Na vsebino
EN

018-269/2017 Mestna občina Ptuj

Številka: 018-269/2017-7
Datum sprejema: 22. 2. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55., 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Opravljanje dnevnih prevozov učencev iz Mestne občine Ptuj za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019«, v »7. sklopu: OŠ dr. Ljudevita Pivka« in v »8. sklopu: Center za sluh in govor Maribor«, na podlagi pritožbe in zahtevka za revizijo vlagatelja Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 2. 2018

odločila:


1. Pritožba z dne 4. 1. 2018 se zavrže.

2. Zahtevek za revizijo z dne 4. 12. 2017 se zavrne kot neutemeljen.

3. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva se zavrne.

4. Zahteva izbranega ponudnika za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 16. 5. 2017 na portalu javnih naročil pod številko objave JN005063/2017-B01 objavil obvestilo o javnem naročilu za »Opravljanje dnevnih prevozov učencev iz Mestne občine Ptuj za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019«, ki ga je pod številko 184185 objavil tudi v Dodatku k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2017/S 094. Naročnik je omenjeno javno naročilo, ki ga je razdelil na 8 sklopov, oddajal po odprtem postopku.

Dne 18. 7. 2017 je naročnik izdal ter dne 27. 7. 2017 na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev«, iz katerega je bilo razbrati, da je javno naročilo za 1., 3., 4., 5. in 6. sklop oddal vlagatelju, javno naročilo za 2., 7. in 8. sklop pa ponudniku MST – Lorbek, Glazer Sonja, s.p., Mezgovci ob Pesnici 64, 2252 Dornava. Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila za 2., 7. ter 8. sklop vložil zahtevek za revizijo z dne 7. 8. 2017, ki mu je Državna revizijska komisija s sklepom, št. 018-169/2017-8 z dne 25. 10. 2017, ugodila in odločitev o oddaji javnega naročila za omenjene tri sklope razveljavila.

