Na vsebino
EN

018-249/2017 Vodovod Kanalizacija, javno podjetje, d.o.o.

Številka: 018-249/2017-4
Datum sprejema: 5. 12. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 55. in 70. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), po članici Tadeji Pušnar, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Nabava vodovodnega materiala za obdobje dveh let«, v zvezi s pritožbo vlagatelja Coma Commerce d.o.o., Trpinčeva ulica 39, 1000 Ljubljana, ki ga zastopa Odvetniška pisarna Čeledin d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper odločitev naročnika Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje (v nadaljevanju: naročnik), dne 5. 12. 2017

odločila:

1. Pritožbi vlagatelja z dne 21. 11. 2017 se ugodi tako, da se naročniku naloži povračilo stroškov predrevizijskega postopka vlagatelju v višini 8.228,98 EUR, in sicer v roku 15 dni od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

2. Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pritožbenega postopka v višini 740,85 EUR, v 15 dneh od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Višja stroškovna zahteva vlagatelja se zavrne.

Obrazložitev:

Naročnik na podlagi Obvestila o naročilu male vrednosti (NMV1), ki je bilo na portalu javnih naročil objavljeno 22. 8. 2017, pod št. objave JN007655/2017-W01, zadnji Popravek (EU 14-SL) 12. 9. 2017, pod št. objave JN007655/2017-K02, izvaja postopek oddaje naročila male vrednosti za izbiro dobavitelja vodovodnega materiala za obdobje dveh let.

Naročnik je prejel tri ponudbe in upoštevaje merilo za izbor ponudb, najnižja ponudbena cena, predmetno naročilo z Odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne 11. 10. 2017, št. 3300-0003/2017-16, oddal ponudniku Zagožen d.o.o., Cesta na Lavo 2a, 3310 Žalec (v nadaljevanju: izbrani ponudnik). Odločitev o oddaji naročila je bila istega dne objavljena na portalu javnih naročil, pod št. objave JN007655/2017-ODL01.
Naročnik je 18. 10. 2017 prejel vlagateljev Poziv k spremembi odločitve o oddaji javnega naročila št. 3300-0003/2017-16 z dne 11. 10. 2017 in z namenom, da preveri očitke o domnevnih napakah v ponudbi izbranega ponudniku, odločitev o oddaji naročila razveljavil z Odločitvijo o razveljavitvi odločitve z dne 17. 10. 2017, št. 3300-0003/2017-20, skladno s šestim odstavkom 90. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/2015; v nadaljevanju: ZJN-3). Odločitev o razveljavitvi odločitve je bila istega dne objavljena na portalu javnih naročil, pod št. objave JN007655/2017-ODL01P1.

Naročnik je 25. 10. 2017 sprejel novo Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 3300-0003/2017-21, in predmetno javno naročilo ponovno oddal izbranemu ponudniku. Odločitev o oddaji naročila je bila istega dne objavljena na portalu javnih naročil, pod št. objave JN007655/2017-ODL02.

Naročnik je 3. 11. 2017 prejel vlagateljev Poziv k spremembi odločitve o oddaji javnega naročila št. 3300-0003/2017-21 z dne 25. 10. 2017, 6. 11. 2017 pa zoper odločitev o oddaji naročila tudi vlagateljev Zahtevek za revizijo z dne 3. 11. 2017. V njem je vlagatelj zahteval razveljavitev odločitve o oddaji naročila in povrnitev stroškov revizijskega postopka zaradi nezakonitega ravnanja naročnika v zvezi z manjkajočimi dokumenti v ponudbi izbranega ponudnika in nedopustnostjo ponudbe izbranega ponudnika. Naročnik je s Sklepom z dne 15. 11. 2017, št. 3300-0003/2017-29, zahtevku za revizijo ugodil, odločitev o oddaji naročila z dne 25. 10. 2017, št. 3300-0003/2017-21, razveljavil, zahtevo vlagatelja za povrnitev stroškov pa zavrnil. Svojo odločitev o zavrnitvi zahteve za povrnitev stroškov je naročnik utemeljil z navedbo, da ga je vlagatelj izjemno pozno oziroma tik pred nastopom pravnomočnosti pozval k spremembi odločitve o oddaji naročila in da bi mu vlagatelj poziv lahko posredoval že prej, upoštevaje, da je v postopku oddaje predmetnega javnega naročila vlagatelj dvakrat vpogledal v dokumentacijo izbranega ponudnika. S tem, ko je vlagatelj tako pozno posredoval poziv k spremembi odločitve in od naročnika zahteval, da mu do 11. ure istega dne posreduje odgovor o tem, ali bo svojo odločitev o oddaji naročila spremenil ali ne, je naročniku pustil izjemno malo časa, da preveri vlagateljeve navedbe glede (ne)verodostojnosti certifikata izbranega ponudnika.

Zoper naročnikovo odločitev o zahtevku za revizijo v delu stroškov je vlagatelj 21. 11. 2017 vložil Pritožbo zoper odločitev o stroških, v kateri predlaga, da Državna revizijska komisija pritožbi ugodi in spremeni 2. točko izreka odločitve o zahtevku za revizijo tako, da odloči, da je naročnik dolžan vlagatelju povrniti stroške predrevizijskega postopka in stroške predmetnega pritožbenega postopka. Vlagatelj navaja, da je naročnik s sklepom ugodil njegovemu zahtevku za revizijo, zahtevo za povrnitev stroškov predrevizijskega postopka pa zavrnil iz razloga, ker naj bi mu vlagatelj prepozno poslal poziv k spremembi odločitve o oddaji naročila, v katerem ga je opozoril na nepravilnosti v postopku oddaje javnega naročila. Vlagatelj zatrjuje, da je tak argument naročnika neutemeljen, da naročnik krivde za vložitev zahtevka za revizijo ne more pripisovati vlagatelju in da vlagatelj v nobenem primeru ni dolžan naročnika pozivati k spremembi odločitve o oddaji naročila. Nadaljuje, da je sam opravil aktivnosti v zvezi s preverbo zahtevanih certifikatov takratnega izbranega ponudnika, čeprav bi jih moral opraviti že naročnik. Vlagatelj zaključuje, da mu je naročnik dolžan povrniti celotne priglašene stroške, ker je z zahtevkom za revizijo uspel, saj je naročnik zahtevku za revizijo ugodil in izpodbijano odločitev v celoti razveljavil.

Naročnik je 28. 11. 2017 sprejel novo Odločitev o oddaji javnega naročila, št. 3300-0003/2017-35, s katero je predmetno javno naročilo oddal vlagatelju. Odločitev je bila istega dne objavljena na portalu javnih naročil, pod št. objave JN007655/2017-ODL02P1.

Naročnik je Državni revizijski komisiji 28.11.2017, skladno s prvim odstavkom 53. člena ZPVPJN, odstopil dokumentacijo o postopku javnega naročanja in dokumentacijo predrevizijskega postopka.

Po pregledu dokumentacije o javnem naročilu ter preučitvi navedb vlagatelja in naročnika, je Državna revizijska komisija odločila, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, navedenih v nadaljevanju.

Državna revizijska komisija je pritožbo pred meritorno obravnavo predhodno preizkusila in po uradni dolžnosti preverila obstoj procesnih predpostavk. Ker je bilo ugotovljeno, da so izpolnjeni vsi pogoji iz prvega odstavka 54. člena ZPVPJN, je Državna revizijska komisija pritožbo sprejela v obravnavo.

Državna revizijska komisija uvodoma kot neutemeljene zavrača navedbe naročnika, da ga je vlagatelj izjemno pozno oziroma tik pred nastopom pravnomočnosti pozval k spremembi odločitve o oddaji naročila in da bi ga na očitane kršitve lahko opozoril že prej, posledično pa bi imel naročnik dovolj časa, da bi njegove navedbe preveril, saj ni najti zakonske podlage, ki bi določala, da ponudniki oziroma kasneje vlagatelji morajo pred vložitvijo zahtevka za revizijo na naročnika nasloviti poziv za spremembo odločitve o oddaji naročila in do kdaj to lahko storijo.

Skladno s prvim odstavkom 70. člena ZPVPJN so stroški predrevizijskega in revizijskega postopka taksa za predrevizijski in revizijski postopek ter drugi izdatki, ki nastanejo med predrevizijskim, revizijskim in pritožbenim postopkom ali zaradi teh postopkov. Skladno s prvo povedjo tretjega odstavka istega člena ZPVPJN mora naročnik vlagatelju in izbranemu ponudniku iz lastnih sredstev povrniti potrebne stroške, nastale v predrevizijskem in revizijskem postopku, vključno s takso, če je zahtevek za revizijo utemeljen.

Vlagatelj je, glede na peti odstavek 70. člena ZPVPJN, v zahtevku za revizijo pravočasno priglasil naslednje stroške predrevizijskega postopka:
- strošek sestave zahtevka za revizijo po tar. št. 40 Odvetniške tarife (Uradni list RS, št. 2/2015, v nadaljevanju: OT) v višini 3000 točk
- pavšalni znesek za plačilo poštnih in telekomunikacijskih storitev po 11. členu OT v višini 50 točk
- strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 6.752,87 EUR
- 22 % DDV.

V predmetni zadevi ni sporno, da je v obravnavanem primeru vlagatelj z zahtevkom za revizijo uspel, zato Državna revizijska komisija ugotavlja, da mu glede na tretji odstavek 70. člena ZPVPJN pripada povračilo potrebnih stroškov, nastalih v predrevizijskem postopku, vključno s takso. Ker je vlagatelja v obravnavanem primeru zastopal odvetnik, mu poleg stroškov takse pripadajo tudi potrebni stroški, ki jih je imel za odvetniške storitve, skladno z drugo povedjo drugega odstavka 70. člena ZPVPJN.

Državna revizijska je tako vlagatelju, skladno s 70. členom ZPVPJN ter skladno z OT, priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške predrevizijskega postopka:
- strošek plačane takse za revizijski zahtevek v višini 6.752,87 EUR (vlagatelj je potrdilo o plačilu takse v navedeni višini priložil zahtevku za revizijo)
- strošek odvetniške storitve za sestavo zahtevka za revizijo v višini 1.455,95 EUR (2.600 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 1. točke tarifne številke 40 OT, ob upoštevanju vrednosti točke in ob upoštevanju 22% DDV,
- izdatke v pavšalnem znesku po 11. členu OT v višini 20,16 EUR (36 točk), ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena OT, ob upoštevanju vrednosti točke in ob upoštevanju 22% DDV.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške predrevizijskega postopka v višini 8.228,98 EUR, v 15 dneh od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Državna revizijska komisija je zavrnila vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov za sestavo zahtevka za revizijo in izdatke v pavšalnem znesku v presežku nad priznanimi, saj za njihovo priznanje ni podlage v Odvetniški tarifi.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz 1. točke izreka tega sklepa utemeljena.

Vlagatelj je v pritožbi zahteval povrnitev stroškov pravnega varstva. Če je pritožba utemeljena, mora naročnik iz lastnih sredstev vlagatelju povrniti potrebne stroške, nastale v pritožbenem postopku (tretji odstavek 70. člena ZPVPJN).

Državna revizijska je vlagatelju skladno s 70. členom ZPVPJN ter skladno z OT priznala naslednje potrebne in opredeljeno navedene stroške pritožbenega postopka:
- strošek odvetniške storitve za sestavo pritožbe kot obrazložene vloge med postopkom v višini 727,97 EUR (1.300 točk), ki ga je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju 2. točke tarifne številke 40 OT, ob upoštevanju vrednosti točke in ob upoštevanju 22% DDV,
- izdatke v pavšalnem znesku po 11. členu OT v višini 12,88 EUR (23 točk), ki jih je Državna revizijska komisija izračunala ob upoštevanju tretjega odstavka 11. člena OT, ob upoštevanju vrednosti točke in ob upoštevanju 22% DDV.

Naročnik je dolžan vlagatelju povrniti stroške pritožbenega postopka v višini 740,85 EUR, v 15 dneh od prejema tega sklepa, po izteku tega roka pa z zakonskimi zamudnimi obrestmi do plačila, pod izvršbo. Državna revizijska komisija je zavrnila vlagateljevo zahtevo po povrnitvi stroškov za sestavo zahtevka za revizijo in izdatke v pavšalnem znesku v presežku nad priznanimi, saj za njihovo priznanje ni podlage v Odvetniški tarifi.

S tem je utemeljena odločitev Državne revizijske komisije iz 2. točke izreka tega sklepa.

V Ljubljani, 5. 12. 2017


predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
- Vodovod – kanalizacija, javno podjetje, d.o.o., Lava 2a, 3000 Celje
- Odvetniška pisarna Čeledin, d.o.o., Tomšičeva ulica 1, 1000 Ljubljana
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran