Na vsebino
EN

018-264/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo

Številka: 018-264/2017-6
Datum sprejema: 24. 1. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Nine Velkavrh, kot predsednice senata, ter Tadeje Pušnar in mag. Gregorja Šebenika, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradbena dela za ureditev G1-6/0343 Ilirska Bistrica - Jelšane skozi Dolenje« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba CPK d.d., Ulica 15. maja 14, Koper, ki jo zastopa Odvetniška družba Neffat, o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 24.01.2018

odločila:

1. Zahtevek za revizijo se zavrne kot neutemeljen.

2. Zahteva vlagatelja za povrnitev stroškov se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 22.08.2017 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 007649/2017-B01. Naročnik je dne 06.11.2017 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-267/2017/19 412, s katero je javno naročilo oddal v izvedbo družbi Godina d.o.o., OIC Hrpelje 22, Kozina (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izhaja, da je (ob upoštevanju edinega merila najnižja cena) ponudba najugodnejšega ponudnika nedopustna, ponudba izbranega ponudnika, ki se je uvrstila na drugo mesto, pa je dopustna. Preostale prejete ponudbe je naročnik (kot manj ugodne) zavrnil.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 16.11.2017 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva, skupaj z zakonitimi zamudnimi obrestmi. Zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna iz razloga, ker niti za odgovornega vodjo posameznih del za električne instalacije (za osebo B.D.) niti za odgovornega vodjo posameznih del za izgradnjo vodovoda (za osebo B.D.) ni predložil dokazil o tem, ali ju ima dejansko na voljo. Navaja še, da je oseba B.D. v okviru družbe Karsus d.o.o. pri referenčnem projektu sodelovala v vlogi podizvajalca. Navedeno kaže na to, da izbrani ponudnik ni izpolnil kadrovskega pogoja, saj je očitno, da z lastnim kadrom ne razpolaga, družbe Karsus d.o.o. ni nominiral za podizvajalca, nanjo pa se (v smislu zagotavljanja njenih zmogljivosti) tudi ni skliceval. Vlagatelj zatrjuje, da obveznost priglasitve odgovornega vodje del bodisi kot podizvajalca bodisi v smislu sklicevanja na zmogljivosti drugih izhaja tudi iz odločitve Državne revizijske komisije št. 018-166/2017. Odgovornost priglašanja gospodarskih subjektov v ponudbi izhaja tudi iz 100. točke preambule direktive 2014/24/EU, na podlagi katere se javna naročila ne bi smela oddati gospodarskim subjektom, ki so sodelovali v hudodelski združbi ali so bili spoznani za krive korupcije in goljufije v škodo finančnih interesov Unije, terorističnih kaznivih dejanj, pranja denarja ali financiranja terorizma. Tudi neplačevanje davkov ali prispevkov za socialno varnost vodi k obvezni izključitvi na ravni Unije. Če bi se dopustilo takšno navajanje kadra, bi v postopkih javnega naročanja lahko sodelovali subjekti, ki ne izpolnjujejo izključitvenih razlogov. Ker je naročnik v točki 2.9 jasno določil, da naknadno vključevanje gospodarskih subjektov v ponudbo ni dovoljeno, je ponudba izbranega ponudnika nedopustna. Vlagatelj še navaja, da tudi oseba B.D. (ki jo je izbrani ponudnik nominiral za odgovornega vodjo posameznih del za izgradnjo vodovoda) ni zaposlena pri izbranem ponudniku, saj je navedena oseba že upokojena. Naročnik pa tudi ni preveril, ali ima izbrani ponudnik ta kader na voljo na kakršnikoli drugi pravni podlagi. Vlagatelj nadalje navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi zato, ker ni izpolnil referenčnih zahtev. Navaja, da je izbrani ponudnik v dokaz o tem, da je izpolnil referenčno zahtevo iz točke b, predložil referenco »Ureditev ceste skozi naselje v dolžini 1230 m in širini več kot 5 m«, ki jo je izvedel za Občino Sežana. Vlagatelj zatrjuje, da mu je navedeno referenčno delo poznano, in da gre za projekt, ki se je nanašal izključno na gradnjo komunalne infrastrukture, pri čemer je bila cesta zgolj povrnjena v prvotno stanje, in se torej ni gradila ali rekonstruirala. Vlagatelj navaja, da je iz Projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja in iz Projekta za izvedbo razvidno, da je na cestah predvidena le enoslojna asfaltna prevleka v debelini 6 cm. Vlagatelj v dokaz, da ceste niso širše od 5 m, prilaga posnetke, iz katerih je (kot navaja) razvidno, da so vse ceste (z izjemo Benčičeve ulice) izrazito ozke. Navedeno dokazuje, da referenca ne ustreza naročnikovim zahtevam, ter da je izbrani ponudnik podal zavajajočo izjavo o tem, da naj bi bila v okviru referenčnega projekta izvedena cesta v dolžini 1230 m in v širini 5 m. Vlagatelj še navaja, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi zato, ker je predložil menično izjavo, ki ne ustreza zahtevani višini (v višini 3 % od ponudbene cene). Navaja, da je znašala prvotna vrednost ponudbe izbranega ponudnika 1.128.623,63 EUR brez DDV, menična izjava pa je bila predložena v višini 33.858,71EUR. Ker znaša dejanska vrednost ponudbe izbranega ponudnika (po odpravi računske napake) 1.151.862,25 EUR, bi moral izbrani ponudnik predložiti menico v višini 34.555,87 EUR. Ker tega ni storil, je ponudba izbranega ponudnika nedopustna.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 29.11.2017, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Citira kadrovske zahteve, ki se nanašajo na odgovorna vodja posameznih del (točki 3.2.3.2 in 3.2.3.4) ter zatrjuje, da je v obravnavanem primeru dovoljen tudi najem kadra. Poleg tega dokazil, ki se nanašajo na nominiran kader oziroma na njihovo zaposlitev, ni bilo potrebno predložiti že v ponudbi, saj si je naročnik v razpisni dokumentaciji v zvezi s tem pridržal pravico, da bo (šele) zahteval relevantno dokumentacijo. Izbrani ponudnik se tudi ne strinja z vlagateljem v tem, da bi moral biti ponujeni kader nominiran za podizvajalce. Izbrani ponudnik se sklicuje na odločitve Državne revizijske komisije (št. 018-091/2011, 018-135/2011 in 018-003/2012), in navaja, da se fizična oseba, ki ne opravlja gospodarske dejavnosti, ne more šteti za podizvajalca. Opozarja tudi na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-190/2017. Izbrani ponudnik citira referenčno zahtevo iz točke 3.2.3.6 razpisne dokumentacije. Zatrjuje, da lahko ponudnik referenčne zahteve, ki so ločene po točkah a, b, c in d, izkažejo z več referenčnimi posli. Zatrjuje, da je ravno vlagatelj v zvezi s sporno referenco »Ureditev ceste skozi naselje v dolžini 1230 m in širini več kot 5 m« k zahtevku za revizijo predložil naslovno stran PGD projekta, na katerem je jasno navedeno, da gre za »novo gradnjo«. Izbrani ponudnik navaja še, da je referenčno zahtevo iz točke a točke 3.2.3.6 izpolnil tudi z drugimi referencami, ki jim vlagatelj ne nasprotuje. Izbrani ponudnik prilaga tloris situacije z označenimi voziščnimi konstrukcijami v tistih delih, kjer je širina ceste večja kot 5 m (Priloga 2 a). Zatrjuje, da je izvedel več kot 1200 m asfaltiranja, pri čemer je na več kot 300 m cesta širša od 5 m. Izbrani ponudnik prilaga tudi PID projekt za Benčičevo ulico ter PID projekt za Regentovo ulico (Priloga 2b in Priloga 2c), iz katerih je, kot navaja, razvidno, da širina voznega pasu presega 5 m, dolžina voziščne konstrukcije v tem delu pa presega 300 m. Navaja še, da je zaradi velike količine komunalnih vodov in (posledičnega) širokega izkopa, na obeh navedenih ulicah izvedena celotna novogradnja (v zvezi s tem prilaga Prilogo 2d - Zbirna karta vseh komunalnih vodov na stiku Regentove in Benčičeve ulice). Sestava voziščne konstrukcije je razvidna iz priloženega končnega obračuna, kjer je jasno razvidno, da je izpolnil zahtevo iz točke b točke 3.2.3.6 razpisne dokumentacije. Poleg tega, še opozarja izbrani ponudnik, je referenčno zahtevo iz točke b izpolnil tudi z referenco »Ureditev ceste G6-1/0338 Postojna - Pivka, skozi Petelinje«, čemur vlagatelj niti ne oporeka. Izbrani ponudnik še navaja, da je menica, ki jo je predložil v nezadostni višini, posledica dejstva, da je s strani naročnika pripravljen ponudbeni predračun vseboval napake. Izbrani ponudnik podrobno pojasnjuje, kje v ponudbenem predračunu program excel ni deloval, in ob tem opozarja, da je bil v skladu z naročnikovimi izrecnimi navodili dovoljen le vnos zahtevanih podatkov, če bi vanj kakorkoli posegel, pa bi bila njegova ponudba izločena kot nedopustna. Izbrani ponudnik še opozarja, da se lahko v skladu s sedmim odstavkom 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3) popravljajo tudi računske napake, ki so posledica nepravilne in vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika. Zatrjuje, da se je zaradi napak naročnika spremenila končna vrednost njegove ponudbe, za kar pa ni odgovoren sam, saj v popise ni bilo dovoljeno posegati. Izbrani ponudnik še opozarja, da je ponudbeni predračun predložil v celoti na način, kot je to zahteval naročnik, prav tako je dosledno in v skladu z zahtevami iz točke 4.1.5 predložil tudi menico, in sicer v višini 3 % ponudbene cene. Ker je ravnal v skladu z naročnikovimi zahtevami, ne more trpeti škodljivih posledic.

Naročnik je z dokumentom št. 43001-367/2017/30, z dne 12.12.2017, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Citira kadrovske zahteve iz točk 3.2.3.2, 3.2.3.4 in 3.2.3.5 Navodil za pripravo ponudbe. Navaja, da je izbrani ponudnik v zvezi s tem predložil »Izjavo o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih« in obrazec »Podatki o kadrovskih zmogljivostih«. Naročnik zatrjuje, da si je navedbe v teh obrazcih pridržal preveriti tako, da bi lahko zahteval predložitev pogodbe o zaposlitvi, pogodbe o sodelovanju ali najemu kadra oziroma drug enakovreden dokument. Navaja, da z osebo B.D. (ki je nominirana za odgovornega vodjo posameznih del za izvedbo cestne razsvetljave) sodeluje tudi na podlagi drugih razpisov, zato mu je sodelovanje z njo poznano, poznano pa mu je tudi dejstvo, da ima ta oseba z izbranim ponudnikom sklenjeno letno podjemno pogodbo, zato jo je potrebno šteti kot njegov lasten kader. S podobnimi navedbami naročnik zavrača tudi navedbe, ki se nanašajo na osebo B.D., ki je nominirana za odgovornega vodjo posameznih del za izgradnjo vodovoda. Navaja, da ima izbrani ponudnik tudi s to osebo sklenjeno letno pogodbo, kar pomeni, da jo je prav tako potrebno šteti kot njegov kader. Naročnik zavrača tudi očitke, ki se nanašajo na referenco »Komunalna oprema UN US 12-VAS in PUP - VAS«. Zatrjuje, da je sam vlagatelj predložil naslovno stran Načrta gradbenih konstrukcij, iz katere je razvidno, da gre za novo gradnjo. Poleg tega je izbrani ponudnik predložil tudi PID, skupaj s kotiranjem Benčičeve ulice, ki je v dolžini več kot 400 m širša od 5 m. Iz navedenega sledi, da referenčno delo v celoti izpolnjuje zahteve iz razpisne dokumentacije (to je izvedbe voziščne konstrukcije širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 300 m). Poleg tega je izbrani ponudnik v ponudbi navedel tudi referenčno delo »Ureditev ceste G6-1/0338 Postojna Pivka, skozi Petelinje«. To referenco, zatrjuje naročnik, je preveril v lastnih arhivih in pri tem ugotovil, da v celoti izpolnjuje zahtevane pogoje iz točke b. Naročnik se tudi ne strinja z vlagateljevim očitkom, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna zaradi nepravilne višine vrednosti zavarovanja. Navaja, da je bil dolžan ponudbo preveriti na dan njene oddaje. Ker je na dan oddaje znašala vrednost ponudbe izbranega ponudnika 1.128.623,63 EUR brez DDV, je izbrani ponudnik ponudil zavarovanje, ki je skladno z zahtevami in znaša 33.858,71 EUR oziroma (zahtevanih) 3 % od vrednosti ponudbe. Naknadna odprava računskih napak, zaključuje naročnik, pa ne spremeni dejstva, da je bila višina zavarovanja ob oddaji ponudbe skladna z zahtevami iz razpisne dokumentacije.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 20.12.2017, izjasnil o navedbah naročnika o odločitvi o zahtevku za revizijo. Vlagatelj se strinja z naročnikom v tem, da lahko gospodarski subjekt (upoštevajoč točko c osmega odstavka 77. člena ZJN-3) svojo tehnično sposobnost izkaže z navedbo tehničnega osebja ali tehničnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, zlasti tistih, ki so odgovorni za nadzor kakovosti, v primeru javnih naročil gradenj pa tistih, od katerih lahko izvajalec zahteva, da izvedejo gradnjo, in sicer ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskem subjektu ali ne. To pa ne pomeni, da mu ni potrebno izkazati, da ima te osebe za izvedbo javnega naročila tudi dejansko na voljo. Na navedeno kaže ne le dikcija citiranega odstavka 77. člena ZJN-3, pač pa tudi prvi odstavek 81. člena ZJN-3, ki določa, da mora gospodarski subjekt, če želi uporabiti zmogljivosti drugih subjektov, dokazati naročniku, da jih bo imel na voljo. V nasprotnem primeru bi ponudniki lahko navajali kadre drugih gospodarskih subjektov, ne da bi ti subjekti za to vedeli. Poleg tega je naročnik v točki 3.2.3.4 razpisne dokumentacije postavil zahtevo, da mora ponudnik izkazati, da ima zahtevani kader dejansko na voljo. Vlagatelj še opozarja, da se je z dejstvom, da naj bi imel izbrani ponudnik z osebo B.D. sklenjeno letno podjemno pogodbo, seznanil šele s prejemom naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, pri čemer opozarja, da je potrebno ločiti dokazovanje v postopku javnega naročanja od dokazovanja v postopku pravnega varstva. Zatrjuje, da je naročnik (na podlagi drugega odstavka 89. člena ZJN-3) dolžan preveriti obstoj in vsebino podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe ponudnika, ki mu bo oddal javno naročila, kar pomeni, da mora preveriti, ali ima izbrani ponudnik sporni kader (osebo B.D.) dejansko na voljo. Navedena naročnikova zaveza izhaja tudi iz sedmega odstavka 79. člena ZJN-3. Tudi letna podjemna pogodba je namreč lahko že potekla, ali je bila prekinjena, tega dejstva pa naročnik ni preveril. Poleg tega obstoj takšne pogodbe tudi ne more predstavljati splošno znanega dejstva. Ne glede na navedeno, zatrjuje vlagatelj, bi moral izbrani ponudnik navesti tudi družbo Karsus d.o.o., pri kateri je oseba B.D. zaposlena, saj v obravnavanem primeru dejansko najema kader drugega gospodarskega subjekta. Vlagatelj še navaja, da ima enako stališče tudi glede drugega spornega kadra (osebe B.D.). Opozarja še, da v kolikor bi izbrani ponudnik z osebo B.D. (ki je že upokojena) dejansko imel sklenjeno pogodbo o opravljanju začasnega ali občasnega dela, bi moral upoštevati omejitve, ki mu jih v zvezi s tem nalaga Zakon o urejanju trga dela - Uradni list RS, št. 80/2010 s spremembami; v nadaljevanju ZUTD). Poleg tega je izvedba vodenja posameznih del na podlagi pogodbe o začasnem in občasnem delu z navedenim kadrom nerealna, saj so stroški dela za odgovornega vodjo del, ki se bo 6 mesecev iz Sežane vozil v Ilirsko Bistrico, gotovo višji od 6.300 EUR, kot jih določa ZUTD. Vlagatelj v nadaljevanju ponavlja očitke v zvezi z referenco »Ureditev ceste skozi naselje v dolžini 1230 m in širini več kot 5 m«. Zatrjuje, da je naročnik v zvezi s to referenco verjel le navedbam izbranega ponudnika, in se o tem ni prepričal z neposrednim ogledom kraja. Vlagatelj ponovno poudarja, da je bilo z razpisno dokumentacijo zahtevano, da je bila v okviru nove gradnje ali rekonstrukcije ceste zahtevana izvedba voziščne konstrukcije, sporna referenca pa se nanaša na gradnjo komunalne infrastrukture in ne na gradnjo ceste. Poleg tega ga naročnik ni seznanil s (strani izbranega ponudnika) predloženim dokazom, na katerega je oprl svoje ugotovitve o izpolnjevanju referenčnega pogoja. Na ta način je bila kršena njegova pravica, da se (skladno s 5. členom Zakona o pravdnem postopku) izjavi o navedbah nasprotne stranke ter tudi načelo enakega varstva pravic iz 22. člena Ustave RS. Poleg tega je šele po vložitvi zahtevka za revizijo s strani družbe CPG d.d. (oziroma po novem Kolektor CPG d.o.o.) pridobil potrditev o tem, da je dela voziščne konstrukcije izvedla navedena družba. Te informacije mu je posredovala oseba M.Z., ki je zaposlena pri njem, zato vlagatelj predlaga, naj jo Državna revizijska komisija zasliši kot pričo. Vlagatelj zatrjuje, da se tega dejstva očitno zaveda tudi naročnik, saj je v sklepu, s katerim je odločil o zahtevku za revizijo, navedel, da naj bi zahtevo iz točke b točke 3.2.3.6 izpolnjevala tudi referenca »Ureditev ceste G6-1/0338 Postojna Pivka, skozi Petelinje«. Vlagatelj meni, da te reference izbrani ponudnik ni predložil z namenom dokazovanja izpolnjevanja pogoja iz točke b točke 3.2.3.6, pač pa za izkazovanje izpolnjevanja referenčne zahteve iz točke a točke 3.2.3.6., saj se opis referenčnih del ne nanaša na izvedbo voziščne konstrukcije širine vsaj 5,0 m in dolžine vsaj 300 m. Poleg tega, poudarja vlagatelj, je navedena dela izvedel sam, saj je bil na omenjenem objektu nominiran kot izvajalec asfalterskih del. Vlagatelj vztraja tudi pri očitkih, ki se nanašajo na višino zavarovanja. Zatrjuje, da prava vrednost ponudbe izbranega ponudnika v času oddaje ponudbe ni znašala 1.128.623,63 EUR brez DDV (kot to trdi naročnik), pač pa 1.151.862,25 EUR brez DDV. Navedeno pa pomeni, da je izbrani ponudnik ponudil novo ponudbeno ceno (oziroma novo ponudbo), zaradi česar bi moral biti izločen iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Ker predloženo finančno zavarovanje na dan oddaje ponudbe ni bilo predloženo v višini 34.555,87 EUR, bi morala biti ponudba izbranega ponudnika izločena.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna zato, ker ni izpolnil kadrovskih in referenčnih zahtev ter iz razloga, ker finančnega zavarovanja ni podal v zahtevani višini.