Naročnik je dne 22. 11. 2017 izdal in dne 23. 11. 2017 na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev«, iz katerega je izhajalo, da je javno naročilo za 2., 7. in 8. sklop oddal ponudniku MST – Lorbek, Glazer Sonja, s.p., Mezgovci ob Pesnici 64, 2252 Dornava (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Vlagatelj je zoper odločitev o oddaji javnega naročila za »7. sklop: OŠ dr. Ljudevita Pivka« in za »8. sklop: Center za sluh in govor Maribor« vložil zahtevek za revizijo z dne 4. 12. 2017. Po zatrjevanju vlagatelja so morali ponudniki s predložitvijo dveh potrjenih referenc izkazati, da so v zadnjih treh letih od objave razpisa že izvajali storitve, enake predmetu konkretnega javnega naročila (prevoz osnovnošolskih otrok in mladine), najmanj v letni vrednosti 20.000,00 EUR, razen za 2. in 8. sklop, v katerih je bila za posamezno referenco zahtevana najnižja letna vrednost v višini 10.000,00 EUR. Izbrani ponudnik je, kot navaja vlagatelj, predložil dve referenci, ki ju je potrdil isti referenčni naročnik. Predloženi referenci se po zatrjevanju vlagatelja nanašata na prevoze uporabnikov referenčnega naročnika, in sicer prva na prevoze v okolici Dornave za obdobje 2016 in 2017 v vrednosti 60.183,03 EUR, druga pa na prevoze v Ormožu in okolici za obdobje 2016 in 2017 v vrednosti 38.904,00 EUR. Skupna vrednost obeh referenc, kot izhaja iz obrazcev OBR-6, tako znaša 99.087,03 EUR, pri čemer je iz aplikacije ERAR razvidno, da je referenčni naročnik v obdobju od 2016 do 19. 6. 2017 izbranemu ponudniku plačal storitve v vrednosti 50.675,64 EUR. To po mnenju vlagatelja pomeni, da se podatki o vrednosti referenc izbranega ponudnika, kot izhajajo iz obrazcev OBR-6A, bistveno razlikujejo od podatkov iz aplikacije ERAR. Podatki iz OBR-6A so torej neresnični, zato bi moral naročnik ponudbo izbranega ponudnika zavrniti kot nedopustno, kakor je to za primer podaje neresničnih podatkov določil v razpisni dokumentaciji. Naročnik je namreč referenci potrdil kot ustrezni, čeprav o tem ni prejel nobenega ustreznega dokazila oziroma je prejel dokazila o različnih vrednostih omenjenih referenc. Iz dopisa referenčnega naročnika z dne 15. 11. 2017 je tako razbrati, da slednji ne more potrditi realizirane vrednosti posamezne reference, temveč le realizirano vrednost obeh referenc skupaj, ki znaša 62.489,38 EUR z DDV, pri čemer pa na podlagi skupne vrednosti referenc po zatrjevanju vlagatelja še ni mogoče zaključiti, da izbrani ponudnik izpolnjuje obravnavani referenčni pogoj. Tabela, ki je priložena dopisu referenčnega naročnika, navedenega v ničemer ne spremeni, saj iz nje izhaja zgolj celotna vrednost obeh referenc skupaj (le-ta se ne ujema z vrednostjo iz aplikacije ERAR), iz tabele pa je razbrati še skupno vrednost referenc v posameznem mesecu ter število kilometrov. Prav tako se omenjena tabela ne ujema s podatki izbranega ponudnika, ki je v dopisu z dne 20. 11. 2017 navedel, da znaša vrednost obeh referenc v obdobju od 2016 do 19. 6. 2017 skupaj 49.823,89 EUR, od tega znaša vrednost reference za Dornavo ter okolico 29.063,81 EUR, vrednost reference za prevoze okoli Ptuja pa 20.796,08 EUR. Poleg tega je iz pojasnila izbranega ponudnika razbrati, da je na obrazcih OBR-6A navedena zgolj predvidena vrednost za posamezno relacijo do konca pogodbenega razmerja, kar po prepričanju vlagatelja pomeni, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil neresnične podatke. Ker naročnik njegove ponudbe ni zavrnil kot nedopustne, je ravnal diskriminatorno v razmerju do vlagatelja, saj je pri ugotavljanju pogojev za priznanje tehnične/strokovne usposobljenosti v primeru izbranega ponudnika uporabil milejše kriterije kakor v primeru vlagatelja. Dalje vlagatelj navaja, da sta referenci izbranega ponudnika neskladni z zahtevami iz razpisne dokumentacije tudi zato, ker ne gre za že opravljene oziroma zaključene storitve. Glede na vse navedeno vlagatelj predlaga, da Državna revizijska komisija razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila za 7. in 8. sklop, poleg tega pa zahteva tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 13. 12. 2017 izjasnil o navedbah vlagatelja iz zahtevka za revizijo. Uvodoma iz previdnosti ugovarja pravočasnosti vloženega zahtevka, v nadaljevanju pa navaja razloge, ki po njegovem mnenju utemeljujejo zaključek o izpolnjevanju referenčnega pogoja. V zvezi s tem izbrani ponudnik izpostavlja, da aplikacija ERAR ne zajema podatkov o izstavljenih računih, temveč prikazuje zgolj podatke o nakazilih, ki so informativnega značaja in nujno ne odražajo dejanskega stanja (čeprav izbrani ponudnik, kot navaja sam, tudi na podlagi podatkov iz omenjene aplikacije obravnavani referenčni pogoj izpolnjuje). Zatrjevana razhajanja glede skupne vrednosti referenc, kot jo je potrdil referenčni naročnik (62.489,38 EUR z DDV), v primerjavi s skupno vrednostjo referenc, ki jo je razbrati iz aplikacije ERAR (50.675,64 EUR), so po mnenju izbranega ponudnika posledica dejstva, da je referenčni naročnik vrednost referenc potrdil za opravljene storitve, kar pomeni, da je upošteval vrednost realiziranih prevozov, kamor je prištel tudi vrednost odprtih terjatev do izbranega ponudnika oziroma je upošteval vse izdane in prejete, četudi še neplačane račune, medtem ko je izbrani ponudnik podatke sporočil glede na realizirana plačila (ki izhajajo tudi iz aplikacije ERAR), kar pomeni, da je upošteval zgolj vrednost opravljenih transakcij. Slednja do dneva oddaje ponudbe (tj. do 19. 6. 2017) na relaciji 1 znaša 20.769,08 EUR, na relaciji 2 pa 29.063,81 EUR. Dalje je po mnenju izbranega ponudnika neutemeljena vlagateljeva navedba, da bi bilo potrebno vrednost posameznih referenc ugotavljati glede na posamezna koledarska leta, saj razpisna dokumentacija nikjer ne določa letne vrednosti v smislu koledarskega leta. Na podlagi vsega navedenega izbrani ponudnik primarno predlaga zavrženje zahtevka za revizijo, podredno pa njegovo zavrnitev, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je zahtevek za revizijo s sklepom z dne 27. 12. 2017 zavrnil kot neutemeljenega, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva in vlagatelju naložil, da izbranemu ponudniku povrne priglašene stroške predrevizijskega postopka. Navaja, da mu je referenčni naročnik na podlagi poziva k predložitvi podatkov o realizirani vrednosti za vsako posamezno od izdanih referenc posredoval odgovor, v katerem je navedel skupni znesek realizirane vrednosti od pričetka izvajanja referenčnega posla (1. 7. 2017) do 19. 6. 2017, ki znaša 62.489,38 EUR z DDV. Ker referenčni naročnik ni posredoval podatka o realizirani vrednosti posamezne reference, saj vodi skupen znesek za vse prevoze, ki jih izvaja izbrani ponudnik, je naročnik k predložitvi omenjenih podatkov pozval še izbranega ponudnika. Ta je v odgovoru navedel, da znaša znesek transakcij v obdobju od 1. 7. 2016 do 19. 6. 2017 skupaj 50.675,64 EUR, pri čemer znesek 842,71 EUR predstavlja dodatne prevoze, ki niso predmet referenčnih poslov. Skupna vrednost referenčnih poslov za navedeno obdobje, upoštevaje znesek izvedenih plačil, tako po navedbah ponudnika znaša za 1. relacijo 20.769,08 EUR, za 2. relacijo pa 29.063,81 EUR. Iz odgovora izbranega ponudnika je po zatrjevanju naročnika (na podlagi dnevnega števila kilometrov za posamezno relacijo ter števila dni opravljanja prevozov v posameznem mesecu) razvidna natančna razčlenitev mesečnih transakcij za obe relaciji. V nadaljevanju naročnik navaja število dni opravljanja prevozov po posameznih mesecih za 1. in 2. relacijo, število dnevno prevoženih kilometrov tako za 1. kot za 2. relacijo ter ceno storitve prevoza za obe relaciji v znesku 0,84 EUR/km. Na podlagi navedenih podatkov naročnik ugotavlja, da znaša vrednost prevozov, plačanih do dne 19. 6. 2017, za 1. relacijo 21.228,98 EUR z DDV in za 2. relacijo 28.603,94 EUR z DDV. Navedena podatka o izvedenih plačilih se po zatrjevanju naročnika skladata s podatki, ki jih je predložil izbrani ponudnik, razen manjšega odstopanja v mesecu septembru, kjer je izbrani ponudnik za zadnje 4 dni opravljanja prevozov v mesecu septembru 2016 pomotoma prištel kilometre, prevožene na 1. relaciji, h kilometrom, prevoženim na 2. relaciji. Upoštevaje navedeno naročnik zaključuje, da referenci izbranega ponudnika presegata vrednost 20.000,00 EUR, ki je bila zahtevana kot pogoj, ter sta tako v celoti ustrezni. Razlika med skupno vrednostjo referenc, kot jo je navedel referenčni naročnik (tj. 62.489,38 EUR), in med skupno vrednostjo referenc, kakor izhaja iz navedb izbranega ponudnika (tj. 50.675,64 EUR), je po mnenju naročnika posledica dejstva, da je referenčni naročnik v okviru omenjenega podatka upošteval vrednost dejansko izvedenih prevozov, izbrani ponudnik pa zgolj vrednost že prejetih plačil. V zvezi z očitki glede predložitve neresničnih podatkov na OBR-6A naročnik zatrjuje, da je na slednjih pri posamezni referenci vpisana predvidena vrednost za posamezno relacijo, ki zajema čas do konca pogodbenega razmerja, kar je potrdil tudi referenčni naročnik v elektronski pošti z dne 12. 7. 2017, zato vpisane vrednosti ni mogoče šteti za neresničen podatek. Glede ponovnih vlagateljevih navedb o tem, da predloženi referenci nista ustrezni, ker se ne nanašata na že opravljene, zaključene storitve, naročnik navaja, da gre v konkretnem primeru za trajno pogodbeno razmerje, kjer stranke svoje obveznosti izpolnjujejo s ponavljajočimi se izpolnitvenimi ravnanji. Ker naročnik pri določitvi referenčnega pogoja ni zahteval zaključenega referenčnega posla in ker so bila obenem vsa posamezna izpolnitvena ravnanja po priglašenih referencah do dneva njune potrditve ustrezno izvedena oziroma zaključena, so v tej zvezi podane trditve vlagatelja po oceni naročnika neutemeljene. Naročnik trajanja referenčnega posla tudi ni vezal na koledarsko leto, kot to navaja vlagatelj, temveč na (največ) eno leto izvajanja. Glede na dejstvo, da je izbrani ponudnik storitve na podlagi sklenjene pogodbe pričel izvajati dne 1. 7. 2016 ter da se v skupnem znesku 49.832,93 EUR upošteva izvajanje storitev do vključno meseca aprila 2017, je jasno, da predmetne reference tudi glede na omenjeni kriterij v celoti ustrezajo zahtevam naročnika, saj so zahtevane vrednosti dosežene v obdobju (manj kot) enega leta. Na podlagi navedenega zahtevku za revizijo po mnenju naročnika ni mogoče ugoditi.

Vlagatelj je dne 4. 1. 2018 zoper naročnikovo odločitev, v skladu s katero mora izbranemu ponudniku v roku 15 dni od prejema povrniti stroške predrevizijskega postopka v višini 560,90 EUR, v primeru zamude skupaj z zakonskimi zamudnimi obrestmi do dneva plačila, vložil pritožbo, ki jo je Državna revizijska komisija prejela dne 5. 1. 2018. V pritožbi vlagatelj zatrjuje, da vloga izbranega ponudnika, na podlagi katere je naročnik le-temu priznal stroške, ni pripomogla ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve, zato izbrani ponudnik po mnenju vlagatelja do povrnitve stroškov ni upravičen. V omenjeni vlogi z dne 4. 1. 2018 se je vlagatelj tudi opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, pri čemer je vztrajal pri že podanih navedbah ter dokaznih predlogih.

Državna revizijska komisija je vlogo izbranega ponudnika z dne 13. 12. 2017 s prilogami (to je dvanajstimi računi, ki jih je referenčnemu naročniku v obdobju od 8. 8. 2016 do 3. 7. 2017 izdal izbrani ponudnik) na podlagi 11. člena ZPVPJN posredovala v seznanitev ter morebitno izjasnitev vlagatelju.

Vlagatelj je Državni revizijski komisiji pravočasno, to je v roku treh delovnih dni od prejema, posredoval vlogo z dne 30. 1. 2018, s katero se je opredelil do navedb izbranega ponudnika iz vloge z dne 13. 12. 2017 ter do priloženih računov. Glede na pomisleke izbranega ponudnika o nepravočasnosti vložitve zahtevka za revizijo uvodoma navaja, da je slednjega vložil pravočasno. V nadaljevanju zatrjuje, da izbrani ponudnik sam priznava, da je v ponudbi na obrazcu OBR-6A navedel neresnične podatke o vrednosti referenc, saj je zapisal predvideno in ne dejanske vrednosti referenčnih poslov. Četudi izbrani ponudnik navaja, da je omenjeni obrazec izpolnil referenčni naročnik, je vendarle izbrani ponudnik tisti, ki je v celoti odgovoren za sestavo in predložitev ponudbe. Ob tem pa ne gre prezreti, da je naročnik v razpisni dokumentaciji za primer predložitve neresničnih podatkov določil sankcijo izločitve iz postopka, ki pa je ni upošteval. Po mnenju vlagatelja je relevantno tudi dejstvo, da se podatki o vrednosti in časovni komponenti referenc, ki sta jih podala referenčni naročnik ter izbrani ponudnik, med seboj razlikujejo. Po prepričanju vlagatelja je torej izbrani ponudnik na omenjenih obrazcih predložil neresnične podatke, zato bi morala biti njegova ponudba izločena kot nedopustna.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu, proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika ter po presoji izvedenih dokazov je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju, v skladu s 55., 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija je uvodoma obravnavala pritožbo, ki jo je vlagatelj z vlogo z dne 4. 1. 2018 vložil zoper naročnikovo odločitev o stroških predrevizijskega postopka.

V skladu s prvim odstavkom 30. člena ZPVPJN se revizijski postopek začne takrat, ko Državna revizijska komisija od naročnika prejme zahtevek za revizijo. V revizijskem postopku Državna revizijska komisija odloča o utemeljenosti zahtevka za revizijo (primerjaj 39. člen ZPVPJN), od (ne)utemeljenosti zahtevka za revizijo pa je skladno s 70. členom ZPVPJN odvisna tudi povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva (tako imenovano načelo uspeha). To pomeni, da odločitev o povrnitvi stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, deli usodo odločitve o glavni stvari (to je odločitve o zahtevku za revizijo), iz česar izhaja, da je odločitev o stroških postopka akcesorne narave. Ker revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo vključuje tudi odločitev o stroških (tako predrevizijskega kot revizijskega) postopka, pritožba, vložena zoper naročnikovo odločitev o stroških predrevizijskega postopka, ni dopustna. Pritožba zoper naročnikovo odločitev o stroških postopka je namreč dopustna le v primeru, ko se revizijski postopek pred Državno revizijsko komisijo ne začne, vlagatelj pa se ne strinja zgolj z naročnikovo stroškovno odločitvijo.

Ker pa je naročnik v konkretnem primeru, kot je razvidno iz njegovega sklepa z dne 27. 12. 2017, vlagateljev zahtevek za revizijo zavrnil, ga je v nadaljevanju v skladu s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN posredoval v nadaljnjo obravnavo Državni revizijski komisiji. Državna revizijska komisija je omenjeni zahtevek za revizijo prejela dne 29. 12. 2017, s čimer se je na podlagi prvega odstavka 30. člena ZPVPJN začel revizijski postopek, v katerem bo odločeno tudi o stroških postopka. V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vlagateljevo pritožbo z dne 4. 1. 2018, vloženo zoper naročnikovo odločitev o stroških predrevizijskega postopka, kot nedopustno zavrgla.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija v zvezi z navedbami izbranega ponudnika, da iz prejete kopije zahtevka za revizijo ni razvidno, ali je ta pravočasen, pred meritorno obravnavo slednjega ugotavlja, da je bil zahtevek za revizijo vložen pravočasno. Iz portala javnih naročil namreč izhaja, da je bila odločitev o oddaji javnega naročila za 7. ter 8. sklop, ki jo v zahtevku za revizijo izpodbija vlagatelj, na portalu javnih naročil objavljena dne 23. 11. 2017, s čimer se je v skladu s tretjo povedjo desetega odstavka 90. člena ZJN-3 omenjena odločitev tega dne štela tudi za vročeno strankam. Iz poštne nalepke na ovojnici je razvidno, da je vlagatelj zahtevek za revizijo naročniku posredoval dne 5. 12. 2017, to je osmi delovni dan od vročitve izpodbijane odločitve, s priporočeno poštno pošiljko. Ker je torej vlagatelj zahtevek za revizijo vložil osmi delovni dan od prejema izpodbijane odločitve, je ta v skladu s četrtim odstavkom 25. člena ZPVPJN pravočasen. Ker je Državna revizijska komisija ugotovila, da so (poleg pravočasne vložitve) izpolnjene tudi preostale procesne predpostavke iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, je zahtevek za revizijo v nadaljevanju meritorno obravnavala.

Med strankama postopka je spor o tem, ali je naročnik ravnal v skladu z določbami ZJN-3 in dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ko je ocenil, da izbrani ponudnik za 7. ter 8. sklop izpolnjuje pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na tehnično sposobnost ponudnikov, posledično pa je njegovo ponudbo ocenil kot dopustno in mu kot najugodnejšemu ponudniku za 7. ter 8. sklop oddal javno naročilo.

Ravnanje naročnika je treba presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, v skladu s katero je za dopustno šteti ponudbo, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika.

Prvi odstavek 89. člena ZJN-3 določa, da naročnik odda javno naročilo na podlagi meril ob upoštevanju določb 84., 85. in 86. člena navedenega zakona po tem, ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena tega zakona in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena. Naročnik v skladu z drugim odstavkom 89. člena ZJN-3 pred oddajo javnega naročila preveri obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, kateremu se je odločil oddati javno naročilo.

Naročnik ima v skladu s prvim odstavkom 76. člena ZJN-3 možnost, da določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se lahko nanašajo na: a) ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, b) ekonomski in finančni položaj ter c) tehnično in strokovno sposobnost. Glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko naročnik skladno z desetim odstavkom 76. člena ZJN-3 določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo gospodarski subjekti zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Tehnične sposobnosti gospodarskega subjekta, ki jih naročnik preverja v skladu s 76. členom ZJN-3, lahko gospodarski subjekt glede na vrsto, količino ali pomen ter uporabo gradenj, blaga ali storitev izkaže na enega ali več načinov, med drugim tudi s seznamom najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov. Zaradi zagotovitve ustrezne ravni konkurence lahko naročnik po potrebi navede, da bo upošteval dokazila o ustreznih dobavah blaga ali opravljenih storitvah izpred več kot treh let (točka b) osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

Naročnik je v »Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila 'Opravljanje dnevnih prevozov učencev iz Mestne občine Ptuj v osnovne šole za šolski leti 2017/2018 in 2018/2019'« (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija) pod poglavjem »3. Pogoji za ugotavljanje sposobnosti in navodila o načinu dokazovanja sposobnosti ponudnika« določil:

»Pogoji za priznanje tehnične in/ali strokovne sposobnosti ponudnika:

Ponudnik je v zadnjih treh letih, šteto od dne objave tega razpisa, že izvajal enake storitve, kot so predmet tega javnega naročila (prevoz šolskih otrok in mladine), najmanj v letni vrednosti 20.000,00 EUR, razen za 2. in 8. sklop, za katera je najnižja letna vrednost posamezne reference najmanj 10.000,00 EUR.

Dokazila: Obrazec ESPD + najmanj dve (2) potrjeni referenci o izvajanju prevozov šolskih otrok in mladine v zadnjih treh letih pred objavo tega naročila, pri čemer mora vsaka referenca dosegati vrednost najmanj 20.000,00 EUR letno oziroma za 2. in 8. sklop najmanj 10.000,00 EUR letno (OBR-6a)./…/«

Med naročnikom in vlagateljem ni sporno, da je izbrani ponudnik v ponudbi predložil dve referenčni potrdili (to je dva izpolnjena, podpisana ter žigosana obrazca OBR-6A) referenčnega naročnika Zavod za usposabljanje, delo in varstvo dr. Marijana Borštnarja Dornava (ZUDV Dornava), o čemer se je Državna revizijska komisija prepričala tudi z vpogledom v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika. Iz omenjenih obrazcev je razbrati, da se prvo potrdilo nanaša na prevoz uporabnikov referenčnega naročnika v obdobju 2016, 2017 v okolici Dornave (v nadaljevanju tudi: relacija 1) in je na njem v polju »vrednost« vpisan znesek 60.183,03 EUR, drugo potrdilo pa se nanaša na prevoz uporabnikov referenčnega naročnika v obdobju 2016, 2017 v Ormožu in okolici (v nadaljevanju tudi: relacija 2) in v polju »vrednost« vsebuje navedbo zneska 38.904,00 EUR.

Na tem mestu velja izrecno izpostaviti še, da med strankama postopka ni spora o tem, da navedeni referenčni potrdili predstavljata dokazili za dve različni referenci, s katerima izbrani ponudnik izkazuje izpolnjevanje citiranega referenčnega pogoja. Drugače povedano to pomeni, da med strankama postopka ni spora o tem, da je izbrani ponudnik za izpolnjevanje navedenega referenčnega pogoja priglasil dve referenci.

Med naročnikom in vlagateljem je spor o tem, ali sta omenjeni referenci časovno ter vrednostno ustrezni, poleg tega pa tudi o tem, ali so na predloženih referenčnih potrdilih navedeni neresnični podatki.

Vlagatelj namreč zatrjuje, da omenjeni referenci vrednostno nista ustrezni, saj izbrani ponudnik ni izkazal zahtevane letne vrednosti za vsako posamezno referenco, temveč je predložil zgolj podatke o skupni vrednosti obeh priglašenih referenc. V zvezi s tem vlagatelj navaja še, da se podatki o skupni vrednosti referenc, navedeni na obrazcih OBR-6A, razlikujejo tako od podatkov o skupni vrednosti referenc, ki jih je naročniku na podlagi poziva posredoval referenčni naročnik, kot tudi od podatkov o skupni vrednosti referenc, ki jih je naročniku na podlagi poziva posredoval izbrani ponudnik. To po mnenju vlagatelja pomeni, da je izbrani ponudnik v ponudbi navedel neresnične podatke, zato bi ga moral naročnik v skladu z določbami razpisne dokumentacije izločiti.

Naročnik navedenemu nasprotuje in zatrjuje, da vrednosti, navedeni na obrazcih OBR-6A, predstavljata predvideni pogodbeni vrednosti za posamezno relacijo do konca pogodbenega razmerja oziroma za celotno obdobje trajanja pogodbe, kar pomeni, da ne gre za neresnična podatka. Dalje naročnik navaja konkretne podatke, na katerih temelji njegova ugotovitev o vrednostni ter časovni ustreznosti priglašenih referenc izbranega ponudnika.

Kot torej navaja naročnik, izhaja pa tudi iz predložene »Pogodbe štev. 4300-1/2016-1/2-2«, se je izbrani ponudnik zavezal v času veljavnosti pogodbe (od 1. 7. 2016 do 30. 6. 2018) izvajati storitve prevozov uporabnikov referenčnega naročnika na relaciji 1 (ta je obsegala 74 km dnevno) po ceni 0,84 EUR brez DDV/km oziroma 1,02 EUR z DDV/km. Dne 5. 9. 2016 sta izbrani ponudnik in referenčni naročnik sklenila »Aneks štev. 1 k Pogodbi štev. 4300-1/2016-1/2-2«, s katerim sta število prevoženih km na relaciji 1 povečala za 51 km na dan (relacija 1 je tako od 5. 9. 2016 obsegala skupaj 125 km na dan), dne 14. 9. 2016 pa sta sklenila še »Aneks štev. 2 k Pogodbi štev. 4300-1/2016-1/2-2«, s katerim sta z dnem 27. 9. 2016 med pogodbene obveznosti izbranega ponudnika vključila še izvajanje prevozov uporabnikov referenčnega naročnika na relaciji 2 v obsegu 219 km na dan po ceni 0,84 EUR brez DDV/km oziroma 1,02 EUR z DDV/km.

Kakor (tudi v dokumentu »Preveritev izračuna vrednosti posamezne reference ponudnika MST-LORBEK, Glazer Sonja s.p. za RELACIJO 1 in RELACIJO 2«, v nadaljevanju: »Preveritev«, ki ga je treba šteti kot del trditvene podlage naročnika in ne kot njegovo dokazno listino) navaja naročnik, vlagatelj pa temu ne nasprotuje, je izbrani ponudnik v mesecih juliju in avgustu 2016 na relaciji 1 izvajal prevoze 21 dni v obsegu 74 km na dan. V mesecu septembru 2016 je izbrani ponudnik po navedbi naročnika, ki je vlagatelj ne zanika, dne 1. 9. in 2. 9. 2016 na relaciji 1 izvajal prevoze v obsegu 74 km na dan, nadaljnjih 16 dni pa je na omenjeni relaciji – zaradi sklenitve »Aneksa štev. 1« - izvajal prevoze v obsegu 125 km na dan. Kot izhaja iz »Aneksa štev. 2«, je izbrani ponudnik dne 27. 9. 2016 začel izvajati prevoze še na relaciji 2 v obsegu 219 km na dan, kar pomeni, da je zadnje 4 dni meseca septembra (na relaciji 1 in 2 skupaj) izvajal prevoze v skupnem obsegu 344 km na dan. Od meseca oktobra 2016 dalje je tako izbrani ponudnik na relaciji 1 izvajal prevoze v obsegu 125 km na dan in na relaciji 2 prevoze v obsegu 219 km na dan, vse po ceni 0,84 EUR brez DDV/km oziroma 1,02 EUR z DDV/km. Vlagatelj prav tako ne zanika naročnikove navedbe, da je izbrani ponudnik v mesecu oktobru 2016 prevoze na obeh relacijah izvajal 20 dni, v novembru 21 dni, v decembru 17 dni, kot tudi ne, da je izbrani ponudnik v januarju 2017 prevoze izvajal 21 dni, v februarju 19 dni, v marcu 23 dni, v aprilu 2017 pa 17 dni.

Na podlagi predstavljenih podatkov glede števila prevoženih km za posamezno relacijo na dan, glede števila dni izvajanja prevozov v posameznem mesecu za posamezno relacijo in na podlagi podatkov glede cene prevozov na km (ki jim vlagatelj ne nasprotuje) je mogoče preveriti pravilnost naročnikovega izračuna vrednosti opravljenih storitev posebej za relacijo 1 ter posebej za relacijo 2. Navedeno torej pomeni, da je na temelju predstavljenih podatkov mogoče preveriti pravilnost naročnikovega izračuna vrednosti vsake posamezne reference.

Državna revizijska komisija tako na podlagi izračuna, opravljenega na podlagi navedenih podatkov, ugotavlja, da znašajo vrednosti opravljenih storitev prevozov na relaciji 1 v mesecu juliju 2016 tako 1.429,37 EUR z DDV, v mesecu avgustu 1.497,43 EUR z DDV, v mesecu septembru 2.435,63 EUR z DDV, v mesecu oktobru 2.299,50 EUR z DDV, v mesecu novembru 2.414,48 EUR z DDV, v mesecu decembru 1.954,58 EUR z DDV, v mesecu januarju 2017 znašajo vrednosti opravljenih storitev prevozov na omenjeni relaciji 2.414,48 EUR z DDV, v mesecu februarju 2.184,53 EUR z DDV, v mesecu marcu 2.644,43 EUR z DDV ter v mesecu aprilu 1.954,58 EUR z DDV, kar skupaj za relacijo 1 znaša 21.228,98 EUR z DDV.

Enako Državna revizijska komisija na podlagi izračuna, opravljenega na temelju navedenih podatkov, ugotavlja, da znašajo vrednosti opravljenih storitev prevozov na relaciji 2 v mesecu septembru 2016 tako 805,74 EUR z DDV, v mesecu oktobru 4.028,72 EUR z DDV, v mesecu novembru 4.230,16 EUR z DDV, v mesecu decembru 3.424,42 EUR z DDV, v mesecu januarju 2017 znašajo vrednosti opravljenih storitev prevozov na omenjeni relaciji 4.230,16 EUR z DDV, v mesecu februarju 3.827,29 EUR z DDV, v mesecu marcu 4.633,03 EUR z DDV ter v mesecu aprilu 3.424,42 EUR z DDV, kar skupaj za relacijo 2 znaša 28.603,94 EUR z DDV.

Seštevek opravljenih storitev prevoza na relacijah 1 ter 2 – ki sicer ni relevanten z vidika presoje izpolnjevanja referenčnega pogoja, pač pa (zlasti) z vidika dokazne ocene predloženih listin – tako v mesecu juliju 2016 znaša 1.429,37 EUR z DDV, v mesecu avgustu 1.497,43 EUR z DDV, v mesecu septembru 3.241,38 EUR z DDV, v mesecu oktobru 6.328,22 EUR z DDV, v mesecu novembru 6.644,64 EUR z DDV, v mesecu decembru 5.378,99 EUR z DDV, v mesecu januarju 2017 znaša 6.644,64 EUR z DDV, v mesecu februarju 6.011,81 EUR z DDV, v mesecu marcu 7.277,46 EUR z DDV in v mesecu aprilu 2017 znaša 5.378,99 EUR z DDV, kar vse sešteto skupaj znaša 49.832,92 EUR z DDV. Enak rezultat (to je 49.832,92 EUR z DDV) dobimo tudi, če seštejemo vrednost opravljenih storitev prevozov za relacijo 1 v času od začetka julija 2016 do konca aprila 2017 v znesku 21.228,98 EUR z DDV in vrednost opravljenih storitev prevozov za relacijo 2 v času od 27. 9. 2016 do konca aprila 2017 v znesku 28.603,94 EUR z DDV.

Predstavljeni podatki naročnika o vrednostih opravljenih prevozov po posameznih mesecih v obdobju od julija 2016 do aprila 2017, navedeni za vsako relacijo posebej in za obe relaciji skupaj, se, kot zatrjuje tudi naročnik, skladajo s podatki, ki jih je na poziv naročnika z dne 17. 11. 2017 v dopisu, št. 410-97/2017 z dne 20. 11. 2017, le-temu posredoval izbrani ponudnik (kot je razvidno iz »Zapisnika o vpogledu« z dne 29. 11. 2017, se je z vsebino naročnikovega poziva z dne 17. 11. 2017 in z vsebino dopisa izbranega ponudnika z dne 20. 11. 2017 vlagatelj seznanil na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika). Državna revizijska komisija na podlagi proučitve vsebine omenjenega dopisa izbranega ponudnika pritrjuje naročniku, da do odstopanja med njegovimi podatki ter podatki izbranega ponudnika prihaja le v mesecu septembru 2016. Iz medsebojne primerjave podatkov za mesec september je namreč razvidno, da je izbrani ponudnik kilometre, prevožene na relaciji 1 v zadnjih 4 dneh septembra (4 x 125 km = 500 km), pomotoma prištel k relaciji 2 (4 x 219 km = 876 km). Navedeno pomeni, da je izbrani ponudnik namesto 2648 km na relaciji 1 in 876 km na relaciji 2 po pomoti navedel 2148 km na relaciji 1 ter 1376 km na relaciji 2 (slednje je namreč nemogoče, saj so se na relaciji 2 prevozi začeli izvajati šele 27. 9. 2016 in so se tako v mesecu septembru 2016 na tej relaciji v obsegu 219 km na dan skupaj opravljali zgolj 4 dni). Poleg tega iz dopisa izbranega ponudnika izhaja tudi, da storitve prevozov v vrednosti 842,72 EUR, za katera je izbrani ponudnik plačilo prejel dne 25. 1. 2017, predstavljajo dodatne prevoze, ki niso del referenčnega posla, zato pri presoji vrednostne ustreznosti referenc niso upoštevni.

Prav tako se predstavljeni podatki naročnika glede seštevka vrednosti opravljenih storitev prevozov na relaciji 1 in na relaciji 2 po posameznih mesecih v obdobju od začetka julija 2016 do konca aprila 2017 ujemajo z vrednostmi, ki jih je naročniku na podlagi njegovega poziva z dne 13. 11. 2017 posredoval referenčni naročnik skupaj z dopisom, št. 4300-4/2016-16 z dne 15. 11. 2017 (kot je razvidno iz »Zapisnika o vpogledu« z dne 29. 11. 2017, se je z vsebino naročnikovega poziva z dne 13. 11. 2017 in z vsebino dopisa referenčnega naročnika z dne 15. 11. 2017 vlagatelj seznanil na vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika). Iz slednjih namreč izhajajo skupne vrednosti opravljenih storitev na relacijah 1 in 2 za mesec julij 2016 v višini 1.429,37 EUR, za mesec avgust 1.497,43 EUR, za mesec september 3.241,38 EUR, za mesec oktober 6.328,22 EUR, za mesec november 6.644,64 EUR, za mesec december 5.378,99 EUR, za mesec januar 2017 v višini 6.644,64 EUR, za mesec februar 6.011,81 EUR, za mesec marec 7.277,46 EUR in za mesec april 5.378,99 EUR.

Navedene vrednosti, ki jih je naročniku skupaj z dopisom z dne 15. 11. 2017 posredoval referenčni naročnik, se v celoti skladajo tudi z vrednostmi, ki jih je v dopisu z dne 20. 11. 2017 naročniku posredoval izbrani ponudnik.

Državna revizijska komisija namreč na podlagi vpogleda v dopis izbranega ponudnika z dne 20. 11. 2017 in v dopis referenčnega naročnika z dne 15. 11. 2017 ugotavlja, da je razlika med skupnima zneskoma opravljenih storitev prevozov na relacijah 1 ter 2, kakor ju navajata referenčni naročnik (62.489,38 EUR) in izbrani ponudnik (50.675,64 EUR - 842,71 EUR = 49.832,93 EUR), zgolj navidezna. Iz dopisa referenčnega naročnika tako izhaja, da je slednji v okviru vrednosti 62.489,38 EUR z DDV upošteval tudi vrednosti prevozov, ki so bili na relacijah 1 ter 2 v skupnem znesku 5.675,40 EUR opravljeni v mesecu maju 2017, ter vrednosti prevozov, ki so bili na relacijah 1 ter 2 v skupnem znesku 6.961,05 EUR opravljeni v mesecu juniju 2017 (slednjih izbrani ponudnik pri izračunu ni upošteval).

V kolikor se torej za medsebojno primerjavo vrednosti, ki sta jih v omenjenih dopisih navedla referenčni naročnik in izbrani ponudnik, upošteva isto časovno obdobje (kar je sicer za izvedbo primerjave nujno), to je obdobje od začetka julija 2016 do konca aprila 2017, in v tem obdobju izvedeni prevozi, gre ugotoviti, da vrednosti, ki predstavljata seštevek zneskov opravljenih storitev na relacijah 1 in 2, tako pri izbranem ponudniku kot pri referenčnem naročniku znašata 49.832,93 EUR z DDV, kar pomeni, da se – v nasprotju z zatrjevanjem vlagatelja – med seboj ujemata.

Navedene mesečne vrednosti za relaciji 1 in 2 so potrjene tudi z računi, ki jih je izbrani ponudnik v omenjenem časovnem obdobju izstavil referenčnemu naročniku, in sicer: račun št. 6015/16 z dne 8. 8. 2016 v znesku 1.429,37 EUR z DDV, račun št. 6018/2016 z dne 5. 9. 2016 v znesku 1.497,43 EUR z DDV, račun št. 6022/16 z dne 1. 10. 2016 v znesku 3.241,38 EUR z DDV, račun št. 6025/16 z dne 2. 11. 2016 v znesku 6.328,22 EUR z DDV, račun št. 6028/16 z dne 2. 12. 2016 v znesku 6.644,64 EUR z DDV, račun št. 001/2017 z dne 3. 1. 2017 v znesku 5.378,99 EUR z DDV, račun št. 004/2017 z dne 1. 2. 2017 v znesku 6.644,64 EUR z DDV, račun št. 007/2017 z dne 1. 3. 2017 v znesku 6.011,81 EUR z DDV, račun št. 012/2017 z dne 3. 4. 2017 v znesku 7.277,46 EUR z DDV ter račun št. 015/2017 z dne 3. 5. 2017 v znesku 5.378,99 EUR z DDV.

Državna revizijska komisija na podlagi vpogleda v izpisek opravljenih transakcij, pri katerih je plačnik referenčni naročnik in prejemnik izbrani ponudnik (Aplikacija za prikaz porabe javnega denarja v Republiki Sloveniji – ERAR), ki sta ga predlagala tako vlagatelj kot naročnik, ugotavlja, da se zneski transakcij v relevantnem časovnem obdobju (med 8. 9. 2016 ter 5. 6. 2017) v celoti skladajo z navedenimi zneski po izstavljenih računih izbranega ponudnika, s tem pa se ujemajo tudi z zneski, ki jih kot relevantne navajajo naročnik, izbrani ponudnik ter referenčni naročnik. Iz izpiska opravljenih transakcij je namreč razvidno, da vsota slednjih v navedenem časovnem obdobju skupaj znaša 50.675,64 EUR z DDV oziroma (brez dodatnih prevozov v vrednosti 842,71 EUR z DDV) 49.832,93 EUR z DDV.

Državna revizijska komisija na podlagi vsega navedenega ugotavlja, da je naročnik uspel pojasniti (domnevne) razlike med vrednostmi storitev prevozov, ki jih je za referenčnega naročnika opravil izbrani ponudnik, hkrati pa je uspel izkazati, da je izbrani ponudnik na relaciji 1 v času od začetka julija 2016 do konca aprila 2017 izvedel prevoze v skupni vrednosti 21.228,98 EUR (z DDV) in da je na relaciji 2 v času od 27. 9. 2016 do konca aprila izvedel prevoze v skupni vrednosti 28.603,94 EUR (z DDV). Ker vsaka posamezna priglašena referenca presega vrednost 20.000,00 EUR (s tem pa tudi vrednost 10.000,00 EUR, kot je to referenčni pogoj določal za 8. sklop), obenem pa so bile storitve prevozov opravljene v času od začetka julija 2016 do konca aprila 2017 (kar se ujema z navedbo obdobja »2016, 2017« na obrazcih OBR-6A) in torej s tem v roku enega leta (referenčni pogoj namreč ni zahteval izvedbe storitev v roku enega koledarskega niti v roku enega šolskega leta, kakor to neutemeljeno zatrjuje vlagatelj), obenem pa v treh letih od objave razpisa (to je od dne 16. 5. 2017), Državna revizijska komisija zaključuje, da je naročnik ravnal v skladu z ZJN-3 in razpisno dokumentacijo, ko je ocenil, da izbrani ponudnik navedeni referenčni pogoj izpolnjuje.

Četudi se ugotovljeni vrednosti referenc res ne skladata z zneskoma 60.183,03 EUR in 38.904,00 EUR, ki sta navedena na obrazcih OBR-6A, pa gre v zvezi s tem pritrditi naročniku, da sta tako referenčni naročnik (v elektronski pošti z dne 12. 7. 2017) kot tudi izbrani ponudnik (v dopisu z dne 20. 11. 2017) pojasnila, da navedeni vrednosti predstavljata predvideno pogodbeno vrednost za posamezno relacijo za celotno obdobje trajanja pogodbe oziroma do konca pogodbenega razmerja, čemur vlagatelj ni nasprotoval. Ker je bilo na obrazcih OBR-6A, kjer sta navedeni omenjeni vrednosti, potrebno vpisati zgolj »vrednost«, pri čemer pa vlagatelj ne zanika trditve naročnika, da omenjena vpisa predstavljata predvideno pogodbeno vrednost za posamezno relacijo za celotno obdobje trajanja pogodbe, o navedbi vrednosti 60.183,03 EUR in 38.904,00 EUR na obrazcih OBR-6A kot o neresničnih podatkih ni mogoče govoriti. Ob upoštevanju predstavljenega zaključka Državna revizijska komisija tudi ni mogla slediti vlagateljevi navedbi, da bi moral naročnik v skladu s 17. členom razpisne dokumentacije, ki je določal izključitev ponudnika zaradi ugotovitve o predložitvi neresničnih podatkov, izbranega ponudnika izključiti.

Zaključka, da izbrani ponudnik referenčni pogoj izpolnjuje, ne more spremeniti navedba vlagatelja, da sta priglašeni referenci neskladni z zahtevami razpisne dokumentacije, ker se ne nanašata na že opravljene oziroma zaključene storitve. Kot je Državna revizijska komisija v zvezi z istimi navedbami vlagatelja že pojasnila v odločitvi, št. 018-169/2017-8 z dne 25. 10. 2017, naročnik v okviru referenčnega pogoja ni izrecno določil, da bi moral biti referenčni posel že zaključen, temveč je zahteval le, da je ponudnik v obdobju treh let pred objavo razpisa že izvajal enake storitve. Pri tem ne gre prezreti, da so predmet konkretnega javnega naročila (in s tem tudi referenčnega posla) prevozi šolskih otrok, to je storitve, pri katerih stranke v času trajanja pogodbenega razmerja svoje obveznosti izpolnjujejo s ponavljajočimi se, periodičnimi izpolnitvenimi ravnanji. Ob povezanosti predmeta javnega naročila z vsebino referenčnega pogoja, ki jo narekuje tudi tretji odstavek 76. člena ZJN-3, ter ob hkratnem upoštevanju ugotovitve, da naročnik v referenčnem pogoju ni izrecno zahteval, da bi moral biti referenčni posel že zaključen, gre ugotoviti, da je bilo referenčni pogoj v konkretnem primeru mogoče razumeti tudi tako, da so morala biti v času izdaje referenčnega potrdila ustrezno zaključena posamezna izpolnitvena ravnanja (oziroma posamezni prevozi) in s tem tudi vsa dela v okviru posameznega izpolnitvenega ravnanja, kot to navaja naročnik. V tem kontekstu je potrebno razlagati tudi določilo, vsebovano na obrazcu OBR-6A, skladno s katerim je izvajalec »/…/pogodbeno obveznost izvedel v skladu s pogodbenimi določili po predpisih stroke, vsa dela pa so ustrezno zaključena/…/«. Glede na predstavljene okoliščine konkretnega primera Državna revizijska komisija zaključuje, da so se ponudniki v dani zadevi smeli sklicevati tudi na reference, pri katerih referenčni posel še ni bil v celoti zaključen, pri čemer pa je bilo potrebno v tem primeru izpolnjevanje referenčnega pogoja presojati glede na vrednost že izvedenih prevozov, kar je naročnik tudi storil (primerjaj odločitev Državne revizijske komisije v zadevi, št. 018-242/2014, za katero vlagatelj sicer navaja, da so bili določbe razpisne dokumentacije in dejansko stanje drugačni kot v obravnavani zadevi, vendar ob tem ne pojasni, v čem naj bi bile domnevne razlike).

Vlagatelj naročniku očita tudi diskriminatorno ravnanje v razmerju do vlagatelja v primerjavi z ravnanjem do izbranega ponudnika, saj naj bi naročnik pri presoji izpolnjevanja pogojev za sodelovanje uporabil milejše kriterije za izbranega ponudnika kot za vlagatelja. Ker pa vlagatelj te navedbe ni podrobneje konkretiziral, je Državna revizijska komisija ni vsebinsko obravnavala.

Ker Državna revizijska komisija kršitev, ki jih je vlagatelj očital naročniku, ni ugotovila, je zahtevek za revizijo na podlagi prve alineje prvega odstavka 39. člena ZPVPJN kot neutemeljenega zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo uveljavljal tudi povrnitev stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Ker vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel ne v predrevizijskem ne v revizijskem postopku, je Državna revizijska komisija v skladu z določbo tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN njegovo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva zavrnila.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 3. točke izreka tega sklepa.

Izbrani ponudnik je v vlogi z dne 13. 12. 2017, s katero se je izjasnil o navedbah vlagatelja, podanih v zahtevku za revizijo, zahteval tudi povrnitev stroškov, ki so mu nastali v postopku pravnega varstva.

Državna revizijska komisija je zahtevo izbranega ponudnika za povrnitev stroškov postopka zavrnila, saj je ocenila, da prispevek izbranega ponudnika k rešitvi zadeve ni bil bistven, zato njegovi stroški, nastali v postopku pravnega varstva, niso bili potrebni (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 4. točke izreka tega sklepa.


V Ljubljani, dne 22. 2. 2018

Predsednica senata:
Nina Velkavrh , univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisijeVročiti:
- Arriva Štajerska, družba za prevoz potnikov, d.d., Meljska cesta 97, 2000 Maribor,
- Mestna občina Ptuj, Mestni trg 1, 2250 Ptuj,
- Odvetnik Miha Šavel, Kerenčičeva ulica 2, 9250 Gornja Radgona,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve.


Natisni stran