Na vsebino
EN

018-236/2017 Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo in prostor, Direkcija Republike za ceste

Številka: 018-236/2017-6
Datum sprejema: 14. 12. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter mag. Mateje Škabar in Tadeje Pušnar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Ureditev G2-107/1275 Šentjur - Mestinje, skozi Stopče, od km 2+300 do 3+250« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba VOC Celje, Lava 42, Celje, ki jo zastopa Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 14.12.2017

odločila:

1. Zahtevku za revizijo se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, kot izhaja iz dokumenta Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-300/2017/12 412, z dne 27.09.2017.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 26.702,34 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

Obrazložitev:

Naročnik je obvestilo o predmetnem naročilu dne 24.08.2017 objavil na Portalu javnih naročil, pod številko objave JN 007688-B01. Naročnik je dne 27.09.2017 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43001-300/2017/12 412, s katero je javno naročilo oddal v izvedbo družbi GAAL d.o.o., Sela 1, Podčetrtek (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Iz obrazložitve izhaja, da je izbrana ponudba (ob upoštevanju edinega merila najnižja cena) najugodnejša ter izpolnjuje vse zahteve iz razpisne dokumentacije. Preostali prejeti ponudbi je naročnik (kot manj ugodni) zavrnil.

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 09.10.2017 pravočasno vložil zahtevek za revizijo. Predlaga, da se izpodbijana odločitev razveljavi, zahteva pa tudi povrnitev stroškov pravnega varstva. Zatrjuje, da ponudba izbranega ponudnika ni dopustna in bi morala biti izločena iz postopka oddaje predmetnega javnega naročila. Vlagatelj citira referenčno zahtevo iz točke 3.2.3.5 in navaja, da je izbrani ponudnik v ta namen predložil referenco Preplastitev (obnova) ceste R3-684/7460 Prelasko-Buče-Kozje; etapa 3 od km 4+560 do km 6+000. Zatrjuje, da izbrani ponudnik navedenega referenčnega posla ni izvedel neposredno sam (kot je zahteval naročnik), temveč pa ga je izvedla družba Asfalt Kovač d.o.o., Planina pri Sevnici, pri čemer navedena družba (kot izhaja iz portala eNaročanje) ni bila nominirana kot podizvajalec. Dejstvo, da izbrani ponudnik referenčnega posla ni izvedel neposredno sam, mu je poznano zato, ker je manjši del posla, na podlagi naročila s strani družbe Asfalt Kovač d.o.o., opravil sam. Dela asfaltiranja je za izbranega ponudnika izvedla družba Asfalt Kovač d.o.o., kar izhaja iz naslednjih dokazil: 1. Iz priloženega obvestila Policijske postaje Šmarje pri Jelšah o postavitvi popolne zapore ceste, z dne 09.05.2017, je razvidno, da je zaporo ceste za namen asfaltiranja postavil vlagatelj. 2. Iz priložene izjave, z dne 05.10.2017, je razvidno, da je M.H., ki je zaposlen pri vlagatelju, na spornem referenčnem objektu dne 12.05.2017 opravil obrizg voziščne konstrukcije z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo v količini 9000 m². 3. Iz predloženega Računa št. 17-001299/IF, z dne 04.09.2017, izhaja, da je družba Asfalt Kovač d.o.o. vlagatelju naročila obrizg z bitumensko maso na referenčnem objektu. 4. Iz predloženih fotografij je razvidno, da je družba Asfalt Kovač d.o.o. dne 22.11.2016 opravila prvo asfaltiranje z AC 22 base, A3 deb. 7 cm, in sicer nosilne plasti. 5. Iz priloženega izpisa internetne strani Občine Kozje izhaja, da je bila izvedena zadnja etapa obnove ceste R3-684/7460 Prelasko-Buče-Kozje, in da se bo cesta uradno predala v uporabo dne 29.09.2017, kar pomeni, da se je referenčni posel v celoti zaključil šele septembra 2017. Vlagatelj predlaga zaslišanje svojega delavca (M.H)., direktorja in prokurista družbe Asfalt Kovač d.o.o. (M.K. in N.K.), ter direktorja izbranega ponudnika (A.L.) in vlagatelja (R.M.). Navaja še, da je izbranega ponudnika in družbo Asfalt Kovač d.o.o. pozval, naj nemudoma posredujeta podizvajalsko pogodbo ali drugo relevantno dokumentacijo, ki se nanaša na sporno referenco, iz katere bo razvidno, da je referenčni posel opravila družba Asfalt Kovač d.o.o., Planina pri Sevnici. Vlagatelj predlaga, naj navedeno storita tudi naročnik in Državna revizijska komisija in opozarja, da izbrani ponudnik v tem delu ponudbe tudi ne more več spremeniti. Vlagatelj še navaja, da izbrani ponudnik in drugouvrščeni ponudnik (AGM Nemec d.o.o., Laško) ne razpolagata z ustrezno opremo (finišer, valjarji za asfalt …) prav tako nimata ustreznega kadra, ki je potreben za asfaltiranje, zato predlaga naročniku, naj preveri, ali sta navedena ponudnika referenčne posle opravila neposredno sama.

Izbrani ponudnik se je z vlogo, z dne 13.11.2017, vloženo na podlagi drugega odstavka 27. člena ZPVPJN, izjasnil o revizijskih navedbah vlagatelja. Navaja, da so vlagateljeve trditve neresnične in iztrgane iz konteksta. Dejstvo je namreč, zatrjuje izbrani ponudnik, da je vsa dela asfaltiranja izvedel samostojno in brez sodelovanja podizvajalcev. Na razpolago (v lasti in v najemu) ima vso potrebno opremo za izvedbo asfaltnih preplastitev (izvedba nosilne in obrabno zaporne asfaltne plati). V konkretnem primeru je naročnik po izvedbi prve plasti zahteval prekinitev del. V takšnih primerih je potrebno, da se na prvo osnovno nosilno plast asfalta nanese tudi obrizg za boljše sprijemanje, ta dela pa je izvedla družba Asfalt Kovač d.o.o., Planina pri Sevnici. Obrizg, na katerega opozarja vlagatelj, je tako zgolj vmesna faza za primere, ko se prva in druga plast ne polagata zaporedno, pri čemer je pomembno tudi to, da sam obrizg pri asfaltiranju ne pomeni niti 1 % vrednosti asfalterskih del. Izbrani ponudnik poudarja, da je izvedel nosilno zaporno asfaltno plast, izvedel je tudi obrabno zaporno asfaltno plast, česar ne problematizira niti vlagatelj, izvedel ni zgolj obrizga, ki ni bil sestavni del popisa niti redni sestavni del asfaltiranja. Poleg tega je vlagatelj očitno spregledal, da je v ponudbi predložil več referenc, pri čemer tudi slednje izpolnjujejo zahtevo iz podtočke b točke 3.2.3.5 (izvedba nosilne in obrabne zaporne asfaltne plasti). Tako je predložil tudi referenco Sanacija plazov Dobležiče in Sela na cesti R3-683/1169 Lesično - Golobinjek od km 2,830 do km 3,050 in od km 7,980 do km 8,280. V referenčno potrdilo sicer ni navedel asfalterskih del, kar pa ne pomeni, da jih ni izvedel. Dejstvo je, da so v tej referenci navedena dela obnove voziščne konstrukcije, ki pa po vsebini pomenijo izvedbo asfalterskih del (izvedbe nosilne in tudi obrabne zaporne asfaltne plasti), pri čemer referenca ustreza tudi glede zahtevane dolžine in širine. Tudi pri tej referenci je naročnik isti kot v obravnavanem primeru, zato razpolaga z vsemi popisi in dokumenti opravljenih del. Navedeno pa pomeni, da bi lahko naročnik sam ugotovil, da tudi ta referenca izkazuje izpolnjevanje spornega pogoja iz podtočke b točke 3.2.3.5 razpisne dokumentacije.

Naročnik je z dokumentom št. 43001-300/2017/23, z dne 06.11.2017, zahtevek za revizijo zavrnil in posledično zavrnil tudi zahtevo za povrnitev stroškov. Navaja, da je izbrani ponudnik (kot dokazilo o izpolnjevanje pogojev iz podtočke b točke 3.2.3.5 razpisne dokumentacije) predložil tri referenčna dela, od katerih vlagatelj izpodbija le eno referenco. Zatrjuje, da referenčno zahtevo izpolnjuje tudi referenca Sanacija plazov Dobležiče in Sela na cesti R3-683/1169 Lesično - Golobinjek od km 2,830 do km 3,050 in od km 7,980 do km 8,280. Tudi pri tej referenci je bil investitor sam, zato ima na voljo vse potrebne informacije glede obsega in dejanske izvedbe del. Prav tako je bil investitor tudi pri sporni referenci. V zvezi s tem pojasnjuje, da je zaradi spremenjenih okoliščin gradnje dodatno naročil še čiščenje in obrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 031 do 050 km/m² na celotni površini asfalterskih del nosilne plasti asfalta. Ker je prekinil dela v jesenskem času in nato nadaljevanje odobril v spomladanskem času, je moral izvajalec dodatno opraviti obrizg z bistveno večjo količino kationske bitumenske emulzije, pri čemer je za ta dela angažiral družbo Asfalt Kovač d.o.o., Planina pri Sevnici, medtem ko je izvedbo nosilne in obrabne zaporne asfaltne plasti v celoti in neposredno opravil izbrani ponudnik. Naročnik še navaja, da mu je tudi sicer poznano, da izbrani ponudnik izpolnjuje tehnične in kadrovske pogoje. Naročnik zatrjuje, da zato lahko izbranemu ponudniku prizna sporno referenčno delo, vlagatelj pa dejstvu, da je izbrani ponudnik sam izvedel nosilno in obrabno zaporno asfaltno plast, niti ne oporeka. Poleg tega so bila dela, ki jih je pri referenčnem poslu opravil vlagatelj, vredna manj kot 1 % vseh izvedenih del.

Vlagatelj se je z vlogo, z dne 13.11.2016, izjasnil o navedbah naročnika o odločitvi o zahtevku za revizijo. Zatrjuje, da je naročnik njegove navedbe povzel napačno in njegovega bistvenega očitka sploh ni obravnaval. Poudarja, da je bil njegov očitek jasen, in sicer je navedel, da sta celoten referenčen posel izvedla skupaj z družbo Asfalt Kovač d.o.o., pri čemer je sam izvedel obrizg voziščne konstrukcije, celotno asfaltiranje pa je izvedla družba Asfalt Kovač d.o.o., Planina pri Sevnici. Povedano drugače, referenčna dela asfaltiranja je za izbranega ponudnika izvedla družba Asfalt Kovač d.o.o., kar pomeni, da izbrani ponudnik referenčnega dela ni izvedel sam. Vlagatelj navaja, da je bil investitor spornega posla naročnik, zato bi moral preveriti podane izjave o lastnostih za asfalt (izjave o lastnostih, ki jih je prejel ob primopredaji referenčnega dela), pri čemer bi ugotovil, da je izjave podalo podjetje Asfalt Kovač d.o.o., Planina pri Sevnici. Vlagatelj še navaja, da je izbrani ponudnik res predložil štiri referenčna dela, ki pa le vsa skupaj zadostijo vsem referenčnim zahtevam. Ker izbrani ponudnik spornega referenčnega dela ni izvedel sam, tudi z drugimi referencami ni izpolnil vseh zahtev naročnika. V kolikor bi bile v okviru preostalih referenčnih poslov (1. Rekonstrukcija ceste Virštajn - Loka pri Žusmu in 2. Sanacija plazov Dobležiče in Sela na cesti R3-683/1169 Lesično - Golobinjek od km 2,830 do km 3,050 in od km 7,980 do km 8,280) izvedene nosilne in obrabne zaporne asfaltne plasti širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 500 m, bi izbrani ponudnik navedeno tudi zapisal v referenčno potrdilo, kot je to storil pri sporni referenci. Takšna trditev pa tudi sicer ne more biti resnična, saj izbrani ponudnik ne izpolnjuje tehničnih in kadrovskih pogojev za izvedbo asfalterskih del, in je vedno vsa asfalterska dela zanj izvedel bodisi vlagatelj bodisi družba Asfalt Kovač d.o.o., Planina pri Sevnici. Zlasti pa je neresnična navedba naročnika, da dejstvu, da je izbrani ponudnik izvedel nosilno in obrabno zaporno plast, ne oporeka. Vlagatelj zatrjuje, da je v zahtevku za revizijo očital ravno in zlasti to, da referenčnega posla asfaltiranja ni neposredno izvedel izbrani ponudnik sam. Vlagatelj naproša Državno revizijsko komisijo, naj v zvezi z referenčnimi deli od naročnika in izbranega ponudnika pridobi vso relevantno dokumentacijo.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja, naročnika in izbranega ponudnika, je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

V obravnavanem primeru vlagatelj očita naročniku, da je ponudba izbranega ponudnika nedopustna. Kot zatrjuje vlagatelj, izbrani ponudnik asfaltiranja znotraj referenčnega dela Preplastitev (obnova) ceste R3-684/7460 Prelasko-Buče-Kozje; etapa 3 od km 4+560 do km 6+000 ni izvedel sam, pač pa je ta dela zanj izvedla družba Asfalt Kovač d.o.o., Planina pri Sevnici.

Vlagateljeve revizijske navedbe je potrebno presojati z vidika 29. točke prvega odstavka 2. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15; v nadaljevanju: ZJN-3), ki določa, da je dopustna ponudba tista, ki jo predloži ponudnik, za katerega ne obstajajo razlogi za izključitev, in ki izpolnjuje pogoje za sodelovanje, njegova ponudba ustreza potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, je prispela pravočasno, pri njej ni dokazano nedovoljeno dogovarjanje ali korupcija, naročnik je ni ocenil za neobičajno nizko in cena ne presega zagotovljenih sredstev naročnika. V skladu s prvim odstavkom 89. člena ZJN-3 (pregled in ocenjevanje ponudb ter način oddaje javnega naročila) naročnik odda javno naročilo na podlagi meril, potem ko preveri, da so izpolnjeni naslednji pogoji: a) ponudba je skladna z zahtevami in pogoji, določenimi v obvestilu o javnem naročilu ter v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, po potrebi ob upoštevanju variant iz 72. člena ZJN-3 in b) ponudbo je oddal ponudnik, pri katerem ne obstajajo razlogi za izključitev iz 75. člena ZJN-3 in izpolnjuje pogoje za sodelovanje ter izpolnjuje pravila in merila iz 82. in 83. člena ZJN-3, če so bila določena.

Pogoje za sodelovanje mora naročnik določiti v skladu s 76. členom ZJN-3, ki v prvem odstavku določa, da lahko naročnik določi objektivna pravila in pogoje za sodelovanje, ki se nanašajo na: ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti (točka a), ekonomski in finančni položaj (točka b) ter na tehnično in strokovno sposobnost (točka c). V skladu z drugim odstavkom 76. člena ZJN-3 lahko naročnik ponudnikom kot zahtevo za sodelovanje naloži pogoje, ki so določeni v 76. členu. Naročnik lahko v postopek javnega naročanja vključi le tiste zahteve, ki so potrebne za zagotovitev, da ima ponudnik ustrezne pravne in finančne zmogljivosti ter tehnične in strokovne sposobnosti za izvedbo javnega naročila, ki se oddaja. Vse zahteve morajo biti povezane in sorazmerne s predmetom javnega naročila. Glede tehnične in strokovne sposobnosti deseti odstavek 76. člena ZJN-3 določa, da lahko naročnik določi zahteve, s katerimi zagotovi, da imajo ponudniki potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila v skladu z ustreznim standardom kakovosti. Naročnik lahko zahteva zlasti, da imajo ponudniki zadostne izkušnje, ki jih izkažejo z ustreznimi referencami iz prejšnjih naročil. Možna dokazila za izkazovanje tehnične sposobnosti so navedena v osmem odstavku 77. člena ZJN-3, v skladu s katerim lahko ponudnik kot dokaz za lastno tehnično usposobljenost predloži seznam gradenj, opravljenih v zadnjih petih letih, oziroma seznam najpomembnejših dobav blaga ali opravljenih storitev v zadnjih treh letih, skupaj z zneski, datumi in navedbo javnih ali zasebnih naročnikov ter potrdili o zadovoljivi izvedbi del (točki a in b osmega odstavka 77. člena ZJN-3).

Naročnik je referenčne zahteve, ki se nanašajo na ponudnike, postavil v točki 3.2.3.5 točke 3.2.3 (Tehnična in strokovna sposobnost) razpisne dokumentacije, in sicer:

»Ponudnik oziroma sodelujoči gospodarski subjekti morajo izkazati naslednje uspešno izvedene referenčne posle na državni ali lokalni cesti iz zadnjih petih let pred rokom za oddajo ponudb:
a) istovrsten posel kot je predmetno naročilo v pogodbeni vrednosti vsaj 50 % ponudbene cene (brez DDV) za to naročilo,
b) izvedba nosilne in obrabno zaporne asfaltne plasti širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 500 m,
c) izvedba cestne razsvetljave v vrednosti vsaj 50.000 EUR.

Dokazilo: Referenca gospodarskega subjekta, vsebinsko skladna s predlogo in ESPD za ponudnika.

Opombe: Zahtevane reference, ločene po točkah (a, b, c) lahko izhajajo iz enega ali iz več različnih poslov (gradenj) gospodarskega subjekta, referenca iz vsake posamezne točke pa mora v celoti izhajati iz enega posla.

Referenčni posel iz točke a, ki ga je je izvedel neposredno sam ali s sodelovanjem drugih gospodarskih subjektov mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner).

Referenčni posel iz točke b, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati ponudnik (pri skupni ponudbi katerikoli partner) in tovrstna dela sam neposredno izvesti tudi pri predmetnem naročilu.

Referenčni posel iz točke c, ki ga je izvedel neposredno sam, mora izkazati gospodarski subjekt, ki tovrstna dela prevzema v ponudbi. Prevzeta dela mora sam neposredno tudi izvesti.

Naročnik si pridržuje pravico, da navedbe preveri ter zahteva dokazila (na primer: pogodbo z investitorjem ali delodajalcem, končni obračun, potrdilo o izplačilu, izvajalsko zasedbo …) o uspešni izvedbi referenčnega posla.«

Referenčne zahteve so po presoji Državne revizijske komisije dovolj jasne in konsistentne. Iz citiranih zahtev je razvidno, da so morali ponudniki izkazati, da so v zadnjih petih letih pred rokom za oddajo ponudb izvedli vsaj en istovrsten posel kot je predmetno javno naročilo, v višini vsaj 50 % ponudbene cene (brez DDV), izkazati pa so morali tudi, da so izvedli nosilno in obrabno zaporno asfaltno plast širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 500 m, ter da so izvedli cestno razsvetljavo v vrednosti vsaj 50.000,00 EUR. Izpolnjevanje navedenih referenčnih zahtev so ponudniki lahko izkazali z enim ali več različnimi posli, pri čemer so morali vsako posamezno referenčno zahtevo izkazati znotraj ene reference. Iz referenčnih zahtev tudi izhaja, da naročnik v obravnavanem primeru išče izvajalce z lastnimi referencami, torej takšne ponudnike, ki so referenčna dela izvedli neposredno sami.

Naročnik je v razpisno dokumentacijo predložil referenčni obrazec (Referenca gospodarskega subjekta), ki so ga morali ponudniki izpolniti z nazivom in sedežem imetnika reference, z nazivom referenčnega posla, z imenom in sedežem investitorja (naročnika), z datumom izvedbe in vrednostjo referenčnih del ter z opisom izvedenih del (z vrsto, obsegom in vrednostjo).

Pregled ponudbe izbranega ponudnika pokaže, da nastopa z enim podizvajalcem, to je z družbo Elektrosignal d.o.o., Celje. Navedena družba bo izvedla dela javne razsvetljave in v zvezi s tem participira tudi z lastno referenco, ki je bila izvedena znotraj zahtevanega obdobja ter v zahtevani vrednosti in vsebini (»izvedba napajanja, prižigališč javne razsvetljave z izvedbo meritev in predajo investitorju«). S tem referenčnim poslom je izbrani ponudnik izpolnil referenčno zahtevo iz zgoraj citirane točke c. Navedeno med strankama v tem postopku ni sporno in ni predmet zahtevka za revizijo.

V zvezi s preostalima referenčnima zahtevama je izbrani ponudnik predložil še tri referenčne obrazce za naslednje posle: 1. Sanacija plazov Dobležiče in Sela na cesti R3-683/1169 Lesično-Golobinjek od km 2,830 do km 3,050 in od km 7,980 do km 8,280 v vrednosti 633.280,22 EUR (brez DDV), znotraj katere je bila izvedena (tudi) »obnova voziščnih konstrukcij v vrednosti 166.047,12 EUR brez DDV«, 2. Preplastitev (obnova) ceste R3-684/7460 Prelasko-Buče-Kozje; etapa 3, od km 4+560 do km 6+000 v vrednosti 444.445,47 EUR (brez DDV), znotraj katere je bila izvedena »izvedba nosilne in obrabno zaporne plasti širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 500 m« ter 3. Rekonstrukcija ceste Virštajn - Loka pri Žusmu v višini 828.791,57 EUR (brez DDV). Znotraj tega referenčnega posla so bila izvedena »preddela, zemeljska dela, voziščne konstrukcije, odvodnjavanje, oprema cest, gradbena in obrtniška dela in tuje storitve«.

Ob upoštevanju naročnikove izrecne zahteve iz zgoraj citirane točke a (v skladu s katero je morala ena istovrstna referenca znašati vsaj 50 % ponudbene cene za to javno naročilo) je razumeti, da izbrani ponudnik navedeno zahtevo izkazuje z referenco iz točke 3, referenčno zahtevo iz točke b pa z referenco iz točke 2 (le pri tej referenci je namreč izrecno navedeno, da je bila znotraj izvedenih referenčnih del izvedena tudi nosilna in obrabna zaporna asfaltna plast širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 500 m).

Med vlagateljem in naročnikom je sporna referenca iz 2. točke (Preplastitev/obnova ceste R3-684/7460 Prelasko-Buče-Kozje; etapa 3, od km 4+560 do km 6+000) v vrednosti 444.445,47 EUR brez DDV, torej referenčni posel, pri katerem je bila (kar med strankama v tem postopku ni sporno) izvedena nosilna in obrabna zaporna plast širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 500 m. Naročnik navaja, da je pri tem referenčnem poslu dodatno naročil še čiščenje in obrizg z nestabilno kationsko bitumensko emulzijo 031 do 050 km/m² na celotni površini asfalterskih del nosilne plasti asfalta, pri čemer je za ta dela angažiral družbo Asfalt Kovač d.o.o., Planina pri Sevnici, medtem ko je izvedbo nosilne in obrabne zaporne asfaltne plasti v celoti in neposredno opravil izbrani ponudnik. Naročnik zatrjuje, da zato lahko izbranemu ponudniku prizna sporno referenčno delo, vlagatelj pa dejstvu, da je izbrani ponudnik sam izvedel nosilno in obrabno zaporno asfaltno plast, ne oporeka. Naročnik še navaja, da referenčno zahtevo v spornem delu izpolnjuje tudi referenčno delo iz 1. točke (Sanacija plazov Dobležiče in Sela na cesti R3-683/1169 Lesično - Golobinjek od km 2,830 do km 3,050 in od km 7,980 do km 8,280). Nasprotno, vlagatelj zatrjuje, da je pri sporni referenci celotno asfaltiranje izvedla družba Asfalt Kovač d.o.o., Planina pri Sevnici, sam pa je izvedel obrizg voziščne konstrukcije, kar pomeni, da izbrani ponudnik (v nasprotju z naročnikovo izrecno zahtevo) referenčnega dela ni izvedel sam. Opozarja še, da v kolikor bi bile v okviru preostalih referenčnih poslov (1. Rekonstrukcija ceste Virštajn - Loka pri Žusmu in 2. Sanacija plazov Dobležiče in Sela na cesti R3-683/1169 Lesično - Golobinjek od km 2,830 do km 3,050 in od km 7,980 do km 8,280) izvedene nosilne in obrabne zaporne asfaltne plasti širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 500 m, bi izbrani ponudnik navedeno tudi zapisal v referenčna obrazca, česar pa ni storil.

Vlagatelj pravilno opozarja, da je njegov očitek jasen in nedvoumen, oziroma, da je v zahtevku za revizijo izrecno navedel, da sporna referenca ni skladna z naročnikovimi zahtevami iz razloga, ker je asfalterska dela izvedla družba Asfalt Kovač d.o.o., Planina pri Sevnici, in torej ne izbrani ponudnik sam. Čeprav je vlagatelj k zahtevku za revizijo priložil vrsto dokumentacije, ki kaže na to, da izbrani ponudnik asfalterskih del ni izvedel sam, pa se je naročnik presoji tega očitka izognil z ugotovitvijo, da »vlagatelj dejstvu, da je izbrani ponudnik sam izvedel nosilno in obrabno zaporno asfaltno plast, ne oporeka«. Namesto da bi naročnik preučil odstopljeno dokumentacijo in se izrekel o vlagateljevem temeljnem očitku, je pojasnjeval zakaj, kdaj in kolikšna količina kationske bitumenske emulzije je bila uporabljena pri referenčnem poslu. Navedeno je storil kljub temu, da vlagatelj ne zatrjuje, da zaradi obrizga z navedeno emulzijo (ki ga izvedel sam) referenčni posel ne ustreza naročnikovim zahtevam, prav tako pa tudi ne navaja, da predstavlja opravljen obrizg sestavni del asfaltiranja. Z navedenim podatkom je vlagatelj namreč zgolj dodatno podprl svoj očitek o tem, da asfaltiranja ni izvedel izbrani ponudnik sam (pač pa družba Asfalt Kovač d.o.o., Planina pri Sevnici), saj kot je navedel, »mu je to dejstvo poznano zato, ker je manjši del posla, na podlagi naročila s strani družbe Asfalt Kovač d.o.o., Planina pri Sevnici, opravil sam«. Poleg tega je naročnik navedel, da referenčno zahtevo v spornem delu izpolnjuje tudi referenca Sanacija plazov Dobležiče in Sela na cesti R3-683/1169 Lesično - Golobinjek od km 2,830 do km 3,050 in od km 7,980 do km 8,280. V referenčni obrazec je izbrani ponudnik (tudi) za navedeno referenčno delo vpisal vrsto, obseg in vrednost del, med drugim je vpisana »obnova voziščnih konstrukcij v vrednosti 166.047,12 EUR brez DDV«. A ker iz obrazca ne izhaja, da so bile v okviru reference izvedene tudi nosilne in obrabne zaporne asfaltne plasti širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 500 m, in ker poleg tega naročnik (ki je bil hkrati tudi naročnik vseh priglašenih referenčnih del izbranega ponudnika) v zvezi s tem ni priložil nikakršnih dokazil, Državna revizijska komisija navedene trditve ni mogla preveriti.

Ob upoštevanju vsega navedenega je Državna revizijska komisija ocenila, da je vlagatelj uspel izkazati, da je naročnik (vsaj) preuranjeno zaključil, da je ponudba izbranega ponudnika v delu, ki se nanaša na izpolnjevanje sporne referenčne zahteve, dopustna. Zato je Državna revizijska komisija v skladu z drugo alinejo prvega odstavka 39. člena ZPVPJN zahtevku za revizijo ugodila in odločila tako, kot izhaja iz 1. točke izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka v delu, ki je razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje predmetnega javnega naročila sprejme eno izmed odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa. Če bo naročnik nadaljeval s postopkom oddaje javnega naročila, bo moral preučiti vsebino vseh listin, ki jih je vlagatelj v zahtevku za revizijo navedel kot dokazilo o tem, da izbrani ponudnik asfaltiranja ni izvedel sam. Svoje zaključke o tem bo moral dokumentirati na način, da jih bo mogoče ob morebitnem sporu objektivno preveriti. Zlasti pa bo moral naročnik v primeru morebitnega ponovnega spora predložiti vse listine, iz katerih bo jasno razvidno, kdo je (neposredno oziroma fizično) izvedel referenčna dela, oziroma kdo je v okviru priglašenih referenčnih del izvedel nosilno in obrabno zaporno asfaltno plast v zahtevani širini in dolžini (širine vsaj 5 m in dolžine vsaj 500 m).

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa.

Ker je zahtevek za revizijo utemeljen, je vlagatelj, skladno s tretjim odstavkom 70. člena ZPVPJN, upravičen do povrnitve potrebnih stroškov postopka pravnega varstva. Državna revizijska komisija je (skladno z Odvetniško tarifo) vlagatelju kot potrebne priznala vse priglašene stroške: strošek plačane takse v višini 25.000,00 EUR, strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 3000 točk (prva točka Tarifne številke 40), kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22 % DDV znaša 1.679,94 EUR, in izdatke po 11. členu Odvetniške tarife (in sicer 2 % od skupne vrednosti storitve do 1000 točk in 1 % od presežka nad 1000 točk, tj. 2000 točk) v višini 40 točk, kar ob upoštevanju vrednosti točke in 22% DDV znaša 22,40 EUR.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pravnega varstva v znesku 26.702,34 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po poteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, dne 14.12.2017
Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije

Vročiti:

- Republika Slovenija, Ministrstvo za infrastrukturo, Direkcija RS za infrastrukturo, Tržaška cesta 19, Ljubljana,
- Odvetniška pisarna Zaman in partnerji d.o.o., Trdinova ulica 4, Ljubljana,
- GAAL d.o.o., Sela 1, Podčetrtek,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, Ljubljana.


Vložiti:

- v spis zadeve, tu.

Natisni stran