Na vsebino
EN

018-268/2017 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-268/2017-4
Datum sprejema: 22. 1. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. člena (v povezavi s petim odstavkom 31. člena) in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje javnega naročila »Nakup letalskih kart in organizacija potovanj za potrebe Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj TENTOURS, d. o. o., Domžale, Ljubljanska cesta 85, Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj), ki ga zastopa odvetnica Katarina Benedik, Dalmatinova ulica 5, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22. 1. 2018

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 13. 12. 2017, se ugodi in se naročniku naloži odpravo kršitve na način, da vlagatelju
– v dokumentih »REFERENCE PONUDNIKA«
– v enotnih evropskih dokumentih v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), v oddelku »C: Tehnična in strokovna sposobnost« dela »IV. Pogoji za sodelovanje«
– v morebitnih drugih dokumentih,
ki se nahajajo v ponudbah ponudnikov STAL, d. o. o., KOMPAS, d. d., in O-TURS, d. o. o., v mejah in ob doslednem spoštovanju vseh ostalih veljavnih predpisov omogoči vpogled v vse tiste podatke, ki so vplivali na razvrstitev ponudb v okviru merila »vsot[a] referenc izkazanih v dokazilu za izpolnjevanje pogoja št. 8 v obrazcu 1(ugotavljanje sposobnosti)«.

Naročnik mora vlagatelju dovoliti, da v petih delovnih dneh od dneva vpogleda dopolni ali spremeni zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih je pridobil pri vpogledu v ponudbe v prejšnjem odstavku naštetih ponudnikov.

O dopolnitvi ali spremembi zahtevka za revizijo mora vlagatelj obvestiti Državno revizijsko komisijo in naročnika, ki se lahko o tem izjasni v treh delovnih dneh od prejema vlagateljeve dopolnitve ali spremembe zahtevka za revizijo.

O zahtevku za revizijo v preostali vsebini bo Državna revizijska komisija odločila po tem, ko bo vlagatelj v petih delovnih dneh od dneva vpogleda dopolnil ali spremenil zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih bo pridobil pri vpogledu v dokumentacijo, in bo o dopolnitvi ali spremembi zahtevka za revizijo obvestil Državno revizijsko komisijo ter naročnika, ki se bo lahko o tem izjasnil v treh delovnih dneh od prejema vlagateljeve dopolnitve ali spremembe zahtevka za revizijo.

2. Odločitev o stroških, nastalih z revizijo, se pridrži do končne odločitve o zahtevku za revizijo.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 14. 6. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za nakup »letalskih kart in organizacij[o] potovan[j] za potrebe UKCL« (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku (z namenom sklenitve okvirnega sporazuma) je bilo dne 16. 6. 2017 (s številko objave JN006047/2017-B01) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 17. 6. 2017 pa (s številko dokumenta 231698) v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2017/S 115.

Naročnik je dne 1. 12. 2017 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI NAROČILA«, številka 845080106-073-17/4 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), iz katere izhaja, da se javno naročilo odda ponudnikom »AIRPASS,d.o.o.« (v nadaljevanju: ponudnik AIRPASS, d. o. o.), »STAL TURIZEM IN TRGOVINA,d.o.o.« (v nadaljevanju: ponudnik STAL, d. o. o.), »KOMPAS TURISTIČNO PODJETJE,d.d.« (v nadaljevanju: ponudnik KOMPAS, d. d.) in »HRG SLOVENIJA O-TURS,d.o.o.« (v nadaljevanju: ponudnik O-TURS, d. o. o.).

Odločitev o oddaji zadevnega javnega naročila je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN006047/2017-ODL01) objavljena dne 1. 12. 2017, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Vlagatelj je dne 13. 12. 2017 na pošto priporočeno oddal zahtevek za revizijo, z dne 13. 12. 2017, skupaj s prilogami (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem zatrjuje kršitve naročnika, vezane na ponudbi ponudnikov AIRPASS, d. o. o. (glede reference in »potrdil[a] GZS o licenci«), in O-TURS, d. o. o. (glede enotnega evropskega dokumenta v zvezi z oddajo javnega naročila – ESPD in seznama zaposlenih), izpostavlja pa tudi, da »[r]eferenc ostalih izbranih ponudnikov« […] »ob vpogledu ni mogel vpogledati, saj so bile kot poslovno zaupne, zakrite in se zato do njih in njihove verodostojnosti v tem trenutku ne more opredeliti«. Ob tem je prepričan, da »preprečitev vpogleda v reference predstavlja kršitev predmetnega postopka javnega naročanja, posebej v primeru, ko reference predstavljajo pogoj za ugotavljanje sposobnosti, hkrati pa so tudi edino merilo za izbiro ponudnikov«. Vlagatelj v posledici (primarno) predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija »zahtevku za revizijo ugodi in v celoti razveljavi postopek javnega naročanja« […] »ter naročniku naloži, da vlagatelju povrne stroške tega revizijskega postopka«, podredno pa, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija »zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi sprejeto odločitev naročnika o oddaji naročila« […] »in naročniku naloži, da odpravi kršitve in sprejme novo odločitev o oddaji javnega naročila ter naročniku naloži, da vlagatelju povrne stroške tega revizijskega postopka«.

Ponudnik O-TURS, d. o. o., je naročniku dne 18. 12. 2017 po elektronski pošti poslal elektronsko sporočilo »Izjasnitev o navedbah« (skupaj z vlogo »IZJASNITEV PONUDNIKA O NAVEDBAH VLAGATELJA«, z dne 18. 12. 2017), ponudnik AIRPASS, d. o. o., pa je dne 19. 12. 2017 naročniku po elektronski pošti poslal elektronsko sporočilo »RE: Poziv k zjasnitvi« (skupaj z vlogo, z dne 19. 12. 2017). V teh vlogah se oba izjasnjujeta o navedbah vlagatelja v zahtevku za revizijo (in jim po vsebini nasprotujeta).

Naročnik je dne 27. 12. 2017 sprejel »ODLOČITEV O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO«, številka 845080106-073-17/7, s katero je zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen, zavrnil pa je tudi zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov, nastalih z revizijo (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V njej naročnik zahtevek za revizijo zavrača, obenem pa navaja, da je vlagatelju »v zakonskem roku omogočil vpogled v izbrane ponudbe, in sicer v dele za katere je menil, da jih vlagatelj zahtevka lahko vpogleda in v mejah, ki ne segajo v polje poslovne skrivnosti, kar so izbrani ponudniki tudi ustrezno označili«.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj (kot zatrjuje) prejel dne 3. 1. 2018, naročnik pa je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 29. 12. 2017, odstopil dokumentacijo o oddaji javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 8. 1. 2018 prejela »OPREDELITEV VLAGATELJA DO ODLOČITVE NAROČNIKA O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO«, z dne 5. 1. 2018 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), v kateri se vlagatelj opredeljuje do naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo in naročnikova zatrjevanja v njej zavrača.

Po proučitvi vse odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje javnega naročila in predrevizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, pa tudi po proučitvi navedb vlagatelja, naročnika, ponudnika AIRPASS, d. o. o., in ponudnika O-TURS, d. o. o., v tem postopku je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, skladno z 39. členom (v povezavi s petim odstavkom 31. člena) in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da je v postopku oddaje zadevnega javnega naročila naročnik prejel osem pravočasnih ponudb, kar izhaja zlasti iz zapisnika o odpiranju ponudb, dokumenta »STROKOVNO POROČILO o pregledu ponudb«, z dne 22. 11. 2017, dokumenta »KONČNI ZAPISNIK-POROČILO z dne 24.11.2017«, številka 845080106-073-17/3, in odločitve o oddaji naročila, vseh v povezavi z dokumentom »REGISTER PRISPELIH PONUDB«.

Kot izhaja iz prvega odstavka Povabila k oddaji ponudb, ki predstavlja sestavni del dokumenta »RAZPISNA DOKUMENTACIJA ZA JAVNO NAROČILO ZA po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma za : NAKUP LETALSKIH KART IN ORGANIZACIJO POTOVANJ za potrebe UNIVERZITETNEGA KLINIČNEGA CENTRA LJUBLJANA« (v nadaljevanju: razpisna dokumentacija), je naročnik gospodarske subjekte povabil, da predložijo »ponudbo na podlagi tega povabila oziroma javnega razpisa«. Vsaka ponudba je morala »vsebovati vse v razpisni dokumentaciji zahtevane listine, izjave, tehnično dokumentacijo, prospekti material, vzorce ipd., ter izpolnjene obrazce« (točka 5 Splošnih navodil ponudnikom), kot ponudnik pa je »lahko na razpisu konkurira[la] vsaka pravna in fizična oseba, za katero ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in, ki izpolnjuje pogoje iz razpisne dokumentacije« (točka 3.1 Splošnih navodil ponudnikom). Ponudnik je moral »izpolnjevati vse pogoje, ki so navedeni v predmetni dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila« (prvi odstavek točke 3.1.1. Splošnih navodil ponudnikom) – »[p]onudnik, ki ne bo izpolnjeval vseh« […] »pogojev bo« namreč »izključen iz postopka javnega naročanja« (zadnji odstavek točke 3.1.1. Splošnih navodil ponudnikom).

V točki 2 Splošnih navodil ponudnikom je naročnik nadalje določil, da »bo sklenil okvirni sporazum z največ štirimi (4) gospodarskimi subjekti«, medtem ko iz 11. točke Obrazca 2 »DODATEK K NAVODILOM PONUDNIKOM« (v nadaljevanju: Obrazec 2) kot »[m]erilo za izbor ponudnikov s katerimi bo naročnik na osnovi izvedenega odprtega postopka sklenil okvirni sporazum« izhaja, da bo »izbral največ štiri (4) ponudnike s katerimi bo sklenil okvirni sporazum«. Naročnik je pri tem še določil, da bo »[v] primeru, da bo dopustno ponudbo vložilo več kot štirje (4) ponudniki,« […] »razvrstil vse ponudnike glede na:« […] »vsoto referenc izkazanih v dokazilu za izpolnjevanje pogoja št. 8 v obrazcu 1(ugotavljanje sposobnosti) te razpisne dokumentacije in okvirni sporazum sklenil s prvimi štirimi ponudniki«.

Kot izhaja iz odločitve o oddaji naročila, je naročnik v njej (upoštevaje tudi točko 2 Splošnih navodil ponudnikom, v povezavi z 11. točko Obrazca 2) zapisal, da »se javno naročilo izvedeno po odprtem postopku s sklenitvijo okvirnega sporazuma« […] »ODDA« štirim ponudnikom, med katerimi pa ni vlagatelja. Ob upoštevanju odločitve o oddaji naročila je bila vlagateljeva ponudba (sodeč po podatkih v stolpcu »Razvrstitev ponudnikov glede na vrsto referenc« tabele na četrti strani) uvrščena na peto mesto, kar pomeni, da naročnik z njim (upoštevaje točko 2 Splošnih navodil ponudnikom, v povezavi z 11. točko Obrazca 2) ne bo sklenil okvirnega sporazuma.

Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje več kršitev, ki naj bi jih v postopku oddaje javnega naročila naročnik storil pri strokovnem pregledu ponudb ponudnikov AIRPASS, d. o. o., in O-TURS, d. o. o.. Ker vlagatelj ob tem »predlaga, da mu Državna revizijska komisija dovoli vpogled in omogoči, da po vpogledu dopolni in ustrezno spremeni predmetni zahtevek za revizijo« (zadnji odstavek na tretji strani in prvi odstavek na četrti strani), s čimer po vsebini zatrjuje kršitev 35. člena ZJN-3, je Državna revizijska komisija najprej odločala o zahtevku za revizijo v vsebini, kot je povezana s citiranim pravovarstvenim predlogom. Odločitev o zahtevku za revizijo v tej vsebini je namreč neločljivo povezana s pravilno in zakonito odločitvijo o zahtevku za revizijo v ostalih njegovih vsebinah.

Vlagatelj po zatrjevanju kršitev naročnika, vezanih na eno od referenc, ki jih je v svoji ponudbi predložil ponudnik AIRPASS, d. o. o., v zvezi s tem v zahtevku za revizijo najprej zatrjuje, da »[r]eferenc ostalih izbranih ponudnikov« […] »ob vpogledu ni mogel vpogledati, saj so bile kot poslovno zaupne, zakrite in se zato do njih in njihove verodostojnosti v tem trenutku ne more opredeliti« (zadnji odstavek na tretji strani). Vlagatelj je prepričan, da »preprečitev vpogleda v reference predstavlja kršitev predmetnega postopka javnega naročanja, posebej v primeru, ko reference predstavljajo pogoj za ugotavljanje sposobnosti, hkrati pa so tudi edino merilo za izbiro ponudnikov« (prvi odstavek na četrti strani).

Državna revizijska komisija najprej ugotavlja, da je navedbe vlagatelja iz razloga, ker najprej zatrjuje kršitve naročnika, vezane na eno od referenc, ki jih je v ponudbi predložil ponudnik AIRPASS, d. o. o., razumeti na način, da vlagatelj v zahtevku za revizijo ne zatrjuje, da je naročnik s tem, ko mu je (in v obsegu, v katerem mu je) omogočil vpogled v ponudbo ponudnika AIRPASS, d. o. o., morebiti kršil katero od določb 35. člena ZJN-3. Takšen zaključek potrjuje zatrjevanje vlagatelja, da »[r]eferenc ostalih izbranih ponudnikov« […] »ob vpogledu ni mogel vpogledati«, pa tudi Zapisnik o vpogledu v ponudbeno dokumentacijo izbranih ponudnikov, številka 845080106-073-17/6, z dne 11. 12. 2017 (v nadaljevanju: zapisnik o vpogledu). V njem je namreč zapisano (med drugim), da je naročnik »omogočil pooblaščenim predstavnikom vlagatelja TENTOURS,d.o.o. vpogled v ponudbe izbranih ponudnikov« AIRPASS, d. o. o., STAL, d. o. o., KOMPAS, d. d., in O-TURS, d. o. o., trije zadnje navedeni ponudniki pa »imajo v svoji ponudbi reference označene kot zaupno«, oziroma, imajo »v svoji ponudbi priložene reference označene "zaupno"«. Pri tem je kot sklepno zapisano: »Naročnik bo predmetne reference v tem delu zaprl in ravno tako tudi ESPD obrazec v delu, kjer ponudniki navajajo reference« (zadnji odstavek na strani 1/2). Zapisnik o vpogledu je podpisala tudi pooblaščena oseba vlagatelja, morebitne pripombe pooblaščenih predstavnikov ponudnikov pa iz zapisnika o vpogledu niso razvidne.

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija vpogledala v ponudbe ponudnikov STAL, d. o. o., KOMPAS, d. d., in O-TURS, d. o. o., pri tem pa je ugotovila, da je ponudnik
– STAL, d. o. o., v ponudbi predložil devet dokumentov »REFERENCE PONUDNIKA« z ročnim pripisom »ZAUPNO!« in »KOPIJA JE ENAKA ORIGINALU« na njih, v stolpcu »Vir sredstev (javna/ zasebna)« pa je na šestih zapisal »Zasebni« oziroma »Zasebna« in na treh »Javna«
– KOMPAS, d. d., v ponudbi predložil šest dokumentov »REFERENCE PONUDNIKA« z ročnim pripisom »ZAUPNO!« na njih, v stolpcu »Vir sredstev (javna/ zasebna)« pa je na petih zapisal »ZASEBNA« in na enem »JAVNA«
– O-TURS, d. o. o., v ponudbi predložil deset dokumentov »REFERENCE PONUDNIKA« z odtisom štampiljke »ZAUPNO« na njih (skupaj z dodatnim dokumentom »REFERENCE PONUDNIKA«, z dne 25. 7. 2017), v stolpcu »Vir sredstev (javna/ zasebna)« pa je na osmih zapisal »ZASEBNA« in na dveh »JAVNA«.

Državna revizijska komisija je že v sklepu, številka 018-048/2017-6, z dne 22. 3. 2017, v zvezi z referencami, ki »predstavljajo referenčne posle, izvedene za subjekte, ki so naročniki v smislu 9. člena ZJN-3«, zapisala, da »so določila ZJN-3 v delu«, […] »ki se nanaša na opredelitev javnih podatkov«, […] »smiselno podobna določilom prej veljavnega 22. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 128/06 in sprem.; v nadaljevanju: ZJN-2), kar« […] »utemeljuje uporabo že ustaljene prakse Državne revizijske komisije, nastale na podlagi ZJN-2, tudi ob presoji konkretnega dejanskega stanja po določbah 35. člena ZJN-3«. V omenjenem sklepu je Državna revizijska komisija zapisala tudi, da je v »zvezi z javnimi podatki« […] »po ustaljeni praksi Državne revizijske komisije« […] »informacija o tem, kateremu zasebnemu subjektu je subjekt javnega sektorja oziroma javni naročnik oddal neko javno naročilo, javna, posledično pa je javen tudi podatek o referenčnem poslu zasebnega subjekta, ki izhaja iz takšnega javnega naročila, saj gre pri tem zgolj za vnovično podajo v preteklosti že javno objavljenih informacij (prim. npr. zadeve, št. 018-205/2012, 018-372/2013 in 018-213/2016)«. V takem primeru gre »torej za posle, pri katerih je informacija o tem, kateremu zasebnemu subjektu je subjekt javnega sektorja oziroma javni naročnik oddal neko javno naročilo, javna«. Ob upoštevanju, da je dejansko stanje v pravno relevantnem delu tokratne zadeve primerljivo z dejanskim stanjem takratne zadeve, je Državna revizijska komisija tudi pri odločanju o tokratnem zahtevku za revizijo v vsebini, citirani v tem odstavku, zaključila (po vsebini) enako.

Iz razloga, ker so (ne glede na prvi odstavek 35. člena ZJN-3) javni (med drugim) tudi vsi tisti podatki, ki so vplivali na razvrstitev ponudbe v okviru drugih meril (drugi odstavek 35. člena ZJN-3), so v doslej predstavljenih okoliščinah konkretnega dejanskega stanja javni tudi vsi tisti podatki glede referenčnih poslov (referenc), ki so vplivali na razvrstitev ponudb v okviru meril. Iz točke 13 Splošnih navodil ponudnikom izhaja, da so »[m]erila za izbiro najugodnejše ponudbe« […] »opredeljena v razpisni dokumentaciji«, iz 11. točke Obrazca 2 pa izhaja, da je »[m]erilo za izbor ponudnikov s katerimi bo naročnik na osnovi izvedenega odprtega postopka sklenil okvirni sporazum« […] »[v] primeru, da bo dopustno ponudbo vložilo več kot štirje (4) ponudniki« (kot je to primer v postopku oddaje zadevnega javnega naročila), »razvrstil vse ponudnike glede na:« […] »vsoto referenc izkazanih v dokazilu za izpolnjevanje pogoja št. 8 v obrazcu 1(ugotavljanje sposobnosti) te razpisne dokumentacije in okvirni sporazum sklenil s prvimi štirimi ponudniki«. V predstavljenem smislu je tako upravičeno zatrjevanje vlagatelja, da »reference predstavljajo« tudi »merilo za izbiro ponudnikov« (prvi odstavek na četrti strani zahtevka za revizijo, vsebinsko podobno pa tudi zadnji odstavek na drugi strani opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). Navedeno v posledici pomeni, da bi moral v okoliščinah konkretnega dejanskega stanja naročnik vlagatelju omogočiti vpogled v vse tiste podatke, ki so vplivali na razvrstitev ponudb v okviru merila »vsot[a] referenc izkazanih v dokazilu za izpolnjevanje pogoja št. 8 v obrazcu 1(ugotavljanje sposobnosti)«, in sicer ne glede na to, ali je v dokumentih »REFERENCE PONUDNIKA« v stolpcu »Vir sredstev (javna/ zasebna)« zapisano, da gre za javna ali za zasebna sredstva (in ne glede na to, v katerem dokumentu v ponudbi so zapisani). Ker tega ni storil, je kršil drugi odstavek 35. člena ZJN-3, v zvezi s prvim in petim odstavkom istega člena ter prvim odstavkom 6. člena ZJN-3. V predstavljenem smislu je tako upravičeno zatrjevanje vlagatelja, po katerem »[t]akšno ravnanje naročnika« […] »predstavlja kršitev načela transparentnosti, saj ponudnik ni izbran na pregleden način in njegove izbire vlagatelj ne more objektivno preveriti« (prvi odstavek na četrti strani zahtevka za revizijo in zadnji odstavek na drugi strani opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo).

V navezavi na zatrjevanja vlagatelja, da se naročnik »ni opredelil do« […] »navedbe, da referenc ostalih izbranih ponudnikov« […] »ob vpogledu ni mogel vpogledati, saj so bile kot poslovno zaupne, zakrite in se zato do njih in njihove verodostojnosti tudi v trenutku oddaje zahtevka za revizijo ni mogel opredeliti« (zadnji odstavek na drugi strani opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), pa zadostuje ugotoviti, da je naročnik v odločitvi o zahtevku za revizijo navedel, da je vlagatelju »v zakonskem roku omogočil vpogled v izbrane ponudbe, in sicer v dele za katere je menil, da jih vlagatelj zahtevka lahko vpogleda in v mejah, ki ne segajo v polje poslovne skrivnosti, kar so izbrani ponudniki tudi ustrezno označili«.

Glede na navedeno je Državna revizijska komisija na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN (v povezavi s petim odstavkom 31. člena ZPVPJN) zahtevku za revizijo v doslej izpostavljenih delih ugodila in naročniku naložila odpravo kršitve na način, da vlagatelju
– v dokumentih »REFERENCE PONUDNIKA«
– v enotnih evropskih dokumentih v zvezi z oddajo javnega naročila (ESPD), v oddelku »C: Tehnična in strokovna sposobnost« dela »IV. Pogoji za sodelovanje«
– v morebitnih drugih dokumentih,
ki se nahajajo v ponudbah ponudnikov STAL, d. o. o., KOMPAS, d. d., in O-TURS, d. o. o., v mejah in ob doslednem spoštovanju vseh ostalih veljavnih predpisov omogoči vpogled v vse tiste podatke, ki so vplivali na razvrstitev ponudb v okviru merila »vsot[a] referenc izkazanih v dokazilu za izpolnjevanje pogoja št. 8 v obrazcu 1(ugotavljanje sposobnosti)«, nato pa mu dovoli, da v petih delovnih dneh od dneva vpogleda dopolni ali spremeni zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih je pridobil pri vpogledu v ponudbe naštetih ponudnikov. O dopolnitvi ali spremembi zahtevka za revizijo mora vlagatelj obvestiti Državno revizijsko komisijo in naročnika, ki se lahko o tem izjasni v treh delovnih dneh od prejema vlagateljeve dopolnitve ali spremembe zahtevka za revizijo (peti odstavek 31. člena ZPVPJN). Predstavljeni način odprave kršitve obenem predstavlja tudi napotek Državne revizijske komisije naročniku za pravilno izvedbo postopka v delu, v katerem je bila ugotovljena njegova kršitev (smiselno primerjaj drugo poved tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN).

O zahtevku za revizijo v preostali vsebini bo Državna revizijska komisija odločila po tem, ko bo vlagatelj v petih delovnih dneh od dneva vpogleda dopolnil ali spremenil zahtevek za revizijo z novimi kršitvami, dejstvi in dokazi, ki jih bo pridobil pri vpogledu v dokumentacijo, in bo o dopolnitvi ali spremembi zahtevka za revizijo obvestil Državno revizijsko komisijo ter naročnika, ki se bo lahko o tem izjasnil v treh delovnih dneh od prejema vlagateljeve dopolnitve ali spremembe zahtevka za revizijo (peti odstavek 31. člena ZPVPJN).

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Ker postopek pravnega varstva še ni zaključen, Državna revizijska komisija pa lahko v primeru, če ugotovi, da je naročnik sicer kršil vlagateljevo pravico do vpogleda v dokumentacijo, da pa je zahtevek za revizijo po opravljenem vpogledu kljub dopolnitvi neutemeljen, glede na okoliščine posameznega primera odloči, da morata naročnik ali izbrani ponudnik ali oba vlagatelju povrniti del ali celotne potrebne stroške predrevizijskega ali revizijskega postopka (deveti odstavek 70. člena ZPVPJN), je Državna revizijska komisija odločila, da se odločitev o stroških, nastalih z revizijo, pridrži do končne odločitve o zahtevku za revizijo.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 22. 1. 2018


Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
– UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
– odvetnica Katarina Benedik, Dalmatinova ulica 5, 1000 Ljubljana
– STAL, d. o. o., Ajdovščina 1, 1000 Ljubljana
– AIRPASS, d. o. o., Vošnjakova ulica 16, 1000 Ljubljana
– KOMPAS, d. d., Pražakova ulica 4, 1000 Ljubljana
– O-TURS, d. o. o., Cesta na Brdo 85, 1000 Ljubljana
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran