Na vsebino
EN

018-242/2017 Občina Logatec

Številka: 018-242/2017-2
Datum sprejema: 23. 11. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 19. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN) v senatu Tadeje Pušnar, kot predsednice senata ter Boruta Smrdela in Nine Velkavrh, kot članov senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »Gradnja Kanalizacija Brod«, v zvezi s predlogom Elicom d.o.o., Ljubljanska cesta 106a, 1230 Domžale (v nadaljevanju: vlagatelj) za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila, ki ga izvaja Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec (v nadaljevanju: naročnik), 23. 11. 2017

odločila:

Predlogu vlagatelja za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se ne ugodi.

Obrazložitev:

Naročnik je 6. 9. 2017 obvestilo o naročilu male vrednosti objavil na Portalu javnih naročil, št. objave JN007976/2017-W01, z Odločitvijo o oddaji javnega naročila z dne 7. 11. 2017, št. 430-12/2017-68, pa predmetno javno naročilo oddal ponudniku TREVEN INŽENIRING d.o.o., Rovtarske Žibrše 16b, 1373 Rovte (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Odločitev o oddaji javnega naročila je bila 7. 11. 2017 objavljena na Portalu javnih naročil, št. objave JN007976/2017-ODL01, v posledici česar se na podlagi tretje povedi desetega odstavka 90. člena ZJN-3 z omenjenim dnem objave šteje za vročeno ponudnikom.

Zoper naročnikovo odločitev je vlagatelj pravočasno vložil Zahtevek za revizijo v predrevizijskem postopku in predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila z dne 14. 11. 2017, v katerem zatrjuje nepravilnost in nezakonitost odločitve o oddaji javnega naročila, podaja pa tudi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila na podlagi 19. člena ZPVPJN.

Naročnik je z dokumentom z dne 15. 11. 2017, št. 430-12/2017-76, predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka odstopil Državni revizijski komisiji in navedel, da bo prejeti zahtevek za revizijo vsebinsko obravnaval ter o njem odločil v zakonsko določenem roku.

Po pregledu odstopljene dokumentacije in vlagateljevega predloga je Državna revizijska komisija odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa, iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju.

Skladno s prvim odstavkom 19. člena ZPVPJN lahko vlagatelj, ob vložitvi zahtevka za revizijo, naročniku posreduje predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila. S sklepom o zadržanju postopka oddaje javnega naročila se zadržijo nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo (peti odstavek 19. člena ZPVPJN). Naročnik mora, skladno z drugim odstavkom 19. člena ZPVPJN, v treh delovnih dneh od prejema predloga bodisi zadržati nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila, o čemer sprejme sklep in nemudoma obvesti vse ponudnike, ki so v postopku oddaje javnega naročila oddali ponudbo bodisi predlog za izdajo sklepa o zadržanju postopka oddaje javnega naročila odstopiti Državni revizijski komisiji, pri čemer lahko poda svoje mnenje o zadržanju postopka oddaje javnega naročila.

Če Državna revizijska komisija po preučitvi vseh pomembnih okoliščin primera ugotovi, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, na podlagi predloga iz prvega odstavka 19. člena ZPVPJN ali na lastno pobudo, skladno s četrtim odstavkom 19. člena ZPVPJN, sprejme sklep, s katerim zadrži nadaljnje aktivnosti v postopku oddaje javnega naročila.

Iz določbe prvega odstavka 17. člena ZPVPJN izhaja temeljno pravilo predrevizijskega in revizijskega postopka, to je, da naročnik praviloma lahko nadaljuje z izvedbo postopka oddaje javnega naročila ne glede na vloženi zahtevek za revizijo, ne sme pa skleniti pogodbe, ustaviti postopka javnega naročanja, zavrniti vseh ponudb ali začeti novega postopka javnega naročanja za isti predmet naročanja (razen v primerih, ki jih dovoljuje zakon) do pravnomočne odločitve naročnika ali Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo. Namen navedenega pravila je preprečiti, da bi naročnik zaključil postopek oddaje javnega naročila ali isti predmet naročila oddal v drugem postopku, še preden bi se končal postopek pravnega varstva.

Glede na to, da iz vloženega zahtevka za revizijo izhaja, da vlagatelj zatrjuje kršitve naročnika v zvezi s sprejeto odločitvijo o oddaji naročila, Državna revizijska komisija ugotavlja, da bi vlagatelj v konkretnem postopku oddaje javnega naročila lahko dosegel le še zadržanje sklenitve pogodbe in njenega izvajanja. Ker je sklenitev pogodbe, kot že navedeno, po samem zakonu zadržana že na podlagi vložitve zahtevka za revizijo, Državna revizijska komisija ugotavlja, da je vlagateljev predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila, po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN, brezpredmeten. Vlagatelj je preprečitev sklenitve pogodbe o oddaji naročila dosegel že z vložitvijo zahtevka za revizijo, zaradi česar tudi ne more priti do vpliva na učinkovitost pravnega varstva, ki bo vlagatelju zagotovljeno v obsegu, kot ga določa ZPVPJN.

Upoštevaje konkretne okoliščine, to so, da iz dokumenta, s katerim je naročnik Državni revizijski komisiji odstopil predlog za zadržanje postopka oddaje javnega naročila izhaja, da bo naročnik o zahtevku za revizijo vsebinsko odločil; da je vlagatelj svoj predlog utemeljil zgolj z navedbo, da bi bilo z izdajo sklepa o zadržanju postopka javnega naročanja mogoče preprečiti nastanek nadaljnje neodpravljive škode, ki mu grozi in da Državna revizijska komisija ni ugotovila okoliščin, ki bi izkazovale, da bi lahko nadaljevanje postopka oddaje predmetnega javnega naročila bistveno vplivalo na učinkovitost pravnega varstva, Državna revizijska komisija predlogu vlagatelja za zadržanje predmetnega postopka oddaje javnega naročila po prvem odstavku 19. člena ZPVPJN ni ugodila.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.


V Ljubljani, 23. 11. 2017predsednica senata:
Tadeja Pušnar, univ. dipl. prav.
članica Državne revizijske komisije
Vročiti:
- Občina Logatec, Tržaška cesta 50a, 1370 Logatec
- Elicom d.o.o., Ljubljanska cesta 106a, 1230 Domžale
- Treven inženiring d.o.o., Rovtarske Žibrše 16b, 1373 Rovte
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana


Vložiti:
- v spis zadeve, tu

Natisni stran