Na vsebino
EN

018-257/2017 SIMBIO, d.o.o.

Številka: 018-257/2017-7
Datum sprejema: 22. 1. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje javnega naročila »Dobava zabojnikov in kontejnerjev za odlaganje odpadkov« (sklop številka 1: »Dobava zabojnikov za odlaganje komunalnih odpadkov na 2 kolesih«) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj SAUBERMACHER SLOVENIJA, d. o. o., Ulica Matije Gubca 2, Murska Sobota (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika SIMBIO, d. o. o., Teharska cesta 49, Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 1. 2018

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 10. 11. 2017, se ugodi tako, da se postopek oddaje javnega naročila »Dobava zabojnikov in kontejnerjev za odlaganje odpadkov« v sklopu številka 1 (»Dobava zabojnikov za odlaganje komunalnih odpadkov na 2 kolesih«) razveljavi v celoti.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.000,00 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 9. 5. 2017 sprejel sklep o pričetku postopka oddaje javnega naročila za dobavo zabojnikov in kontejnerjev za odlaganje odpadkov (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku z namenom sklenitve okvirnega sporazuma je bilo dne 11. 5. 2017 s številko objave JN004927/2017-B01 objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 12. 5. 2017 pa s številko dokumenta 179668 v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2017/S 091.

Naročnik je dne 4. 8. 2017 sprejel »ODLOČITEV o oddaji javnega naročila za sklop številka 1, 2, 3, 4 in 5«, zoper katero je vlagatelj vložil zahtevek za revizijo, z dne 17. 8. 2017. Naročnik je s sklepom, številka 6/JN-2017/B, z dne 7. 9. 2017, zahtevek za revizijo kot neutemeljenega zavrnil. Državna revizijska komisija je vlagateljevemu zahtevku za revizijo s sklepom, številka 018-186/2017-4, z dne 4. 10. 2017, ugodila in razveljavila to odločitev naročnika o oddaji naročila.

Naročnik je dne 27. 10. 2017 sprejel »ODLOČITEV o oddaji javnega naročila za sklop številka 1« (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se zadevno javno naročilo v sklopu številka 1 »Dobava zabojnikov za odlaganje komunalnih odpadkov na 2 kolesih« (v nadaljevanju: sklop številka 1) odda ponudniku »EKO MARC d.o.o.«, Žalec, čigar ponudbo je naročnik v sklopu številka 1 izbral kot najugodnejšo (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji zadevnega javnega naročila je bila na Portalu javnih naročil s številko objave JN004927/2017-ODL01P1 objavljena dne 27. 10. 2017, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Naročnik je dne 13. 11. 2017 prejel vlagateljev zahtevek za revizijo, z dne 10. 11. 2017, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem vlagatelj meni, da je ponudba izbranega ponudnika za sklop številka 1 nedopustna, saj ta »ni priložil ustreznega zahtevanega certifikata, da ponujeni zabojniki« […] »izpolnjujejo oz. ustrezajo v razpisni dokumentaciji zahtevani kakovostni normi RAL GZ 951/1«. V posledici vlagatelj primarno predlaga naročniku, da zahtevku za revizijo v celoti ugodi, razveljavi postopek oddaje naročila za sklop številka 1, spremeni svojo odločitev o oddaji naročila in sprejme novo, podredno pa Državni revizijski komisiji predlaga, da postopek oddaje javnega naročila delno razveljavi tako, da ga vrne v fazo postopka pregleda in ocenjevanja ponudb, hkrati pa naročniku naloži odpravo kršitev oziroma smiselno odloči, kot to predlaga naročniku.

Izbrani ponudnik je kopijo vlagateljevega zahtevka za revizijo (primerjaj prvi odstavek 27. člena ZPVPJN) prejel dne 17. 11. 2017, dne 22. 11. 2017 pa je naročnik (po elektronski pošti) prejel »ODGOVOR NA ZAHTEVEK ZA REVIZIJO«, z dne 21. 11. 2017 (v nadaljevanju: izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo), skupaj s prilogami, v katerem se izbrani ponudnik (delno tudi s sklicevanjem na »ODGOVOR NA ZAHTEVEK ZA REVIZIJO«, z dne 28. 8. 2017) izjasnjuje o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo.

Naročnik je dne 4. 12. 2017 sprejel sklep, številka 6/JN-2017/B, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V njem zatrjuje, da je s certifikatom, predloženim v ponudbi izbranega ponudnika, izkazano, da »so ponujeni proizvodi preverjeni in certificirani po metodi za pridobitev certifikata RAL GZ 951/1«, »podjetje TÜV, ki je izdalo« […] »certifikat«, pa ima »ustrezno akreditacijo za testiranje zabojnikov za odpadke«, […] »podeljeno s strani akreditacijskega inštituta Dakks«, pri čemer kakovost »zabojnikov, ki jih je ponudil izbrani ponudnik, potrjuje in nadzira akreditiran inštitut in sicer po metodi za pridobitev certifikata RAL GZ 951/1«. Naročnik v posledici zaključuje, da »je bila njegova odločitev z dne 27. 10. 2017 sprejeta v skladu z razpisno dokumentacijo«.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 5. 12. 2017, naročnik pa je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 8. 12. 2017, odstopil dokumentacijo o oddaji javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 11. 12. 2017 prejela vlagateljevo »OPREDELITEV DO NAVEDB NAROČNIKA«, z dne 8. 12. 2017 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), v kateri se vlagatelj opredeljuje do naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, pri čemer »v celoti prereka navedbam« v njej »in vztraja pri svojih navedbah iz vloženega zahtevka za revizijo«. Vlagatelj izpostavlja, da naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo »navaja, da je "šele v postopku vsebinske obravnave zahtevka za revizijo" (!!!) ugotovil, da je ponudnik EKO MARC d.o.o. k ponudbi predložil certifikat, ki ga je proizvajalcu ponujenih zabojnikov« […] »izdalo podjetje TÜV, na katerem je izkazano, da so ponujeni proizvodi preverjeni in certificirani po metodi za pridobitev certifikata RAL GZ 951/1«.

Državna revizijska komisija je naročnika s pozivom, številka 018-257/2017-4, z dne 13. 11. 2017, pozvala na dopolnitev oziroma odstop dokumentacije, katero je prejela dne 19. 11. 2017.

Po proučitvi vse odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje javnega naročila in predrevizijski postopek, po proučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov je Državna revizijska komisija iz razlogov, navedenih v nadaljevanju tega sklepa, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj zahtevek za revizijo vlaga le zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 1.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da je v postopku oddaje tega javnega naročila v sklopu številka 1 naročnik prejel štiri pravočasne ponudbe, kar izhaja iz Zapisnika o odpiranju ponudb, številka 6/JN-2017/B (JN004927/2017-B01), z dne 17. 7. 2017, pa tudi iz odločitve o oddaji naročila. V posledici je tako v predstavljenem smislu pritrditi zatrjevanjem vlagatelja, kot izhajajo iz zadnjega odstavka na strani 3 in prvega odstavka na strani 4 zahtevka za revizijo.

Upoštevaje ti uvodni ugotovitvi je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo »prereka ugotovitvam naročnika, ki jih je navedel v odločitvi o oddaji javnega naročila, da ponudba izbranega ponudnika izpolnjuje pogoje za sodelovanje in ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in da ne obstajajo razlogi za izključitev te ponudbe«. Vlagatelj meni, da je ponudba izbranega ponudnika za sklop številka 1 nedopustna, saj izbrani ponudnik »ponudbi za sklop št. 1 ni priložil ustreznega zahtevanega certifikata, da ponujeni zabojniki izbranega ponudnika izpolnjujejo oz. ustrezajo v razpisni dokumentaciji zahtevani kakovostni normi RAL GZ 951/1«.

V navezavi na predstavljena vlagateljeva zatrjevanja je Državna revizijska komisija izvedla dokaz in vpogledala v »celotn[o] razpisn[o] dokumentacij[o] naročnika«, pri tem pa ugotovila, da naročnik v njej gospodarske subjekte vabi k sodelovanju v skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila (tretji odstavek Povabila k sodelovanju). V prvem odstavku 4. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe je naročnik določil, da ponudnik »pripravi ponudbo na obrazcih za pripravo ponudbe, ki so sestavni del razpisne dokumentacije in priloži zahtevana dokazila«, v zadnjem odstavku iste točke pa je določil tudi, da »bo priznal sposobnost vsem ponudnikom, ki bodo izpolnili vse zahtevane pogoje in predložili ustrezna dokazila, zahtevana v Navodilih ponudnikom za izdelavo ponudbe«.

Za ugotavljanje sposobnosti so morali ponudniki »izpolnjevati pogoje skladno z določbami ZJN-3 in pogoje, ki so določeni v« […] »razpisni dokumentaciji« (prvi odstavek 7. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), med drugim tudi pogoj za sodelovanje, po katerem »mora[jo] zagotoviti« […] »da bo kakovost predmeta ponudbe v skladu s tehnično specifikacijo naročnika in ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni in tehnični dokumentaciji« (prva alinea drugega odstavka naslova »B3. Tehnična in strokovna sposobnost« 7. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Kot dokazilo za izkazovanje izpolnjevanja tega pogoja za sodelovanje je naročnik predvidel ustrezno izpolnjeno, žigosano in s strani odgovorne osebe podpisano »Izjav[o] o kakovosti (OBR–7)« (tretji odstavek naslova »B3. Tehnična in strokovna sposobnost« 7. točke, v povezavi z drugim odstavkom 4. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). V »TEHNIČN SPECIFIKACIJ«, z dne 10. 5. 2017, pa je naročnik za sklop številka 1 zapisal naslednjo tehnično zahtevo: »Kakovost:
Zabojniki morajo ustrezati normam DIN EN 840 1 do 6 in RAL GZ 951/1. Certifikat je potrebno priložiti ponudbi.« (v nadaljevanju: zahteva glede kakovosti).

V predstavljenem smislu je tako pritrditi vsebinsko primerljivim zatrjevanjem vlagatelja, kot izhajajo iz drugega in tretjega odstavka na strani 5 zahtevka za revizijo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da iz citirane zahteve glede kakovosti jasno izhaja, da je naročnik v njej (med drugim) zahteval, da morajo zabojniki ustrezati normam RAL GZ 951/1. Naročnik pri tem v tehničnih specifikacijah oziroma v dokumentaciji v zvezi z oddajo naročila (v zahtevi glede kakovosti) ni določil, da bo sprejel morebitne druge norme oziroma znake, ki potrjujejo, da ponujeni zabojniki izpolnjujejo enakovredne zahteve za pridobitev norme RAL GZ 951/1, ni določil, da bo ponudba ustrezala njegovim potrebam in zahtevam tudi, če bodo ponujeni zabojniki normam RAL GZ 951/1 ustrezali na enakovreden način, niti ni določil, da bo ponudba ustrezala njegovim potrebam in zahtevam, če bodo ponujeni zabojniki ustrezali kateri od drugih (morebitnih) enakovrednih norm. V posledici naročnik tudi ni določil seznama dokumentov, ki naj bi jih za doseganje enakovrednosti z dokumentom o podelitvi norme RAL GZ 951/1 predložili ponudniki.

Državna revizijska komisija nadalje ugotavlja, da podatka »RAL GZ 951/1« v zahtevi glede kakovosti ni razumeti kot zahteve po standardu v smislu 24. točke prvega odstavka 2. člena ZJN-3, saj RAL GZ 951/1 po vsebini ne predstavlja (ne pomeni) tehnične specifikacije, ki jo je sprejel »priznani organ za standardizacijo za večkratno ali stalno uporabo, s katero skladnost ni obvezna in sodi v eno od naslednjih kategorij:« […] »mednarodni standard« (standard, ki ga sprejme mednarodna organizacija za standardizacijo in je na voljo javnosti), »evropski standard« (standard, ki ga sprejme evropska organizacija za standardizacijo in je na voljo javnosti) oziroma »nacionalni standard« (standard, ki ga na ravni posamezne države sprejme nacionalna organizacija za standardizacijo in je na voljo javnosti), pač pa ga je razumeti kot zahtevo po znaku v pomenu oziroma v smislu, kot izhaja iz 69. člena ZJN-3.Vsebinsko primerljiv zaključek, to je, da RAL predstavlja znak kakovosti, je razbrati tudi iz sodbe Višjega regionalnega sodišča v Düsseldorfu, Nemčija (Oberlandesgericht Düsseldorf), VII-Verg 20/16, z dne 14. 12. 2016, ECLI:DE:OLGD:2016:1214.VII.VERG20.16.00, ter iz odločitve Republike Hrvaške, Državne komisije za kontrolu postupaka javne nabave, UP/II-034-02/14-01/215, »URBROJ: 354-01/14-8«, z dne 6. 3. 2014 (iz te odločitve izhaja, da RAL GZ 951/1 po vsebini predstavlja znak kakovosti).

O tem, da certifikat, da ponujeni zabojniki (za odlaganje odpadkov) ustrezajo normi RAL GZ 951/1, izda edinole Die Gütegemeinschaft Abfall- und Wertstoffbehälter e.V. (to je Skupnost za kakovost zbiralnikov za odpadke in zbiralnikov za recikliranje; v nadaljevanju: GGAWB), ki je registrirano združenje zasebnega prava, čigar člani so izključno proizvajalci zbiralnikov za odpadke in reciklažo, med vlagateljem, naročnikom in izbranim ponudnikom ni spora. Vlagatelj namreč zatrjuje, da »[c]ertifikat RAL ter posledično certifikat RAL GZ 951/1 podeljuje« […] »edino pooblaščeno združenje« GGAWB, izbrani ponudnik zatrjuje, da »[c]ertifikat RAL GZ 951/1 izdaja samo GGAWB«, naročnik pa izpostavlja, da postopek »kontinuiranega nadzora kakovosti, kot ga zahteva certifikat RAL - GZ 951/1«, […] »izvaja združenje GGAWB, ki ga vlagatelj navaja kot edini akreditirani inštitut za preverjanje kakovosti RAL GZ 951/1«. Certifikat, da ponujeni zabojniki (za odlaganje odpadkov) ustrezajo normi RAL GZ 951/1, torej izda GGAWB.

V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je v zahtevi glede kakovosti naročnik zahteval, da morajo ponujeni zabojniki poleg tega, da ustrezajo »normam DIN EN 840 1 do 6«, ustrezati še normam RAL GZ 951/1, v dokaz tega pa je bilo potrebno ponudbi priložiti certifikat GGAWB. Naročnik v zahtevi glede kakovosti sicer ni izrecno zahteval, da mora certifikat izdati prav GGAWB, vendar je ob upoštevanju dosedanje obrazložitve tega sklepa zahtevo glede kakovosti tako razumeti po njeni vsebini, saj certifikat, da ponujeni zabojniki (za odlaganje odpadkov) ustrezajo normi RAL GZ 951/1, izda (edinole) GGAWB (o tem sicer med vlagateljem, naročnikom in izbranim ponudnikom ni spora). Vlagateljev zahtevek za revizijo je vložen po preteku roka, določenega za prejem ponudb, ter po prejemu odločitve o oddaji naročila, kot je Državna revizijska komisija zapisala že v številnih svojih odločitvah, pa po poteku roka, določenega za prejem ponudb (in po prejemu odločitve o oddaji naročila), vsebinska presoja določb oziroma zahtev razpisne dokumentacije ni več dopustna (primerjaj četrti odstavek 25. člena ZPVPJN), zaradi česar lahko Državna revizijska komisija le še preveri, ali ponudba izpolnjuje zahteve naročnika na način, kot je določen v razpisni dokumentaciji.

Ob upoštevanju doslej navedenega je Državna revizijska komisija izvedla dokaz z vpogledom v »ponudb[o] izbranega ponudnika za sklop št. 1, podjetja Eko Marc d.o.o«, v posledici pa je ugotovila, da se v Ponudbi številka 17-026, z dne 14. 7. 2017 (v nadaljevanju: ponudba izbranega ponudnika), nahaja tudi
– izpolnjena, podpisana in žigosana »IZJAVA o kakovosti« (OBR-7), z dne 14. 7. 2017, v kateri izbrani ponudnik pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja (med drugim), da »je kakovost predmeta ponudbe v skladu s tehnično specifikacijo naročnika in ostalimi zahtevami naročnika, navedenimi v razpisni in tehnični dokumentaciji«
– dokument proizvajalca ponujenih zabojnikov za odlaganje odpadkov (z datumom tiska 15. 7. 2017), iz katerega izhaja (med drugim), da vsi njihovi mobilni zabojniki za odlaganje odpadkov upoštevajo zahteve evropskega standarda EN 840, poleg tega pa njihov zabojnik za odlaganje odpadkov izpolnjuje merila kakovosti RAL GZ 951/1 in pravnih predpisov znamke GS (Certified Safety) (v izvirniku v angleškem jeziku: »All our mobile garbage bin and waste container comply with the European standard EN 840. In addition, the waste container meets the quality criteria of RAL GZ 951/1 as well as the legal regulations of the GS mark (Certified Safety)«)
– tehnična dokumentacija glede ponujenih zabojnikov za odlaganje (komunalnih) odpadkov (na dveh in štirih kolesih), pri čemer iz fotografij na njih ni razvidno, da imajo »Quality Mark (GZ)« »RAL GZ stamped on the body and lid« (primerjaj točko 1.1 dokumenta »Standard Technical Specifications Catalog for Plastic Waste and Recycling Containers«)
– dokument »Certificate«, številka S 60102907, z dne 7. 8. 2015, TÜV Rheinland LGA Products GmbH (v nadaljevanju: TÜV Rheinland), iz katerega izhaja (med drugim), da so ponujeni zabojniki za odlaganje odpadkov testirani v skladu z »RAL-GZ 951/1/06.13« (v nadaljevanju: certifikat številka S 60102907). Ta certifikat v drugem in petem odstavku na strani 6 zahtevka za revizijo izpostavlja tudi vlagatelj, Državna revizijska komisija pa je v posledici izvedbe dokaza z vpogledom v »kopij[o] s strani izbranega ponudnika za sklop št. 1 priloženega certifikata številka 60102907 z dne 7.8.2015« ugotovila, da gre za fotokopijo certifikata številka S 60102907, ki se nahaja v ponudbi izbranega ponudnika.

Ker certifikata številka S 60102907 po normi RAL GZ 951/1 ni izdal GGAWB, ta ne ustreza zahtevi glede kakovosti, ki jo je v tehničnih specifikacijah dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila določil naročnik. Izbrani ponudnik tako tudi sam priznava, da zabojniki za odlaganje (komunalnih) odpadkov, ki jih (v sklopu številka 1) ponuja naročniku (iz razloga, ker »ta potrdila« izdaja GGAWB) nimajo »certifikata RAL GZ 951/1«, proizvajalec, katerega zabojnike za odlaganje (komunalnih) odpadkov v postopku oddaje tega javnega naročila ponuja naročniku, pa »ni član GGAWB« (izjasnitev o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo – sklicevanje na »ODGOVOR NA ZAHTEVEK ZA REVIZIJO«, z dne 28. 8. 2017).

Izbrani ponudnik sicer zatrjuje, da je certifikat številka S 60102907 »v celoti enakovreden potrdilom RAL GZ«, vendar pa v zvezi s tem zadostuje ponoviti, da je v zahtevi glede kakovosti naročnik zahteval, da morajo ponujeni zabojniki poleg tega, da ustrezajo »normam DIN EN 840 1 do 6«, ustrezati še normam RAL GZ 951/1, v dokaz česar je bilo potrebno ponudbi priložiti certifikat GGAWB, ne pa certifikata, ki naj bi bil (po zatrjevanju izbranega ponudnika) »enakovreden potrdilom RAL GZ«. Glede na navedeno v predstavljenem smislu niso pravno relevantna niti zatrjevanja naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo o enakovrednosti certifikata številka S 60102907 (naročnik zatrjuje, da »je postopek nadzora kakovosti ponujenih proizvodov izbranega ponudnika enakovreden postopku kontinuiranega nadzora kakovosti, kot ga zahteva certifikat RAL - GZ 951/1 in kot ga izvaja združenje GGAWB«). Ob tem ne gre prezreti niti dejstva, da v ponudbi izbranega ponudnika ni najti dokumenta »Check-list«, kot enega od dokumentov, s katerimi bi izbrani ponudnik lahko v postopku oddaje zadevnega javnega naročila dokazoval, da je certifikat številka S 60102907 po vsebini »v celoti enakovreden potrdilom RAL GZ«, kot jih izdaja GGAWB.

Glede na navedeno Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s tem, ko je ugotovil, da ponudba izbranega ponudnika v izpostavljeni vsebini izpolnjuje zahtevo glede kakovosti, kršil alineo a) prvega odstavka 89. člena ZJN-3, v povezavi z 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3. Naročnik namreč ne bi smel ugotoviti, da je izpolnjen pogoj, da je ponudba izbranega ponudnika v predstavljeni vsebini skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (v zahtevi glede kakovosti), ponudba, ki ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, pa ni dopustna (naročnik zadevnega javnega naročila v sklopu številka 1 ne bi smel oddati ponudniku, katerega ponudba ni dopustna). Naročnik je s svojim ravnanjem kršil tudi določbo 4. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe v delu, v katerem je določil, da ponudnik ponudbi »priloži zahtevana dokazila«.

V navezavi na zatrjevanje vlagatelja, da naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo »navaja, da je "šele v postopku vsebinske obravnave zahtevka za revizijo" (!!!) ugotovil, da je ponudnik EKO MARC d.o.o. k ponudbi predložil certifikat, ki ga je proizvajalcu ponujenih zabojnikov« […] »izdalo podjetje TÜV, na katerem je izkazano, da so ponujeni proizvodi preverjeni in certificirani po metodi za pridobitev certifikata RAL GZ 951/1«, pa zadostuje ugotoviti, da gre za očitno napačen zapis naročnika. Dejstvo je namreč, da je vlagatelj že v zahtevku za revizijo, z dne 17. 8. 2017, o katerem je Državna revizijska komisija odločila s sklepom, številka 018-186/2017-4, z dne 4. 10. 2017, menil, da v ponudbi izbranega ponudnika (v sklopu številka 1) ni priložen ustrezen certifikat, da »ponujeni zabojniki izbranega ponudnika izpolnjujejo oz. ustrezajo v razpisni dokumentaciji zahtevani kakovostni normi RAL GZ 951/1«, kar napeljuje edinole na zaključek, da je naročnik že takrat ugotovil, da »je ponudnik EKO MARC d.o.o. k ponudbi predložil certifikat, ki ga je proizvajalcu ponujenih zabojnikov« […] »izdalo podjetje TÜV, na katerem je izkazano, da so ponujeni proizvodi preverjeni in certificirani po metodi za pridobitev certifikata RAL GZ 951/1«. Naročnik je enako očitno ugotovil tudi ob ponovnem preverjanju obstoja in vsebine podatkov oziroma drugih navedb iz ponudbe izbranega ponudnika, saj je v odločitvi o oddaji naročila zapisal (med drugim), da je ponudba izbranega ponudnika dopustna, takšna pa je lahko le, ko jo predloži ponudnik, ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, in takrat, ko ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (primerjaj 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3).

Naročnik, ki zahteva določen znak, mora na podlagi tretjega odstavka 69. člena ZJN-3 sprejeti vse znake, ki potrjujejo, da gradnje, blago ali storitve izpolnjujejo enakovredne zahteve za pridobitev znaka. Vsebinsko zelo primerljivo izhaja iz tretjega odstavka 1. točke člena 43 Direktive 2014/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 26. februarja 2014 o javnem naročanju in razveljavitvi Direktive 2004/18/ES (Uradni list EU, št. L 94/2014; v nadaljevanju: Direktiva 2014/24/EU), ki v slovenski različici določa, da javni naročniki, ki zahtevajo določen znak, sprejmejo vse znake, ki potrjujejo, da gradnje, blago ali storitve izpolnjujejo enakovredne zahteve za pridobitev znaka. Sklicevanja na znake ne bi smela imeti učinka omejevanja inovacij (tretji odstavek uvodne izjave 75 Direktive 2014/24/EU). Naročnik zahteve glede kakovosti v vsebini, po kateri morajo zabojniki »ustrezati normam« […] »RAL GZ 951/1. Certifikat« pa »je potrebno priložiti ponudbi«, ni določil na način, da bi bilo iz nje razbrati, da bo v zvezi z njo sprejel vse znake, ki potrjujejo, da blago (ki predstavlja predmet zadevnega javnega naročila v sklopu številka 1) izpolnjuje enakovredne zahteve za pridobitev znaka (kakovosti). Naročnik prav tako ni dokazal, da drugih znakov, ki potrjujejo, da blago (ki je predmet javnega naročila) izpolnjuje enakovredne zahteve za pridobitev znaka, ni, za postavitev zahteve glede kakovosti v predstavljeni vsebini pa je (morebiti) imel objektivno opravičljive razloge.

Ne da bi Državna revizijska komisija odločala o tem, ali so v zahtevi glede kakovosti v vsebini, po kateri morajo zabojniki »ustrezati normam« […] »RAL GZ 951/1. Certifikat je potrebno priložiti ponudbi«, izpolnjeni vsi pogoji, določeni v prvem odstavku 69. člena ZJN-3, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je naročnik s postavitvijo citirane vsebine zahteve glede kakovosti kršil omenjeni tretji odstavek 69. člena ZJN-3, v povezavi s prvim odstavkom 5. člena, 7. členom in 8. členom ZJN-3. Ker pogodba glede sklopa številka 1 še ni sklenjena, je v posledici Državna revizijska komisija ne glede na prvi odstavek 38. člena ZPVPJN postopek oddaje zadevnega javnega naročila v sklopu številka 1 razveljavila v celoti.

Držana revizijska komisija je zaradi same narave in teže kršitve takšno odločitev sprejela na podlagi 3. točke drugega odstavka 39. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo »zahteva povračilo stroškov nastalih v povezavi z revizijo, in sicer:« […] »takso za zahtevek za revizijo v višini 1.000,00 EUR«, v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo pa pri tej zahtevi vztraja.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Ker je Državna revizijska komisija vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila, je vlagatelju kot potreben in opredeljeno naveden strošek, nastal v tem postopku pravnega varstva (osmi odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi s prvim, tretjim in petim odstavkom istega člena), priznala strošek dolžne plačane takse v znesku 1.000,00 EUR, ki ga je naročnik vlagatelju dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 22. 1. 2018


Predsednica senata
mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
– SIMBIO, d. o. o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
– SAUBERMACHER SLOVENIJA, d. o. o., Ulica Matije Gubca 2, 9000 Murska Sobota
– EKO MARC, d. o. o., Pernovo 19A, 3310 Žalec
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran