Na vsebino
EN

018-252/2017 Občina Logatec

Številka: 018-252/2017-7
Datum sprejema: 23. 1. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja Kanalizacija Brod«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil Elicom d.o.o., Ljubljanska cesta 106a, 1230 Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec (v nadaljevanju: naročnik), 23. 1. 2018

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev o oddaji javnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 7. 11. 2017, št. 430-12/2017-68.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške postopka pravnega varstva v višini 4.848,95 EUR, v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne kot neutemeljena.

Obrazložitev:

Naročnik na podlagi Sklepa o začetku postopka oddaje javnega naročila »Gradnja Kanalizacija Brod« z dne 4. 9. 2017, št. 430-12/2017-5, Obvestila o naročilu male vrednosti (NMV1), ki je bilo na portalu javnih naročil objavljeno dne 6. 9. 2017, pod št. objave JN007976/2017-W01, izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti za izbiro izvajalca izgradnje kanalizacije na ožjem območju Logatca, na Brodu.

Naročnik je dne 7. 11. 2017 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 430-12/2017-68, s katero je predmetno javno naročilo oddal ponudniku TREVEN INŽENIRING d.o.o., Rovtarske Žibrše 16b, 1373 Rovte (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Odločitev o oddaji javnega naročila je bila istega dne objavljena na portalu javnih naročil, pod št. objave JN007976/2017-ODL01, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Zoper naročnikovo odločitev o oddaji naročila je vlagatelj pravočasno vložil Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku in predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila z dne 14. 11. 2017, poslan priporočeno istega dne, v katerem zatrjuje nepravilnost in nezakonitost odločitve o oddaji naročila in predlaga, da se zahtevku za revizijo v celoti ugodi ter razveljavi naročnikovo odločitev o oddaji naročila, naročniku pa naloži povračilo stroškov predrevizijskega in revizijskega postopka.

Hkrati z zahtevkom za revizijo je vlagatelj podal tudi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila na podlagi 19. člena ZPVPJN. Predlogu Državna revizijska komisija ni ugodila, o čemer je dne 23. 11. 2017 izdala Sklep št. 018-242/2017-2.

Vlagatelj na podlagi vpogleda v ponudbo izbranega ponudnika, ki je bil izveden dne 9. 11. 2017, zatrjuje, da je naročnik s tem, ko je izbral ponudbo izbranega ponudnika, kršil lastna določila in pogoje iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, s tem, ko je ponudbo izbranega ponudnika označil za dopustno, pa je kršil določbe ZJN-3 glede pregleda in ocenjevanja ponudb ter načina oddaje javnega naročila, saj ni dovolj vestno in natančno preveril, ali je ponudba izbranega ponudnika skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila in obvestilu o javnem naročilu.

Vlagatelj zatrjuje, da izbrani ponudnik ne izpolnjuje pogojev za sodelovanje in zanj obstajajo razlogi za izključitev, njegova ponudba pa ne ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Zatrjuje tudi, da je njegova ponudba v celoti dopustna in druga najugodnejša na ocenjevalni lestvici, zaradi česar bi naročnik pri pravilnem in zakonitem postopanju predmetno javno naročilo moral oddati vlagatelju.

Vlagatelj zatrjuje, da
- referenca, priglašena v ponudbi izbranega ponudnika, ni ustrezna, saj naročnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni zapisal možnosti, da ponudnik lahko reference izkazuje s podizvajalcem,
- priglašena referenca, četudi bi bilo mogoče šteti, da jo lahko predloži nominirani podizvajalec, ne izpolnjuje pogoja glede višine zahtevane reference in da je zapis v delu, ki se nanaša na podatek o odstotku izvedbe posla, lažen oziroma neresničen, naročnik pa je »sam sebi« podpisal (potrdil) neresnično referenco,
- izbrani ponudnik zahtevane reference ne izpolnjuje, da je v zvezi s tem v enotnem evropskem dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila (v nadaljevanju: obrazec ESPD) navedel neresnične podatke in da je priglašena referenca izbranega ponudnika lažna,
- nominirani podizvajalec v obrazcu ESPD v delu IV, točki C ni navedel podatkov glede izobrazbe in strokovne usposobljenosti ter deleža podizvajanja.

Izbrani ponudnik, ki je obvestilo o vloženem zahtevku za revizijo z dne 15. 11. 2017 prevzel 17. 11. 2017, se je z dokumentom Izjasnitev glede navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo z dne 21. 11. 2017, poslano priporočeno 22. 11. 2017, pravočasno izjasnil o navedbah vlagatelja. Izbrani ponudnik navedbe vlagatelja označuje za pavšalne ter neutemeljene in jih v celoti prereka, ustreznost priglašene reference pa dokazuje s kopijo pogodbe o skupni izvedbi referenčnega posla.

Naročnik je 30. 11. 2017 sprejel Sklep, št. 430-12/2017-80, s katerim je zahtevek za revizijo zavrnil kot neutemeljenega, zavrnil pa je tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka.

Naročnik navaja, da
- priglašena referenca izbranega ponudnika ni lažna, ponudba izbranega ponudnika pa je dopustna,
- je vpis podatka o referenci, ki ga je izbrani ponudnik vnesel v svoj obrazec ESPD, obravnaval kot formalno pomanjkljivost ponudbe v smislu napake, ki je nebistvena, ker je iz celotne ponudbene dokumentacije jasno in nedvoumno razvidno, da izbrani ponudnik izpolnjuje referenco z nominiranim podizvajalcem,
- vpis zahteve po izobrazbi in strokovni usposobljenosti ter vpis deleža podizvajanja od nominiranega podizvajalca ni bil zahtevan; obrazec ESPD nominiranega podizvajalca je v tem delu izpolnjen pravilno,
- je, kot referenčni naročnik v predloženi referenci nominiranega podizvajalca, imel vse potrebne informacije in dokumentacijo, na podlagi katere je vedel, da je bil posel res opravljen s strani nominiranega podizvajalca in da vrednost investicije krepko presega zahtevano referenčno vrednost. V podkrepitev svojih navedb je naročnik sklepu, s katerim je zavrnil zahtevek za revizijo, priložil pogodbo, sklenjeno med referenčnim naročnikom in skupino ponudnikov, aneks k pogodbi v zvezi z dodatnimi deli, izjavo referenčnega naročnika o plačilu ob dokončanju – obračun ter pogodbo partnerjev o skupni izvedbi referenčnega posla. Naročnik zaključuje, da je referenca nominiranega podizvajalca resnična ter glede na pogoje dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ustrezna. Naročnik navedbo vlagatelja, da je »sam sebi« potrdil neresnično referenco, odločno zavrača.

Naročnik trditve vlagatelja o dopustnosti njegove ponudbe označuje za brezpredmetne, saj v odločitvi o oddaji javnega naročila ni objavil ocenjevalne lestvice, temveč je zgolj razvrstil ponudbe ponudnikov glede na merilo »ekonomsko najugodnejša ponudba, določena na podlagi cene«, kar je bilo zapisano tudi v sami odločitvi.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 6. 12. 2017, skladno s prvim odstavkom 29. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo o javnem naročilu in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Vlagatelj se je do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo pravočasno opredelil z Opredelitvijo do navedb naročnika v sklepu naročnika v predrevizijskem postopku, z dne 30. 11. 2017, o zavrnitvi zahtevka za revizijo vlagatelja z dne 2. 12. 2017, poslano priporočeno 4. 12. 2017.

Vlagatelj vztraja pri vseh navedenih očitkih iz zahtevka za revizijo in dodatno zatrjuje, da
- zapisa izbranega ponudnika v delu, ko priglaša referenco, ni mogoče šteti za nebistveno napako, opozarja pa tudi na pristnost predloženega obrazca ESPD izbranega ponudnika, saj naj ne bi vseboval običajnih navedb v glavi in nogi dokumenta, in meni, da gre za ponarejen dokument v smislu naknadnega prirejanja po roku za oddajo ponudb,
- so naročnikove navedbe, da ponudniki izpolnjevanje tehnične in kadrovske sposobnosti lahko izkazujejo s podizvajalci, zavajajoče in da priglasitev reference podizvajalca ni bila dopustna,
- so bila polja za vnos izobrazbe in strokovne usposobljenosti odprta, kar pomeni, da obrazec ESPD nominiranega podizvajalca ni bil v celoti izpolnjen, kar izkazuje s predložitvijo »print screen-a« obrazca ESPD, ter navaja, da je pogoje v obrazcu ESPD izpolnil izbrani ponudnik, ki pa del ne bo izvedel,
- iz javno dostopnih evidenc izhaja, da ima izbrani ponudnik 0 zaposlenih in 0 referenc, zato ni jasno, kako je možno, da ga je naročnik izbral in kako je možno, da dela v celoti odda v podizvajanje,
- je bilo pri vpogledu v ponudbo izbranega ponudnika ugotovljeno, da izbrani ponudnik ni predložil pogodbe z nominiranim vodjo del, kot to izhaja iz obrazca ESPD.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, izbranega ponudnika in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je zahtevek za revizijo pred meritorno obravnavo predhodno preizkusila in po uradni dolžnosti preverila obstoj procesnih predpostavk. Ker je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 31. člena ZPVPJN, je zahtevek za revizijo, na podlagi drugega odstavka 31. člena ZPVPJN, sprejela v obravnavo.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je vlagatelj v vlogi z dne 2. 12. 2017, s katero se je opredelil do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, dodatno izpostavil:
- vprašanje pristnosti predloženega obrazca ESPD izbranega ponudnika,
- da izbrani ponudnik nima ne zaposlenih ne referenc, zato ni jasno, kako je možno, da ga je naročnik izbral, in kako je možno, da izbrani ponudnik dela v celoti odda v podizvajanje,
- da izbrani ponudnik ni predložil pogodbe s priglašenim vodjo del, kot to izhaja iz obrazca ESPD.

Ker vlagatelj v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo skladno s petim odstavkom 29. člena ZPVPJN ne sme navajati novih kršitev, dejstev in predlagati novih dokazov, razen če dokaže, da jih brez svoje krivde ni mogel navesti ali predložiti v predrevizijskem postopku, Državna revizijska komisija navedb vlagatelja, ki po vsebini predstavljajo nova dejstva oziroma dokaze v smislu prekluzije iz petega odstavka 29. člena ZPVPJN, v izpostavljenem delu ni presojala, saj vlagatelj v svoji vlogi ni niti zatrjeval niti posledično izkazal, da na novo navedenih dejstev brez svoje krivde ni mogel navesti že v predrevizijskem postopku.

Preostale vlagateljeve navedbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena v povezavi z 89. členom ZJN-3. 29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3 določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 pa naročnik odda javno naročilo na podlagi meril po tem, ko preveri, da je ponudba skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3, in da je ponudbo oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Državna revizijska komisija je uvodoma vpogledala v ponudbeno dokumentacijo izbranega ponudnika in ugotovila, da iz njegove ponudbe z dne 20. 9. 2017 izhaja, da v predmetnem postopku javnega naročanja nastopa s podizvajalcem Treven d.o.o. (v nadaljevanju: prvotno nominirani podizvajalec), kateremu je v podizvajanje oddal vsa dela po popisu, slednji pa je izpolnil tudi zahteve glede tehnične in strokovne sposobnosti glede odgovornega vodje del in referenc.

Naročnik je pri preverjanju obstoja izključitvenih razlogov v javnih evidencah (eDosje) pridobil informacijo, da prvotno nominirani podizvajalec ne izpolnjuje pogoja iz drugega odstavka 75. člena ZJN-3, saj je imel na dan oddaje ponudbe 50 EUR ali več zapadlih, neplačanih obveznih dajatev in drugih denarnih nedavčnih obveznosti v skladu z zakonom, ki ureja finančno upravo. Izbranega ponudnika je dne 4. 10. 2017 pozval, da (med drugim) prvotno nominiranega podizvajalca zamenja z drugim.

Izbrani ponudnik je dne 20. 10. 2017 pravočasno dopolnil svojo ponudbo na način, da je nominiral novega podizvajalca, družbo Adriaing d.o.o. (v nadaljevanju: novo nominirani podizvajalec), ki je priglasil svojo referenco, ni pa nominiral svojega odgovornega vodje del.

Državna revizijska komisija je najprej obravnavala navedbo vlagatelja, da novo nominirani podizvajalec obrazca ESPD ni v celoti izpolnil, saj ni izpolnil podatkov v zvezi z izobrazbo in strokovno usposobljenostjo odgovornega vodje del, čeprav mu je obrazec ESPD to omogočal, je pa vse navedene podatke v obrazcu ESPD izpolnil izbrani ponudnik, čeprav del ne bo izvedel sam.

Državna revizijska komisija je vpogledala tudi v dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila in ugotovila, da je glede odgovornega vodje del naročnik v poglavju II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE, v točki 7. SPOSOBNOST PONUDNIKA, delu B. POGOJI ZA SODELOVANJE, točki 3. Tehnična in strokovna sposobnost (med drugim) zapisal:
»V ESPD obrazcu (v delu IV. C. Tehnična in strokovna sposobnost, v razdelku z naslovom »izobrazba in strokovna usposobljenost«) ponudnik navede ime in priimek odgovornega vodje del in strokovni naziv (v skladu z ZGO-1), v obrazcu dokumentacije pa še delovne izkušnje ter pravno razmerje med ponudnikom in odgovornim vodjo del (gospodarski subjekt sam, zaposleni, pogodba o delu itd.). Za odgovornega vodjo del mora ponudnik priložiti tudi kopijo potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo del pri pristojni poklicni zbornici.
Dokazilo:
- ESPD (IV. C: Tehnična in strokovna sposobnost)
- Referenca, potrjena s strani referenčnega naročnika (obrazec dokumentacije)
- Odgovorni vodja del (obrazec dokumentacije)
- Kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo.«.

Iz ponudbene dokumentacije izbranega ponudnika, Obrazca št. 8 Odgovorni vodja del za izvedbo javnega naročila, izhaja, da je izbrani ponudnik za odgovornega vodjo del nominiral D.K., gradbenega tehnika, zaposlenega pri prvotno nominiranem podizvajalcu, navedene so njegove delovne izkušnje pri gradnjah, predložena pa je tudi zahtevana kopija potrdila o opravljenem strokovnem izpitu za odgovornega vodjo. Ime, priimek in strokovni naziv nominiranega odgovornega vodje del iz obrazca št. 8 je izbrani ponudnik vnesel tudi v svoj obrazec ESPD z dne 20. 9. 2017, iste podatke pa je v obrazcu ESPD z dne 20. 9. 2017 vpisal tudi prvotno nominirani podizvajalec. V dopolnitvi ponudbene dokumentacije je izbrani ponudnik zase predložil nov obrazec ESPD z dne 20. 10. 2017, v katerem je glede izobrazbe in strokovne usposobljenosti odgovornega vodje del zopet vnesel iste podatke, kot v obrazcu ESPD z dne 20. 9. 2017, novo nominirani podizvajalec pa obrazca ESPD z dne 19. 10. 2017 v tem delu ni izpolnil.

Državna revizijska komisija upoštevaje predloženo ponudbo in dopolnitev ponudbe izbranega ponudnika glede izpolnjevanja zahtev tehnične in strokovne sposobnosti v delu, ki se nanaša na odgovornega vodjo del, najprej ugotavlja, da novo nominirani podizvajalec ni nominiral nobenega odgovornega vodje del, zato mu ni mogoče očitati, da je ravnal v nasprotju z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila, ko obrazca ESPD v delu, ki se nanaša na izobrazbo in strokovno usposobljenost odgovornega vodje del, ni izpolnil. Novo nominirani podizvajalec namreč za to ni imel ustrezne podlage, oziroma povedano drugače, ker ni nominiral svojega odgovornega vodje del, tudi podatkov o njegovi izobrazbi in strokovni usposobljenosti ni bil dolžan (niti jih ni mogel) izpolniti. V posledici navedenega Državna revizijska komisija ugotavlja, da je potrebno izpolnjevanje zahtev glede odgovornega vodje del iz podtočke 3. Tehnična in strokovna sposobnost, dela B. POGOJI ZA SODELOVANJE, točke 7. SPOSOBNOST PONUDNIKA iz poglavja II. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE in s tem ugotavljanje dopustnosti ponudbe izbranega ponudnika presojati upoštevaje podatke, ki jih je za odgovornega vodjo del predložil izbrani ponudnik, in sicer:
- v ponudbi z dne 20. 9. 2017, obrazcu št. 8 - ime in priimek: »D.K.«, strokovni naziv: »Gradbeni tehnik«, pravno razmerje med ponudnikom in vodjo del: »Zaposlen pri podizvajalcu - TREVEN d.o.o.«
- v obrazcu ESPD z dne 20. 10. 2017 (tudi v obrazcu ESPD z dne 20. 9. 2017) - izobrazba in strokovna usposobljenost: »D.K., gradbeni tehnik«.

V zvezi s pravnim razmerjem med izbranim ponudnikom in odgovornim vodjo del (»Zaposlen pri podizvajalcu - TREVEN d.o.o.«) Državna revizijska komisija ugotavlja, da se izbrani ponudnik nanj, iz razloga, ker je prvotno nominiranega podizvajalca zamenjal zaradi obstoja izključitvenih razlogov in ta v ponudbi izbranega ponudnika ne sodeluje več, ne more več sklicevati. Dalje v zvezi z omenjenim pravnim razmerjem Državna revizijska komisija ugotavlja, da izbrani ponudnik, upoštevaje, da odgovornega vodje del ni nominiral novo nominirani podizvajalec ter da je izbrani ponudnik dela (zopet) v celoti oddal v podizvajanje in da jih torej ne bo izvajal sam, v dopolnitvi svoje ponudbe ni pojasnil oziroma ni navedel novega pravnega razmerja, na podlagi katerega bo D.K. (še vedno) nominirani odgovorni vodja del, nastopal v njegovi ponudbi.

Opisano ugotovljeno pomanjkljivost bi bilo sicer mogoče sanirati na način, da bi naročnik, na podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3, od izbranega ponudnika zahteval, da dopolni, popravi ali pojasni informacije ali dokumentacijo v zvezi z odgovornim vodjo del (saj naročnik tega dejstva ne more preveriti sam, taka dopolnitev ponudbe pa tudi ne bi bila v neskladju z načelom enake obravnave ponudnikov in načelom transparentnosti javnega naročanja), vendar pa v konkretnem primeru navedene določbe ZJN-3 ni mogoče (več) uporabiti. Naročnik je namreč po tem, ko je ugotovil, da za prvotno nominiranega podizvajalca obstajajo izključitveni razlogi, na izbranega ponudnika naslovil Poziv k dopolnitvi ponudbe v fazi preverjanja ponudb z dne 4. 10. 2017, št. 430-12/2017-33, v katerem je zapisal:
»Glede na to, da za podizvajalca Treven d.o.o. skladno s 3. točko tega poziva, obstaja razlog za izključitev, vas pozivamo, da ob upoštevanju drugega odstavka 81. člena ZJN-3 zamenjate nominiranega podizvajalca z drugim podizvajalcem, s katerim boste dokazovali dopustnost vaše ponudbe. Za novo nominiranega podizvajalca predložite vse z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila zahtevane dokumente. Ker ste s podizvajalcem izkazovali reference, bo moral novo nominirani podizvajalec imeti reference skladno z razpisno dokumentacijo.«.

Iz navedenega izhaja, da je naročnik izbranega ponudnika na dopolnitev ponudbene dokumentacije v delu, ki se nanaša (tudi) na odgovornega vodjo del ter na razmerje odgovornega vodje del in izbranega ponudnika že pozval, in sicer v okviru poziva na zamenjavo prvotno nominiranega podizvajalca. Naročnik je izbranega ponudnika izrecno opozoril, da mora zamenjati prvotno nominiranega podizvajalca z drugim podizvajalcem, s katerim bo dokazoval dopustnost svoje ponudbe. Ker izbrani ponudnik z novo nominiranim ponudnikom izkazuje zgolj zahtevo tehnične in strokovne sposobnosti glede reference, ne pa tudi zahteve tehnične in strokovne sposobnosti glede odgovornega vodje del (ki jo je izkazoval prvotno nominirani podizvajalec), Državna revizijska komisija ugotavlja, da za nespremenjen, nepojasnjen oziroma za, s predloženo dokumentacijo, neskladen del ponudbe glede odgovornega vodje del, tega ne more storiti še enkrat.

Državna revizijska komisija na podlagi navedenega ugotavlja, da naročnik ponudbe izbranega ponudnika ne bi smel označiti kot dopustne in izbranemu ponudniku oddati predmetnega javnega naročila, s takim ravnanjem pa je naročnik, kot zatrjuje tudi vlagatelj, kršil (vsaj) določbe 89. člena ZJN-3 glede pregleda in ocenjevanja ponudb ter načina oddaje javnega naročila.

V posledici predstavljenih ugotovitev Državna revizijska komisija preostalih očitanih kršitev v zvezi s priznanjem neustrezne reference in dopustnostjo ponudbe izbranega ponudnika ni obravnavala, saj ob upoštevanju že navedenega, njihova morebitna utemeljenost ne bi več mogla vplivati na (drugačno) odločitev Državne revizijske komisije.

Upoštevaje zapisano je Državna revizijska komisija, v skladu z 2. alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila naročnikovo odločitev o oddaji predmetnega naročila, kot izhaja iz dokumenta »Odločitev o oddaji javnega naročila« z dne 7. 11. 2017, št. 430-12/2017-68, objavljenega na Portalu javnih naročil 7. 11. 2017, pod št. objave JN007976/2017-ODL01.

Z razveljavitvijo odločitve o oddaji naročila se postopek oddaje javnega naročila vrne v fazo pregleda in ocenjevanja ponudb. Na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN Državna revizijska komisija naročnika napotuje, da predmetni postopek zaključi na enega izmed načinov, ki ga omogoča ZJN-3, pri tem pa upošteva določila omenjenega zakona, predvsem 89. člena ZJN-3, določila lastne dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ter predmetno odločitev Državne revizijske komisije.

Vlagateljeve navedbe o tem, da je izbrani ponudnik v obrazcu ESPD navedel neresnične podatke in priglasil lažno referenco, da je naročnik potrdil neresnično referenco ter da je pristnost predloženega obrazca ESPD izbranega ponudnika z dne 20. 10. 2017 vprašljiva, bo Državna revizijska komisija obravnavala v okviru pristojnosti, ki jih ima kot prekrškovni organ po 109. členu ZJN-3.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v zahtevku za revizijo in v vlogi, s katero se je opredelil do navedb naročnika, zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva. Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska je vlagatelju skladno s 70. členom ZPVPJN ter skladno z Odvetniško tarifo (Uradni list RS, št. 2/2015, v nadaljevanju: OT) priznala potreben in opredeljen strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 4.848,95 EUR (vlagatelj je potrdilo o plačilu takse v navedeni višini priložil zahtevku za revizijo).

Ker vlagatelj v postopku pravnega varstva ni nastopal s pooblaščencem, Državna revizijska komisija ugotavlja, da do povračila priglašenih administrativnih stroškov ni upravičen.

Državna revizijska komisija je tako vlagatelju kot potrebne priznala stroške v višini 4.848,95 EUR, višjo stroškovno zahtevo vlagatelja pa zavrnila.

Naročnik je vlagatelju priznane stroške pravnega varstva v višini 4.848,95 EUR dolžan povrniti v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, 23. 1. 2018predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije


Vročiti:
- Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec
- Elicom d.o.o., Ljubljanska cesta 106a, 1230 Domžale
- Treven inženiring d.o.o., Rovtarske Žibrše 16b, 1373 Rovte
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran