Na vsebino
EN

018-240/2017 Eles, d.o.o.

Številka: 018-240/2017-4
Datum sprejema: 22. 11. 2017

Sklep

Državna revizijska komisija za revizijo postopkov oddaje javnih naročil (v nadaljevanju: Državna revizijska komisija) je na podlagi 18. člena Zakona o pravnem varstvu v postopkih javnega naročanja (Uradni list RS, št. 43/2011 s spremembami; v nadaljevanju: ZPVPJN), v senatu mag. Gregorja Šebenika, kot predsednika senata, ter Nine Velkavrh in mag. Mateje Škabar, kot članic senata, v postopku pravnega varstva pri oddaji javnega naročila »IP telefonija«, na podlagi zahtevka za revizijo, ki ga je vložila družba ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi, d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, Kranj (v nadaljevanju: vlagatelj) zoper ravnanje naročnika ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik), dne 22.11.2017

odločila:

Postopek revizije oddaje javnega naročila »IP telefonija«, ki ga je vlagatelj začel z vložitvijo zahtevka za revizijo, z dne 25.10.2017, se ustavi.

Obrazložitev:

Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je bilo objavljeno na Portalu javnih naročil dne 09.06.2017, pod št. objave JN005846/2017-E01.

Naročnik je dne 13.10.2017 sprejel Odločitev o oddaji javnega naročila po odprtem postopku št. 1489/894/ML/MAP2017/0157, s katero je predmetno javno naročilo oddal v izvedbo družbi KRON TELEKOM d.o.o., Koroška 20, Kranj (v nadaljevanju: izbrani ponudnik).

Zoper navedeno odločitev je vlagatelj dne 25.10.2017 vložil zahtevek za revizijo. Vlagatelj je zatrjeval, da naročnik v postopku oddaje predmetnega javnega naročila ni preveril neobičajno nizke ponudbe izbranega ponudnika.

Naročnik je s sklepom št. 896/mpo, z dne 15.11.2017, zavrnil zahtevek za revizijo kot neutemeljen, z dopisom, z dne 15.11.2017, pa je odstopil dokumentacijo v odločanje Državni revizijski komisiji.

Vlagatelj je na Državno revizijsko komisijo naslovil vlogo »Umik zahtevka za revizijo v postopku JN 005846/2017-E01 (IP telefonija)«, z dne 17.11.2017. V navedeni vlogi vlagatelj navaja, da umika zahtevek za revizijo in zahteva vrnitev polovice vplačane takse.

ZPVPJN v tretjem odstavku 18. člena določa, da Državna revizijska komisija v primeru, kadar vlagatelj umakne zahtevek za revizijo, v treh delovnih dneh od prejema umika zahtevka izda sklep o ustavitvi revizijskega postopka, če še ni sprejela odločitve iz tretjega ali četrtega odstavka 31. člena ali prvega odstavka 39. člena ZPVPJN. Če je Državna revizijska komisija že odločila o zahtevku za revizijo, se umik zahtevka šteje za brezpredmeten.

Ker je vlagatelj zahtevek za revizijo umaknil pred sprejemom odločitve Državne revizijske komisije, je Državna revizijska komisija na podlagi tretjega odstavka 18. člena ZPVPJN odločila tako, kot izhaja iz izreka tega sklepa.

Državna revizijska komisija bo o zahtevi za povračilo polovice plačane takse odločila v skladu z določili 72. člena ZPVPJN.

S tem je odločitev Državne revizijske komisije utemeljena.

V Ljubljani, 22.11.2017


Predsednik senata:
mag. Gregor Šebenik
član Državne revizijske komisije


Vročiti:
- ELES d.o.o., Hajdrihova ulica 2, Ljubljana,
- ISKRATEL, telekomunikacijski sistemi d.o.o., Ljubljanska cesta 24a, Kranj,
- KRON TELEKOM d.o.o., Koroška 20, Kranj,
- Republika Slovenija, Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana.


V vednost:
- finančno-računovodska služba Državne revizijske komisije, tu.


Vložiti:
- v spis zadeve, tu.

Natisni stran