Na vsebino
EN

018-243/2017 Mestna občina Kranj

Številka: 018-243/2017-4
Datum sprejema: 23. 11. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011, in sprem.; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Mateje Škabar, kot predsednice senata, ter mag. Gregorja Šebenika in Boruta Smrdela, kot članov senata, v postopku pravnega varstva glede oddaje javnega naročila »Storitve gradbenega nadzora za operacijo "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2 .sklop (2. faza)"« in na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložil vlagatelj Institut za ekološki inženiring, d. o. o., Ljubljanska ulica 9, Maribor (v nadaljevanju: vlagatelj), zoper ravnanje naročnika Mestna občina Kranj, Slovenski trg 1, Kranj (v nadaljevanju: naročnik), dne 23. 11. 2017

odločila:

Revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila »Storitve gradbenega nadzora za operacijo "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2 .sklop (2. faza)"«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 27. 10. 2017, se ustavi.

Obrazložitev:

Naročnik izvaja postopek oddaje javnega naročila »Storitve gradbenega nadzora za operacijo "Odvajanje in čiščenje komunalnih odpadnih voda v porečju zgornje Save in na območju Kranjskega in Sorškega polja – 2 .sklop (2. faza)"« (v nadaljevanju: javno naročilo). Obvestilo o naročilu za oddajo predmetnega javnega naročila po odprtem postopku je bilo dne 8. 6. 2017 (s številko objave JN005788/2017-B01) objavljeno na Portalu javnih naročil, dne 9. 6. 2017 pa (s številko dokumenta 219568) v Dopolnilu k Uradnemu listu Evropske unije, številka 2017/S 109.

Naročnik je dne 17. 10. 2017 sprejel »ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 430-4/2016-34-42/14-42/07, vlagatelj pa je dne 27. 10. 2017 na pošto priporočeno oddal »ZAHTEVEK ZA REVIZIJO«, z dne 27. 10. 2017, skupaj s prilogo (v nadaljevanju: zahtevek za revizijo).

Izbrani ponudnik je dne 8. 11. 2017 na pošto priporočeno oddal »IZJASNITEV IZBRANEGA PONUDNIKA GLEDE VLOŽENEGA ZAHTEVKA ZA REVIZIJO ZOPER ODLOČITEV O ODDAJI JAVNEGA NAROČILA«, številka 1135/11/17, z dne 7. 11. 2017.

Naročnik je dne 16. 11. 2017 sprejel sklep, številka 430-4/2016-38-42/14-42/07, s katerim je vlagateljev zahtevek za revizijo v celoti zavrnil kot neutemeljen, nato pa je z dopisom, ki ga je Državna revizijska komisija prejela dne 17. 11. 2017, odstopil dokumentacijo o oddaji javnega naročila in dokumentacijo predrevizijskega postopka v zvezi s postopkom oddaje tega javnega naročila v odločanje Državni revizijski komisiji.

Državna revizijska komisija je dne 23. 11. 2017 prejela vlagateljevo vlogo, poimenovano »UMIK ZAHTEVKA ZA REVIZIJO«, z dne 22. 11. 2017, v kateri vlagatelj naročnika in Državno revizijsko komisijo obvešča, da »umika zahtevek za revizijo z dne 27. 10. 2017«, obenem pa Državni revizijski komisiji predlaga, da »revizijski postopek predmetnega javnega naročila s sklepom ustavi«. Vlagatelj Državno revizijsko komisijo poziva tudi, da »odloči, da je vlagatelj upravičen do vračila polovice plačane takse ter da Ministrstvu za finance poda predlog za vračilo zneska vlagatelju v višini 1667,68 EUR«.

ZPVPJN določa, da lahko vlagatelj kadar koli med predrevizijskim in revizijskim postopkom pisno umakne zahtevek za revizijo (prvi odstavek 18. člena ZPVPJN). V tem primeru Državna revizijska komisija v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten (tretji odstavek 18. člena ZPVPJN).

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije o zahtevku za revizijo, je Državna revizijska komisija revizijski postopek postopka oddaje javnega naročila, začet s prejemom vlagateljevega zahtevka za revizijo, z dne 27. 10. 2017, ob upoštevanju tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN, ustavila. Sklep Državne revizijske komisije o ustavitvi revizijskega postopka je pravnomočen (peti odstavek 18. člena ZPVPJN).

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije iz izreka tega sklepa utemeljena.

V Ljubljani, dne 23. 11. 2017


Predsednica senata
mag. Mateja Škabar,
članica Državne revizijske komisije

Vročiti:
– MESTNA OBČINA KRANJ, Slovenski trg 1, 4000 Kranj
– INSTITUT ZA EKOLOŠKI INŽENIRING, d. o. o., Ljubljanska ulica 9, 2000 Maribor
– PROPLUS, d. o. o., Strma ulica 8, 2000 Maribor
– DRI upravljanje investicij, d. o. o., Kotnikova ulica 40, 1000 Ljubljana
– PROJEKT, d. d., NOVA GORICA, Kidričeva ulica 9A, 5000 Nova Gorica
– ŠTRAF, d. o. o., Skorba 40A, 2288 Hajdina
– Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana

V vednost:
– finančna služba – tu

Vložiti:
– v spis zadeve Državne revizijske komisije

Natisni stran