Na vsebino
EN

018-033/2018 Občina Škofja Loka

Številka: 018-033/2018-4
Datum sprejema: 23. 2. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Vrtec Kamnitnik«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj JELOVICA HIŠE, trženje in proizvodnja hiš, d.o.o., Hrib 1, Preddvor (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji d.o.o., Slovenska cesta 54, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, Škofja Loka (v nadaljevanju: naročnik), dne 23. 2. 2018

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Vrtec Kamnitnik«, voden na podlagi vlagateljevega zahtevka za revizijo z dne 1. 2. 2018, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila gradnje »Vrtec Kamnitnik«. Obvestilo o naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 12. 12. 2017 pod številko objave JN010157/2017-B01 ter v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije dne 13. 12. 2017 pod številko objave 2017/S 239-495413. Do izteka roka za prejem ponudb je ponudbo oddal en ponudnik, in sicer vlagatelj.

Naročnik je dne 23. 1. 2018 sprejel Odločitev v postopku javnega naročanja, št. 430-0014/2017, s katero je ponudbo vlagatelja izključil kot nedopustno. Odločitev je bila istega dne objavljena na Portalu javnih naročil pod številko objave JN010157/2017-ODL01.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 1. 2. 2018 pravočasno vložil Zahtevek za revizijo, ki ga je dopolnil z vlogo z dne 2. 2. 2018. V njem primarno predlaga, da »naročnik zahtevku za revizijo ugodi, odpravi kršitve in z vlagateljem nadaljuje postopek s pogajanji brez predhodne objave, pri čemer se ta zavezuje, da v pogajanjih ponujena cena ne bo višja od predlagane«, podredno pa predlaga, da »Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodi in v celoti razveljavi postopek javnega naročanja oz. naročniku naloži odpravo kršitev«. Vlagatelj hkrati zahteva tudi povračilo stroškov revizijskega postopka.

Naročnik je s Sklepom, št. 430-0014/2017 z dne 7. 2. 2018, zahtevek za revizijo v delu, ki se nanaša na pravovarstveni predlog, da naj naročnik ugodi zahtevku in postopek javnega naročanja nadaljuje po postopku s pogajanji brez predhodne objave in zavezo ponudnika, da v pogajanjih ponujena cena ne bo višja od predlagane, zavrgel, v preostalem delu je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

Državna revizijska komisija je dne 20. 2. 2018 prejela vlagateljevo vlogo z dne 19. 2. 2018, poimenovano Umik zahtevka za revizijo in zahteva za vračilo takse, s katero je ta svoj revizijski zahtevek umaknil in Državni revizijski komisiji predlagal, da predmetni postopek ustavi, hkrati pa je podal tudi zahtevo za vračilo polovico vplačane takse za postopek pravnega varstva v znesku 500,00 EUR.

ZPVPJN določa, da lahko vlagatelj kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne svoj zahtevek za revizijo (prvi odstavek 18. člena ZPVPJN). V tem primeru Državna revizijska komisija v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (tretji odstavek 18. člena ZPVPJN). Sklep Državne revizijske komisije o ustavitvi revizijskega postopka je pravnomočen (peti odstavek 18. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija, na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.


V Ljubljani, dne 23. 2. 2018


Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
– Občina Škofja Loka, Mestni trg 15, 4220 Škofja Loka
– Odvetniška pisarna Matej Erjavec in partnerji d.o.o., Slovenska cesta 54, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

V vednost:
– finančna služba – tu

Vložiti:
– v spis zadeve – tu.

Natisni stran