Na vsebino
EN

018-005/2018 Univerza v Ljubljani

Številka: 018-005/2018-7
Datum sprejema: 1. 2. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Tadeje Pušnar, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Rekonstrukcija in investicijska vzdrževalna dela na objektu Aškerčeva 5 – 2. faza«, na podlagi zahtevka za revizijo ponudnika Kolektor Koling d.o.o., Arkova ulica 43, Idrija, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 1.2.2018

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »Rekonstrukcija in investicijska vzdrževalna dela na objektu Aškerčeva 5 – 2. faza«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo z dne 12.12.2017, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 30.11.2017 na Portalu javnih naročil (št. objave JN007640/2017) in dne 1.12.2017 v Uradnem listu EU (št. objave 2017/S 231-481060) objavil prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost, iz katerega je razvidno, da je po izvedenem postopku s pogajanji brez predhodne objave predmetno naročilo dodelil ponudniku Makro 5 Inženjering, d.o.o., XV. Trokut 1b, Zagreb (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Naročnik je vlagatelja, ki je sodeloval v predmetnem postopku oddaje javnega naročila, z dokumentom »Odločitev o oddaji naročila«, z dne 29.11.2017, obvestil, da je predmetno javno naročilo oddal izbranemu ponudniku, medtem ko je njegovo ponudbo zavrnil kot nedopustno.

Vlagatelj je z vlogo z dne 12.12.2017 vložil zahtevek za revizijo, v katerem primarno predlaga razveljavitev odločitve o oddaji naročila, podredno razveljavitev pogajanj in vseh nadaljnjih ravnanj naročnik, še podredno pa zahteva vpogled v ponudbo izbranega ponudnika. V vsakem primeru vlagatelj zahteva povrnitev stroškov pravnega varstva.

Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 19.12.2017 opredelil do revizijskih navedb.

Naročnik je s sklepom z dne 29.12.2017 zavrnil zahtevek za revizijo, z dopisom z dne 3.1.2018 pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj se je z vlogo z dne 9.1.2018 opredelil do naročnikovih navedb.

Naročnik se je z vlogo z 16.1.2018 opredelil do navedb vlagatelja v vlogi z dne 9.1.2018.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo »Umik zahtevka za revizijo« z dne 31.8.2018, v kateri je navedel, da Državno revizijsko komisijo obvešča, da zahtevek za revizijo, vložen v predmetnem postopku javnega naročanja, umika. Vlagatelj zahteva tudi povračilo plačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, 1.2.2018

Predsednica senata:
mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
– Odvetniška pisarna Mužina, Žvipelj in partnerji, d.o.o., Brdnikova ulica 44, 1000 Ljubljana,
– Univerza v Ljubljani, Kongresni trg 12, 1000 Ljubljana,
– Makro 5 Inženjering, d.o.o., XV. Trokut 1B, 10000 Zagreb, Hrvaška,
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.

V vednost:
– finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.

Vložiti:
– v spis zadeve, tu.

Natisni stran