Na vsebino
EN

018-246/2017 Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije

Številka: 018-246/2017-11
Datum sprejema: 28. 12. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 39. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata, ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje javnega naročila »Storitve pisnega prevajanja, jezikovne redakcije mednarodnih sporazumov in pogodb, lektoriranja ter prevajanja s sodno overitvijo« (v sklopu številka 1: »Pisno prevajanje in jezikovna redakcija«, v podsklopu številka »1.7 ruščina – slovenščina – ruščina«) in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj KIBORD, d. o. o., Stranska vas 17B, Dobrova (v nadaljevanju: vlagatelj), katerega zastopa Godec Černeka Nemec, o. p., d. o. o., Železna cesta 14, Ljubljana, zoper ravnanje naročnika Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 28. 12. 2017

odločila:

1. Vlagateljevemu zahtevku za revizijo, z dne 30. 10. 2017, se ugodi in se razveljavi odločitev naročnika, vsebovana v dokumentu »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 43020-1/2017/200, z dne 13. 10. 2017, v delu, ki se nanaša na sklop številka 1: »Pisno prevajanje in jezikovna redakcija«, na podsklop številka »1.7 ruščina – slovenščina – ruščina«.

2. Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.684,30 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik je dne 3. 5. 2017 sprejel sklep o začetku postopka oddaje javnega naročila za storitve pisnega prevajanja, jezikovne redakcije mednarodnih sporazumov in pogodb, lektoriranja ter prevajanja s sodno overitvijo (v nadaljevanju: javno naročilo), obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku (z namenom sklenitve okvirnega sporazuma) pa je bilo dne 4. 5. 2017 (s številko objave JN004756/2017-B01) objavljeno na Portalu javnih naročil in dne 5. 5. 2017 (s številko dokumenta 169852) v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2017/S 087.

Naročnik je dne 13. 10. 2017 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 43020-1/2017/200 (v nadaljevanju: odločitev o oddaji naročila), ki je bila na Portalu javnih naročil (s številko objave JN004756/2017-ODL01) objavljena dne 18. 10. 2017, v posledici pa se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3) z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Vlagatelj je dne 30. 10. 2017 na pošto priporočeno oddal »ZAHTEVEK ZA REVIZIJO«, z dne 30. 10. 2017, skupaj s prilogama (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo), v katerem zatrjuje, da »je izpodbijana Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43020-1/2017/200 v delu, ki se nanaša na sklop 1.7«, […] »nezakonita, ker je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, poleg tega pa je naročnik izbranemu ponudniku omogočil večkratno dopolnjevanje njegove ponudbe in dopolnjevanje ter spreminjanje ponudbe v delu, ki se nanaša na merila«. Vlagatelj zatrjuje, da ponudba ponudnika »Prelest d.o.o.« ni dopustna zaradi navedbe, da bo v podizvajanje oddal vsaj 30 % del javnega naročila, zaradi tega, ker je »v ponudbi prijavil zgolj 2 avtorja, ki izpolnjujeta zahteve iz točk 2.2. c in 2.2. d«, pa tudi zaradi zamenjave referenc (in nejasnosti ponudbe »po dopolnitvi«). Vlagatelj zato »predlaga, da naročnik oziroma Državna revizijska komisija« zahtevku za revizijo ugodi in razveljavi odločitev o oddaji naročila »v delu, ki se nanaša na sklop 1.7« […] »ter vsa nadaljnja ravnanja naročnika«, zahteva pa tudi povrnitev stroškov postopka.

Naročnik je dne 21. 11. 2017 sprejel »ODLOČITEV O ZAHTEVKU ZA REVIZIJO«, številka 43020-1/2017/225, s katero je vlagateljev zahtevek za revizijo »v delu, ki se nanaša na podsklop 1.7 ruščina – slovenščina – ruščina«, zavrnil, zavrnil pa je tudi zahtevo vlagatelja za povračilo stroškov (v nadaljevanju: odločitev o zahtevku za revizijo). V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik meni, da »v dokumentaciji ni navedel, da mora ponudnik navesti delež naročila, ki ga bo ponudnik oddal v podizvajanje oziroma da bo« […] »ta podatek preverjal«, zatrjuje, da je v ponudbi ponudnika »Prelest d.o.o.« izkazano izpolnjevanje pogojev za sodelovanje glede kadrov (priglašenih avtorjev), da avtorica E. Z. izpolnjuje njegove zahteve glede števila prevajalskih strani, da ji »ni bilo potrebno navesti referenc«, pa tudi, da ponudnika »Prelest d.o.o.« ni pozival na dopolnitve ponudbe v nasprotju z določbami ZJN-3.

Iz odločitve o zahtevku za revizijo izhaja tudi, da je naročnik »3. 11. 2017« […] »izbranega ponudnika za podsklop 1.7 ruščina – slovenščina - ruščina Prelest d.o.o. pozval k izjasnitvi glede navedb vlagatelja v zahtevku za revizijo. Izbrani ponudnik se do izteka roka ni izjasnil o revizijskem zahtevku«.

Odločitev o zahtevku za revizijo je vlagatelj prejel dne 22. 11. 2017, naročnik pa je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prav tako prejela dne 22. 11. 2017, odstopil dokumentacijo o oddaji javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 28. 11. 2017 prejela vlagateljevo »VLOG[O] V SKLADU S PETIM ODSTAVKOM 29. ČLENA ZPVPJN«, z dne 27. 11. 2017 (v nadaljevanju: opredelitev do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), v kateri se vlagatelj opredeljuje do naročnikove odločitve o zahtevku za revizijo, vztraja pri »zahtevku za revizijo« in »nasprotuje vsem navedbam naročnika«.

Dne 28. 11. 2017 je Državna revizijska komisija s strani naročnika prejela tudi vročilnico, iz katere izhajajo podatki, ki se nanašajo na vročitev odločitve o zahtevku za revizijo vlagatelju (oziroma njegovemu pooblaščencu), dne 15. 12. 2017 pa še vročilnico, iz katere izhajajo podatki, ki se nanašajo na vročitev (fotokopije) zahtevka za revizijo ponudniku Prelest, d. o. o..

Državna revizijska komisija je na podlagi poziva na doplačilo takse, številka 018-246/2017-9, dne 27. 12. 2017 prejela vlagateljevo vlogo »DOPLAČILO TAKSE«, kateri vlagatelj prilaga »potrdilo o doplačilu takse v višini 500 EUR«.

Po proučitvi vse odstopljene dokumentacije, ki se nanaša na postopek oddaje javnega naročila in predrevizijski postopek, po proučitvi navedb vlagatelja in naročnika, pa tudi po proučitvi predlaganih in izvedenih dokazov je Državna revizijska komisija iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju, skladno z 39. in 70. členom ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka sklepa.

Državna revizijska komisija uvodoma ugotavlja, da vlagatelj svoj zahtevek za revizijo vlaga zoper odločitev o oddaji naročila v sklopu številka 1: »Pisno prevajanje in jezikovna redakcija«, v podsklopu številka »1.7 ruščina – slovenščina – ruščina« (v nadaljevanju: podsklop 1.7). Ta podatek na več mestih izhaja iz zapisov v zahtevku za revizijo (vlagatelj v zahtevku za revizijo sicer navaja »sklop 1.7 ruščina – slovenščina - ruščina« oziroma »sklop 1.7«, vendar pa je po vsebini omenjene zapise razumeti, da se v bistvu nanašajo na podsklop 1.7 in ne na sklop 1.7).

Državna revizijska komisija kot naslednje ugotavlja, da iz odločitve o oddaji naročila izhaja, da se javno naročilo v podsklopu 1.7 odda ponudniku »Prelest d.o.o.« (v nadaljevanju: ponudnik Prelest, d. o. o.) in vlagatelju. Kot izhaja iz poglavja »I. NAVODILA PONUDNIKOM ZA IZDELAVO PONUDBE IN ZAHTEVE NAROCNIKA« (v nadaljevanju: Navodila ponudnikom za izdelavo ponudbe) Dokumentacije za oddajo javnega naročila, številka 43020-1/2017 (v nadaljevanju: dokumentacija v zvezi z oddajo naročila), pa je naročnik ob tem določil, da »vsako naročilo pošlje prvemu na seznamu izbranih izvajalcev«, šele v primeru, če »ta naročilo zavrne ali se nanj ne odzove v odzivnem času,« pa »naročilo pošlje naslednjemu na seznamu izvajalcev« (drugi in tretji odstavek 15. točke). V predstavljenem smislu so tako upravičena tudi zatrjevanja vlagatelja v prvem odstavku na strani 2 zahtevka za revizijo.

Upoštevaje ti uvodni ugotovitvi je Državna revizijska komisija po opravljenem predhodnem preizkusu zahtevka za revizijo v revizijskem postopku, kot izhaja iz 31. člena ZPVPJN, tega sprejela v vsebinsko obravnavo.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zatrjuje, da »je izpodbijana Odločitev o oddaji javnega naročila št. 43020-1/2017/200 v delu, ki se nanaša na sklop 1.7«, […] »nezakonita, ker je ponudba izbranega ponudnika nedopustna, poleg tega pa je naročnik izbranemu ponudniku omogočil večkratno dopolnjevanje njegove ponudbe in dopolnjevanje ter spreminjanje ponudbe v delu, ki se nanaša na merila« (drugi odstavek na strani 2). V zvezi s pregledom oziroma preverjanjem ponudbe ponudnika Prelest, d. o. o., vlagatelj zatrjuje več kršitev naročnika, med drugim tudi, da je ravnal »nezakonito, ker je izbral ponudbo izbranega ponudnika Prelest d.o.o.«, pa čeprav oseba E. Z. »nima zahtevane izobrazbe jezikoslovne smeri iz točke 2.2.c in se tudi (več) ne izobražuje po ustreznem jezikoslovnem programu, prav tako pa izbrani ponudnik zanjo ne razpolaga s potrdilom ustrezne ustanove o znanju tujega jezika« (druga alinea drugega odstavka na strani 2, v povezavi z uvodnim stavkom istega odstavka, po vsebini primerljivo pa tudi 2. poglavje naslova »IV. Podrobneje o posameznih kršitvah naročnika«).

V posledici navedenega je Državna revizijska komisija sledila dokaznemu predlogu vlagatelja, kot izhaja iz druge alinee rubrike »Dokaz (za navedbe iz vseh podtočk točke IV. tega zahtevka)«, ter izvedla dokaz »vpogled v razpisno dokumentacijo javnega naročila«. Pri tem je ugotovila, da je naročnik v Povabilu k oddaji ponudb povabil »vse zainteresirane ponudnike, da predložijo ponudbo v skladu z razpisanimi zahtevami iz priložene dokumentacije« (prvi odstavek) in pri posameznem podsklopu zahteval »minimalno število prijavljenih avtorjev« (prva poved prvega odstavka 16. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe). Minimalno število prijavljenih avtorjev za podsklop 1.7 so trije avtorji. Dejstvo, da dosegajo »minimalno število prijavljenih avtorjev glede na posamezni podsklop«, so morali ponudniki dokazati z izpolnjenim obrazcem »ESPD (v "Del VI: Sklepne Izjave")« in z izpolnjenim, podpisanim ter žigosanim obrazcem »št. 6 "Kadrovska sposobnost"« (točka 2.2 e dokumentacije v zvezi z oddajo naročila). Naročnik je še določil, da mora imeti avtor »ustrezno izobrazbo, in sicer:« […] »visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) jezikoslovne smeri oziroma specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) jezikoslovne smeri oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) jezikoslovne smeri ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) jezikoslovne smeri ali visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)/visokošolska univerzitetna izobrazba (prejšnja) katerekoli smeri oziroma specialistično izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/specializacija po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnja) katerekoli smeri oziroma magistrsko izobraževanje po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnje)/magisterij po visokošolski strokovni izobrazbi (prejšnji) katerekoli smeri ali magistrsko izobraževanje (druga bolonjska stopnja)/magistrska izobrazba (druga bolonjska stopnja) katerekoli smeri s potrdilom ustrezne jezikovne domače oziroma tuje ustanove, ki je pooblaščena oziroma certificirana izpitna organizacija za izvedbo preverjanja aktivnega znanja tujega jezika (v Sloveniji na primer Filozofska fakulteta, Državni izpitni center, British Council, Goethe-lnstitut, Francoski institut Charles Nodier)« (alinea c točke »2.2 TEHNIČNA IN STROKOVNA SPOSOBNOST« dokumentacije v zvezi z oddajo naročila; v nadaljevanju: točka 2.2 c). Kot izhaja iz odgovora naročnika, objavljenega na Portalu javnih naročil (»Datum objave: 22.05.2017 11:36«), pa (se) »[k]ot tuj jezik šteje jezik, ki ni slovenščina« (vprašanje in odgovor številka 2). Čeprav je bilo vprašanje vezano na stran »19 razpisne dokumentacije (točka 2.2.d)«, je odgovor naročnika razumeti v splošnem pomenu, torej tako, da se nanaša tudi na »preverjanja aktivnega znanja tujega jezika«, izpostavljena v točki 2.2 c dokumentacije v zvezi z oddajo naročila.

Iz uvodne povedi točke 2.2 c dokumentacije v zvezi z oddajo naročila jasno izhaja, da mora imeti avtor »ustrezno izobrazbo«, na podlagi 32.a člena Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 67/1993 in sprem.) pa si javnoveljavno izobrazbo pridobi (in dobi diplomo, ki je javna listina) tisti, kdor opravi vse obveznosti po študijskem programu za pridobitev izobrazbe. Zato je potrebno vsebino pogoja za sodelovanje, kot je določen v točki 2.2 c dokumentacije v zvezi z oddajo naročila, razumeti v predstavljenem smislu (in ne v smislu, da je izpolnjen že, če avtor izkaže le »visokošolsko univerzitetno izobraževanje (prejšnje)«, ne da bi ga uspešno zaključil s pridobitvijo ustreznega potrdila, ki je v ta namen predvideno). Predstavljeno razumevanje zgolj dodatno potrjuje odgovor naročnika, objavljen na Portalu javnih naročil (»Datum objave: 22.05.2017 11:34«). V njem je naročnik na vprašanje, ki se je glasilo, »[a]li potrebuje avtor, ki ima dovolj izkušenj in referenc s prevajanjem iz tujega v tuj jezik, uradno potrdilo o znanju obeh jezikov (dipolomo, certifikate)? Imamo izvajalca, ki ima dovolj izušenj in referenc s prevajanjem iz tujega v tuj jezik, ima diplomo iz enega od obeh jezikov, nima pa uradnega potrdila o znanju drugega jezika. Ali bo kot tak izvajalec ustrezen?«, namreč odgovoril: »Ne. Avtor mora imeti diplomo oziroma ustrezno potrdilo o znanju jezikov za prijavljen podsklop« (vprašanje in odgovor številka 2). Iz nadaljnjega odgovora naročnika, objavljenega na Portalu javnih naročil (»Datum objave: 22.05.2017 11:38«), izhaja, da mora ponudnik »predložiti dokazila za vse prijavljene avtorje skladno s točko 2.2. c, II. poglavja dokumentacije za oddajo javnega naročila za vse prijavljene avtorje«, kot dokazilo o izobrazbi pa »zadostuje kopija dokazila skladno s točko 2.2.c, II. poglavja dokumentacije za oddajo javnega naročila« (odgovor naročnika, objavljen na Portalu javnih naročil, »[d]atum objave: 22.05.2017 11:39«).

Kot dokazilo, s katerim se izpolnjevanje pogoja za sodelovanje iz točke 2.2 c dokumentacije v zvezi z oddajo naročila dokazuje, je naročnik določil izpolnjen, podpisan in žigosan »obrazec st. 6 "Kadrovska sposobnost"«, kot dokazila, ki jih bo potrebno predložiti po njegovem pozivu, pa je določil »fotokopije, s katerimi« se »dokazuje izpolnjevanje pogojev o ustrezni izobrazbi za podsklop, za katerega se prijavljajo, ter izpolnjen in podpisan obrazec §t. 4a "Izjava o avtorjevem znanju slovenskega jezika"«. Naročnik je pri tem (v vsebini, pravno relevantni za odločitev o zahtevku za revizijo) še dodal, da je pri dokumentu tuje univerze »treba priložiti informacijo ENRIC-NARIC centra o vrednotenju tujega izobraževanja oziroma nostrifikacijo slednjega«, kar »ne velja za avtorja, ki je diplomiral na kateri od univerz v bivših republikah SFRJ (pred razpadom Jugoslavije)«.

Upoštevaje navedeno je Državna revizijska komisija sledila dokaznima predlogoma vlagatelja, kot izhajata iz četrte in šeste alinee rubrike »Dokaz (za navedbe iz vseh podtočk točke IV. tega zahtevka)«, ter izvedla dokaza »vpogled v ponudbo izbranega ponudnika Prelest d.o.o. z dopolnitvami in pojasnili z dne 29. 6. 2017, 18. 7. 2017 ter dopolnitvami po pozivu z dne 28. 8. 2017« in »vpogled v pozive naročnika za dopolnitev ponudbe ponudnika Prelest d.o.o. z dne 22. 6. 2017, 5. 7. 2017 in 28. 8. 2017«. Pri tem je ugotovila, da je ponudnik Prelest, d. o. o., kot izhaja iz Obrazca številka 2 »PREDRAČUN«, ponudbo predložil za podsklop 1.7. Čeprav iz omenjenega obrazca izhaja, da je ponudnik Prelest, d. o. o., prijavil tri avtorje, je ponudbo po vsebini jasno razumeti na način, da so v ponudbi prijavljeni štirje avtorji. To izhaja tako iz štirih Obrazcev številka 4, kot tudi iz Obrazca številka 6, le dodatno pa ga potrjuje »Vhodni dokument 43020-1/2017/112«, ki po vsebini predstavlja odgovor ponudnika Prelest, d. o. o., na poziv naročnika, številka 43020-1/2017/97, z dne 22. 6. 2017.

Iz odločitve o oddaji naročila izhaja, da je naročnik ugotovil, da eden od avtorjev (avtor I. S.), prijavljenih v ponudbi ponudnika Prelest, d. o. o., ne izpolnjuje zahteve »iz 2.2.d točke II. poglavja dokumentacije« in »iz 2.2.c točke II. poglavja dokumentacije«. Na to je v vlogi »Formalna dopolnitev ponudbe javnega naročila št. 43020-1/2017«, z dne 5. 9. 2017 (v nadaljevanju: vloga z dne 5. 9. 2017), ponudnik Prelest, d. o. o., sam opozoril naročnika in ga prosil, da avtorja I. S. »umakn[e] s seznama«. Navedeno pomeni, da bi morali ob upoštevanju 16. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (ta določa, da je minimalno število prijavljenih avtorjev za podsklop 1.7 tri) vsi ostali trije prijavljeni avtorji izpolnjevati zahteve dokumentacije v zvezi z oddajo naročila, da bi ponudba ponudnika Prelest, d. o. o., izpolnjevala pogoje za sodelovanje oziroma bi ustrezala potrebam in zahtevam naročnika, določenim v tehničnih specifikacijah in v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila (29. točka prvega odstavka 2. člena ZJN-3).

Ob proučitvi ponudbe ponudnika Prelest, d. o. o., je Državna revizijska komisija kot naslednje ugotovila, da so v njej predloženi (med drugim) štirje ESPD obrazci ter izpolnjen, podpisan in žigosan Obrazec številka 6 (»KADROVSKA SPOSOBNOST«), po drugi strani pa v njej ni najti diplom oziroma ustreznih potrdil avtorjev o znanju jezikov za prijavljen podsklop 1.7. Enako je ugotovil tudi naročnik, ki je ponudnika Prelest, d. o. o., s pozivom »za formalno dopolnitev ponudbe«, številka 43020-1/2017/127, z dne 5. 7. 2017, skladno »s petim odstavkom 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)« pozval »k formalni dopolnitvi ponudbe, in sicer k predložitvi naslednjih obrazcev in dokazil:« […] »fotokopije dokazil, s katerimi avtor dokazuje izpolnjevanje pogojev o ustrezni izobrazbi, za podsklop za katerega se prijavlja, za vsakega prijavljenega avtorja« (v nadaljevanju: poziv z dne 5. 7. 2017). Naročnik je ponudnika Prelest, d. o. o., pri tem opozoril, da bo, če ne bo ravnal v skladu z njegovim pozivom, njegova »ponudba oziroma avtor(ji) izločen(i) iz nadaljnje obravnave v postopku oddaje predmetnega javnega naročila«. Na omenjeni poziv se je ponudnik Prelest, d. o. o., odzval z vlogo z dne 18. 7. 2017, pa tudi z vlogo (v obliki elektronskega sporočila s prilogami) z dne 19. 7. 2017. Po proučitvi izpostavljenih vlog Državna revizijska komisija ugotavlja, da sta v njiju za avtorico E. Z., ki jo vlagatelj izpostavlja v zahtevku za revizijo, v vsebinah, ki so pravno relevantne za odločitev o doslej izpostavljenem delu zahtevka za revizijo, predložena izpolnjen in podpisan Obrazec številka 4A »IZJAVA O AVTORJEVEM ZNANJU SLOVENSKEGA JEZIKA«, v katerem avtorica E. Z. pod »kazensko in materialno odgovornostjo daj[e] izjavo o znanju slovenskega jezika«, ter odločba, številka 60121-3099/2006, z dne 7. 11. 2007, da se avtorici E. Z. v Republiki Sloveniji prizna »druga stopnja visokošolskega izobraževanja po ZViS«, smer oziroma področje tujega izobraževalnega programa geografija. Ker se geografija ne šteje za jezikoslovno smer izobrazbe (primerjaj Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja – Uradni list RS, št. 46/2006 in sprem. – vključno s Prilogo 2), bi moral ponudnik Prelest, d. o. o., ob upoštevanju točke 2.2 c dokumentacije v zvezi z oddajo naročila za avtorico E. Z. priložiti tudi potrdilo »ustrezne jezikovne domače oziroma tuje ustanove, ki je pooblaščena oziroma certificirana izpitna organizacija za izvedbo preverjanja aktivnega znanja tujega jezika (v Sloveniji na primer Filozofska fakulteta, Državni izpitni center, British Council, Goethe-lnstitut, Francoski institut Charles Nodier)«. Slednjega pa ponudnik Prelest, d. o. o., v vlogi z dne 18. 7. 2017 oziroma v vlogi (v obliki elektronskega sporočila s prilogami) z dne 19. 7. 2017 ni predložil. Enako je očitno ugotovil tudi naročnik, saj je ponudnika Prelest, d. o. o., s pozivom »za formalno dopolnitev ponudbe«, številka 43020-1/2017/157, z dne 28. 8. 2017, skladno »s petim odstavkom 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)« pozval »k formalni dopolnitvi ponudbe, in sicer:« […] za avtorico E. Z. »manjkata potrdili o znanju ruskega in slovenskega jezika« (v nadaljevanju: poziv z dne 28. 8. 2017). Naročnik je ponudnika Prelest, d. o. o., pri tem opozoril, da bodo, če ne bo ravnal v skladu z njegovim pozivom, »avtorji izločeni iz nadaljnje obravnave v postopku oddaje predmetnega javnega naročila«. Na omenjeni poziv se je ponudnik Prelest, d. o. o., odzval z vlogo z dne 5. 9. 2017. V njej je za avtorico E. Z. naročniku posredoval izpolnjen in podpisan Obrazec številka 4A »IZJAVA O AVTORJEVEM ZNANJU SLOVENSKEGA JEZIKA«, v katerem avtorica E. Z. pod »kazensko in materialno odgovornostjo daj[e] izjavo o znanju slovenskega jezika«, Spričevalo o uspešno opravljenem izpitu iz znanja slovenščine na osnovni ravni po programu slovenščina za tujce, z dne 27. 2. 2004, pa tudi Potrdilo o vpisu Univerze v Ljubljani, Filozofske fakultete, z dne 20. 9. 2017, s katerim ta potrjuje, da je avtorica E. Z. v »študijskem letu 2011/12 prvič vpisana v 4. letnik rednega študija« […] »[p]rimerjalno jezikoslovje, PRJ dvopredmetna neped.«, »[r]uski jezik in književnost, RUS dvopredmetna neped.« (v nadaljevanju: potrdilo o vpisu).

Glede na navedeno Državna revizijska komisija zaključuje, da ponudnik Prelest, d. o. o., ne v vlogi z dne 18. 7. 2017 ne v vlogi (v obliki elektronskega sporočila s prilogami) z dne 19. 7. 2017 ne v vlogi z dne 5. 9. 2017 ni predložil potrdila o znanju tujega (ruskega) jezika, kot je bil pozvan s pozivom z dne 5. 7. 2017 oziroma s pozivom z dne 28. 8. 2017, in kot je zahtevala točka 2.2 c dokumentacije v zvezi z oddajo naročila. Potrdila o vpisu namreč po njegovi vsebini ni enačiti z dokazilom, s katerim se dokazuje izpolnjevanje pogoja za sodelovanje (o ustrezni izobrazbi), kot je določen v točki 2.2 c dokumentacije v zvezi z oddajo naročila, po vsebini pa potrdila o vpisu ni enačiti niti z diplomo oziroma ustreznim potrdilom o znanju tujega jezika za prijavljen podsklop 1.7 (primerjaj vprašanje in odgovor naročnika, objavljena na Portalu javnih naročil – »Datum objave: 22.05.2017 11:34«). V tej zvezi je utemeljeno zatrjevanje vlagatelja, da naročnik v zvezi s tem »v sklepu o zavrnitvi zahtevka za revizijo sploh ne poda odgovora« (prvi odstavek 1. točke VII. naslova na strani 2 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo), kakor tudi zatrjevanje vlagatelja, po katerem z »razpisno dokumentacijo zahtevanega potrdila izbrani ponudnik ni predložil niti po izrecni zahtevi za dopolnitev z dne 28. 8. 2017« (drugi odstavek na strani 3 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo). Pri tem ne gre prezreti niti zatrjevanja vlagatelja, da »je razpisna dokumentacija jasno zahtevala v primeru izobrazbe nejezikoslovne smeri (kakršna je geografija) tudi potrdilo o znanju tujega (in ne le slovenskega) jezika«, to potrdilo pa je naročnik »izrecno zahteval v pozivu z dne 28.8.2017« (drugi odstavek na strani 3 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo).

V odločitvi o zahtevku za revizijo naročnik sicer zatrjuje, da je »v pozivu 5. 7. 2017 zahteval predložitev dokazil v skladu s sedmim odstavkom 79. člena ZJN3« (četrta alinea na strani 5), vendar pa iz njegovega poziva z dne 5. 7. 2017 (v nasprotju z njegovim zatrjevanjem) jasno izhaja, da je ta sprejet »[s]kladno s petim odstavkom 89. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15)«. Poleg tega je poimenovan »Poziv za formalno dopolnitev ponudbe« in ne na primer kot »Poziv na predložitev dokazil« ali »Poziv na predložitev dokazil na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZJN-3« ali podobno. Ne glede na to, ali je naročnikov poziv z dne 5. 7. 2017 po vsebini šteti za poziv na podlagi sedmega odstavka 79. člena ZJN-3 ali za poziv na podlagi petega odstavka 89. člena ZJN-3 (kot je v njem zapisano), Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi moral naročnik ugotoviti, da za avtorico E. Z. v ponudbi ponudnika Prelest, d. o. o., upoštevaje vse doslej izpostavljene vloge, ni izkazano izpolnjevanje pogoja za sodelovanje (o ustrezni izobrazbi), kot je določen v točki 2.2 c dokumentacije v zvezi z oddajo naročila, v posledici pa ni izkazano izpolnjevanje 16. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe (ta določa, da je minimalno število prijavljenih avtorjev za podsklop 1.7 tri). V pozivu z dne 28. 8. 2017 je naročnik ponudnika Prelest, d. o. o., tudi izrecno opozoril, da bodo, če ne bo ravnal v skladu z njegovim pozivom, »avtorji izločeni iz nadaljnje obravnave v postopku oddaje predmetnega javnega naročila«, čemur pa naročnik po prejemu vloge z dne 5. 9. 2017 ni sledil. Ob tem dodatno (kot ključno) ne gre prezreti zadnje povedi petega odstavka 89. člena ZJN-3 (ta določa, da mora naročnik v primeru, če gospodarski subjekt ne predloži manjkajočega dokumenta ali ne dopolni, popravi ali pojasni ustrezne informacije ali dokumentacije, tak gospodarski subjekt izključiti) niti šestega odstavka 89. člena ZJN-3 (ta določa, da, razen kadar gre za popravek ali dopolnitev očitne napake, če zaradi tega popravka ali dopolnitve ni dejansko predlagana nova ponudba, ponudnik ne sme dopolnjevati ali popravljati elementov ponudbe, ki vplivajo ali bi lahko vplivali na drugačno razvrstitev njegove ponudbe glede na ostale ponudbe, ki jih je naročnik prejel v postopku javnega naročanja – opustitve predložitve zahtevanega dokazila avtorice E. Z. pa v okoliščinah dejanskega stanja ne gre šteti za popravek ali dopolnitev očitne napake).

Glede na vse doslej navedeno je naročnik s tem, ko ni ugotovil, da za avtorico E. Z. v ponudbi ponudnika Prelest, d. o. o., upoštevaje vse doslej izpostavljene vloge, ni izkazano izpolnjevanje pogoja za sodelovanje (o ustrezni izobrazbi), kot je določen v točki 2.2 c dokumentacije v zvezi z oddajo naročila, v posledici pa ni izkazano izpolnjevanje 16. točke Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe, kršil alineo b prvega odstavka 89. člena ZJN-3, v zvezi s petim odstavkom 89. člena ZJN-3 in 29. točko prvega odstavka 2. člena ZJN-3, kršil pa je tudi točko 2.2 c dokumentacije v zvezi z oddajo naročila, v povezavi s prvim odstavkom Povabila k oddaji ponudbe in 16. točko Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe. Glede na to, da je eno od meril za izbor najugodnejše ponudbe tudi »Merilo M2 = število prijavljenih avtorjev« (13. točka Navodil ponudnikom za izdelavo ponudbe), je naročnik še prej (vsaj) s pozivom z dne 28. 8. 2017 kršil tudi tretjo alineo šestega odstavka 89. člena ZJN-3. V posledici so v predstavljenem smislu upravičena tudi vsebinsko primerljiva zatrjevanja vlagatelja v drugem odstavku na strani 8 zahtevka za revizijo in v tretjem odstavku na strani 3 opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, ni pa upravičeno zatrjevanje naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, da »ponudnik Prelest d.o.o. za podsklop 1.7 ruščina – slovenščina – ruščina razpolaga s tremi avtorji, kar ustreza zahtevi naročnika kot izhaja iz dokumentacije« (druga alinea na strani 5), niti ni upravičeno zatrjevanje naročnika, da ponudnik »Prelest d.o.o. na podlagi predloženih dokazil izpolnjuje zahteve naročnika glede strokovne sposobnosti« (druga alinea prvega odstavka na strani 6). Pri tem ne gre prezreti niti dejstva, da naročnik tudi po prejemu vlog z dne 18. 7. 2017 in z dne 19. 7. 2017 ni ravnal tako, kot je v pozivu z dne 5. 7. 2017 določil, da bo ravnal (naročnik je v njem ponudnika Prelest, d. o. o., namreč opozoril, da bo, če ta ne bo ravnal v skladu s pozivom, njegova »ponudba oziroma avtor(ji) izločen(i) iz nadaljnje obravnave v postopku oddaje predmetnega javnega naročila«).

Državna revizijska komisija je v posledici obrazložitve tega sklepa na podlagi druge alinee prvega odstavka 39. člena ZPVPJN vlagateljevemu zahtevku za revizijo ugodila in razveljavila odločitev naročnika, vsebovano v dokumentu »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 43020-1/2017/200, z dne 13. 10. 2017, v delu, ki se nanaša na sklop številka 1: »Pisno prevajanje in jezikovna redakcija«, na podsklop številka »1.7 ruščina – slovenščina – ruščina«.

Državna revizijska komisija (tudi ob upoštevanju načela hitrosti in učinkovitosti – 9. člen ZPVPJN) v nadaljevanju ni odločala o tem, ali je naročnik kršil določbe ZJN-3 še iz katerega od ostalih razlogov, ki jih v zahtevku za revizijo zatrjuje vlagatelj, saj vsebinska presoja zahtevka za revizijo v teh delih v ničemer ne bi več vplivala na odločitev Državne revizijske komisije (iz izreka predmetnega sklepa) in na vlagateljev pravni položaj.

Državna revizijska komisija z namenom pravilne izvedbe postopka oddaje javnega naročila v sklopu številka 1: »Pisno prevajanje in jezikovna redakcija«, v podsklopu številka »1.7 ruščina – slovenščina – ruščina«, v katerem je bil postopek javnega naročanja razveljavljen, naročnika na podlagi tretjega odstavka 39. člena ZPVPJN napotuje, da v nadaljevanju postopka oddaje javnega naročila v sklopu številka 1: »Pisno prevajanje in jezikovna redakcija«, v podsklopu številka »1.7 ruščina – slovenščina – ruščina«, sprejme eno od odločitev, ki jih predvideva ZJN-3, pri tem pa upošteva ugotovitve Državne revizijske komisije, kot izhajajo iz tega sklepa.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj v zahtevku za revizijo zahteva, da mu naročnik povrne strošek takse »500 EUR«, strošek »nagrad[e]« v višini 3.000 točk, »materialn[e] strošk[e]« v višini 3 %, vse »povečano za 22% DDV«, v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo pa priglaša še strošek »nagrada za zahtevek« v višini 1.500 točk in »materialn[e] strošk[e]« v višini 2 %, vse »povečano za 22% DDV«. Povračilo stroškov vlagatelj zahteva z zakonskimi zamudnimi obrestmi vred.

Če je zahtevek za revizijo utemeljen, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso (pravno relevantni del prve povedi tretjega odstavka 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija je vlagatelju (upoštevaje predvsem 70. člen ZPVPJN) priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške:
– strošek dolžne plačane takse za postopek pravnega varstva v znesku 1.000,00 EUR,
– strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo v znesku 550,80 EUR (1.200 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke tarifne številke 40 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015; v nadaljevanju: Odvetniška tarifa),
– izdatke za zahtevek za revizijo v pavšalnem znesku 10,10 EUR (22 točk), ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena Odvetniške tarife,
– 22 % davek na dodano vrednost v znesku 123,40 EUR na strošek odvetniške storitve za zahtevek za revizijo in izdatke, izračunan na podlagi drugega odstavka 2. člena (v povezavi z drugim odstavkom 12. člena) Odvetniške tarife, ob upoštevanju prvega odstavka 41. člena Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 117/2006 in sprem.). Iz »Seznam[a] davčnih zavezancev – pravne osebe«, dostopnega na spletni strani Republike Slovenije, Ministrstva za finance, Finančne uprave Republike Slovenije, je namreč razbrati, da je pooblaščena odvetniška družba, ki zastopa vlagatelja, na seznamu davčnih zavezancev vpisana kot davčni zavezanec,
skupaj torej 1.684,30 EUR.

Državna revizijska komisija ugotavlja, da ostali stroški, za katere je vlagatelj v tem postopku pravnega varstva zahteval povračilo, v konkretnem primeru niso potrebni (peti odstavek 70. člena ZPVPJN, v povezavi z osmim odstavkom istega člena, pa tudi drugi odstavek 2. člena Odvetniške tarife) oziroma za priznanje njihovega povračila v Odvetniški tarifi ni najti ustrezne pravne podlage. V zvezi s stroški, priglašenimi v opredelitvi do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da niso bili potrebni iz razloga, ker prispevek vlagatelja k rešitvi zadeve v vsebini, kot izhaja iz opredelitve do navedb naročnika v odločitvi o zahtevku za revizijo, ni bil bistven in ni pripomogel ne k hitrejši ne k enostavnejši rešitvi zadeve. Vsa dejstva in podatki, ki narekujejo na ugoditev zahtevku za revizijo, v celoti izhajajo že iz dokumentacije, ki jo je Državni revizijski komisiji odstopil naročnik.

Državna revizijska komisija je rok za povračilo stroškov postopka vlagatelju določila v 15 dneh od prejema tega sklepa (in ne »v 15 dneh od odločitve o zahtevku za revizijo«, kot to v zahtevku za revizijo predlaga vlagatelj), ter posledično priznala obrestni del stroškovnega zahtevka od izteka navedenega roka. Skladno s 313. členom Zakona o pravdnem postopku (Uradni list RS, št. 26/1999 in sprem.), v zvezi s prvim odstavkom 13. člena ZPVPJN, namreč rok za izpolnitev dajatve začne teči prvi dan po vročitvi prepisa sodbe stranki, ki ji je naložena izpolnitev. Naročnik ne more izpolniti obveznosti oziroma priti v zamudo z njeno izpolnitvijo preden ne prejme odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, s katero se odloči o njegovi obveznosti povračila stroškov.

Naročnik je vlagatelju dolžan povrniti stroške pravnega varstva v znesku 1.684,30 EUR in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 28. 12. 2017


Predsednica senata
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.,
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
– Republika Slovenija, Generalni sekretariat Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva ulica 20, 1000 Ljubljana
– Godec Černeka Nemec, o. p., d. o. o., Železna cesta 14, 1000 Ljubljana
– PRELEST, d. o. o., Cigonca 27, 2310 Slovenska Bistrica
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
– v spis zadeve, tu

Natisni stran