Vlagateljeve revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev, in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3 in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

V postopku javnega naročanja lahko naročnik določi pogoje za sodelovanje, ki se (lahko) nanašajo na ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, ekonomski in finančni položaj ter tehnično in strokovno sposobnost (prim. prvi in drugi odstavek 76. člena ZJN-3). Glede tehnične in strokovne sposobnosti lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo gospodarski subjekti potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila (deseti odstavek 76. člena ZJN-3). Možna dokazila za izkazovanje tehnične sposobnosti so navedena v osmem odstavku 77. člena ZJN-3, v skladu s katerim lahko ponudnik kot dokaz za lastno tehnično usposobljenost predloži seznam gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, oziroma seznam najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov ter potrdili o zadovoljivi izvedbi del (točki a in b osmega odstavka 77. člena ZJN-3). Skladno z osmim odstavkom 77. člena ZJN-3 lahko gospodarski subjekt tehnično sposobnost izkaže tudi z navedbo tehničnega osebja ali tehničnih organov, ki bodo sodelovali pri izvedbi javnega naročila, in sicer ne glede na to, ali so zaposleni pri gospodarskem subjektu ali ne (točka c) osmega odstavka 77. člena ZJN-3), in z dokazilom o izobrazbi in strokovni usposobljenosti izvajalca storitev ali gradenj ali vodstvenih delavcev podjetja (točka f) osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala očitke, ki se nanašajo na (ne)izpolnjevanje kadrovskih zahtev. Vlagatelj v tem delu zahtevka za revizijo očita naročnika, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna iz razloga, ker je za odgovornega vodjo posameznih del (za izvedbo cestne razsvetljave) nominiral osebo B.D., ki v ponudbi ni navedena niti kot podizvajalec niti kot subjekt, na katerega zmogljivosti se sklicuje in to kljub dejstvu, da navedena oseba ni zaposlena pri izbranem ponudniku. Zatrjuje tudi, da je izbrani ponudnik za odgovornega vodjo posameznih del (za izgradnjo vodovoda) nominiral osebo B.D, ki prav tako ni zaposlena pri njem oziroma je že upokojena, naročnik pa tudi za ta kader ni preveril, ali ga bo imel izbrani ponudnik na voljo.

Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na kader, navedel v točki 3.2.3 (Tehnična in strokovna sposobnost) Navodila za pripravo ponudbe.

V točki 3.2.3.2 Navodila za pripravo ponudbe je naročnik zapisal:

»Zagotovljene morajo biti potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo.

Dokazilo: Izjava o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih, skladna s prilogo in ESPD za ponudnika.

Opomba: Naročnik si pridržuje pravico navedbe preveriti ter od ponudnika zahtevati dokazila (spisek zagotovljenega kadra, dokazila o zaposlitvi ali najemu kadra, dokazila o izpolnjevanju določb delovnopravne zakonodaje …), da ima zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za izvedbo naročila.«

Zahteve, ki se nanašajo na odgovorna vodja posameznih del, je naročnik navedel v točki 2.3.3.4 in 3.2.3.5, in sicer:

»Zagotovljen mora biti odgovorni vodja posameznih del za izvedbo cestne razsvetljave, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- ima strokovno izobrazbo s področja elektro stroke in kvalifikacijo za odgovorno vodenje prevzetih del,
- v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del ali posameznih del vsaj enkrat vodil gradnjo cestne razsvetljave v dolžini 300 m.

Dokazilo: podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja posameznih del), navedeni skladno s prilogo in ESPD za ponudnika.

Opombe: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o zagotovitvi odgovornega vodje posameznih del (dokazilo o zaposlitvi, pogodbo ali drug enakovreden dokument) ter dokazilo o izobrazbi, kvalifikaciji in o navedenih referencah.

Zagotovljen mora biti odgovorni vodja posameznih del za izgradnjo vodovoda, ki izpolnjuje naslednje zahteve:
- ima strokovno izobrazbo s področja strojne stroke in kvalifikacijo za odgovorno vodenje prevzetih del,
- v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudb je kot odgovorni vodja del ali posameznih del vsaj enkrat vodil gradnjo vodovoda v dolžini 300 m.

Dokazilo: podatki o kadrovskih zmogljivostih (funkcija: odgovorni vodja posameznih del), navedeni skladno s prilogo in ESPD za ponudnika.

Opombe: Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazilo o zagotovitvi odgovornega vodje posameznih del (dokazilo o zaposlitvi, pogodbo ali drug enakovreden dokument) ter dokazilo o izobrazbi, kvalifikaciji in o navedenih referencah.«

Naročnik je v razpisno predložil »Izjavo o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih«, s podpisom katere so ponudniki (med drugim) potrdili, da imajo zagotovljene potrebne kadrovske zmogljivosti za kvalitetno izvedbo celotnega naročila v predvidenem roku, skladno z zahtevami iz razpisne dokumentacije, predpisi in standardi s področja predmeta naročila ter delovnopravno zakonodajo. S podpisom obrazca so se zavezali, da bodo na podlagi naročnikovega poziva predložili dokazila o zagotavljanju kadrovskih zmogljivosti.

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil tudi obrazec »Podatki o kadrovskih zmogljivostih«, ki so ga morali ponudniki izpolniti z imenom in priimkom nominiranega kadra, s strokovno izobrazbo in funkcijo, ki jo bo posameznik prevzel (odgovorni vodja del, odgovorni vodja posameznih del). Obrazec so morali izpolniti tudi s podatki o strokovnem izpitu in izdajatelju ter o vpisu v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS), vanj pa so morali vpisati tudi reference za funkcijo, ki jo bodo prevzeli pri razpisanem poslu (s podatki o nazivu gradnje, vrednostjo (brez DDV), datumom dokončanja in opisom del s količinami). S podpisom navedenega obrazca je ponudnik (pod kazensko in materialno odgovornostjo) potrdil, da so vpisani podatki resnični, in da bo na podlagi naročnikovega poziva predložil zahtevana dokazila.

Izbrani ponudnik je v ponudbi predložil podpisan (in žigosan) obrazec »Izjava o zagotovljenih tehničnih in kadrovskih zmogljivostih«, s katero je potrdil, da ima za kvalitetno izvedbo razpisanega javnega naročilo zagotovljenega dovolj kadra, in da bo naročniku, v kolikor bo tako zahteval, predložil zahtevana dokazila o zagotavljanju kadrovskih zmogljivosti. Izbrani ponudnik je v ponudbi predložil tudi tri obrazce »Podatki o kadrovskih zmogljivostih«, in sicer prvega za odgovornega vodjo del, druga dva pa za oba odgovorna vodja posameznih del (za izvedbo cestne razsvetljave in za izgradnjo vodovoda). Državna revizijska komisija vsebine prvega obrazca ni preverjala, saj med strankama ni spora o tem, da je izbrani ponudnik vse zahteve, ki se nanašajo na odgovornega vodjo del, v celoti izpolnil. Pregled obrazcev, ki se nanašata na odgovorna vodja posameznih del, pokaže, da sta izpolnjena z vsemi podatki, ki jih je zahteval naročnik. Iz obrazcev je razvidno, da oba strokovnjaka izpolnjujeta zahteve, ki se nanašajo na strokovno izobrazbo, imata opravljen strokovni izpit in sta vpisana v imenik pooblaščenih inženirjev pristojne poklicne zbornice v Republiki Sloveniji (IZS). Za prvega strokovnjaka (B.D.) so v referenčni obrazec vpisane tri reference, ki jih je opravil kot odgovorni vodja posameznih del za izvedbo javne razsvetljave (vse tri reference se nanašajo tudi na izvedbo javne razsvetljave, pri čemer je pri referenci »Izvedba južnega dela Ankaranske vp. navezave Luka Koper avtocesta« izrecno navedeno, da je bila izvedena javna razsvetljava v dolžini 500 m), za drugega (B.D.) so prav tako vpisane tri reference, pri čemer vse se tri presegajo zahtevo naročnika, ki se nanaša na vodenje gradnje vodovoda v izmeri 300 m (prva referenca se nanaša na vodenje izgradnje vodovoda v dolžini 1.200 m, druga na vodovod v dolžini 500 m in tretja na vodenje strojnih del pri izgradnji vodovoda v dolžini 1.000 m). Vse reference so bile izvedene znotraj zahtevanega obdobja. Navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija se strinja z izbranim ponudnikom in naočnikom v tem, da naročnik v citiranih točkah ni zahteval, da morata biti sporna kadra (torej oba odgovorna vodja posameznih del) zaposlena pri ponudniku. Navedeno je vsaj posredno razvidno tudi iz teksta obeh citiranih točk razpisne dokumentacije, v katerih je naročnik izrecno zapisal, da si pridržuje pravico, da bo navedbe iz izjave in obrazcev, ki jih bodo predložili ponudniki, preveril tako, da bo v ta namen zahteval bodisi dokazila o zaposlitvi ali najemu kadra bodisi drug enakovreden dokument.

Izbrani ponudnik in naročnik tudi pravilno opozarjata, da ponudniki (razen obeh podpisanih in izpolnjenih obrazcev) v zvezi s ponujenimi kadri (še) niso bili dolžni predložiti nikakršnih dokazil. Slednje bi bili zavezani storiti le v primeru, če bi jih na predložitev teh dokazil pozval naročnik, česar pa ni storil. Upoštevaje dejstvo, da je v obravnavanem primeru med strankama nesporno, da je eden izmed strokovnjakov zaposlen v podjetju Karsus d.o.o., drugi pa že upokojen, je tako potrebno šteti, da je izbrani ponudnik z obema nominiranima odgovornima vodjema posameznih del (kot fizičnima osebama) v pogodbenem razmerju, oziroma je očitno, da v obravnavanem primeru obe fizični osebi B.D. in B.D. (oba strokovnjaka imata enaki prvi črki imena in priimka) ponujata izvedbo storitev, ki se nanašajo na funkcijo odgovornega vodje posameznih del (eden za izvedbo cestne razsvetljave in drugi za izgradnjo vodovoda).

Ob upoštevanju, da je izbrani ponudnik (tudi) za potrebe predmetnega javnega naročila sklenil pogodbi (za opravljanje storitev odgovornega vodenja posameznih del) neposredno z nominiranima strokovnjakoma, gre ugotoviti, da izbrani ponudnik v obravnavanem primeru z imenovanjem odgovornega vodje posameznih del za izvedbo cestne razsvetljave (osebe B.D.), uporablja zmogljivosti (fizične) osebe (in ne družbe Karsus d.o.o., Sežana, kot to zatrjuje vlagatelj), saj izbrani ponudnik z osebo B.D. izkazuje kadrovske zahteve oziroma svojo sposobnost za izvedbo predmetnega javnega naročila.

Vlagatelj nadalje zatrjuje, da nominiranje kadra, ki so zaposleni pri drugih subjektih, ne da bi bili slednji vključeni v ponudbo, pomeni obid zakona in 100. točke preambule Direktive 1014/24/EU. Ker naročnik za te subjekte ne bi mogel preveriti obstoja izključitvenih razlogov, bi lahko pri izvedbi javnega naročila sodelovali subjekti, pri katerih obstajajo izključitveni razlogi. Po presoji Državne revizijske komisije zgolj zaradi navedene možnosti gospodarskemu subjektu ni mogoče prepovedati, da se neposredno s kadrom dogovori o sodelovanju v ponudbi pri izvedbi naročila. Nedopustno bi bilo namreč predpostavljati, da (vsi) gospodarski subjekti sklenejo neposredno pogodbo s kadrom zato, ker pri njihovih delodajalcih obstajajo izključitveni razlogi (takšno stališče je Državna revizijska komisija zavzela tudi v odločitvi št. 018-190/2017, na katero opozarjata tako izbrani ponudnik, kakor tudi naročnik). Morebiten obid zakona je zato potrebno presojati v vsakem konkretnem primeru, v obravnavanem primeru pa vlagatelj niti ne zatrjuje, da pri delodajalcu nominiranega strokovnjaka (to je družbi Karsus d.o.o.) obstajajo izključitveni razlogi.

Ob navedenem in ob dejstvu, da je izbrani ponudnik za oba sporna kadra predložil vse, kar je zahteval naročnik, Državna revizijska komisija tem vlagateljevim očitkom ni mogla slediti. Poleg tega se v odstopljeni dokumentaciji nahajata tudi naknadno predloženi podjemni pogodbi (ki ju je potrebno šteti kot pojasnilo obstoječe ponudbene dokumentacije), ki ju je izbrani ponudnik sklenil z obema kadroma. Iz njiju je razvidno, da sta bili sklenjeni (tudi) za opravljanje odgovornega vodenja elektro del (z nominiranim odgovornim vodjo del za izvedbo cestne razsvetljave) in odgovornega vodenja posameznih del za strojna dela (z nominiranim odgovornim vodjo del za izgradnjo vodovoda).

Navedenih zaključkov ne spreminja niti vlagateljevo sklicevanje na odločitev Državne revizijske komisije št. 018-166/2017. Navedena zadeva z obravnavano ni primerljiva, saj je bilo dejansko stanje (predvsem glede ponudbe takrat izbranega ponudnika in določil takratne razpisne dokumentacije) v njej drugačno. V tej zadevi je Državna revizijska komisija namreč ugotovila, da je (takratni) naročnik dopustil, da se ponudniki lahko sklicujejo na kader in mehanizacijo drugih gospodarskih subjektov, a je ob tem tudi izrecno zahteval, da mora ponudnik gospodarske subjekte, pri katerih je kader zaposlen, ter podjetja, ki so lastniki tehnične mehanizacije, v ponudbi nominirati za opravljanje del najmanj v višini 50 % vrednosti del. Ker (takratni) izbrani ponudnik tega ni storil, je Državna revizijska komisija zahtevku za revizijo ugodila.

Državna revizijska komisija je v nadaljevanju obravnavala očitke, ki se nanašajo na reference izbranega ponudnika.

Naročnik je referenčne zahteve, ki se nanašajo na ponudnike, postavil v točki 3.2.3.6 točke 3.2.3 (Tehnična in strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije, in sicer:

»Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb:
a) novogradnja ali rekonstrukcija ceste skozi naselje v vrednosti vsaj 50 % ponudbene cene (brez DDV) za predmetno naročilo,
b) izvedba voziščne konstrukcije (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 5,0 m in dolžine vsaj 300 m,
c) izgradnja cestne razsvetljave v vrednosti vsaj 30.000 EUR (brez DDV),
d) izgradnja vodovoda v dolžini 300 m.

Dokazilo: Referenca gospodarskega subjekta, vsebinsko skladna s predlogo in ESPD za ponudnika.

Opombe: Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b, c, d) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.

Referenčni posel iz točke a, ki ga je je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov, mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).

Referenčni posel iz točke b, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) in tovrstna dela sam neposredno izvesti tudi pri predmetnem naročilu.

Referenčni posel iz točke c in d, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo …) o uspešni izvedbi referenčnega posla.«

Referenčne zahteve so dovolj jasne in konsistentne. Ponudniki so morali izkazati, da so (v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb) izvedli vsaj en istovrsten posel kot je predmetno javno naročilo, v višini vsaj 50 % ponudbene cene (brez DDV), poleg tega so morali izkazati, da so izvedli izgradnjo voziščne konstrukcije, ki obsega vezano nosilno in obrabno zaporno asfaltno plast, širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 300 m, ter da so izvedli izgradnjo cestne razsvetljave v vrednosti vsaj 30.000,00 EUR (brez DDV) in vodovoda v dolžini 300 m. Izpolnjevanje navedenih referenčnih zahtev so ponudniki lahko izkazali z enim ali več različnimi posli, pri čemer so morali vsako posamezno referenčno zahtevo (iz točk a, b, c in d) izkazati znotraj ene reference. Iz referenčnih zahtev tudi izhaja, da naročnik v obravnavanem primeru išče izvajalce z lastnimi referencami, torej takšne izvajalce, ki so referenčna dela izvedli neposredno sami in jih bodo sami izvedli tudi pri razpisanem poslu.

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil referenčni obrazec »Referenca gospodarskega subjekta«, ki so ga morali ponudniki izpolniti z nazivom in sedežem imetnika reference, z nazivom referenčnega posla, z imenom in sedežem investitorja (naročnika), z datumom izvedbe in vrednostjo referenčnih del (brez DDV) ter z opisom izvedenih del (z vrsto in obsegom izvedenih del).

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da je predložil štiri referenčne obrazce »Referenca gospodarskega subjekta«, oziroma da referenčne zahteve (iz točk a, b, c in d) izkazuje s štirimi referenčnimi posli. Prva referenca (»Komunalna oprema UN US 12 VAS in PUP VAS« ) je bila (med 15.02.2015 in 30.09.2015) izvedena za Občino Sežana v vrednosti 2.495.636,19 EUR (brez DDV). V referenčni obrazec so vpisana naslednja dela: ureditev ceste skozi naselje v dolžini 1.230 m in širini več kot 5 m, in znotraj teh del: 1. cesta s priključki: preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, oprema z rušenjem asfaltov ter vgrajevanjem tampona in asfaltnih plasti, 2. komunalna infrastruktura, meteorna in fekalna kanalizacija, 3. vodovod in 4. javna razsvetljava v dolžini nad 200 m. Za drugo referenca (»Odvajanje in čiščenje vode v porečju Ljubljanice, kanalizacija in ČN Rakek«), ki je bila (med 15.07.2013 in 30.06.2014) izvedena za Občino Cerknico v vrednosti 3.016.034,93 EUR, so v referenčni obrazec vpisana naslednja dela: kanalizacija (zemeljska, gradbeno - montažna dela), čistilna naprava, zunanja ureditev, cesta 18.938,58 m², črpališča, trafopostaja, telefon in vodovod. Preostali dve referenci sta bili v letu 2013 (v vrednosti 632.277,33 EUR brez DDV in 899.771,66 EUR brez DDV) izvedeni za (istega) naročnika. V okviru tretje reference (»Izgradnja krožnega križišča z NA RT 934/6838 Sežana - Lipica«) so v obrazec vpisana naslednja dela: cesta, kolesarske površine, pešpoti, vodovod, plinovod, telefon, javna razsvetljava, elektrovod, fekalna kanalizacija in nepr. dela. Znotraj četrte referenčne gradnje (»Ureditev ceste G6-1/0338 Postojna - Pivka, skozi Petelinje«) pa ureditev glavne ceste - preplastitev javne ceste površine 9.458 m² (rušenje in izvedba) ter izvedba nosilne in obrabne plasti asfaltnega vozišča.

Med vlagateljem in naročnikom ni spora o tem, da je izbrani ponudnik s predloženimi referencami izpolnil referenčne zahteve iz točke c in d. Ker torej med njima ni spora o tem, da je izbrani ponudnik s predloženimi referencami izkazal, da je (uspešno) izvedel tako izgradnjo cestne razsvetljave v vrednosti vsaj 30.000,00 EUR brez DDV (točka c točke 3.2.3.6), kakor tudi izgradnjo vodovoda v dolžini 300 m (točka d točke 3.2.3.6), Državna revizijska komisija tega dela ponudbe izbranega ponudnika ni preverjala. Vlagatelj in naročnik pa si nista edina v tem, ali je izbrani ponudnik izpolnil tudi referenčno zahtevo iz točke b točke 3.2.3.6 razpisne dokumentacije. Vlagatelj zatrjuje, da je izbrani ponudnik v zvezi z referenčno zahtevo iz točke b predložil referenco (»Komunalna oprema UN US 12 VAS in PUP VAS«). Navaja, da se navedeno referenčno delo, ki mu je dobro poznano, nanaša izključno na gradnjo komunalne infrastrukture, kar je (kot je navedel) razvidno tudi iz dokazil, ki jih je priložil k zahtevku za revizijo. Iz obeh dokumentov pa jasno izhaja, da je bila cesta povrnjena le v prvotno stanje in se torej cesta ni gradila in rekonstruirala, kot je to zahtevano v razpisni dokumentaciji. Vlagatelj kot dokaz, da omenjene ceste niso širše od 5 m, prilaga posnetke, iz katerih izhaja (kot navaja), da so ceste na vseh ulicah (z izjemo Benčičeve ulice) izrazito ozke. Vlagatelj zato zatrjuje, da je predložena referenca ne le neustrezna, temveč tudi, da je izbrani ponudnik na referenčnem obrazcu podal zavajajočo izjavo o tem, da je bila znotraj referenčnega dela izvedena cesta v dolžini 1230 m in v širini več kot 5 m. Naročnik se z vlagateljevimi očitki ne strinja in zatrjuje, da iz načrta gradbenih konstrukcij, ki ga je predložil vlagatelj, izhaja, da gre za novo gradnjo. Navaja tudi, da je sporno referenčno delo potekalo tudi po Benčičevi ulici, iz dokazil, ki jih je predložil izbrani ponudnik, pa jasno izhaja, da je ta ulica v dolžini več kot 400 m širša od 5 m, s čimer je referenčna zahteva iz točke b v celoti izpolnjena.

Državna revizijska komisija pritrjuje izbranemu ponudniku in naročniku v tem, da so lahko ponudniki (kot že izhaja iz te obrazložitve) referenčne zahteve iz točk a, b, c in d izpolnili z različnimi referencami. Naročnik je v zvezi s tem zahteval le, da so morali ponudniki referenčno zahtevo iz vsake posamezne točke izkazati z (le) eno referenco. Zato se ni mogoče strinjati z vlagateljevim stališčem, da so morali ponudniki v okviru referenčnega posla, ki zajema »novo gradnjo ali rekonstrukcijo ceste skozi naselje v vrednosti vsaj 50 % ponudbene cene (brez DDV) za predmetno naročilo« (referenčna zahteva iz točke a) izvesti tudi »voziščno konstrukcijo (vezana nosilna in obrabno zaporna asfaltna plast) širine vsaj 5,0 m in dolžine vsaj 300 m«, torej izpolniti tudi referenčno zahtevo iz točke b.

Ker iz s strani izbranega ponudnika naknadno posredovane dokumentacije (ki jo je ravno tako potrebno šteti kot pojasnilo obstoječe ponudbene dokumentacije, ki je bilo predloženo zaradi ugotavljanja dejanskega stanja v (pred)revizijskem postopku) razvidno, da na dolžini 380 m širina voznega pasu Benčičeve ulice presega 5 m (izbrani ponudnik je v ta namen predložil tloris situacije z označenimi tistimi deli voziščne konstrukcije, kjer je cestišče širše od 5 m, poleg tega pa je predložil tudi PID projekta za Benčičevo ulico in Regentovo ulico, kjer je kotiral širino voznega pasu, iz obeh prilog pa izhaja, da širina voznega pasu na več kot 300 m presega 5 m), Državna revizijska komisija vlagateljevim očitkom ni mogla slediti. Da je na Benčičevi ulici cestišče širše od širine preostalih cest znotraj spornega referenčnega dela, pa je v zahtevku za revizijo izrecno potrdil tudi vlagatelj. Ob navedenem se je potrebno strinjati z naročnikom v tem, da je izbrani ponudnik referenčno zahtevo iz točke b (to je izvedbo voziščne konstrukcije širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 300 m) izpolnil. Ker je dejansko stanje v zvezi s sporno referenco dovolj razjasnjeno že na podlagi navedenih dokazil, Državna revizijska komisija ni sledila vlagateljevemu predlogu, naj se (v tem delu) imenuje izvedenec gradbene stroke.

Kot že izhaja iz te obrazložitve, vlagatelj zmotno ugotavlja, da je morala biti znotraj referenčne zahteve iz točke a izkazana tudi referenčna zahteva iz točke b. Ob navedenem oziroma zlasti iz razloga, ker ni najbolj jasno, ali vlagatelj očita naročniku, da izbrani ponudnik prav tako tudi ni izpolnil referenčne zahteve iz točke a, je Državna revizijska komisija preverila tudi ta del ponudbe izbranega ponudnika. Državna revizijska komisija je pri tem ugotovila, da je izbrani ponudnik referenčne zahteve iz točke a (tako časovno, kakor tudi vrednostno in po vsebini) izpolnil z dvema referencama - to je z referencama »Izgradnja krožnega križišča z NA RT 934/6838 Sežana - Lipica« in »Ureditev ceste G6-1/0338 Postojna - Pivka, skozi Petelinje«.

Vlagatelj v obravnavanem delu zahtevka za revizijo tudi ni uspel izkazati, da bi bili podatki, ki izhajajo iz sporne reference izbranega ponudnika, zavajajoči v smislu točke g) šestega odstavka 75. člena ZJN-3. Državna revizijska komisija namreč ocenjuje, da so podatki, ki izhajajo iz spornega referenčnega obrazca, očitno zgolj posledica lastne interpretacije obstoječih dejstev (tako s strani izbranega ponudnika, kakor tudi vlagatelja). Dejstvo je namreč, da izbrani ponudnik ni prikrival, da se sporna referenca nanaša zlasti na izgradnjo komunalne infrastrukture (kar izhaja že iz njenega poimenovanja), poleg tega je iz naslovne strani Načrta gradbenih konstrukcij tudi razvidno, da gre za novo gradnjo. Nenazadnje je izbrani ponudnik, kot že izhaja iz predhodnega odstavka, referenčno zahtevo iz točke a izpolnil še z dvema drugima referencama, poleg tega pa naročnik v točki a ni postavil zahteve, ki bi se nanašala na dolžino cestišča (referenčno zahtevo v tej točki je definiral z vrednostjo referenčnih del). Takšna zahteva izhaja iz točke b (in se nanaša na izvedbo voziščne konstrukcije v dolžini vsaj 300 m in širini vsaj 5 m), ki pa jo je izbrani ponudnik (kot že izhaja iz te obrazložitve) tudi izpolnil.

Zadnji vlagateljev očitek se nanaša na finančno zavarovanje za resnost ponudbe. Kot zatrjuje vlagatelj, je ponudba izbranega ponudnika nedopustna tudi iz razloga, ker je predložil menično izjavo, ki ne ustreza zahtevani višini.

Naročnik je zahteve, ki se nanašajo na zavarovanje za resnost ponudbe, navedel v točki 4.1.5 razpisne dokumentacije, in sicer:

»Predloženi morata biti podpisana bianko menica ter »menična izjava«, skladna s podlago. Menico in izpolnjeno menično izjavo podpiše zakoniti zastopnik izdajatelja (direktor). Na obeh listinah (menici in menični izjavi) se poleg podpisa navede tudi naziv izdajatelja (ponudnika) ter ime, priimek in funkcijo podpisnika. Zahtevana višina finančnega zavarovanja je 3 % ponudbene cene (brez DDV). K izvirniku menice in menične izjave se v ponudbo priloži še njuni kopiji«.

Za presojo predmetnega očitka je pomembno tudi naročnikovo navodilo iz točke 4.1.4 razpisne dokumentacije, kjer je naročnik med drugim podal naslednja navodila:

»V ponudbi mora biti predložena naročnikova specifikacija naročila (izpolnjen popis del s količinami, …), iz katere sta razvidna vsebina in obseg naročila. Upoštevane morajo biti vse zahteve iz specifikacije naročila. Specifikacije naročila ponudnik ne sme spreminjati. Dovoljen je le vnos zahtevanih podatkov (na primer: cene v popisu del)«.

Iz šestega odstavka 89. člena ZJN-3 izhaja, da razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati: svoje cene na enoto brez DDV, vrednosti postavke brez DDV, skupne vrednosti ponudbe brez DDV, razen kadar se skupna vrednost spremeni v skladu s sedmim odstavkom tega člena, in ponudbe v okviru meril, tistega dela ponudbe, ki se veže na tehnične specifikacije predmeta javnega naročila in tistih elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na preostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja.

Na glede na to pa sme (na kar pravilno opozarja tudi izbrani ponudnik), skladno s sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3, izključno naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popraviti računske napake, ki jih odkrije pri pregledu in ocenjevanju ponudb. Pri tem se količina in cena na enoto brez DDV ne smeta spreminjati. Če se pri pregledu in ocenjevanju ponudb ugotovi, da je prišlo do računske napake zaradi nepravilne vnaprej določene matematične operacije s strani naročnika, lahko naročnik ob pisnem soglasju ponudnika popravi računsko napako tako, da ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih ponudi ponudnik, izračuna vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilne matematične operacije.

Državna revizijska komisija pritrjuje izbranemu ponudniku v tem, da je s strani naročnika pripravljen ponudbeni predračun vseboval več napak. Pri postavkah 1 (Priprava in organizacija gradbišča) in 6 (Ureditev gradbišča po končanih delih) v poglavju Preddela množenje količine s ceno ni bil možno, saj pri navedenih postavkah količina ni bila podana (bila je navedena samo »ocena«), prav tako program excell ni izračunal skupne vrednosti posamezne postavke. Tudi v poglavju 1 - Elektroinstalacije CR s strani naročnika vnaprej pripravljena formula ni upoštevala vseh postavk tega poglavja (in sicer postavk št. 20, 21 in 24), enako se je zgodilo tudi pri postavki št. 16 poglavja 2 - Gradbena dela. Naročnikova formula prav tako ni pravilno delovala v delu, ki se nanaša na rekapitulacijo Popis del - rušitev objektov, kjer je formula napačno upoštevala seštevek vrstic 16 in 22, namesto da bi upoštevala seštevek vrstic 20 in 22. Enako se je zgodilo tudi pri Skupni rekapitulaciji projekta, saj 26. vrstica (Skupaj projekt brez DDV) ni upoštevala tudi 24. vrstice (Rušenje objektov).

Ob navedenem je naročnik pravilno ugotovil, da je prišlo do zgoraj navedenih napak v ponudbenem predračunu izbranega ponudnika, zaradi nepravilnih in vnaprej določenih matematičnih operacij z njegove strani, zato je skladno z sedmim odstavkom 89. člena ZJN-3 oziroma ob upoštevanju cen na enoto brez DDV in količin, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, izračunal vrednost ponudbe z upoštevanjem pravilnih matematičnih operacij. Naročnik je nato pravilno izračunane vrednosti posredoval izbranemu ponudniku, ki je k podanim izračunom podal soglasje oziroma je soglašal, da znaša končna skupna ponudbena vrednost 1.151.862,25 EUR (oziroma 1.405.271,95 EUR z vključenim 22 % DDV).

Ker so bili v obravnavanem primeru posegi v ponudbeni predračun izrecno prepovedani, in ker je izbrani ponudnik ponudbeni predračun sicer izpolnil v skladu z vsemi naročnikovimi navodili (o čemer med vlagateljem in naročnikom ni spora) oziroma zlasti iz razloga, ker je potrebno nastalo situacijo pripisati naročniku (nepravilnim vnaprej določenim matematičnim operacijam v ponudbenem predračunu), Državna revizijska komisija tudi tem vlagateljevim očitkom ni sledila. Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, od ponudnika ni mogoče zahtevati več (ali drugače) kot je od njega zahtevala vnaprej pripravljena razpisna dokumentacija. Poleg tega je naročnik (kot že izhaja iz te obrazložitve), vse računske napake, ki so posledica napačno določenih računskih operacij, odpravil na način, ki je skladen z ZJN-3.

Državna revizijska komisija pa kot prepozne označuje navedbe vlagatelja iz vloge z dne 20.12.2017, s katero se je opredelil do navedb naročnika in kjer navaja, da bi moral naročnik z upokojencem B.D. (ki ga je izbrani ponudnik nominiral za odgovornega vodjo posameznih del za izgradnjo vodovoda) imeti sklenjeno pogodbo o začasnem in občasnem delu, oziroma da izbrani ponudnik zaradi omejitev, ki jih določa ZUTD, tega kadra nima in tudi ne more imeti na voljo. Prav tako ni upoštevala tistih novim navedb, s katerimi očita naročniku, da naj bi voziščne konstrukcije v okviru sporne reference izvedla družba Kolektor CGP. Podlago odločitve naročnika o zahtevku za revizijo namreč tvorijo le tista dejstva in kršitve, ki so bile navedene, dokazi, ki so bili predlagani, in le tisti zahtevki, ki so bili postavljeni do konca predrevizijskega postopka v zvezi z zahtevkom za revizijo pred naročnikom. Vlagatelj na podlagi petega odstavka 29. člena ZPVPJN v opredelitvi do navedb naročnika ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel predložiti v predrevizijskem postopku. Vlagatelj sicer navaja, da naj bi bil z dejstvom o tem, da ima naročnik z upokojeno osebo sklenjeno podjemno pogodbo seznanjen šele tekom predrevizijskega postopka, a navedeno ne spremeni dejstva o tem, da je vlagatelj že v zahtevku za revizijo navedel, da noben izmed obeh nominiranih vodij posameznih del ni zaposlen pri izbranem ponudniku, ter da je eden izmed njiju (odgovorni vodja posameznih del za izgradnjo vodovoda) celo že upokojen. Vlagatelj je prav tako tudi navedel, da je informacije o tem, da naj bi dela voziščne konstrukcije pri referenci pridobil šele po vložitvi zahtevka za revizijo in zato v zvezi s tem ne more biti prekludiran. Ker pa je je vlagatelj te informacije, kot navaja sam, dobil od osebe, ki je zaposlena pri njem, bi moral (in mogel) te očitke navesti že v zahtevku za revizijo. Iz navedenih razlogov Državna revizijska komisija navedenih vlagateljevih očitkov pri presoji zahtevka za revizijo ni upoštevala.

Na podlagi vsega navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da naročniku v postopku pregledovanja in ocenjevanja ponudbe izbranega ponudnika ni mogoče očitati kršitev pravil javnega naročanja. Državna revizijska komisija je zato, v skladu s 1. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevek za revizijo zavrnila kot neutemeljen.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Vlagatelj uveljavlja tudi povračilo stroškov, nastalih v postopku pravnega varstva. Vlagatelj z zahtevkom za revizijo ni uspel, povrnitev stroškov pa je odvisna od utemeljenosti zahtevka za revizijo, zato je Državna revizijska komisija, upoštevajoč tretji odstavek 70. člena ZPVPJN, zavrnila vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 24.01.2018
Predsednica senata:
Nina Velkavrh, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
- Odvetniška družba Neffat, o.p., d.o.o., Miklošičeva cesta 18, Ljubljana,
- Godina d.o.o., OIC Hrpelje 22, Kozina,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran