2017/S 116-233524, zadnji Popravek (EU 14 – SL) dne 3. 8. 2017, pod št. objave JN006085/2017-K02, in v Uradnem listu EU dne 4. 8. 2017, pod št. objave 2017/S 148-307142, izvaja odprti postopek za izbiro izvajalca izvedbe hrbteničnega telekomunikacijskega omrežja MPLS.

Naročnik je dne 19. 1. 2018 sprejel Odločitev, št. 402-25/17-SNR/182-DRI, s katero je zavrnil obe prejeti ponudbi. Odločitev je bila na portalu javnih naročil objavljena dne 19. 1. 2018, pod št. objave JN006085/2017-ODL01, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Vlagatelj je pravočasno vložil Zahtevek za revizijo z dne 30. 1. 2018, v katerem zatrjuje kršitve veljavne zakonodaje in kršitev zahtev iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, uveljavlja pa tudi zmotno in nepopolno ugotovitev dejanskega stanja ter kršitev pravil procesne narave. Vlagatelj meni, da je stališče naročnika, ki ga je navedel kot razlog za zavrnitev ponudbe vlagatelja, neutemeljeno in nepravilno. Vlagatelj predlaga, da se zahtevku za revizijo v celoti ugodi in razveljavi naročnikova odločitev, vlagatelju pa naročnik povrne stroške postopka.

Naročnik je dne 13. 2. 2018 sprejel Odločitev, št. 402-8/18-PK-182, s katero je zahtevek za revizijo vlagatelja zavrnil, zavrnil pa tudi njegovo zahtevo za povrnitev stroškov.

Naročnik je Državni revizijski komisiji dne 16. 2. 2018, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in dokumentacijo o predrevizijskem postopku.

Dne 22. 2. 2018 je Državna revizijska komisija prejela vlogo vlagatelja z dne 21. 2. 2018, s katero je ta svoj revizijski zahtevek umaknil. Vlagatelj je ob tem podal tudi zahtevo za vračilo polovico vplačane takse za postopek pravnega varstva.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

O zahtevi za povračilo polovice plačane takse bo Državna revizijska komisija odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, 23. 2. 2018

Predsednik senata
Borut Smrdel, univ. dipl. prav.
predsednik Državne revizijske komisije
Vročiti:
- DARS d.d., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
- MI – line d.o.o., Poljanska cesta 71b, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

V vednost:
- finančna služba, tu.

Natisni stran