Na vsebino
EN

018-267/2017 Univerzitetni klinični center Ljubljana

Številka: 018-267/2017-5
Datum sprejema: 4. 1. 2018

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nakup medicinske opreme za operacijsko enoto Kliničnega oddelka za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok« v »sklopu 3 – Perfuzorji«, začetega na podlagi zahtevka za revizijo vlagatelja Pharmamed-Mado, d.o.o., Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 4. 1. 2018

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Nakup medicinske opreme za operacijsko enoto Kliničnega oddelka za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok« v »sklopu 3 – Perfuzorji«, voden na podlagi zahtevka za revizijo z dne 14. 12. 2017, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 27. 9. 2017 na portalu javnih naročil pod številko JN008468/2017-W01 objavil obvestilo o javnem naročilu za nakup medicinske opreme za operacijsko enoto Kliničnega oddelka za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok, ki ga je razdeljenega na 7 sklopov oddajal po postopku naročila male vrednosti.

Iz naročnikovega dokumenta »Odločitev o oddaji naročila«, št. 845080102-122-17/9 z dne 10. 11. 2017, ki je bila navedenega dne tudi objavljena na portalu javnih naročil, izhaja, da je naročnik v »sklopu 3 – Perfuzorji« javno naročilo oddal vlagatelju. Ponudnik Medis, d.o.o., Brnčičeva ulica 1, 1231 Ljubljana – Črnuče, ki ga je v predrevizijskem postopku zastopala Odvetniška družba Brezovec, o.p., d.o.o., Beethovnova 7, 1000 Ljubljana, je dne 17. 11. 2017 zoper omenjeno odločitev o oddaji javnega naročila, sprejeto v sklopu 3, vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal, da naročnik izpodbijano odločitev v omenjenem sklopu razveljavi, poleg tega pa je zahteval tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Izbrani ponudnik (v konkretnem revizijskem postopku vlagatelj) se je z vlogo z dne 23. 11. 2017 izjasnil o navedbah iz zahtevka za revizijo. Naročnik je zahtevku za revizijo z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo«, št. 845080102-122-17/21 z dne 6. 12. 2017, ugodil in izpodbijano odločitev v sklopu 3 razveljavil, posledično pa je ugodil tudi zahtevi za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Dne 13. 12. 2017 je naročnik sprejel in istega dne na portalu javnih naročil objavil dokument »Odločitev o oddaji naročila za nakup medicinske opreme za operacijsko enoto kliničnega oddelka za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok, sklop 3 – Perfuzorji«, št. 845080102-122-17/22, s katerim je javno naročilo v sklopu 3 oddal ponudniku Medis, d.o.o., Brnčičeva ulica 1, 1231 Ljubljana – Črnuče. Zoper omenjeno odločitev v sklopu 3 je vlagatelj dne 14. 12. 2017 vložil zahtevek za revizijo, s katerim je predlagal, da naročnik izpodbijano odločitev o oddaji javnega naročila razveljavi, zahteval pa je tudi povrnitev stroškov postopka pravnega varstva. Izbrani ponudnik se je z vlogo z dne 18. 12. 2017 izjasnil o navedbah vlagatelja iz zahtevka za revizijo ter predlagal njegovo zavrnitev. Naročnik je zahtevek za revizijo z dokumentom »Odločitev o zahtevku za revizijo«, št. 845080102-122-17/25 z dne 20. 12. 2017, zavrnil kot neutemeljenega, posledično pa je zavrnil tudi vlagateljevo zahtevo za povrnitev stroškov postopka pravnega varstva.

Naročnik je Državni revizijski komisiji z vlogo »Dostava dokumentacije po NMV za 'Nakup medicinske opreme za operacijsko enoto kliničnega oddelka za anestezijo in intenzivno terapijo operativnih strok – za sklop 3 – Perfuzorji'«, št. 845080102-122-17/26 z dne 22. 12. 2017, odstopil dokumentacijo o postopku oddaje javnega naročila in o predrevizijskem postopku. Državna revizijska komisija je omenjeno vlogo skupaj z dokumentacijo prejela 27. 12. 2017.

Istega dne (27. 12. 2017) je vlagatelj Državni revizijski komisiji posredoval vlogo z dne 21. 12. 2017, iz katere izhaja, da zahtevek za revizijo, ki ga je vložil dne 14. 12. 2017, umika, obenem pa zahteva povračilo polovice plačane takse. Kot je razvidno iz dohodnega žiga na vlogi, je Državna revizijska komisija omenjeno vlagateljevo vlogo prejela 28. 12. 2017.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija revizijski postopek oddaje konkretnega javnega naročila na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN ustavila.

Državna revizijska komisija bo o vlagateljevi zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa.


V Ljubljani, 4. 1. 2018

Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik,
član Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Pharmamed-Mado, d.o.o., Leskoškova cesta 9e, 1000 Ljubljana,
- Univerzitetni klinični center Ljubljana, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana,
- Medis, d.o.o., Brnčičeva ulica 1, 1231 Ljubljana – Črnuče,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.


V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije.

Natisni stran